0

7 Cty Hoá chất 2152 248030 248950 25800 29

2.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu:

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cha nhận thức đầy đủ đúng đắn về bao bì, tầm quan trọng của bao bì trong điều kiện hội nhập và trong việc bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, ngời tiêu dùng, bảo vệ môi trờng sinh thái.

Thứ hai, sự gắn kết giữa sản xuất hàng hoá, sản xuất bao bì, ngời kinh doanh với thị trờng cha chặt chẽ thờng xuyên, dẫn đến tính phù hợp của sản phẩm hàng hoá (theo quan điểm chất lợng toàn diện) với khách hàng cha cao, hạn chế hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng bao bì nói riêng.

Thứ ba, các cơ sở sản xuất bao bì xuất hiện ngày càng nhiều. Theo thống kê cha đầy đủ của Hiệp hội bao bì Việt Nam, hiện nay cả nớc có khoảng trên 500 đơn vị sản xuất bao bì với đủ các thành phần kinh tế tham gia, quy mô công nghệ và mục đích sản xuất cũng rất khác nhau. Sự phát triển tự phát, thiếu sự quản lý thống nhất nên dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, chất lợng bao bì không cao, chỉ coi trọng lợi nhuận đơn thuần. Cần thiết phải có sự định hớng của Nhà nớc trong lĩnh vực bao bì.

Thứ t, trình độ thiết bị công nghệ sản xuất bao bì cha cao. Phần lớn các thiết bị công nghệ đã cũ, lạc hậu rất nhiều so với công nghệ sản xuất bao bì hiện nay trên thế giới và trong khu vực.

Thứ năm, cha có hệ thống tiêu chuẩn hoá áp dụng trong lĩnh vực bao bì kể cả các tiêu chuẩn ngành cũng nh tiêu chuẩn quốc gia.

Để khắc phục những mặt hạn chế trên trong sử dụng bao bì cần thiết phải giải quyết những vấn đề vừa mang tính chất trớc mắt vừa mang tính định h- ớng lâu dài: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoá bao bì, chính sách thu hồi và sử dụng lại bao bì; Gắn kết các thành phần, đối tợng có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, sử dụng bao bì; Nhận thức về bao bì và trình độ quản lý kinh doanh sử dụng bao bì trong mỗi doanh nghiệp và mọi ngời dân.

Những cố gắng trong việc thực thi các giải pháp chủ yếu cấp bách đặt ra sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các DNTMNN nói riêng và các tổ chức sản xuất kinh doanh nói chung ở nớc ta.

Kết luận chơng II

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng bao bì ở các DNTMNN, chơng 2 của luận án rút ra những kết luận chủ yếu sau đây:

1. Trong hệ thống các tổ chức kinh doanh thơng mại ở nớc ta, các DNTMNN giữ vị trí chủ đạo. Việc phân tích các đặc điểm hoạt động của các DNTMNN, trên cơ sở đó đặt ra những yêu cầu về bao bì sử dụng trong hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng để DNTMNN phát huy tốt vai trò then chốt của mình trong hoạt động thơng mại của nền kinh tế quốc dân.

2. Cùng với sự phát triển của thơng mại nói chung và của các DNTMNN nói riêng, nhu cầu sử dụng bao bì ngày càng gia tăng về số lợng, đa dạng, phong phú về kiểu dáng, cỡ loại và có sự thay đổi về cơ cấu các loại bao bì. Xu hớng đó là tất yếu khách quan trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập.

3. Luận án đã phân tích hiệu quả sử dụng bao bì ở các DNTMNN thông qua những ảnh hởng tích cực của nó đến hoạt động kinh doanh của các DNTMNN, đến việc bảo vệ môi trờng sinh thái là phù hợp với đặc điểm của sản phẩm bao bì.

4. Luận án đã có những đánh giá cụ thể về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các DNTMNN, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hởng đến việc sử dụng có hiệu quả các loại bao bì ở các DNTMNN. Những đánh giá qua phân tích hiệu quả sử dụng bao bì ở các DNTMNN, những kinh nghiệm của các nớc trong lĩnh vực bao bì, sử dụng bao bì nêu ra là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề ra các giải pháp trong chơng 3.

chơng 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp th-

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 110 -113 )

Mục lục