0
Tải bản đầy đủ (.doc) (147 trang)

Tỡm hiểu nội dung và nghệ thuật

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 55 -60 )

1/ Tớnh cỏch Trương Phi núng nảy, cương trực, nhưng

ngay thẳng, đường hoàng, trung thực. Đú là tớnh cỏch của một vừ tướng và một đấng trượng phu được cụ thể hoỏ trong một cỏ tớnh hồn nhiờn, bộc trực. Tớnh cỏch đú cũn thể hiện phẩm chất của Trương Phi là một người trọng nghĩa khớ, giàu tỡnh cảm...

Hoạt động của GV&HS Yờu cầu cần đạt

Dẫn chứng: Khi nghe Tụn Càn núi Võn Trường đưa hai chị đến. "Trương Phi khụng núi khụng rằng, lập tức mặc ỏo giỏp, vỏc mõu, lờn ngựa... mắt trợn trũn xoe rõu hựm vểnh ngược, hũ hết như sấm...". Trương Phi xưng hụ "mày - tao" và đũi tử chiến, rồi ra điều kiện và giang tay giục trống...

Trong đoạn trớch này, sự hung hăng, núng nảy của Trương Phi dễ được cảm thụng vỡ sự “hồn nhiờn”, xuất phỏt từ tấm chõn tỡnh và lũng trung thực. Cho nờn, khi Quan Vũ chứng minh lũng trung thực của mỡnh, chộm đầu Sỏi Dương rơi xuống đất, nhất là khi nghe tờn lớnh Tào và hai phu nhõn kể lại, Trương Phi đó khúc lạy Võn Trường, rất cảm động.

2/ Tớnh cỏch nhõn vật Quan Cụng: Trung nghĩa, khiờm

nhường. Trước thỏi độ của Trương Phi, Quan Vũ vẫn nhũn nhặn, xưng hụ “anh em”, “huynh đệ”, cố gắng giải thớch. Khi khụng thể giải thớch, Quan Vũ chấp nhận thử thỏch và đó chứng minh bằng tài trớ và sự dũng mónh. Việc lấy đầu Sỏi Dương khi chưa dứt một hồi trống cho thấy cỏi tài của viờn đại tướng đứng đầu “ngũ hổ tướng quõn” đất Thục, đồng thời cởi bỏ mọi nghi ngờ của Trương Phi, khẳng định lũng trung nghĩa của Quan Vũ.

GV:Những biện phỏp nghệ thuật nào được dựng để khắc hoạ tớnh cỏch nhõn vật Trương Phi.

(HS thảo luận nhúm và trỡnh bày trước lớp)

3/ Nghệ thuật miờu tả Trương Phi:

Tạo hai cỏch miờu tả ngược nhau: một Trương phi núng nảy, cương trực, đàng hoàng..., luụn đũi chộm đầu Võn Trường để trả thự kẻ phản bội, ngược với một Trương Phi hồn hậu, giàu tỡnh cảm khi nhận ra sự thật, nước mắt chảy dũng và quỡ lạy nghĩa huynh. Hai mặt mõu thuẫn ấy của tớnh cỏch làm cho cõu chuyện cú kịch tớnh nhưng rất hợp lớ và sinh động.

- Phương phỏp miờu tả thỏi cực: cỏc nột tớnh cỏch đều được đẩy đến mức tuyệt đối, cực đoan- Trương Phi núng nảy hết mức, nhưng cũng rất giàu tỡnh cảm...

- Miờu tả giỏn tiếp qua hồi trống: Hồi trống Cổ thành trở nờn xỳc động lũng người vỡ nú dồn hết tỡnh cảm, tõm trạng của Trương Phi với biết bao hờn giận vỡ hiểu lầm, sự xút xa vỡ thất tỏn, cựng tỡnh nghĩa thuỷ chung thắm thiết của ba anh em kết nghĩa vườn đào...

Hỏi: Nờu ý nghĩa của Hồi trống Cổ Thành

(HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp)

4/í nghĩa của “Hồi trống Cổ Thành”: Đoạn trớch thể hiện nổi bật tớnh cỏch, phẩm chất trong sỏng, đẹp đẽ của Trương Phi, lũng trung nghĩa của Quan Vũ, đặt ra vấn đề "trung thành hay phản bội". Qua cõu chuyện hiểu lầm của Trương Phi về Quan Vũ, Hồi trống Cổ thành trở thành một trong những khỳc hỏt cảm động, ca ngợi tỡnh nghĩa

Hoạt động của GV&HS Yờu cầu cần đạt

cao đẹp của ba anh em kết nghĩa Lưu- Quan- Trương.

Bài tập nõng cao- Dựa vào

đoạn trớch, viết mười dũng phỏt biểu cảm nghĩ về hai cõu thơ tỏc giả viết ở cuối hồi 1 (SGK).

(GV hướng dẫn HS làm ở nhà)

Bài tập nõng cao-

Gợi ý:

- Đọc kĩ hai cõu thơ viết ở cuối hồi 1.

- Phỏt biểu cảm nghĩ về hai cõu thơ theo hướng: tỏc giả ca ngợi tớnh cỏch ngay thẳng của Trương Phi.

