0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư, giải quyết cỏc vướng mắc, yờu cầu của cỏc nhà đầu tư.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 51 -54 )

III. Cỏc hoạt động của Nhà Nước nhằm hạn chế rủi ro trong cỏc dự ỏn FDI tại Việt Nam.

2. Hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư, giải quyết cỏc vướng mắc, yờu cầu của cỏc nhà đầu tư.

cỏc vướng mắc, yờu cầu của cỏc nhà đầu tư.

Cỏc chớnh sỏch ưu đĩi đầu tư: Ưu đĩi đầu tư (ƯĐĐT) gồm những cụng cụ chớnh sỏch nhằm thu hỳt đầu tư hoặc định hướng đầu tư theo những mục tiờu phỏt triển nhất định. Thường sẽ là những chớnh sỏch ưu đĩi về thuế và trợ cấp đầu tư, tớn dụng,...

Theo phỏp luật về đầu tư trực tiếp nước ngồi, Nhà Nước ta cú một số chớnh sỏch ưu đĩi cho những lĩnh vực cần khuyến khớch đầu tư phục vụ cho một số mục tiờu quan trọng như: trồng rừng, giống cõy và con, tạo vựng nguyờn liệu; chế biến nụng sản, lõm sản, hải sản; đầu tư vào cỏc vựng cú điều kiện kinh tế- xĩ hội khú khăn, vựng nỳi, vựng sõu, vựng xa,...

Bờn cạnh đú, Nhà Nước cũn cú những quy định cụ thể về cỏc dự ỏn

nhận ưu đĩi 21 như: với cỏc dự ỏn BOT, dự ỏn đầu tư miền nỳi, vựng cao, vựng sõu, vựng xa và một số cỏc danh mục đầu tư khỏc được ưu đĩi khụng phải nộp tiền thuờ đất hoặc chỉ phải nộp một cỏch tượng trưng. Nhà Nước cũn thực hiện hỗ trợ đầu tư cho cỏc dự ỏn chuyển giao cụng nghệ, đào tạo, tư vấn đầu tư, hỗ trợ xõy dựng kết cấu hạ tầng khu cụng nghiệp, khu chế xuất. Ngồi ra cũn cú cỏc ưu đĩi cho cỏc ngành sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, cỏc 21Điều 46, Luật Đầu tư trực tiếp nước ngồi.

sản phẩm cụng nghệ cao, cụng nghệ thụng tin,... nhằm sử dụng nhiều hơn lao động trong cỏc dự ỏn FDI.

Nhà nước thực hiện cỏc hỡnh thức ưu đĩi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đĩi thuế nhập khẩu, về sử dụng đất, tiền thuờ đất và tiền thuờ mặt nước. Việc ỏp dụng ưu đĩi đầu tư được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại Điều 24 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 thỏng 9 năm 2006 của thủ tướng chớnh phủ 22. Sắp yới đõy, cỏc nhà đầu tư nước ngồi cũn cú quyền mua đất ở Việt Nam, điều này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho việc thực hiện dự ỏn của cỏc nhà đầu tư cũng như việc vay vốn ngõn hàng, tuy nhiờn cũng mang lại khú khăn cho nhà quản lý làm sao để hoạt động này hoạt động thực sự hiệu quả. Bờn cạnh đú, hệ thống ƯĐĐT cũn phức tạp, tớnh hiệu quả của hệ thống cũn thấp, chi phớ cho ƯĐĐT bằng thuế hàng năm thấp, chỉ khoảng 0,7% GDP; quản lý hành chớnh về ƯĐĐT cũn những hạn chế mang tớnh chủ quan. Để hệ thống ƯĐĐT hoạt động hiệu quả đũi hỏi cần rừ ràng, minh bạch, cú tớnh chọn lục, đơn giản và bỡnh đẳng.

Hệ thống thụng tin và quan hệ doanh nghiệp: Nhà nước cú thụng tin về mụi trường đầu tư và cỏc hoạt động khỏc trong cỏc hoạt động xỳc tiến đầu tư. Tuy nhiờn đấy chỉ là bước khởi đầu. Nhà Nước đĩ cú những thụng tư hướng dẫn hoạt động cho cỏc doanh nghiệp FDI về phỏp luật đầu tư cũng như những sửa đổi bổ sung trong cỏc văn bản phỏp luật.

