0

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tạ

4. Hiệp thơng thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán.

Trong kinh doanh bán buôn, hiệp thơng thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán có vai trò qua trọng và nó là mục tiêu cuối cùng của bất cứ một công nghệ bán hàng nào. Vì vậy, công ty phải thực hiện tốt các công nghệ bán của mình thì mới mong đi đến mục tiêu cuối cùng là hiệp thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán.

Đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không, hiệp thơng thơng mại là một nghệ thuật giao tiếp thơng mại ( không có ai giống ai ) nhng đều dựa trên nguyên tắc: + Tự do đòi hỏi đối tác.

+ Bình đẳng ngang nhau. + Hai bên cùng thảo luận.

Những khách hàng của công ty trớc khi mua hoặc bán đều phải qua vòng thơng lợng có thể tại công ty hay một một nơi nào đó do hai bên thảo thuận. Công ty luôn chú trọng quan tâm, săn sóc khách hàng của mình với thái độ lịch sự có văn hoá. Mỗi cán bộ đảm trách công việc này đều có trình độ, trang nhã, lịch sự và luôn coi khách hàng là thợng đế, là những ngời trả lơng cho mình. Nhng không vì thế mà đánh mất quyền lợi trong mua bán. Để thành công trong thơng lợng các cán bộ chuyên trách của công ty đã không ngừng phấn đấu học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Có thể mô hình hoá quá trình hiệp thơng thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán của công ty nh sau:

Lựa chọn địa điểm, thời gian thơng lợng

Hợp đồng mua bán không đ- ợc ký kết

Hiệp thơng thơng mại Hoạch định kế hoạch

thơng lợng

Khách hàng không đồng ý Khách hàng đồng ý

BH II. 17: Quá trình hiệp thơng thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

Mục tiêu cuối cùng của hiệp thơng thơng mại là ký kết hợp đồng mua bán, trên ph- ơng diện hai bên cùng có lợi. Với phơng châm này, trong những năm qua công ty đã thực hiện thành công rất nhiều hợp đồng mua bán đối với khách hàng.

+ Năm 1998: công ty đã ký đợc 134 hợp đồng/ 1 năm và thực hiện đợc 98.51% hợp đồng ( tức 132 hợp đồng ).

+ Năm 1999: công ty đã ký đợc 142 hợp đồng/ 1 năm và thực hiện đợc 97.89% hợp đồng ( tức 139 hợp đồng ).

+ Năm 2000: công ty đã ký đợc 153 hợp đồng/ 1 năm và thực hiện đợc 99.34% hợp đồng ( tức 152 hợp đồng ).

Với quá trình hiệp thơng thơng mại và ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá nh trên, đã đóng góp không nhỏ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hợp đồng không thực hiện đợc do công ty không nhập đợc hàng về. Việc không nhập đợc hàng là do nỗi khách quan vì thời tiết quá xấu không thể vận chuyển hàng hoá đợc vì vậy khách hàng đã huỷ hợp đồng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 46 -48 )

Mục lục