0

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà n ớc [33] [39] [41]

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 61-65 )

H: Tỷ lệ bao bì thu hồi Htc: Tỷ lệ tái chế

2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà n ớc [33] [39] [41]

ớc [33] [39] [41]

Sự hình thành hệ thống các đơn vị kinh doanh thơng mại là một tất yếu khách quan trong nền sản xuất hàng hoá. Những đơn vị kinh tế đợc thành lập hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực phân phối lu thông hàng hoá - mua- bán hàng hoá, với mục đích tìm kiếm lợi nhuận đợc gọi chung là DNTM. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, hệ thống các DNTM không ngừng lớn mạnh. Hệ thống kinh doanh th- ơng mại trong nền kinh tế quốc dân là tổng thể các tổng công ty trung ơng, các công ty kinh doanh hàng hoá trong và ngoài nớc với hệ thống kho trạm, cửa hàng thuộc các cấp quản lý (trung ơng, địa phơng, các doanh nghiệp) và các tổ chức kinh doanh hợp pháp thuộc các thành phần kinh tế chuyên kinh doanh hàng hoá - dịch vụ trên thị trờng. Trong hệ thống đó, các DNTMNN đóng vai trò quan trọng, chủ đạo trong nền kinh tế. Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc là đơn vị kinh tế thuộc hệ thống các doanh nghiệp nhà nớc.

Doanh nghiệp nhà nớc là tổ chức kinh tế do nhà nớc đầu t vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nớc giao” (Luật Doanh nghiệp nhà n- ớc, điều 1). Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc là một doanh nghiệp nhà nớc, là tổ chức kinh tế hợp pháp đợc nhà nớc đầu t vốn, tổ chức quản lý, chuyên kinh doanh để kiếm lời và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nớc giao thông qua các hoạt động mua bán hàng hoá trên thị trờng. Hoạt động kinh doanh của các DNTMNN có những đặc điểm sau:

2.1.1.1. Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc làm dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho ng- ời sản xuất

Về thực chất hoạt động của các DNTM nói chung và DNTMNN nói riêng là các hoạt động dịch vụ thơng mại. Bản thân ngành kinh doanh thơng mại là một ngành dịch vụ. Các DNTM thông qua hoạt động mua - bán hàng hoá trên thị trờng mà thực hiện các dịch vụ cho sản xuất - ngời bán, cho tiêu thụ - ngời mua, đáp ứng lợi ích của chính bản thân doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của nhà nớc. Các dịch vụ thơng mại mà các DNTM (trong đó có DNTMNN) thực hiện đều gắn liền với quá trình phân phối và lu thông hàng hoá

Nhìn lại quá trình hình thành các đơn vị kinh doanh thơng mại, chúng ta thấy nhà sản xuất chế tạo ra sản phẩm không phải cho họ sử dụng mà cho những ngời tiêu dùng sử dụng, để thoả mãn các nhu cầu của tiêu dùng. Trong thời kỳ đầu, ngời sản xuất thực hiện luôn chức năng tiêu thụ sản phẩm của mình và thu hết lợi nhuận. Song do nền sản xuất ngày càng phát triển cả về quy mô, cơ cấu hàng hoá và phạm vi tiêu dùng cũng mở rộng, đa dạng theo, ngời sản xuất không đủ điều kiện để thực hiện tốt quá trình tiêu thụ các sản phẩm do họ sản xuất ra. Nhng không phải trong mọi trờng hợp, ngời sản xuất đều bán trực tiếp sản phẩm của mình để kiếm lợi nhuận cao nhất đợc và không phải việc bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng lúc nào cũng có lợi nhất cho ngời sản xuất. Trong nhiều trờng hợp, doanh nghiệp sản xuất bán cho ngời tiêu dùng thông qua ngời trung gian – DNTM lại có nhiều hiệu quả hơn. Chính điều đó mà ngời ta thờng nói “một vòng quay vốn của doanh nghiệp thơng mại bằng nhiều vòng quay vốn của doanh nghiệp sản xuất”. Đơng nhiên doanh nghiệp sản xuất phải chia sẻ lợi nhuận cho các DNTM vì hoạt động “bán hộ” đó.

