0

liên hệ giữa cung và dây của đường tròn toán 9

Liên hệ giữa cung và dây của đường tròn (Toán 9)

Liên hệ giữa cung dây của đường tròn (Toán 9)

Toán học

... dây cung … Các cung AmB, AnB dây AB mút có chung hai … A B B Dây AB căng hai cung AmB AnB O n Thứ ngày tháng 01 năm 2008 TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Bài toán 1: a.Vẽ dường tròn (O), dây ... 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY ĐỒNG HỒ Luyện tập Bài 1: Chọn đáp án sai » = CD » O a)AB = CD => AB A câu sau: » » b)AB = CD => AB = CD C a Nếu hai dây căng hai cung D B 2.Định lí b Trong đường tròn, ... đường tròn, cung nhỏ căng dây nhỏ A O D c Trong hai đường tròn » » AB > CD ⇔ AB > CD nhau, cung lớn căng dây C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định...
 • 12
 • 5,343
 • 9
tiết 39- Liên hệ giữa cung và dây

tiết 39- Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... Vậy: AB = CD (Liên hệ giưã góc tâm số đo cung) Tiết 39: liên hệ gi a cung dây II nh lớ Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung cng hai dây b) Hai dây cng hai cung C III ... cng hai cung C III nh lớ D Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung lớn cng dây lớn b) Dây lớn cng cung lớn O A B Tiết 39: liên hệ gi a cung dây II nh lớ III nh lớ C D a) Cho ... A ? S AnB = 360 a m B n Tiết 39: liên hệ gi a cung dây Hai cung AmB v AnB cng dõy AB A m B O n Dõy AB cng hai cung AmB v AnB Tiết 39: liên hệ gi a cung dây I Bài Toán B a) Bi toỏn1 C D A O Chứng...
 • 14
 • 1,885
 • 3
LIỆN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

LIỆN HỆ GIỮA CUNG DÂY

Toán học

... LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY m Dây AB căng hai cung phân biệt: cung nhỏ AmB cung lớn AnB O A n B LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY A a) Nhóm: GT KL » » AB = CD AB = CD ... A D B O O' ĐỊNH LÝ1: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: A B a) Hai cung căng hai dây O C b) Hai dây căng hai cung » » AB = CD ⇔ AB = CD D Bài ... • O • B • • ĐỊNH LÝ 2: ( sgk/71) LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY D Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: C a) Cung lớn căng dây lớn A b) Dây lớn căng cung lớn » » AB > CD ⇔ AB > CD O...
 • 15
 • 2,271
 • 5
Liên hệ giữa cung và dây

Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... B Dây AB căng hai cung AmB AnB O n Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008 Tiết 39 Liên hệ cung dây Trong đường tròn (O): AB = CD => AB = CD C AB = CD => AB = CD Bài toán 1: a.Vẽ dường tròn (O), dây ... CD C a Nếu hai dây căng AB = CD => AB = CD hai cung D B 2.Định lí b Trong đường tròn, cung nhỏ căng dây nhỏ A O D c Trong hai đường tròn Trong đường tròn (O): nhau, cung lớn căng dây AB > CD ... so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Thứ năm ngày 24 tháng 01 năm 2008 Tiết 39 Liên hệ cung dây 1.Định lí 1(SGK) Luyện tập Trong đường tròn (O): Bài...
 • 14
 • 1,050
 • 4
Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... tacụmbiếtcung căng dây trước ta dùng từ mối liên hệ cung góc cung để mối liên hệ dây căng tâm tương ứng Phát biểu nghĩa chung hai đo Bàigiữa cung địnhdây cósự tâm hệ sốmút ta nhận xétgóc liên giữacung ... giữacung bị chắn ? Vẽ cung AB = 850 ? dây căng hai cung dây đường tròn, Trong cung phân biệt n A O m Ví dụ: Dây AB căng hai cung AmB AnB Trên hình, cung AmB cung nhỏ, cung AnB cung lớn B D 1) Định ... quan hệ Ngược lại dây AB hai cung hai dây dây CD dự đoán số đo Chiều ngược lại định lý nhỏ AB Cho đường? tròn (O), có cungnhư ? căng cung cung AB nhỏ cung CD cung nhỏ CD nhỏ Em có nhận xét hai dây...
 • 13
 • 2,083
 • 3
Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung và dây

