0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Đối với Ban quản lý các KCX,KCN Tp.Hồ Chí Minh

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 68 -68 )

-Trên cơ sở thơng tin về chuẩn bị và đầu tư của các đối tác, Ban Quản lý cần phải dự báo nhu cầu và yêu cầu về lao động kỹ thuật trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch đào tạo, cung ứng lao động;

- Nâng cao năng lực Trung tâm giới thiệu việc làm HEPZA, Trung tâm giới thiệu việc làm HEPZA đĩng vai trị hết sức quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển thị tr ường lao động. Tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu và cungứng lao động, thơng tin thị tr ường lao động, thực hiện các hoạt động giao dịch trên thị trường lao động;

- Xây dựng trang web riêng hoặc chuyên mục trong trang web chung của Ban Quản lý KCX, KCN để giới thiệu thơng tin về nhu cầu đào tạo và cung ứng lao động;

- Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng của Thành phố thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật, các lĩnh vực về an toàn vệ sinh lao động-phịng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, . . .;

- Cần hướng dẫn người dân thực hiện quy chế chu ẩn về nhà trọ đã được Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành , tạo điều kiện và chính sách hỗ trợ người dân xung quanh KCX, KCN đ ược vay vốn xây dựng hoặc nâng cấp các nhà trọ theo chuẩn quy định;

- Thành lập các tổ tư vấn pháp luật miễn phí tại c ác KCX, KCN cĩ đơng lao động, qua đĩ trang bị những kiến thức c ơ bản về pháp luật cho người lao động giúp người lao động nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật nhằm tạo sự ổn định ttrong quan hệ lao động v à giúp người lao động tự bảo vệ quyền và lợi ích khi bị xâm phạm.

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015 (Trang 68 -68 )

×