0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Rủi ro từ việc cung cấp cơ sở hạ tầng ở cỏc khu cụng nghiệp và khu chế xuất làm mất cơ hội kinh doanh

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 42 -43 )

II. Phõn tớch một số rủi ro xảy ra trong hoạt động của cỏc dự ỏn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam

1. Một số rủi ro thường gặp

1.5. Rủi ro từ việc cung cấp cơ sở hạ tầng ở cỏc khu cụng nghiệp và khu chế xuất làm mất cơ hội kinh doanh

chế xuất làm mất cơ hội kinh doanh

Tạo đà cho chủ trương, mục tiờu phỏt triển cụng nghiệp theo quy hoạch, trỏnh phỏt triển cơ sở cụng nghiệp một cỏch tự phỏt, tiết kiệm đất, sử dụng cú hiệu quả vốn đầu tư phỏt triển cơ sở hạ tầng, hạn chế ụ nhiễm do chất thải cụng nghiệp gõy ra, hàng loạt cỏc KCN-KCX-KCNC đĩ được Nhà Nước phờ duyệt và đưa vào xõy dựng.Với cỏc cơ chế ưu đĩi cộng thờm cỏc cụng trỡnh hạ tầng tương đối mới và tốt hơn ngồi khu cụng nghiệp, cỏc KCN-KCX-KCNC này đĩ ngày càng thu hỳt được sự quan tõm của cỏc nhà đầu tư trong nước mà cả đối với cỏc nhà đầu tư nước ngồi.

Tuy nhiờn, hằu như việc thực hiện xõy dựng cơ sở hạ tầng KCN hiện nay được thực hiện theo hỡnh thức cuốn chiếu, phõn kỳ do vốn đầu tư hạn hẹp, dựa vào vốn đối ứng của cỏc nhà đầu tư thứ cấp. Vỡ vậy, cỏc KCN-KCX- KCNC này đều chưa cú cơ sở hạ tầng hồn chỉnh. Ngồi ra cỏc cụng trỡnh kỹ thuật ngồi hàng rào như hệ thống giao thụng, cấp điện, nước, thụng tin liờn lạc,... cũn yếu, triển khai chậm, khụng đồng bộ nờn gõy cản trở, khú khăn cho việc triển khai cỏc dự ỏn FDI. Chớnh vỡ vvậy, nhiều dự ỏn FDI trong KCN mặc dự đĩ hồn thành xong cỏc hạn mục phớa trong nhà mỏy vẫn chưa thể triển khai và khụng biết đến bao giờ cú thể khỏnh thành và vận hành đỳng dự định.

Khụng những việc chậm tiến độ xõy dựng, bàn giao cụng trỡnh cho cỏc dự ỏn FDI đĩ làm ảnh hưởng, gõy rủi ro do làm mất cơ hội kinh doanh của

cỏc dự ỏn mà việc cung cấp cỏc loại dịch vụ như: Internet, điện,... với giỏ cao nhưng chất lượng lại rất thấp cũng làm cho hiệu quả hoạt động của cỏc dự ỏn trong KCN-KCX này khụng cao.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 42 -43 )

×