0

công thức tính tích phân đạo hàm

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN

Toán học

... CÔNG THỨC TÍCH PHÂNCÔNG THỨC CƠ BẢN CÔNG THỨC MỞ RỘNG∫+=CxdxCxdxx++=∫+11ααα∫+=Cxxdxln( )Cnbaxadxbaxnn+++=++∫11)(1∫+=Cedxexx∫+=Caadxaxxln∫+=Cxdxx ... ∫+baaxdx22 ; Đổi biến x = atgt ; Tính dx theo dt .IV/ Tích Phân Truy Hồi : ( 1 + tg2x = x2cos1)Cho In = ∫badxxnf );(.Với n∈N .Tính I1; I2.Lập công thức liên hệ giữa In & ... cận . + Lấy vi phân 2 vế để tính dx theo t & tính dt .+ Biểu thị : f(x).dx theo t & dt .(f(x)dx= g(t) dt )DẠNG II : Đặt x = )(tϕ . (Tương tự trên ).III/ PP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN :...
 • 3
 • 73,232
 • 1,609
Tính tích phân các hàm chứa dấu trị tuyệt đối

Tính tích phân các hàm chứa dấu trị tuyệt đối

Cao đẳng - Đại học

... Trần Só Tùng Tích phân Trang 101 Vấn đề 4: TÍNH TÍCH PHÂN CÁC HÀM CHỨA DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐI Bài toán: Tính tích phân: baIf(x,m)dx.=ị PHƯƠNG PHÁP GIẢI ... Nếu a < a < b thì: Tích phân Trần Só Tùng Trang 114 Vấn đề 7: TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ HỮU TỈ (xem lại vấn đề 7 của bài học 1) BÀI TẬP Bài 18. Tính các tích phân sau: a/4320x1dx;x9-+ị ... chất 8, ta được: Trần Só Tùng Tích phân Trang 117 Vấn đề 9: TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ VÔ TỈ (xem lại vấn đề 9 của bài học 1) BÀI TẬP Bài 28. Tính các tích phân sau: a/ 3322x1dx.;x1(x1)-ỉưç÷+èø-ị...
 • 21
 • 3,177
 • 28
Phương pháp tính tích phân các hàm lượng giác

Phương pháp tính tích phân các hàm lượng giác

Toán học

... thể tính một cách trực tiếp bằng các phép biến đổi cơ bản.Bài 1: Tính các tích phân sau:Tài liệu luyện thi Đại học và cao đẳngPHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN CÁC HÀM LƯỢNG GIÁCBài toán: Tính tích ... ⇒ = = =+ + +, ta có thể đưa tích phân đã cho về tích phân của hàm hữu tỉ đối với biến t, tuy nhiên trong nhiều trường hợp phép đặt trên dẫn đến một tích phân phức tạp hơn. để giải quyết vấn ... đến biểu thức dưới dấu tích phân, ta có thể chia ra các trường hợp sau1/ Nếu R(-sinx,cosx) = -R(sinx,cosx)tức là R(sinx, cosx)là hàm số lẻ đối với sinx, ta đặt t= cosx. Ví dụ 1: Tính 25...
 • 5
 • 2,600
 • 20
Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi Đại học và đề thi Học sinh giỏi

Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ năng tính tích phân các hàm số hữu tỉ để giải một số bài toán trong đề thi Đại học và đề thi Học sinh giỏi

Toán học

... ý phân chia các dạng bài toán tính tích phân của các hàm số mà chỉ đi sâu vào việc phân tích và sử dụng một số kỹ năng tính tích phân như những công cụ hữu hiệu để xử lý một số bài toán tính ... ÷+  ∫ ∫3“HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12SỬ DỤNG KỸ NĂNG TÍNH TÍCH PHÂNCÁC HÀM SỐ HỮU TỈ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ THI HỌC SINH GIỎI”A . ĐẶT VẤN ĐỀ.Trong ... về tích phân của các hàm số chứa căn thức trong đề thi Đại học và đề thi HSG”Tiếp theo nữa là “Những kỹ năng quan trọng trong việc sử dụng phương pháp tích phân từng phần để giải bài toán tích...
 • 21
 • 1,526
 • 0
Tính gần đúng đạo hàm tích phân

