0

2. Chênh lệch thu nhập của nhóm cao nhất và thấp nhất

3.2.2. Những yêu cầu đặt ra trong sử dụng bao bì

3.2.2.1 Quan điểm trong sử dụng bao bì

Trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 - 2010), Đảng ta đã nêu rõ các quan điểm phát triển làm nền tảng t tởng cho việc xây dựng các định h- ớng phát triển của các ngành, các vùng trong cả nớc. Trong đó quan điểm đợc Đảng ta đặt vị trí trớc hết: ”phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trờng”. Bên cạnh việc phát huy mọi nguồn lực của các ngành, các vùng, các lĩnh vực để phát triển nhanh, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong nớc, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trờng trong nớc và quốc tế, nâng cao chất lợng cuộc sống của nhân dân, thực hiện dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đảng ta còn nhấn mạnh: “phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trờng, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trờng nhân tạo với môi trơng thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học, chủ động phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi... đối với môi trờng. Bảo vệ và cải tạo môi trờng là trách nhiệm của toàn xã hội, tăng cờng quản lý nhà nớc đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi ngời dân. Đảng đã đặt vấn đề phải chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi trờng trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, chơng trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, coi yêu cầu về môi trờng là một tiêu chí quan trọng đánh giá các giải pháp phát triển. [17]

Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế xã hội của Đảng thời kỳ 2001-2010 trong hoạt động thơng mại nói chung đặc biệt là trong hoạt động của các DNTMNN, đòi hỏi phải sử dụng tốt nhất mọi tiềm năng nguồn lực để phát triển mạnh thơng mại, nâng cao năng lực, chất lợng hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trờng trong nớc và chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả. Trong lĩnh vực sử dụng bao bì hàng hoá cần phải quán triệt quan điểm: phát huy các chức năng vốn có của bao bì, sử dụng bao bì hàng hoá một cách hiệu quả nhất, vừa đảm bảo mở rộng lu thông hàng hoá, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá

trên thị trờng trong nớc và ngoài nớc. Gắn liền hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị thơng mại với hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trờng sinh thái, định h- ớng và nâng cao trình độ thẩm mỹ tiêu dùng của nhân dân.

Quan điểm sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại là định hớng quan trọng cho các nhà sản xuất, kinh doanh (kể cả thơng mại trong nớc và thơng mại quốc tế) các nhà sản xuất và kinh doanh bao bì, ngời sử dụng hàng hoá, các nhà khoa học, các nhà quản lý... nghiên cứu, tổ chức sản xuất, sử dụng bao bì có hiệu quả.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 122 -123 )

Mục lục