0

Chiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới [17]

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 113-119 )

7 Cty Hoá chất 2152 248030 248950 25800 29

3.1.1. Chiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới [17]

Phát huy thành tựu của đất nớc đã dành đợc trong thế kỷ 20, phát huy những lợi thế mới, tiếp tục đờng lối phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn của Đảng ta trong các kỳ đại hội VI, VII, VIII, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã chỉ rõ đờng lối và chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI.

Về đờng lối kinh tế: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ơng Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đa nớc ta trở thành một nớc công nghiệp, u tiên phát triển lực lợng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hớng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Tăng trởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bớc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trờng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cờng quốc phòng, an ninh.

Nghị quyết đại hội IX của Đảng cũng đã xác định các mục tiêu chiến lợc mà toàn Đảng, toàn dân ta phải thực hiện trong giai đoạn 2001-2010.

Mục tiêu tổng quát của chiến lợc 10 năm (2001-2010) là Đa nớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nhiệp hiện đại. Nguồn lực con ngời, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực quốc phòng, an ninh đợc tăng cờng, thể chế kinh tế thị trờng định h-

ớng xã hội chủ nghĩa đợc hình thành về cơ bản, vị thế của đất nớc ta trên trờng quốc tế đợc nâng cao.

Mục tiêu cụ thể của chiến lợc 10 năm 2001-2010 là: Đa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. ổn định kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và tăng dự trữ ngoại tệ... Tích luỹ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP, nhịp độ tăng xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp 16 -17%, công nghiệp 4 - 41%, dịch vụ 42 - 43%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp còn khoảng 50.

Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con ngời (HDI) của nớc ta. Tốc độ tăng dân số đến năm 2010 còn khoảng 1,1%. Chất lợng đời sống vật chất, tinh thần đợc nâng lên rõ rệt trong môi trờng xã hội an toàn, lành mạnh, môi trờng tự nhiên đợc bảo vệ và cải thiện.

- Năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ đủ khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiếp cận trình độ thế giới và tự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá.

- Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và có bớc đi trớc. Hệ thống giao thông đảm bảo lu thông an toàn, thông suốt quanh năm và hiện đại hoá một bớc. Mạng lới giao thông nông thôn đợc mở rộng và nâng cấp...

- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc đợc tăng cờng, chi phối các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Doanh nghiệp Nhà nớc đợc đổi mới, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài đều phát triển mạnh và lâu dài. Thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đợc hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, có hiệu quả”.

Đờng lối phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu trong chiến lợc 10 năm 2001 – 2010 mà Nghị quyết Đại biểu đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cũng

nêu ra những định hớng phát triển cho các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, trong đó có lĩnh vực thơng mại, dịch vụ.

3.1.2. Phơng hớng phát triển hoạt động thơng mại dịch vụ nói chung và của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng

Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Đảng và Nhà nớc ta đã chỉ rõ nhiệm vụ của hoạt động thơng mại: phát triển mạnh thơng mại, nâng cao năng lực và chất lợng hoạt động để mở rộng thị trờng trong nớc và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Hình thành các trung tâm thơng mại lớn, các chợ nông thôn, nhất là ở miền núi, đảm bảo cung cấp một số sản phẩm thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản. Phát triển thơng mại điện tử. Nhà nớc, các hiệp hội, các doanh nghiệp phối hợp tìm kiếm, mở rộng thị trờng cho sản phẩm Việt Nam.

Củng cố thơng mại nhà nớc, tăng cờng vai trò điều tiết của Nhà nớc. Tổng mức lu chuyển hàng hoá bán lẻ trên thị trờng tăng khoảng 11 - 14%/năm" .

Những nhiệm vụ và các định hớng hoạt động thơng mại mà Đảng - Nhà nớc đã nêu ra trong đại hội đòi hỏi các doanh nghiệp thơng mại nói chung và các DNTMNN nói riêng phải tích cực đổi mới toàn diện, cả về mục tiêu quan điểm kinh doanh, hệ thống tổ chức mạng lới, phơng thức hoạt động, đến các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể.

Mục tiêu và quan điểm phát triển hoạt động thơng mại trong những năm tới đó là:

Mục tiêu kinh doanh thơng mại

- Phát triển mạnh thơng mại, nâng cao năng lực và chất lợng hoạt động đẻ không ngừng mở rộng lu thông hàng hoá trên tất cả các vùng đất nợc, đẩy mạnh xuất nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, thông qua việc tổ chức tốt thị trờng và lu thông hàng hoá, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, thực hiện phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân một cách hợp lý, tăng tích luỹ cho ngân sách nhà nớc, cải thiện đời sống của nhân dân.

