0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Với cỏc bộ khỏc.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 68 -73 )

II- Một số kiến nghị đối với cỏc cơ quan quản lý Nhà nước 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Với cỏc bộ khỏc.

4.1. Bộ Lao động-Thương binh và Xĩ hội nờn:

- Khẩn trương thực hiện cỏc giải phỏp nhằm phỏt triển quan hệ lao động lành mạnh. Tiếp tục nghiờn cứu, hồn thiện chớnh sỏch về lao động, tiền lương; tăng cường cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt việc chấp hành phỏp luật về lao động đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động. Thực hiện cỏc biện phỏp nhằm nõng cao hiểu biết phỏp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và đặc biệt là cỏn bộ làm cụng tỏc nhõn sự trong cỏc doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngồi.

- Xõy dựng, trỡnh Chớnh phủ trong quý IV năm 2006 lộ trỡnh tiến tới một chớnh sỏch chung về lương tối thiểu ỏp dụng cho cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả lao động làm việc cho nhà thầu nước ngồi, cú tớnh đến cỏc yếu tố điều chỉnh như lạm phỏt, địa bàn đầu tư và cỏc quy định về mức sống tối thiểu của người Việt Nam;

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý IV năm 2006 Quy hoạch mạng lưới cỏc cơ sở dạy nghề để làm cơ sở cho việc thu hỳt vốn đầu tư nước ngồi.

4.2. Bộ Tài nguyờn-Mụi trường:

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý IV năm 2006 đề ỏn tăng cường năng lực cho cỏc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ mụi trường.

- Chủ trỡ, phối hợp với Bộ Tài chớnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soỏt trỡnh Chớnh phủ phương ỏn sửa đổi cỏc quy định ưu đĩi đầu tư về lĩnh vực đất đai trong quý IV năm 2006;

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý II năm 2007 đề ỏn phỏt triển dịch vụ mụi trường phự hợp với cỏc quy định của WTO làm cơ sở thu hỳt đầu tư nước ngồi trong lĩnh vực xử lý mụi trường, cung cấp cỏc dịch vụ mụi trường.

- Chủ trỡ, phối hợp với Bộ Tài chớnh, Bộ Cụng nghiệp nghiờn

cứu, xõy dựng chớnh sỏch ưu đĩi đối với hoạt động bảo vệ mụi trường trong cỏc doanh nghiệp.

- Xõy dựng quan hệ đối tỏc trong cụng tỏc bảo vệ mụi trường giữa cỏc cơ quan quản lý mụi trường, hiệp hội doanh nghiệp nước ngồi, cỏc doanh nghiệp và cộng đồng.

- Chủ trỡ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý I năm 2007 phương ỏn mở cửa đối với đầu tư nước ngồi trong lĩnh vực bưu chớnh, viễn thụng phự hợp với cam kết quốc tế. - Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý IV năm 2006 Quy hoạch tổng thể phỏt triển ngành cụng nghiệp điện tử đến năm 2010, trong đú cú thu hỳt đầu tư nước ngồi.

4.4. Bộ Giỏo dục và Đào tạo:

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý IV năm 2006 Quy hoạch mạng lưới cỏc trường trung cấp chuyờn nghiệp, cao đẳng, đại học để làm cơ sở cho việc thu hỳt đầu tư nước ngồi.

- Chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ, ngành xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý I năm 2007 đề ỏn đào tạo nguồn nhõn lực đảm bảo cho nhu cầu phỏt triển.

- Rà soỏt, đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 về khuyến khớch đầu tư nước ngồi trong lĩnh vực giỏo dục và đào tạo phự hợp với Luật Đầu tư.

4.5. Bộ Y tế:

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý II năm 2007 quy hoạch ngành y tế làm cơ sở để thu hỳt đầu tư nước ngồi trong lĩnh vực khỏm, chữa bệnh, sản xuất và cung ứng thuốc chữa bệnh.

- Tiếp tục trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt Quy hoạch phỏt triển mạng lưới khỏm chữa bệnh và Chiến lược phỏt triển hệ thống y tế dự phũng, trong năm 2007.

