0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Cỏc giải phỏp tỏc động trực tiếp đến cỏc dự ỏn FDI.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 62 -65 )

III. Cỏc hoạt động của Nhà Nước nhằm hạn chế rủi ro trong cỏc dự ỏn FDI tại Việt Nam.

2. Cỏc giải phỏp tỏc động trực tiếp đến cỏc dự ỏn FDI.

Trước tiờn cần rà soỏt chớnh sỏch thuế và ưu đĩi đầu tư đang cũn cản trở thu hỳt đầu tư (việc ỏp thuế giỏ trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu, chi phớ quảng cỏo..).

Nhanh chúng ban hành, phổ biến rộng và tập huấn Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cựng cỏc văn bản hướng dẫn việc ỏp dụng và thi hành đối với cỏc Bộ, ngành, địa phương và cỏc doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng là cần hồn thiện chớnh sỏch tiền lương; kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện luật phỏp, chớnh sỏch về lao động và tiền lương nhằm hạn chế tỡnh trạng tranh chấp trong cỏc doanh nghiệp. Xõy dựng lộ trỡnh một mặt bằng chung về mức lương tối thiểu cho lao động làm việc trong doanh nghiệp thuộc cỏc thành phần kinh tế. Tăng cường cụng tỏc tuyờn truyền nõng cao hiểu biết về Luật Lao động và cỏc văn bản hướng dẫn thi hành đối với người lao động và người sử dụng lao động.

2.2. Cải cỏch thủ tục hành chớnh, đẩy mạnh phõn cấp quản lý gắn với tăng cường phối hợp giỏm sỏt hoạt động quản lý FDI. tăng cường phối hợp giỏm sỏt hoạt động quản lý FDI.

Khẩn trương củng cố, hồn thiện bộ mỏy quản lý FDI phự hợp với quy định mới. Tiếp tục thực hiện và giỏm sỏt thực hiện tốt cơ chế "một cửa" tại cỏc cơ quan cụng quyền. Tiếp tục cải cỏch thủ tục hành chớnh và sớm triển khai ỏp dụng tiờu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý nhà nước để nõng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường rà soỏt cỏc vướng mắc về thủ tục hành chớnh ở cỏc cấp, cỏc lĩnh vực nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự ỏn mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; cũng như cỏc thủ tục liờn quan đến quỏ trỡnh triển khai dự ỏn như thủ tục về đất đai, xuất nhập khẩu, cấp dấu, tham gia xử lý tranh chấp .v.v. Xử lý dứt điểm cỏc vướng mắc trong quỏ trỡnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và cỏc vấn đề liờn quan trong quỏ trỡnh hoạt động của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phõn cấp quản lý FDI, chỳ trọng cụng tỏc hướng dẫn, kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện chớnh sỏch phỏp luật của cỏc địa phương trỏnh tỡnh trạng ban hành chớnh sỏch ưu đĩi vượt khung; giảm sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản lý trung ương vào xử lý cỏc vấn đề cụ thể, trong đú nhiệm vụ giỏm định đầu tư và hậu kiểm được tăng cường; đào tạo và bồi dưỡng cỏn bộ quản lý từ trung ương đến địa phương thụng qua tổ chức tập huấn, đào tạo ngắn hạn và trung hạn.

Tăng cường cơ chế phối hợp để nõng cao hiệu quả quản lý FDI và cụng tỏc kiểm tra, thanh tra về FDI nhằm phỏt hiện kịp thời và xử lý nghiờm những vi phạm. Đồng thời tiếp tục nõng cao hiệu quả việc chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lĩng phớ.

2.3. Cải thiện cơ sở hạ tầng tạo cơ sở cho cỏc hoạt động dự ỏn.

Thứ nhất, phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bờn cạnh đú, tổ chức triển khai một số chớnh sỏch đồng bộ khuyến khớch khu vực kinh tế tư nhõn (gồm cả ĐTNN) tham gia đầu tư xõy dựng cụng trỡnh kết cấu hạ tầng, xõy dựng cỏc điều kiện về nhà ở, đi lại, học hành, phỳc lợi cụng cộng cho người lao động làm việc tại cỏc khu cụng nghiệp và khu chế xuất thuờ.

Tiếp tục nõng cao chất lượng cỏc cụng trỡnh kết cấu hạ tầng và cỏc dịch vụ liờn quan (viễn thụng, cảng biển, hàng hải, hàng khụng, đường bộ,…) đỏp ứng nhu cầu hiện tại.

2.4. Cụng tỏc xỳc tiến đầu tư (XTĐT) cần hồn thiện và đổi mới.

Nhanh chúng đặt đại diện XTĐT tại địa bàn trọng điểm ở nước ngồi. Chủ động tiếp cận và hỗ trợ cỏc nhà đầu tư tiềm năng cú nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

Mỹ, EU) theo dự ỏn và đối tỏc, cụng tỏc tuyờn truyền thụng qua cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng trong nước và nước ngồi về thu hỳt FDI. Nõng cao chất lượng thụng tin, ấn phẩm tuyờn truyền về đầu tư thụng qua việc phối hợp với cỏc tổ chức quốc tế tổ chức in ấn cỏc tài liệu cần thiết cho hoạt động XTĐT.. Xõy dựng mới và nõng cấp trang thụng tin website giới thiệu về FDI. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại, bổ sung đội ngũ cỏn bộ cú trỡnh độ về ngoại ngữ, marketing, hiểu biết về chớnh sỏch, luật phỏp liờn quan tới ĐTNN vào cỏc bộ phận chuyờn trỏch về cụng tỏc XTĐT. Củng cố kiện tồn và nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ của cỏc Trung tõm XTĐT của trung ương và địa phương.

Bờn cạnh việc triển khai Quỹ XTĐT phục vụ cụng tỏc thu hỳt FDI và ODA; cụng bố Danh mục dự ỏn thu hỳt ĐTNN giai đoạn 2006 – 2010, cần xõy dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cỏc cơ quan XTĐT, bao gồm ở cả trong nước lẫn cỏc đại diện ở nước ngồi nhằm nõng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động XTĐT tại Việt Nam.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 62 -65 )

×