0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Thủ tục hành chớnh:Cấp và thu hồi giấy phộp đầu tư.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 54 -55 )

III. Cỏc hoạt động của Nhà Nước nhằm hạn chế rủi ro trong cỏc dự ỏn FDI tại Việt Nam.

3. Thủ tục hành chớnh:Cấp và thu hồi giấy phộp đầu tư.

Cơ quan hành chớnh Nhà Nước thực hiện chức năng quản lý thụng qua việc cấp phộp cỏc dự ỏn đầu tư . Luật Đầu tư trực tiếp quy định đầy đủ về quyền hạn của cỏc cơ quan chức năng đối với việc quản lý FDI:

- Chớnh phủ thống nhất quản lý Nhà Nước, chỉ đạo xõy dựng thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phỏt triển theo ngành, lĩnh vực và vựng kinh tế, ban hành chớnh sỏch, văn bản quy phạm phỏp luật về đầu tư, phõn cấp quản lý của cỏc bộ, ngành và cỏc địa phương trờn phạm vi cả nước. - Bộ Kế hoạch & Đầu tư: chịu trỏch nhiệm trực tiếp trước Chớnh phủ về hoạt động của FDI. Chủ trỡ phối hợp với cỏc Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh xõy dựng và rà soỏt cỏc văn bản phỏp luật, chớnh sỏch về đầu tư. Hướng dẫn và phổ biến, theo dừi, kiểm tra việc thực hiện cỏc văn bảnqu ypham phỏp luật về đầu tư.

- UBND, ban quản lý cỏc KCN và KCX: thực hiện chức năng quản lý Nhà Nước về nguồn vốn FDI theo hạm vi mà phỏp luật về FDI quy định.

Mặc dự đĩ cú những quy định rừ ràng trong phỏp luật nhưng việc thực hiện nú lại là một vấn đề khụng dễ dàng. Cỏc thủ tục hành chớnh quỏ rườm rà,

dễ xuất hiện những tiờu cực trong xử lý hành chớnh như những tồn tại khi cấp giấy phộp kinh doanh, quản lý cỏc dự ỏn ưu đĩi,... Theo số liệu thống kờ trờn 145 quốc gia thỡ doanh nghiệp chịu gỏnh nặng về cỏc thủ tục hành chớnh nhiều hơn ở những nước giàu và Việt Nam cũng là một trong những nước cú gỏnh nặng về thủ tục hành chớnh rất cao từ những chi phớ sa thải cụng nhõn, thực hiện hợp đồng, giỏy tờ đăng ký thành lập,.. cỏc thủ tục kộo dài làm tăng cỏc chi phớ mà cỏc doanh nghiệp phải chịu và cong gõy thiệt hại về mặt thời gian..

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 54 -55 )

×