0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (149 trang)

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ DÁN NHÃN SINH THÁI CHO SẢN PHẨM NHÂN HẠT ĐIỀU

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ DÁN NHÃN SINH THÁI VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT VIỆT TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 57 -58 )

- Tác động lên công trình và tài sản

3. Ô nhiễm do chất thải nguy hạ

3.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ DÁN NHÃN SINH THÁI CHO SẢN PHẨM NHÂN HẠT ĐIỀU

SẢN PHẨM NHÂN HẠT ĐIỀU

Cơ sở pháp lý đƣợc áp dụng để đề xuất tiêu chí dán nhãn sinh thái cho sản phẩm hạt điều nhƣ sau:

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-08:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến điều – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thông tư 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản.

- Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP – Good Agriculture Practices). - Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt ( GMP – Good Manufacturing Practices) - TCVN ISO 14020:2000 – Nhãn môi trường và công bố môi trường – nguyên tắc chung.

- TCVN ISO 14021:2003 – Nhãn môi trường và công bố về môi trường, tự công bố về môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu II.

- TCVN ISO 14022:2003 – Các ký hiệu cấp nhãn sinh thái.

- TCVN ISO 14023: 2003 – Phương pháp luận về thử nghiệm và kiểm định. - TCVN ISO 14024:2003 – Các nguyên tắc và thủ tục – Nhãn sinh thái kiểu I. - TCVN ISO 14025/TR:2003 – Nhãn môi trường và công bố môi trường – Công bố về môi trường kiểu III.

- TCVN ISO 14040:2000 – Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Nguyên tắc và khuôn khổ.

- TCVN ISO 14041:2000 – Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê.

- TCVN ISO 14042:2000 – Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Đánh giá tác động chu trình sống.

- TCVN ISO 14043:2000 – Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – diễn giải chu trình sống của sản phẩm.

SVTH: Bùi Thị Hòa Viên 58 MSSV: 09B1080181

- Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái.

- Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho 03 nhóm sản phẩm bột giặt (NXVN 01:2010), bóng đèn Huỳnh quang (NXVN 02:2010), bao bì nhựa tự phân hủy khi mua sắm (NXVN 03:2010).

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ DÁN NHÃN SINH THÁI VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM NGÀNH CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT VIỆT TỈNH BÌNH DƯƠNG (Trang 57 -58 )

×