- Tiếp tục hồn thiện Đề ỏn phỏt triển cụng nghiệp dược, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý III năm 2007.

- Xõy dựng, trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ trong quý IV năm 2007 Dự thảo Luật Dược và Đề ỏn phỏt triển cụng nghiệp trang thiết y tế,

trong quý IV năm 2007.

4.6. Bộ Thương mại:

- Chủ trỡ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cỏc Bộ, ngành liờn quan xõy, dựng trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ lộ trỡnh mở cửa cỏc lĩnh vực đầu tư theo tiến độ cam kết, trong quý IV năm 2006.

- Chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngồi chuyờn thực hiện cỏc hoạt động mua bỏn hàng húa tại Việt Nam.

- Phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan rà soỏt, trỡnh Chớnh phủ trong quý I năm 2007 văn bản sửa đổi cỏc quy định bất hợp lý liờn quan đến chi phớ giao dịch trong hoạt động lưu chuyển hàng húa, thủ tục hải quan, tiờu chuẩn chất lượng và thương mại điện tử.

4.7. Ngõn hàng nhà nước Việt Nam.

Chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan xõy dựng, trỡnh Chớnh phủ vào cuối năm 2007 đề ỏn phỏt triển thanh toỏn khụng dựng bằng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị định về việc tổ chức tớn dụng nước ngồi mua cổ phần của cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam.

4.8. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập và quản lý hoạt động của đại diện xỳc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm.

- Chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan xõy dựng Chương trỡnh quảng bỏ quốc gia dưới hỡnh thức "Những ngày Việt

Nam ở nước ngồi" giai đoạn 2007-2010.

4.9. Bộ Xõy dựng:

- Chủ trỡ, phối hợp với cỏc Bộ, ngành liờn quan xõy dựng và triển khai cơ chế khuyến đầu tư xõy nhà ở để bỏn hoặc cho cụng nhõn thuờ tại cỏc khu cụng nghiệp, khu chế xuất.

- Chủ trỡ, phối hợp với Bộ Tài nguyờn và Mụi trường bỏo cỏo Thủ trướng Chớnh phủ trong quý III năm 2007 về Quy hoạch xõy dựng khu xử lý chất thải rắn cụng nghiệp, chất thải nguy hại, đặc biệt ở cỏc vựng kinh tế trọng điểm.

4.10. Liờn quan tới trỏch nhiệm của cỏc Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh:

Cỏc Bộ, ngành, Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cú trỏch nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngồi theo quy định của phỏp luật về đầu tư và phỏp luật chuyờn ngành.

Cỏc Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhõn dõn cỏc cấp khẩn trương rà soỏt lại tồn bộ cỏc điều kiện đầu tư, kinh doanh; bĩi bỏ hoặc kiến nghị bĩi bỏ ngay cỏc điều kiện khụng cũn phự hợp. Đồng thời, khụng được quy định cỏc ngành nghề đầu tư, kinh doanh cú điều kiện và điều kiện đầu tư, kinh doanh. Triển khai việc phõn cấp và tăng cường sự phối hợp giữa cỏc Bộ, ngành với Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngồi.

Tiếp tục cải cỏch, giảm thiểu cỏc thủ tục hành chớnh. Nõng cao hiệu quả việc chống tham nhũng, chống tỡnh trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lĩng phớ, kiểm tra, giỏm sỏt và xử lý nghiờm khắc đối với cỏc hành vi tham nhũng của cỏn bộ, cụng chức ở cỏc cấp quản lý. Tăng cường cụng tỏc thụng tin, quản lý dữ liệu đầu tư và thực hiện đầy đủ chế độ bỏo cỏo về đầu tư nước ngồi theo quy định của phỏp luật về đầu tư.

Tiếp tục rà soỏt và cú kế hoạch triển khai tốt cỏc thỏa thuận trong Kế hoạch hành động thực hiện Sỏng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn II nhằm nõng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 68 -73 )

×