0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Một số thành quả của việc phát triển nguồn nhân lực trong các KCX, KCN thành phố Hồ Chí Minh

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 46 -47 )

Tính đến 31/12/2007 các KCX, KCN Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 249.525 lao động, nét tiêu biểu nhất của thực trạng cung cầu lao động trong các KCX, KCN là tốc độ tăng khá cao.

Bảng 2.5 Tỷ lệ gia tăng lao động và tỷ lệ lao động nữ trong các KCX, KCN

Stt Năm Số lao động(người) tăng(%)Tỷ lệ Lao động nữ(người) Tỷ lệ(%)

1 1993 107 72 67.29 2 1994 1.238 815 65.83 3 1995 5.202 320.19 3.683 70.80 4 1996 11.155 114.44 8.249 73.95 5 1997 22.985 106.05 16.231 70.62 6 1998 31.356 36.42 23.924 76.30 7 1999 53.015 69.07 37.129 70.03 8 2000 76.92 45.09 57.211 74.38 9 2001 87.726 14.05 61.973 70.64 10 2002 109.67 25.01 77.817 70.96 11 2003 132.997 21.27 90.899 68.35 12 2004 145.696 9.55 98.273 67.45 13 2005 188.761 29.56 120.458 63.82 14 2006 211.437 12.01 142.522 67.41 15 2007 249.525 18.01 163.201 65.40

Nguồn: Ban Quản lý các KCX, KCN Thành phố Hồ Chí Minh

Qua số liệu trên cho thấy rằng lực lượng lao động hiện diện bình quân hàng năm tại các KCX, KCN là rất lớn, mức tăng hàng năm trong giai đoạn 2000– 2007 là từ 9.55% đến 45.09%, tốc độ tăng bình quân hàng năm trong giai đoạn này là 21.82%.

Nét tiêu biểu thứ hai là tỷ lệ lao động nữ chiếm rất cao. Qua số liệu trên cho thấy tỷ lệ lực lượng lao động nữ cao nhất trong giai đoạn từ 2000 – 2007 là năm 2000 chiếm 74.38% và giảm xuống 63.82% trong năm 2005. Tỷ lệ lao động nữ cho cả thời kỳ này là 68.55%. Lực lượng lao động nữ thường chiếm tỷ lệ cao trong các ngành dệt may, da giầy, chế biến thực phẩm.

Nét tiêu biểu thứ ba là lao động vốn là học sinh phổ thơng chiếm tỷ lệ đa số. Theo số liệu của Phịng Quản lý lao động của Ban Quản lý KCX, KCN Tp.HCM thì tỷ trọng lao động phổ thơng chiếm 73%. Tuy nhiên, so với năm 2006, năm 2007 tỷ lệ lao động phổ thơng giảm từ 75% xuống 73%.

Nét tiêu biểu thứ tư là nguồn lao động từ các địa ph ương đã trở thành lực lượng lao động quan trọng khơng thể thiếu. Tính đến cuối năm 2007, theo số liệu của Phịng Quản lý lao động của Ban Quản lý KCX, KCN Tp.HCM thì lao động nhập cư khoảng 174.086 người, chiếm tỷ lệ 70%.

2.3.5.3. Những hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực ở các KCX,KCN Thành phố Hồ Chí Minh và nguyên nhân

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 46 -47 )

×