0

II. Phân tích thực trạng tình hình vận hành công nghệ Marketing bán buôn hàng hạt nhựa và sắt thép tạ

5. Công nghệ cung ứng và vận chuyển.

Một hệ thống cung ứng và vận chuyển hàng hoá hợp lý sẽ tăng cờng khả năng cạnh tranh cho công ty do nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng và giảm chi phí hậu cần.

Xuất phát từ bản chất hậu cần, vận chuyển có hai chức năng chủ yếu: chức năng dự trữ và chức năng di chuyển. Hai chức năng này ảnh hởng lớn tới chi phí của cả hệ thống hậu cần.

Công ty cung ứng dịch vụ hàng không lấy mục tiêu chi phí vận chuyển làm mục tiêu hàng đầu của hoạt động cung ứng và vận chuyển hàng hoá. Công ty luôn ra những quyết định vận chuyển nhằm giảm tới mức thấp nhất chi phí của cả hệ thống hậu cần. Do đặc điểm của ngành hàng kinh doanh, công ty thờng tổ chức vận chuyển và cung ứng thẳng đến cơ sở hậu cần của khách hàng mua buôn. Công ty có hai đội xe chuyên chở hàng. Việc bán thẳng không qua kho giúp công ty giảm đợc chi phí bốc

xếp, bảo quản và dự trữ hàng hoá nhằm đảm bảo nhiệm vụ của hệ thống hậu cần kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, để đảm bảo uy tín và tiết kiệm chi phí thời gian vận chuyển công ty luôn quyết định phơng tiện hợp lý nhằm đảm bảo đúng thời gian cung ứng hàng hóa cho khách hàng và không ảnh hởng tới dự trữ hàng hoá của khách hàng. Quy trình vận chuyển hàng hạt nhựa và sắt thép của công ty cung ứng dịch vụ hàng không đợc thể hiện qua sơ đồ sau: (trang sau)

BH II.18: Quy trình vận chuyển và cung ứng hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.

+ Chuẩn bị gửi hàng: Công ty tạo lập lô hàng để cung ứng cho khách hàng và chuẩn bị về giấy tờ nhằm tạo nên những điều kiện kinh tế - pháp lý trong vân chuyển và cung ứng hàng hoá, đảm bảo cho hàng hoá vận chuyển đợc thống suốt.

+ Gửi hàng: Bao gồm các hoạt động bốc hàng lên phơng tiện vận tải, xác định trách nhiệm vật chất về hàng hoá vận chuyển giữa các bên có liên quan: ngời cung ứng và ngời nhận hàng. Tận dụng trọng tải và dung tích của phơng tiện vận tải và đảm bảo an toàn cho hàng trong quá trình vận chuyển.

Chuẩn bị gửi hàng

Gửi hàng

Bảo vệ và bốc dỡ hàng hoá trên đường vận chuyển

+ Bảo vệ và bốc dỡ hàng hoá trên đờng vận chuyển: là những hoạt động liên quan tới việc di chuyển hàng và chống hao hụt hàng trên đờng vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển có thể thay đổi phơng tiện vận tải do địa hình, do điều kiện khách quan nh h hỏng phơng tiện... và do đó phải tiến hành bốc dỡ hàng hoá.

+ Giao hàng cho khách hàng: đây là bớc cuối cùng của quá trình vận chuyển và cung ứng hàng hoá. Hàng hoá đợc bốc dỡ từ phơng tiện vận chuyển xuống giao cho khách hàng cùng với hoá đơn chứng từ có liên quan. Đây là giai đoạn các bên liên quan xác định trách nhiệm vật chất và thanh toán tiền hàng (tiền hàng có thể trả ngay hoặc trả chậm qua tài khoản, tuỳ thuộc vào điều kiện thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán).

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN BUÔN HÀNG HẠT NHỰA VÀ SẮT THÉP TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG (Trang 48 -50 )

Mục lục