Bài tập- Khỏi quỏt về nội

dung, nghệ thuật của đoạn trớch Hồi trống Cổ thành.

(HS thảo luận nhúm và tự tổng kết)

III/ Tổng kết

Gợi ý:

- Nội dung: Kể lại chuyện trựng phựng của hai anh em Quan- Trương sau một thời gian dài li tỏn, với những hiểu nhầm và việc thanh minh, giải toả cảm động. Qua cõu chuyện, tỏc giả ca ngợi lũng trung thành, tỡnh cảm thủy chung son sắt của anh em Lưu –Quan- Trương.

- Nghệ thuật: Tạo kịch tớnh, dựng hoàn cảnh để bộc lộ tớnh cỏch nhõn vật, xõy dựng biểu tượng tiếng trống giàu chất trữ tỡnh....

………

Tiết 100 Làm văn:

LUYỆN TẬP VỀ LIấN KẾT TRONG VĂN BẢN

(Tiếp theo) (Tiếp theo)

A- MỤC TIấU CẦN ĐẠT

Giỳp HS:

- Củng cố hiểu biết về hướng liờn kết trong văn bản.

- Rốn luyện kĩ năng phõn tớch liờn kết trong văn bản, từ đú vận dụng vào việc đọc- hiểu văn bản và làm văn.

B- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Hoạt động của GV&HS Yờu cầu cần đạt

Gv cho hs đọc 4 cõu thơ (SGK) và cho biết: nếu bỏ đi cõu 4 thỡ ý nghĩa của văn bản thay đổi như thế nào?

(HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp)

Bài tập 1-

Nếu bỏ đi cõu thứ tư thỡ ý nghĩa của văn bản sẽ khụng trọn vẹn. Người đọc sẽ hiểu "ăn cướp” theo nghĩa chung chung và cú cảm giỏc lời chỳc như lời "chửi" lời "rủa".

Hỏi: Chỉ ra cỏc hướng liờn kết của cỏc cõu trong những đoạn trớch (SGK). (HS làm việc cỏ nhõn và trỡnh bày trước lớp) Bài tập 2- - Cõu a) “Đú” trong “Đú là”. - Cõu b) Từ “nhõn” .

- Cõu c) Từ “đú” (trong "quan niệm đú”). - Cõu d) Từ “hỏt” .

- Cõu đ) Từ “ấy” (trong "cỏi tõm tỡnh tốt đẹp ấy”).

Hỏi: Sắp xếp cỏc từ ngữ cú tỏc dụng chỉ hướng liờn kết và điền vào bảng. (HS thảo luận nhúm và trỡnh bày trước lớp. Sử dụng bảng để HS điền từ) Bài tập 3- Cỏc từ ngữ cú tỏc dụng chỉ hướng liờn kết: - Cõu 1: cũng (liờn kết với cõu trước).

- Cõu 2: vẫn (liờn kết với cõu trước). - Cõu 3: cũn (liờn kết với cõu trước).

- Cõu 4: đú (trong “Về vấn đề đú”) (liờn kết về trước); như sau (liờn kết về sau).

- Cõu 5: Sau đõy (liờn kết về sau); [rừ] hơn (liờn kết về trước).

Hỏi: Sắp xếp cỏc cõu (SGK) theo trỡnh tự hợp lớ và giải thớch lớ do.

(HS thảo luận nhúm, cử đại diện trỡnh bày)

Bài tập 4-

- Sắp xếp cỏc cõu theo trỡnh tự: 2-4-5-3-1.

- Giải thớch: Sở dĩ sắp xếp như vậy vỡ dựa trờn trỡnh tự lụ- gớc.

Bài tập 5- Lấy Bài viết số 4 của anh (chị), tỡm một số đoạn văn cú cỏc hướng liờn kết khỏc nhau. Chỉ ra cỏc hướng liờn kết đú.

(HS làm việc cỏ nhõn. GV rỳt kinh nghiệm chung)

Bài tập 5

Yờu cầu HS thực hiện trờn bài viết số 4 của mỡnh. Chỳ ý chọn cỏc đoạn văn tiờu biểu thể hiện cỏc hướng liờn kết khỏc nhau. Nếu đoạn văn chưa thể hiện rừ thỡ cú thể điều chỉnh lại.

Tiết 101: LÀM VĂN:

LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

A- MỤC TIấU CẦN ĐẠT A- MỤC TIấU CẦN ĐẠT

Giỳp HS:

- Hiểu tớnh chất và yờu cầu của luận điểm trong bài văn nghị luận. - Biết cỏch nờu luận điểm trờn cơ sở tài liệu được cung cấp.

Hoạt động của GV&HS Yờu cầu cần đạt

Gv cho hs đọc SGK (phần lớ thuyết) và cho biết: Thế nào là luận điểm? Luận điểm cú vai trũ gỡ? Yờu cầu đối với luận điểm? Cỏch tỡm luận điểm?

(HS thảo luận nhúm và trỡnh bày trước lớp)

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO (Trang 55 -60 )

×