0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

CBQL tổ chức sinh hoạt học thuật cho GV.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 31 -31 )

giá đạt điểm tốt; cịn nội dung kiểm tra và xử lý việc thực hiện kế hoạch tháng, học kỳ, năm học của đơn vị được CBQL tựđánh giá là đạt mức khá.

Tuy nhiên, câu 4 của bảng 2.1: “CBQL phân cơng khối lượng giờ giảng cho từng GV khơng vượt tiêu chuẩn qui định, đảm bảo tính vừa sức” thì CBQL tự nhận chỉđạt điểm yếu.

Nhận định của GV về hoạt động quản lý của CBQL trong lĩnh vực lập kế hoạch và phân cơng giảng dạy trong bảng 2.1 chỉ cĩ các câu 1;3;4 cĩ sự khác biệt cĩ ý nghĩa thống kê so với điểm số CBQL.

Tuy cĩ khác nhau vềđiểm số nhưng qua bảng 2.1 cho thấy: việc CBQL quản lý cơng tác lập kế hoạch và phân cơng giảng dạy đều được chính CBQL và GV đánh giá mức độ thực hiện tốt. Riêng việc phân cơng khối lượng giờ giảng cho từng GV cịn vượt tiêu chuẩn qui định, khơng đảm bảo tính vừa sức.

* Đánh giá việc CBQL tổ chức thực hiện cơng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho GV:

Bảng 2.2. Đánh giá việc CBQL tổ chức thực hiện cơng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho GV GV Cán bộ QL TT Nội dung TB ĐLC TB ĐLC Th hạng Xếp loại F/P

7 CBQL lập qui hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV phù hợpvới phát triển đội ngũ GV phù hợpvới năng lực của từng GV.

3,746 0,954 3,738 0,722 1 K 0,004

8 CBQLtổ chức sinh hoạt học thuật cho GV. GV.

3,460 0,882 3,333 0,834 4 Y 1,285

3,460 0,882 3,333 0,834 4 Y 1,285

3,357 0,880 3,297 0,837 6 Y 0,285

10 CBQLtổ chức bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới và kỹ năng lựa pháp giảng dạy mới và kỹ năng lựa chọn, sử dụng phương pháp dạy học cho GV.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 31 -31 )

×