0

Dự báo triển vọng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp th ơng mại nhà nớc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 190-190 )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1996 Bao bì nhựa

3.1 Dự báo triển vọng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp th ơng mại nhà nớc

2.2.1 Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp thơng mại nhà n- ớc.

68 2.2.2 Thực trạng sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh 82 2.2.2 Các loại bao bì chủ yếu sử dụng trong kinh doanh thơng mại 83 2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của

các doanh nghiệp thơng mại

90

2.3 Kinh nghiệm về hoạt động sản xuất, tổ chức quản lý và sử dụng bao bì ở một số nớc bao bì ở một số nớc

102 2.3.1 Kinh nghiệm về tổ chức quản lý t vấn sản xuất bao bì ở một số nớc 102

2.3.2 Hoạt động sản xuất bao bì ở một số nớc 104

2.3.3 Pháp luật của nhà nớc về bao bì ở một số nớc 106

2.4 Đánh giá tổng quát về hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại Nhà nớc kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại Nhà nớc

109

2.4.1 Những thành tựu 109

2.4.2 Những hạn chế 110

2.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu 111

Kết luận chơng 2 113

Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

114

3.1 Dự báo triển vọng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp th-ơng mại nhà nớc ơng mại nhà nớc

114 3.1.1 Chiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới 114 3.1.2 Phơng hớng phát triển hoạt động thơng mại dịch vụ nói chung và của

doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng

116

116 động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

131 3.3.1 Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại nhà

nớc

131 3.3.2 Tăng cờng công tác quản lý và quản lý sử bao bì ở các doanh nghiệp

thơng mại nhà nớc

142 3.3.3 Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ, nhân

viên trong các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc

147 3.3.4 Đầu t sản xuất bao bì theo hớng tập trung chuyên môn hoá theo tiêu

chuẩn hoá, xây dựng ngành công nghiệp bao bì Việt Nam hiện đại

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 190 -190 )

Mục lục