Cỏc Website diễn đàn của cỏc doanh nghiệp FDI cũng được cấp phộp hoạt động để cỏc nhà đầu tư cú thể núi lờn những quan điểm cũng như những bức xỳc của mỡnh về cỏc điều kiện phỏp lý cũng như mụi trường đầu tư ở Việt Nam như diễn đàn cỏc doanh nghiệp cú vốn FDI, diễn đàn doanh nghiờp,... Nhà Nước tổ chức cỏc cuộc gặp và cỏc buổi núi chuyện tiếp xỳc trự tiếp 22Nguồn: Vụ Tài chớnh- Tiền tệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

với cỏc doanh nghiệp để lắng nghe những phản ỏnh của họ. Tuy nhiờn, hiệu quả của những cuộc gặp này khụng cao, nhà đầu tư cứ núi cũn lắng nghe và đổi mới như thế nào lại là ở cơ quan Nhà Nước, đụi khi chỉ là hỡnh thức để làm dịu những bức xỳc của Nhà đầu tư.

Đầu tư cho kết cấu hạ tầng: Kết cấu hạ tầng của Việt Nam mặc dự đĩ được cải thiện trong thời gian qua nhưng trờn thực tế vẫn chưa đỏp ứng đủ và phự hợp với sự phỏt triển của nền kinh tế về cả chất và lượng. Chất lượng kết cấu của Việt Nam ở dưới mức trung bỡnh so với cỏc nước trong khu vực.

Theo đều tra của Viện Nghiờn cứu phỏt triển Đức (GDI) của tiến hành cho thấy rằng cú hơn 2/3 số doanh nghiệp cú vốn FDI phải dựng đường bộ để vận tải hàng hoỏ. Chi phớ vận tải cao nhưng hệ thống vận tải lại rất nghốo nàn, điều này gõy trở ngại lớn cho cỏc Nhà đầu tư.

Đầu tư kết cấu hạ tầng chủ yếu dựa vào Ngõn sỏch Nhà Nước, bao gồm viện trợ ODA và cỏc khoản vay ưu đĩi. Trong tổng vốn ODA thu hỳt được năm 2005 23 là 3,44 tỷ USD thỡ tỷ trọng dành cho giao thụng vận tải là cao nhất với 22,42%, năng lượng điện là 18,57%. Tiếp theo là y tế xĩ hội, giao dục và đào tạo, khoa hoc cụng nghệ và mụi trường là 10,73 %; phỏt triển nụng nghiệp nụng thụn là 14,37 %; cấp thoỏt nước 9,98% và 23,93 % cho cỏc lĩnh vực khỏc. Cú thể thấy Nhà Nước đa tăng cường đầu tư cho xõy dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nhưng lại chưa thực sự hiệu quả, điều này cú thể xuất phỏt từ việc quản lý ngõn sỏch khụng hiệu quả của cỏc cơ quan chức năng cú thẩm quyền, gõy nờn những hạn chế trong cơ sở hạ tầng, từ đú tạo nờn những rủi ro cho cỏc nhà đầu tư.

Cỏc hoạt động khỏc: Giải quyết vấn đề lạm phỏt cũng là giải quyết vấn đề sử dụng đồng vốn FDI sao cho hiệu quả nhất. Cú thụng tin cho rằng cỏc doanh 2323 Nguồn: Vụ Tài chớnh- Tiền tệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

nghiệp Nhà Nước chiếm hơn 70% vốn vay tớn dụng của Ngõn hàng Nhà Nước, sau đú rỳt ra khoảng hơn 30% số vốn vay vào cỏc doanh nghiệp khụng lành nghề, khụng những khụng mang lại hiệu quả mà cũn khú thu hồi vốn đầu tư. Việc sử dụng nguồn vốn Nhà Nước trở nờn khú kiểm soỏt gõy tỏc động tăng lạm phỏt và ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Thi trường Việt Nam cũng là một vấn đề với nhà đầu tư. Mặc dự Nhà Nước đĩ cú những hoạt động khuyến khớch phỏt triển đồng đề cỏc thị trường và cạnh tranh, đặc biệt từ khi gia nhập WTO nhưng trờn thực tế cỏc thi trường Việt Nam lại cú nhiều vấn đề trong hoạt động, phỏt triển khụng đồng bộ đũi hỏi cần cú sự quản lý ohự hợ hơn từ phớa Nhà Nước.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VÀO VN TRONG THỜI KỲ HÔI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 51 -54 )

×