- Hoạt động thơng mại, trớc hết là thơng mại nhà nớc phải hớng vào phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nớc trong từng thời kỳ. Các nhiệm vụ kinh tế xã hội Đảng và Nhà nớc đã đề ra chính là phơng hớng hành động của hoạt động thơng mại. Mục tiêu của hoạt động thơng mại, đặc biệt là thơng mại nhà nớc phải phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội, phải nhằm thực hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà nớc trong từng giai đoạn phát triển của đất nớc. Coi trọng cả hiệu quả kinh tế - lợi ích doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế - xã hội - lợi ích quốc gia.

- Xây dựng nền thơng mại phát triển lành mạnh trong trật tự, kỷ cơng, kinh doanh theo đúng pháp luật, thực hiện các phơng thức kinh doanh theo hớngvăn minh thơng mại, từng bớc tiến lên hiện đại hoá nền thơng mại theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2005 tổng mức lu chuyển hàng hoá bán lẻ trên thị trờng tăng khoảng 11 - 14%/năm. Đến năm 2010 toàn bộ hoạt động dịch vụ (tính theo giá trị gia tăng đạt nhịp độ tăng trởng bình quân 7-8%/năm, và chiếm 42 - 43% GDP, 26 - 27% tổng số lao động.

Quan điểm phát triển thơng mại

- Phát triển nền thơng mại nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu để khai thác, phát huy, sử dụng tốt nhất mọi khả năng, nguồn lực tính tích cực sáng tạo của các thành phần kinh tế, thúc đẩy hoạt động thơng mại - dịch vụ. Xây dựng, phát triển thơng mại Nhà nớc, đồng thời củng cố phát triển hợp tác xã mua bán nhằm đảm bảo giữ vững đợc vai trò chủ đạo của thơng mại Nhà nớc, để thực sự th- ơng mại nhà nớc là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nớc trên những lĩnh vực, địa bàn và những mặt hàng quan trọng.

- Việc mở rộng thị trờng ngoài nớc phải gắn với việc phát triển ổn định thị trờng trong nớc, lấy thị trờng trong nớc làm cơ sở, đặt hiệu quả kinh doanh thơng mại trong hiệu quả kinh tế - xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Đẩy mạnh xuất khẩu theo hớng thay đổi nhanh cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, giảm tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm thô, tăng nhanh tỷ trọng hàng hoá tinh chế, đa phơng hoá, đa dạng hoá các hình thức xuất nhập khẩu, chủ động hội nhập kinh tế quốc té trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ và định hớng xã hội chủ nghĩa.

- Đặt sự phát triển của lu thông hàng hoá và hoạt động của các doanh nghiệp dới sự quản lý của Nhà nớc, khuyến khích, phát huy các mặt tích cực, hạn

chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trờng tác động đến hoạt động kinh doanh thơng mại, đảm bảo sự tăng trởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trờng trong từng giai đoạn phát triển.

- Việc phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền thơng mại Việt Nam gắn liền với việc thực hiện các hoạt động thơng mại phải tuân thủ đúng đắn các quy tắc của thị trờng, gắn liền với việc đổi mới cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo môi trờng pháp lý lành mạnh cho mọi thành phần kinh tế tham gia thơng mại hoạt động đúng luật và đợc pháp luật bảo vệ.

Những mục tiêu quan điểm phát triển thơng mại Việt Nam trong những năm tới là cơ sở định hớng quan trọng cho hoạt động của các doanh nghiệp thơng mại nớc ta, trong đó có các DNTMNN. Trớc hết về hoạt động thơng mại trong n- ớc: Theo tinh thần Nghị quyết IX, hoạt động thơng mại phải phấn đấu đạt tổng mức lu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ trên thị trờng trong nớc tăng bình quân từ 11 -14%/năm. Nh vậy hoạt động thơng mại phải đạt đợc trên 55 nghìn tỷ đồng hàng hoá bán lẻ trên thị trờng nội địa, trong đó các doanh nghiệp nhà nớc đạt 20,3 nghìn tỷ đổng (nếu lấy mức tỷ trọng bình quân 3 năm 1998 - 2000 doanh nghiệp nhà nớc chiếm 37% trong tổng mức bán lẻ cả nớc. Tổng mức lu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ năm 2000 sơ bộ là 219,4 nghìn tỷ đồng) vào năm 2005. Cơ cấu hàng hoá bán lẻ đợc phân bố trên 8 vùng kinh tế theo các tỷ lệ: vùng Đông Bắc 14%, Tây Bác 3,1%, Đồng bằng sông Hồng 20,2%, khu Bốn cũ 13,4%, Duyên hải miền Trung 8,9%, vùng Tây Nguyên 3,4%, Đông Nam Bộ 15%, Đồng bằng sông Cửu Long 22%. Các DNTMNN phải thực hiện tốt hơn vai trò chủ đạo trong hệ thống thơng mại của cả nớc đối với các lĩnh vực, vùng, mặt hàng quan trọng.

