0

Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mạ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 189-189 )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1996 Bao bì nhựa

1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mạ

phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong kinh doanh thơng mại

4 1.1.1 Kinh doanh thơng mại và những cơ sở của kinh doanh thơng mại 4 1.1.2 Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

trong cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc

10 1.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng có hiệu quả bao bì trong hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp thơng mại

16

1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

1.2 Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

38 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp thơng mại

47

1.4 Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại

48

1.4.1 Tính chất của hàng hoá kinh doanh 48

1.4.2 Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng 50 1.4.3 Sự phát triển của sản xuất và lu thông hàng hoá trong nền kinh tế

quốc dân

53

1.4.4 Sự phát triển của công nghiệp bao bì 55

1.4.5 Sự đổi mới phơng thức kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại và sự phát triển của các hình thức dịch vụ tiến bộ trong kinh doanh thơng mại

56 1.4.6 Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh

thơng mại

58

Kết luận chơng 1 60

Chơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy ví dụ ở

địa bàn Hà nội)

61

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc và yêu cầu của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nhà nớc và yêu cầu của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

61 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà

nớc

61 2.1.2 Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc 66

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 189 -189 )

Mục lục