Bài giảng Tiết 40. Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... Cho đường tròn (O;R); AB = R n O m B Tìm sđAnB; sđAmB ? Liên hệ cung dây Tiết 40 A, B thuộc (O) ? Trên hình có cung AB, có dây AB? n O A m B Hai cung AnB, AmB căng dây AB Dây AB căng hai cung ... OH OK  ÔC Tiết 40 Liên hệ cung dây C D O A B AB = CD  AB =CD AB > CD  AB > CD AB < CD AB < CD  Bài tập 10 sgk Cho (O;R); R = 2cm A X X B X 600 O X X X a) Nêu cách vẽ cung AB có số đo 600 ... Định lí 1: a) AB, CD hai cung (O) GT C KL D B O AB = CD AB = CD b) AB, CD hai dây (O) A GT AB = CD KL AB = CD Chứng minh định lí? 75 O 90 C 18 0 60 120 B 105 120 135 60 30 90 18 16 sđCD =840 ; 75...
 • 13
 • 735
 • 3
Gián án lien he giua cung va day

Gián án lien he giua cung va day

Toán học

... dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây song song ... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD A B C D O Trng hp : O nm Trong AB v CD Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây song song Trng hp : O nm ngoi AB v CD K MN//AB//CD...
 • 7
 • 337
 • 1
Bài soạn lien he giua cung va day

Bài soạn lien he giua cung va day

Toán học

... dõy AB,nhng cung CD (cung ln) ln hn cung AB Khi so sỏnh hai cung, dõy cung cỏc em cõn chỳ ý iu gỡ ? CNG C-LUYN TP (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây song song ... Câu đúng: Hai cung có số đo Hai cung căng hai dây Vi cỏc cung nh mt ng trũn, cung nh hn cng dõy nh hn Dây lớn căng cung lớn CNG C-LUYN TP C Quan sỏt hỡnh v so sỏnh dõy AB,CD v cung ln AB,CD? ... CD A B C D O Trng hp : O nm Trong AB v CD Tit 39 Bi 2: LIấN H GIA CUNG V DY (Bài 13 SGK) Chứng minh : Trong đường tròn, hai cung bị chắn hai dây song song Trng hp : O nm ngoi AB v CD K MN//AB//CD...
 • 7
 • 573
 • 0
Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Hinh9-Tiet 39 (lien he giua cung va day)

Toán học

... Tiết 39: LIÊN Hệ GIữA CUNG DÂY Giới thiệu khái niệm : Ngời ta dùng cụm từ cung căng dây dây căng cung để mối liên hệ cung dây có chung hai mút B Ví Dụ: Trong đờng tròn tâm O dây AB căng cung ... AmB cung AnB A m O n - Mỗi dây căng cung phân biệt (căng cung lớn cung nhỏ) - Cung AmB cung nhỏ - Cung AnB cung lớn b): Cho đờng tròn (O), dây AB dây CD Chứng minh cung nhỏ AB cung nhỏ CD Bài toán: ... cung căng hai dây A B O D b) Hai dây căng hai cung C Ngựơc lại đờng Trong dây AB (o) tròn lớn dây CD Hãy cung nhỏ AB solớn cung sánh cung nhỏ CD Hãy nhỏ AB cung nhỏ CDdây so sánh ? AB dây CD ? D...
 • 18
 • 409
 • 2
Lien he giua cung va day

