0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Giải pháp 5 Chế độ chính sách duy trì cho nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 64 -65 )

- Chăm lo chỗ ở cho cơng nhân: đơn đốc và hỗ trợ chủ đầu tư triển khai xây dựng nhà lưu trú theo kế hoạch tại các KCN đã cĩ quỹ đất. Khi xây các khu nhà lưu trú phải đồng thời tạo mơi trường sống, mơi trường sinh hoạt cho cơng nhân như các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí; đồng thời, hạ tầng ngoài khu lưu trú như đường xá, điện,… phải hoàn chỉnh. Đối với những khu chưa cĩ quỹ đất xây dựng nhà lưu trú, phối hợp với Cơng ty phát triển hạ tầng điều chỉnh quy hoạch dành diện tích đất cho xây dựng nh à lưu trú cơng nhân hoặc phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm quỹ đất xây dựng nhà lưu trú ngồi KCN. Chủ động tìm kiếm, kêu gọi các đơn vị cĩ chức năng kinh doanh nhàở tham gia xây dựng nhà lưu trú. Mặt khác, đối với nhà trọ do tư nhân tổ chức cho cơng nhân thuê cĩ vị trí gần các KCX, KCN cần thường xuyên kiểm tra các nhà trọ này nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo nhà trọ đúng tiêu chuẩn theo quy chế nhà trọ đãđược Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Đồng thời, biểu dương những nhà trọ đạt tiêu chuẩn nhằm khuyến khích chủ nhà trọ tạo mơi trường sống tốt cho cơng nhân.

-Cơng đồn các KCX, KCN Tp. H ồ Chí Minhchăm lo đời sống tinh thần cho cơng nhân: phối hợp với Cơng đồn và Đồn thanh niên các KCX, KCN thực hiện các chương trình: cơng trình tủ sách, chương trình học bổng, đưa cơng nhân về quê ăn Tết…

- Doanh nghiệp cần thực hiện tốt các chính sách cho ng ười lao động: Tăng cường cơng tác hướng dẫn, đơn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về lao động, đặc biệt là trả lương, thưởng, BHXH, xây dựng thang bảng lương, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an tồn lao động…Vận động doanh nghiệp tăng tiền ăn, nâng cấp nh à ăn.

- Thành phố cần ban hành các ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với các dự án xây dựng các cơng trình phúc lợi (nhàở, bệnh viện, trường học, văn hĩa, thể thao) cho người lao động làm việc trong các khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao, khu kinh tế, đảm bảo sự t ương thích với các luật pháp hiện hành.

-Nhà nước thực hiện các giải pháp nhằm đ ưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động vào thực tế cuộc sống để ngăn ngừa tình trạng đình cơng bất hợp pháp, lành mạnh hĩa quan hệ lao động, bao gồm: (i) Tiếp tục hồn thiện luật pháp, chính sách về lao động, tiền l ương phù hợp trong tình hình mới; tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động; (ii) Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thơng qua phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ở các KCX, KCN.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 64 -65 )

×