Khi bán sản phẩm cho DNTM, cũng tức là doanh nghiệp sản xuất đã chuyển phần lớn các công việc bán hàng cho ngời tiêu dùng, doanh nghiệp thơng mại đã giải quyết đợc những vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ. Thực chất hoạt động của các DNTM ở đây là làm dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất:

- Giúp cho doanh nghiệp sản xuất có điều kiện thu hồi vốn nhanh, làm tăng vòng quay vốn sản xuất, quá trình tái sản xuất diễn ra đều đặn, nhanh chóng hơn.

- Giúp cho doanh nghiệp sản xuất hình thành hợp lý lực lợng dự trữ thành phẩm trong sản xuất.

- Doanh nghiệp sản xuất có điều kiện tập trung các nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất để tăng năng suất lao động và chất lợng sản phẩm.

- Thị trờng và khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp đợc mở rộng, chi phí tiêu thụ của doanh nghiệp sản xuất giảm do chuyên môn hoá đợc khâu bán hàng thông qua DNTM.

2.1.1.2. Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc thực hiện các dịch vụ gắn với quá trình lu thông hàng hoá.

Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc mua hàng để bán. Để bán đợc hàng và nhận đợc tiền từ ngời tiêu thụ, doanh nghiệp phải thực hiện các dịch vụ bổ sung liên quan đến việc mua bán hàng hoá. Bao gồm:

- Thay mặt cho ngời tiêu thụ tổ chức đặt hàng, ký hợp đồng mua bán hàng hoá với doanh nghiệp sản xuất.

- Tổ chức vận chuyển hàng hoá theo yêu cầu của ngời tiêu thụ.

- Thực hiện các hoạt động gia công chế biến, tổ chức phân loại, lựa chọn, đóng gói, làm đồng bộ, sơ chế hàng hoá... để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của ngời tiêu thụ.

- Đáp ứng các nhu cầu về vốn, thông tin... cho ngời tiêu thụ, giảm bớt “gánh nặng” trong hoạt động mua hàng của họ.

Ngời tiêu dùng không đơn thuần nhận thức về sản phẩm chỉ là một dạng vật chất hiện hữu đợc chế tạo từ các doanh nghiệp sản xuất mà ngoài việc thoả mãn nhu cầu dạng vật chất đó còn một loạt yêu cầu (chuỗi nhu cầu bổ sung) mà họ mong muốn có đợc từ các DNTM - các sản phẩm của DNTM. Do vậy, việc nghiên cứu nhu cầu của ngời tiêu dùng là vấn đề trọng tâm hàng đầu đối với các DNTM.

2.1.1.3. Doanh nghiệp thơng mại nhà nớc hoạt động với t cách là chủ thể kinh doanh theo định hớng kế hoạch của nhà nớc, chủ quản lý và kinh doanh chứ không với t cách là chủ sở hữu tài sản.

DNTMNN đợc nhà nớc cấp vốn cho hoạt động theo những nhiệm vụ kinh tế xã hội do nhà nớc giao. Nhà nớc trực tiếp tổ chức quản lý đối với các doanh

nghiệp có 100% vốn cấp. Trong cơ chế bao cấp, hoạt động của các DNTMNN đều đợc thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch thống nhất của nhà nớc giao. Mọi quan hệ kinh tế đều do nhà nớc quy định. Việc mua bán loại sản phẩm nào, của ai, cho ai, ở đâu, số lợng bao nhiêu, chất lợng ra sao, giá cả, bằng cách nào vào thời gian nào đều phụ thuộc vào chỉ tiêu của nhà nớc giao cho. Các định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính mà các DNTMNN thực hiện là cơ sở để thực hiện hạch toán kinh tế trong quá trình hoạt động. Nhà nớc quản lý hoạt động của các DNTMNN thông qua hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh.