Lien he giua cung va day

Toán học

... hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung lớn căng dây lớn b) Dây lớn căng cung lớn Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Cung lớn căng dây lớn b) Dây ... Dây lớn căng cung lớn Định lí Bài tập: Hãy chọn khẳng định khẳng định sau A Hai cung căng hai dây B Trong đường tròn cung lớn căng dây lớn C Với hai cung nhỏ đường tròn dây lớn căng cung lớn Bài ... nhữngdùngliênchỉ thẳng song song cung Hai mấychắn giữamốiđiểmhệ mối giữa, đó Có nêu baotừ hai đường giữaliên hệ điểm cụm nhiêu để cung dây? nhưbằng th dây có chung hai mút ? nào? Hướng dẫn nhà -...
 • 17
 • 336
 • 0
Lien he giua cung và dây

Lien he giua cung dây

Toán học

... 2: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn nhau: a) Hai cung căng hai dây b) Hai dây căng hai cung Định lí Với hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn ... Trong đường tròn, hai cung có số đo Đúng B Hai cung có số đo Sai C Trong hai cung, cung có số đo lớn cung lớn D Trong hai cung đường tròn, cung có số đo nhỏ nhỏ Sai Đúng Bài : LIÊN HỆ GIỮA CUNG ... Trong đường tròn hay hai đường tròn nhau: Hai cung căng hai dây Đ b) Hai dây căng hai cung S c) Trong đường tròn hay hai đường tròn nhau: Dây lớn căng cung lớn Đ Bài tập 11(SGK): Cho hai đường tròn...
 • 11
 • 334
 • 0
tiết 39 liên hệ giữa cung và dây

tiết 39 liên hệ giữa cung dây

Toán học

... Lấy điểm A tùy ý đường tròn (O;R),dùng compa có độ R vẽ điểm B ;C; D; E; F cho AB=BC=CD=DE=EF=FA Cách vẽ có dây nhau, có cung Mỗi cung có số đo 600 Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG DÂY A 1) Định lí ... = sđCD ⇒ AB = CD Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG DÂY 1) Định lí 1(SGK) A » » a) AB = CD ⇒ AB = CD » » b) AB = CD ⇒ AB = CD 2) Định lí 2(SGK) GT > CD trò AB : CD » » a) ABĐường ⇒ n (O >R) » nhỏ ... CD nhỏ Hãy so sánh dây AB CD Giải: » Từ » > CD ⇒ sđ » > sđ CD AB » AB · ⇒· AOB > COD ∆ΑΟΒ ∆C ΟD có OA = OC, · · OB = OD AOB > COD ⇒ AB > CD Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG DÂY A 1) Định lí 1(SGK)...
 • 8
 • 422
 • 0
lien he giua cung va day cung

lien he giua cung va day cung

Toán học

... căng dây nhỏ A O D c Trong hai đường tròn ằ ằ AB > CD AB > CD nhau, cung lớn căng dây C B nhỏ d Khi so sánh hai cung nhỏ đường tròn ta so sánh hai dây căng hai cung 1.Định lí 1(SGK) Tiết 39 Liên ... hai cung nhỏ đường tròn hay hai đường tròn : Giờ em học 1) Hai cung vấn đề gì? căng hai dây 2) Hai dây căng hai cung ằ ằ a)AB = CD => AB = CD ằ ằ b)AB = CD => AB = CD C O D 3) Cung lớn căng dây ... Tiết 39 Liên hệ cung dây ĐồNG Hồ Luyện tập Bài 1: Chọn đáp án sai ằ = CD ằ O a)AB = CD => AB A câu sau: ằ ằ b)AB = CD => AB = CD C a Nếu hai dây căng hai cung D B 2.Định lí b Trong đường tròn, cung...
 • 11
 • 3,502
 • 12
LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY docx

