0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

xuất nhằm hoàn thiện các quyết định cơ bản trong Marketing mix trong bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty cung ứng

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 60 -64 )

II. Những Đề xuất tầm vi mô nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tại công

3. xuất nhằm hoàn thiện các quyết định cơ bản trong Marketing mix trong bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty cung ứng

mix trong bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép ở công ty cung ứng

dịch vụ hàng không.

Để kinh doanh có hiệu quả hơn và phù hợp với nền kinh tế thị trờng. Em xin đề xuất nhằm bổ xung và hoàn thiện hơn các quyết định cơ bản về mặt hàng kinh doanh, giá kinh doanh và xúc tiến hỗn hợp.

3.1. Đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình quyết định mặt hàng kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không. công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Quyết định mặt hàng kinh doanh là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của Marketing-mix. Chiến lợc sản phẩm đòi hỏi phải đa ra đợc những quyết định hài hoà về chủng loại sản phẩm, cơ cấu mặt hàng, tỷ trọng của từng nhóm. Để mặt hàng của công ty phù hợp hơn với nhu cầu thị trờng và hấp dẫn đợc khách hàng, em mạnh dạn đề xuất quá trình ra quyết định mặt hàng kinh doanh ở công ty nh sau: (trang sau)

Phát hiện nhu cầu thị trưòng

Xác định các chủng loại mặt hàng hạt nhựa và sắt thép Xác định cơ cấu mặt hàng nhựa và sắt thép Tỷ trọng từng nhóm của hạt nhựa và sắt thép

BH III. 3: Quá trình ra quyết định mặt hàng kinh doanh hàng hạt nhựa và sắt thép đề xuất ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Khi phát hiện đợc nhu cầu thị trờng, công ty phải tổ chức xác định các chủng loại, cơ cấu, tỷ trọng từng nhóm mặt hàng hạt nhựa và sắt thép rồi sau đó nên danh mục chủng loại mặt hàng kinh doanh. Với quá trình ra quyết định này công ty có thể thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng về mặt hàng hạt nhựa, sắt thép và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thơng trờng.

3.2. Đề xuất hoàn thiện các quyết định giá kinh doanh ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không. vụ hàng không.

Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không việc quyết định giá kinh doanh là rất quan trọng nhất là đối với hàng hạt nhựa và sắt thép bán buôn. Để có thể mở rộng thị phần của công ty và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thơng trờng công ty cần phải có một quy trình quyết định giá hợp lý. Trớc khi chọn một mức giá cuối cùng, công ty phải quyết định chọn mục tiêu định giá để phù hợp với chiến lợc kinh doanh của công ty, sau đó phân tích cầu thị trờng, phân tích giá của đối thủ cạnh tranh và chọn kỹ thuật định giá thích hợp. Các quyết định Marketing giá kinh doanh đề xuất đợc mô hình hoá nh sau:(trang sau)

BH III. 4: Các quyết định Marketing giá kinh doanh đề xuất tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

3.3. Đề xuất hoàn thiện quy trình công nghệ quảng cáo tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không. dịch vụ hàng không.

Trong nền kinh tế thị trờng, khi doanh nghiệp tham gia vào thị trờng thì một khâu không thể thiếu, không thể xem nhẹ và phải đợc tổ chức hợp lý theo nguyên tắc hệ thống và biểu hiện đó là các hoạt động của công nghệ quảng cáo. Quảng cáo là thủ pháp cực kỳ quan trọng trong hình thái thị trờng cạnh tranh. ở đây ngời bán làm quảng cáo nhằm đạt tới sự cân bằng tế nhị giữa tính đồng nhất và tính khác biệt của sản phẩm của doanh nghiệp và sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp phải truyền đạt đợc thông qua quảng cáo:

- Sản phẩm của doanh nghiệp khác biệt với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

- Dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp hơn hẳn dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Nh vậy quảng cáo không chỉ đơn thuần là vấn đề thông tin thông báo, mời chào mà còn là vấn đề thuyết phục ngời mua đến với mình. Do vậy quảng cáo phải đạt đợc mục tiêu mở rộng cầu kích thích và thu hút sức mua, tăng khối lợng bán.

Giá cả

Quyết định chọn mục tiêu định giá

Phân tích cầu thị trường Quyết định lượng giá chi

phí

Quyết định chọn kỹ thuật định giá thích hợp

Phân tích chào hàng của đối thủ cạnh tranh

Quyết định chọn giá cuối cùng của mặt hàng

(1) (2) (1) Đờng doanh số không có quảng cáo hoặc quảng cáo không có hiệu quả

(2) Đờng doanh số khi có hiệu quả quảng cáo

Khối lợng bán

BH III. 5: Đồ thị biểu diễn hiệu quả của quảng cáo.

Muốn quảng cáo có hiệu quả thực sự, công ty phải xây dựng đợc các nội dung sau ở công ty mình:

- Xác định mục tiêu, đối tợng và địa chỉ quảng cáo.

- Lựa chọn phơng tiện quảng cáo: báo chí, cataloge, truyền hình...

- Dự tính ngân sách quảng cáo.

- Thiết kế kênh quảng cáo

Khi tiến hành quảng cáo công ty cần lu ý một số vấn đề sau:

+ Nội dung quảng cáo: phải đầy đủ, thông qua thủ pháp nghệ thuật làm cho khách hàng dễ dàng nhận biết đợc. Vận dụng những cơ sở tâm lý để thiết kế chơng trình quảng cáo có hiệu quả.

+ Tên quảng cáo phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. + Có chữ, có hình, (âm thanh).

+ Nổi bật trọng tâm: ngoài sự quảng cáo về mặt hàng kinh doanh còn cần quảng cáo theo hớng quảng cáo u thế của công ty, sự chuyên doanh về mặt hàng hạt nhựa và sắt thép và có những kinh nghiệm về chuyên doanh mặt hàng này.

63

Xác lập mục tiêu quảng cáo Xác lập địa chỉ, nội dung

quảng cáo

Thiết kế kế hoạch quảng cáo, chiến dịch quảng cáo

Xác lập và vận hành kênh quảng cáo thời gian, không gian

quảng cáo

Thiêt lập ngân sách quảmg cáo

Phương tiện quảng cáo và phương pháp truyền thông

BH III. 6: Sơ đồ qui trình công nghệ quảng cáo đề xuất tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 60 -64 )

×