0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Ban hành và tổ chức thực hiện cỏc văn bản phỏp luật liờn quan đến đầu tư trực tiếp nước ngồi.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 49 -51 )

III. Cỏc hoạt động của Nhà Nước nhằm hạn chế rủi ro trong cỏc dự ỏn FDI tại Việt Nam.

1. Ban hành và tổ chức thực hiện cỏc văn bản phỏp luật liờn quan đến đầu tư trực tiếp nước ngồi.

đầu tư trực tiếp nước ngồi.

Qua quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của phỏp Luật Đầu tư và Luật Đầu tư trực tiếp nước ngồi tại Việt Nam cho thấy từ năm 1977 đến nay đĩ luụn hồn thiện, tạo dựng một khung phỏp lý cơ bản điều chỉnh quy định hoạt động đầu tư nước ngồi, trờn cơ sở quỏn triệt quan điểm mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và thực tế phỏt triển của đất nước.

Trải qua hơn 20 năm, Luật Đầu tư nước ngồi cú nhiều đổi mới và bổ sung nhưng nhỡn chung vẫn cú những nội dung cơ bản: những quy định chung, cỏc hỡnh thức đầu tư cơ bản, cỏc biện phỏp đảm bảo đầu tư, quyền lợi và nghĩa vụ của cỏc tổ chức, cỏ nhõn đầu tư nước ngồi, hoạt động quản lý của cơ quan Nhà Nước với hoạt động đầu tư và cỏc điều khoản cuối về xử lý vi phạm, những quy định khỏc trong hoạt động FDI tại Việt Nam.

Qua từng thời kỳ, theo sự thay đổi của điều kiện thực tế Luật Đầu tư trực tiếp nước ngồi cú những sửa đổi bổ sung phự hợp và gần nhất, ngày 9/6/2000 Quốc hội đĩ thụng qua Luật sửa đổi bổ dung hướng vào 3 nội dung chớnh là: thỏo gỡ kịp thời những khú khăn, vướng mắcvà giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của cỏc doanh nghiệp cú vốn FDI, mở rộng quyền tự chủ trong tổ chức quản lý, kinh doanh của cỏc doanh nghiệp cú vốn FDI, xoỏ bỏ sự can thiệp khụng cần thiết của cơ quan Nhà Nước vào hoạt động bỡnh thường của doanh nghiệp và bổ sung một số ưu đĩ thuế đối với cỏc dự ỏn đầu tư nằm tăng cường tớnh hấp dẫn và cạnh tranh của mụi trường đầu tư Việt Nam.

Cú thể núi, cỏc quy định mới về Luật Đầu tư nước ngồu đĩ tạo điều kiện tạo khoảng cỏch gần hơn giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngồi, tạo thế chủ động trong tiến trỡnh hội nhập kinh tế và đảm bảo cam kết quốc tế, làm mụi trường kinh doanh của Việt Nam hấp dẫn hơn, thụng thoỏng hơn so với trước đõy và so với một số nước trong khu vực.

Mặt hạn chế trong hệ thống phỏp luật về FDI ở Việt Nam hiện nay là cú đến hơn 120 văn bản quy định về nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam, cỏc quy định này đụi khi khụng cú sự đồng bộ khi thực hiện gõy cản trở cho cỏc nhà đầu tư khi thực hiện. Bờn cạnh đú, những quy định về cấp phộp, về đất đai, lĩi suất ngõn hàng và những quy đinh về thực hiện dự ỏn chưa thực sự kinh hoạt gõy nờn rào cản cho cỏc nhà đầu tư thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời đưa ra hững quyết định đầu tư mới.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 49 -51 )

×