0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Một số kiến nghị khác 1.Đối với Nhà nước

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 66 -67 )

3.4.1. Đối với Nhà nước

- Cần sớm xây dựng Luật bảo hi ểm việc làm hay Luật việc làm (trong đĩ bao gồm cả nội dung về bảo hiểm việc làm) nhằm hỗ trợ khơng chỉ cho người lao động thất nghiệp, mà quan trọng hơn là hỗ trợ cho những người đang làm việc;

- Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nguồn nhân lực, trong chương trình này cần xác định rõ các mục tiêu, các hoạt động liên quan đến việc phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng nguồn lao động, nhất là vấn đề sức khỏe, đào tạo chuyên mơn kỹ thuật và tay nghề cho người lao động, ý thức và sự hợp tác trong cơng việc, thái độ và tác phong của người lao động. Về tổ chức cần thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển nguồn nhân lực bao gồm đại diện của các ngành cĩ liên quan, đại diện của người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị - xã hội . . .;

- Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động vào thực tế cuộc sống để ngăn ngừa tình trạng đình cơng bất hợp pháp, lành mạnh hĩa quan hệ lao động theo tinh thần của Bộ luật Lao động, bao gồm:

+ Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động, tiền l ương phù hợp trong tình hình mới; tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động đối với ng ười sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động;

+ Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thơng qua phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp để đảm bảo chính sách, pháp luật về lao động và tiền lương được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

- Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơng trình xây dựng nhà lưu trú cho cơng nhân;

- Đẩy mạnh cơng tác xã hội hĩa cơng tác đào tạo nghề cĩ nghĩa là mọi lực lượng xã hội đều tham gia vào cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Trong hệ thống đào tạo nghề được xã hội hĩa một cách rộng rãi, Nhà nước chú trọng các vấn đề về tiêu chuẩn hĩa các chuẩn mực đào tạo; xây dựng khung pháp lý cho cơng tác đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; Kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo; Đầu tư để trực tiếp xây dựng và quản lý một số trường cơng lập, đồng thời tạo điều kiện cho các tr ường ngoài hệ thống cơng lập phát huy năng lực của họ;

- Cần xây dựng một “ Trung tâm thơng tin về thị tr ường lao động và việc làm quốc gia ’’ nhằm mục tiêu thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin về thị trường lao động và việc làm cho các nhà hoạch định chính sách vĩ mơ về lao động, việc làm, quy hoạch nhân lực và quy hoạch đào tạo các cấp trình độ, cho các lĩnh vực ngành nghề.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 66 -67 )

×