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY docx

Toán học

... trên) d/ Đúng Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững góc tâm ,biết tính số đo cung nhỏ cung lớn -BVN: 5;6;7 SBT/74 -Chuẩn bị : liên hệ cung dây ... AB=145 ; s cung lớn AB =3600-1450=2150 dụng Đl tổng góc giác tam giác AOB -trả lời số đo Bài 6/ 69: -yêu cầu HS tính => cung nhỏ a/ xét tam giác AOB có BAO=1/2 BÂC(AO số đo cung nhỏ ; => sđ cung phân ... xÔx’=yÔy’=1800 SGK/ 69 y x’ *HS2:Sữa SGK Hình 5-SGK đo góc tâm AÔB=> sđ AmB Sđ AnB=3600-sđ AmB Hình SGK/ 69 làm tương tự Hoạt động 2:Luyện Hoạt động tập Ghi bảng HS Bài sgk/ 69 : Bài sgk 69 -GV đưa hình...
 • 4
 • 1,475
 • 9
Hình học lớp 9 - Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY potx

Hình học lớp 9 - Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY potx

Toán học

... Oc (bán kính đường tròn) AOB = COD OB = OD (b/k)  OAB = OCD (cgc)  AB = CD b) Từ AB = CD (gt)  Hai AOB = OCD (c.c.c)  AOB = COD (góc tương ứng)  AB = CD Bài 10: a) Vẽ đường tròn (O; R) ... lên bảng, hai dây song song hướng dẫn HS chứng minh Kẻ đường kính MN // AB, có: Â = AOM (so Xét TH: + Tâm O le), B = BON (so le trong) nằm dây // + Tâm O nằm Mà Â =B (OAB cân) hai dây // nên AOM ... cách vẽ cho biết có dây cung nhau: A1A2 = A2A3 = = A5A6 = A6A1 = R  có cung nhau: A1A2 = A2A3 = = A5A6 = A6A1 Mỗi dây cung có số đo 600 Hoạt động ĐỊNH LÍ - GV yêu cầu HS đọc - HS đọc định lí...
 • 9
 • 1,035
 • 0
liên hệ giữa cung và dây

liên hệ giữa cung dây

Toán học

... định lý 1; – nắm vững mối quan hệ đường kính, cung dây cung đường tròn Làm tập 11; 12; 13 (sgk/72) Đọc trước Tiết: 43 LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: Chương III N Góc với đường tròn P p p Trường THCS Nguyễn ... kiện để mệnh đảo ? GV u cầu HS c/m mệnh đề đảo GV giới thiệu liên hệ đường kính, dây cung HS thực trả lời HS khơng dây đường kính HS dây khơng qua tâm -3- (0) A, B, C, D ∈ (0) a) ABnhỏ > CDnhỏ ... tia tiếp tuyến dây cung (chú ý đònh lý đảo có) Bài học: Góc có đỉnh bên đường tròn, góc có đỉnh bên đường tròn LUYỆN TẬP Tiết 45 A- Mục tiêu:  Kiến thức: Góc có đỉnh bên bên đường tròn  Kó năng:...
 • 11
 • 306
 • 0
Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 2 Liên hệ giữa cung và dây

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 2 Liên hệ giữa cung dây

Toán học

... sánh độ lớn dây CD AB? H R O C Dây AB lớn dây CD Dựa vào sở để so sánh độ lớn dây AB CD? B K D Tiết 24: LIÊN HỆ GIỮA CUNG DÂY Bài toán: Cho AB CD hai dây (khác đường kính) đường tròn (O;R).Goi ... ( Sgk tr 105) Trong hai dây đường tròn: a) Dây lớn dây gần tâm b) Dây gần tâm dây lớn A H O B R D K C Từ kết toán Bài toán: Cho AB CD hai dây (khác đường kính) đường tròn (O;R).Goi OH, OK theo ... rút từ toán trên? Định lý ( SGK TR 105): Trong đường tròn : a/ Hai dây cách tâm b/ Hai dây cách tâm Định lý 2: ( SGK tr 105) Trong hai dây đường tròn: a) Dây lớn dây gần tâm b) Dây gần tâm dây lớn...
 • 21
 • 777
 • 0

Xem thêm