0

7 Cty Hoá chất 2152 248030 248950 25800 29

2.4.2. Những hạn chế:

- Chất lợng bao bì còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các loại bao bì, giấy khổ lớn để đóng góp các sản phẩm tủ lạnh, hàng điện máy kích thớc lớn bao bì phải cán ghép nên khó đảm bảo tính bền chắc, độ cứng, các tiêu chuẩn vệ sinh…

- Hỗn loạn về quy cách chủng loại, trong khi đó có rất ít các nhãn hiệu hàng hoá đáp ứng tiêu chuẩn chất lợng, không đăng ký tại cục sở hữu công nghiệp. Hiện nay cả nớc có khoảng 95 ngàn nhãn hiệu đã đăng ký. Trong đó, chỉ có 20 ngàn nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam còn lại là của t nhân kinh doanh. Tình trạng hỗn loạn đó dẫn đến các tiêu cực trong hoạt động thơng mại (chủ yếu là nạn hàng giả), chất lợng bao bì không đảm bảo ảnh hởng lớn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh và ngời tiêu dùng.

- Công tác thu hồi tuy đã chú trọng nhng kém hiệu quả và cha có các quy định cụ thể. Bản thân các doanh nghiệp thơng mại cha quan tâm việc thu hồi, bao bì hàng hoá sử dụng còn nhiều lãng phí.

- Tính hấp dẫn của bao bì hàng hoá Việt Nam cha cao, làm hạn chế đến tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển lu thông trong nớc. Thiết kế kiểu dáng còn đơn điệu, mầu sắc, trang trí cha đẹp mặc dù về mặt giá trị sử dụng của bao bì không kém các bao bì của nớc ngoài.

Những hạn chế nêu trên đã cản trở sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá Việt Nam nói chung và tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BAO BÌ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC (Trang 110 -110 )

Mục lục