Trong cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, DNTMNN nói riêng và các doanh nghiệp nói chung đợc quyền độc lập tự chủ trong mọi hoạt động của mình trong khuôn khổ định hớng của nhà nớc. DNTMNN có t cách pháp nhân, có các quyền, nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong phạm vi số vốn do đợc nhà nớc giao cho quản lý.

Với những chỉ tiêu định hớng của nhà nớc, mục tiêu, nhiệm vụ, DNTMNN có quyền quản lý sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do nhà n- ớc giao theo quy định của pháp luật. Có quyền tự chủ trong việc huy động các nguồn lực bằng các hình thức thích hợp trong phạm vi luật pháp cho phép (chuyển nhợng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp). Chủ động trong việc xác lập bộ máy quản lý và hệ thống mạng lới kinh doanh, tổ chức các hoạt động kinh doanh trên cơ sở hiệu quả kinh tế - xã hội, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nhà nớc giao. Chủ động trong việc lựa chọn mặt hàng, ngành nghề, thị trờng kinh doanh (trong nớc, ngoài nớc); tự quyết định giá cả hàng hoá mua bán, đầu t liên doanh, liên kết, tuyển chọn lao động, xác định định mức lao động, đơn giá tiền lơng, các hình thức trả lơng, sử dụng vốn và các quỹ của doanh nghiệp để phục vụ kịp thời các yêu cầu trong kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn... Cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc mở ra nhiều cơ hội để các DNTMNN không ngừng phát triển hoạt động của mình cả về quy mô và chiều sâu. Hoạt động của DNTMNN phải đặt việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đợc nhà nớc giao lên trên hết. Nhà nớc tạo những điều kiện, hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất. Về phía doanh nghiệp, phải phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong mọi hoạt động kinh doanh, kết hợp chặt

chẽ, biện chứng tính kế hoạch với tính thị trờng đảm bảo thực hiện đợc cả mục tiêu hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế xã hội.

2.1.1.4. Hoạt động của doanh nghiệp thơng mại nhà nớc giữ vị trí chủ đạo trong toàn bộ hoạt động thơng mại của nền kinh tế quốc dân.

Hệ thống các tổ chức kinh doanh thơng mại nớc ta hiện nay có nhiều thành phần tham gia: các DNTMNN, các doanh nghiệp thơng mại tập thể, các doanh nghiệp t nhân, các doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài, các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hệ thống tiểu thơng. Đó là do “việc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị tr- ờng định hớng xã hội chủ nghĩa cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo” [17, tr 96]

Với t cách của doanh nghiệp nhà nớc, các DNTMNN giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống kinh doanh thơng mại ở nớc ta. Hoạt động của các DNTMNN lấy nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đợc nhà nớc giao, thực hiện kinh doanh những mặt hàng quan trọng, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Nhà n- ớc thông qua hoạt động của các DNTMNN điều tiết quá trình phân phối lu thông trong phạm vi quốc gia. Tầm quan trọng của các hoạt động ở các DNTMNN đợc xem nh công cụ mà Nhà nớc cần có để đảm bảo các cân đối lớn: cung cầu, tích luỹ - tiêu dùng, để bình ổn giá cả, đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các khu vực, các ngành kinh tế, thực hiện quá trình hội nhập một cách hiệu quả nhất.

Trong điều kiện mới của nền kinh tế, hơn bao giờ hết Đảng và nhà nớc ta đã dành những sự quan tâm xứng đáng để phát triển hệ thống kinh doanh thơng mại, đặc biệt coi trọng các DNTMNN, coi đó là “lực lợng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nớc định hớng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế”. Hoạt động của các DNTMNN phải là các hoạt động mang tính chất tiên phong, đi đầu trong các lĩnh vực, địa bàn, ngành hàng kinh doanh khó khăn. Hoạt động đó phải đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đợc giao với hiệu quả kinh tế - xã hội cao, tuân thủ đờng lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nớc, xứng đáng vị trí then chốt, đi đầu của DNTMNN trong hệ thống kinh doanh thơng mại ở nớc ta.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 61 -65 )

Mục lục