Về hoạt động xuất nhập khẩu:

+ Tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu, giai đoạn 2001 - 2005 đạt 114 tỷ USD, tăng bình quân 16%/năm. Trong năm năm tiếp theo 2006 - 2010, giá trị xuất khẩu đạt 38 tỷ USD/năm, tăng bình quân 10%/năm và gấp 2,6 lần so với năm 2001.

+ Thay đổi cơ cấu hàng hoá xuất khẩu theo hớng tăng mạnh tỷ lệ hàng đã qua chế biến, giảm tỷ lệ xuất khẩu nguyên liệu thô. Giai đoạn 2001 đến 2010 xuất khẩu hàng tinh chế chiếm 92% trong tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu, tăng

bình quân 15,9% trong đó hàng công nghiệp tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp chiếm 43% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp, nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bình quân tăng 16,2%/năm.

+ Tổng kim ngạch nhập khẩu năm năm (2001 - 2005) đạt khoảng 118 tỷ USD, tăng bình quân hàng năm là 15%, u tiên cho việc nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc, thiết bị và phụ tùng... Cơ cấu hàng hoá nhập khẩu: Nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 63,5%; máy móc, thiết bị và phụ tùng chiếm 32,6%, hàng tiêu dùng chiếm 3,9%.

+ Trong những năm 2009 - 2010 cố gắng cân bằng cán cân thơng mại để những năm tiếp theo có xuất siêu, nâng tỷ trọng xuất khẩu so với GDP năm 2010 đạt 62,7%.

Về thị trờng xuất khẩu: chủ động hội nhập thị trờng quốc tế trên cơ sở có hiệu quả phát huy lợi thế và nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hớng xã hội chủ nghĩa. Tạo thị trờng ổn định cho một số loại hàng nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh nh dầu thô, gạo, cà phê, cao su, dệt may, rau quả, hạt tiêu, chè, giầy dép, than đá... Tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng xuất khẩu mới (điện tử và linh kiện điện tử, phần mềm máy tính...). Tăng thêm thị phần ở các thị trờng truyền thống, tiếp cận và mở rộng các thị trờng mới. Trong điều kiện biến động của thị trờng thế giới nói chung, thị trờng châu á nói riêng do các ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ, tình hình tăng trởng của các nớc Châu á, Châu Âu, Châu Mỹ đang chững lại. Việc tìm kiếm, xâm nhập các thị trờng mới, duy trì, mở rộng các thị trờng truyền thống để đẩy mạnh xuất khẩu là bài toán khó đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại. Giai đoạn 2001 - 2010 hớng chiến lợc thị trờng xuất khẩu của các doanh nghiệp thơng mại là: tập trung vào thị trờng châu á: thị trờng này đợc coi là thị trờng chủ lực của xuất khẩu Việt Nam (chiếm khoảng 45%), thị trờng châu Mỹ (khoảng 25%), thị trờng châu Âu (23%) và có kế hoạch tiếp cận, chiếm lĩnh thị trờng châu Phi. Theo dự báo của Vụ Kế hoạch - Thống kê, Bộ Th- ơng mại, cơ cấu thị trờng xuất khẩu của Việt Nam nh sau (xem biểu 3.1)

Biểu 3.1: Cơ cấu thị trờng xuất khẩu của Việt Nam

Thị trờng 1991-1995 1996-2000 2001-2010

Châu á- Thái Bình Dơng 80 50 45

Châu Âu 15 25 23

Châu Mỹ 2 20 25

Châu Phi 3 5 7

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Thống kê, Bộ Thơng mại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 113 -119 )

Mục lục