Tính gần đúng đạo hàm tích phân

Cao đẳng - Đại học

... +≈ Công thức thứ 2 gọi là công thức sai phân hướng tâm thường viết dưới dạng (thay x1 = x0)0 00( ) ( )'( )2f x h f x hf xh+ − −≈ Công thức thứ 3 gọi là công thức sai phân ... 12M h M hn b a∆ ≤ = − II. TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN :Cho hàm f(x) xác định và khả tích trên [a,b]. Ta cần tính gần đúng tích phân :( )baI f x dx=∫Ta phân hoạch đoạn [a,b] thành n đoạn ... Suy ra đạo hàm cấp 10 1 202 010 1 22( 3 4 )'( )2( )'( )2( 4 3 )'( )2y y yf xhy yf xhy y yf xh− + −≈−≈− +≈ Công thức thứ 1 gọi là công thức sai phân...
 • 21
 • 2,064
 • 6
Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Tính gần đúng đạo hàmtích phân xác định

Cao đẳng - Đại học

... tổng:∑==n0iinfhS163abbAByxCHƯƠNG 6: TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀMTÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH§1. ĐẠO HÀM ROMBERG Đạo hàm theo phương pháp Romberg là một phương pháp ngoại suy để xác định đạo hàm với một độ chính xác ... b=(y(x+h)-y(x-h))/(2*h);return(b); }§2. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN SỐ Mục đích của tính tích phân xác định là đánh giá định lượng biểu thức: ∫=badx)x(fJtrong đó f(x) là hàm liên tục trong khoảng [a,b] và có ... có:⋅⋅⋅−−′=−=66ha641)x(f15)2,2(D)2,3(D16)3,3(D(14)Với lần tính này sai số của đạo hàm chỉ còn phụ thuộc vào h6. Lại tiếp tục chia đôi bước h và tính D(4, 4) thì sai số phụ thuộc h8. Sơ đồ tính đạo hàm theo phương pháp Romberg...
 • 8
 • 4,338
 • 43
Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... bảng đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản. Các phép tính với đạo hàm hữu hạn. Cách vận dụng các tính chất vào bài toán tính đạo hàm. Trình bày cách tính đạo hàm của hàm số cho bởi nhiều biểu thức ... các hàm sơ cấp khác nhau. Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số sau trên   22 1 khi 1,2 khi 1.xxy f xxx Áp dụng bảng đạo hàm của hàm sơ cấp cơ bản và đạo hàm hàm kép, tính ... nghĩa đạo hàm của hàm số f(x) tại một điểm. Từ định nghĩa rút ra lưu ý nào? Áp dụng tính đạo hàm của hàm số 21yx tại điểm 02x . Nêu định nghĩa đạo hàm trái, đạo hàm phải của hàm...
 • 26
 • 786
 • 0
Chương 12 - Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định pdf

Chương 12 - Tính gần đúng đạo hàmtích phân xác định pdf

Toán học

... }; 204Chơng 12 : Tính gần đúng đạo hàmtích phân xác định Đ1. Đạo hàm Romberg Đạo hàm theo phơng pháp Romberg là một phơng pháp ngoại suy để xác định đạo hàm với một độ chính xác ... 200492284.414)2,2(D)2,3(D4)3,3(D200458976.414)1,2(D)1,3(D4)2,3(D19995935.414)1,1(D)1,2(D4)2,2(D2121111====== Chơng trình tính đạo hàm nh dới đây . Dùng chơng trình tính đạo hàm của hàm cho trong function với bớc h = 0.25 tại xo = 0 ta nhận đợc giá trị đạo hàm là 1.000000001. Chơng ... 21516466== (14) 205Với lần tính này sai số của đạo hàm chỉ còn phụ thuộc vào h6 . Lại tiếp tục chia đôi bớc h và tính D(4,4) thì sai số phụ thuộc h8 . Sơ đồ tính đạo hàm theo phơng pháp Romberg...
 • 7
 • 1,960
 • 10
Phương Pháp Tính chương 6 - TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Phương Pháp Tính chương 6 - TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀMTÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Toán học

... 200492284.414)2,2(D)2,3(D4)3,3(D22 Chương trình tính đạo hàm như dưới đây. Dùng chương trình tính đạo hàm của hàm cho trong function với bước h = 0.25 tại xo = 0 ta nhận được giá trị đạo hàm là 1.000000001. Chương ... return(b); } §2. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN SỐ Mục đích của tính tích phân xác định là đánh giá định lượng biểu thức: badx)x(fJ trong đó f(x) là hàm liên tục trong khoảng [a,b] và ... xxxxbaxxn22n24220fdx fdxfdxdx)x(f Để tính tích phân này ta thay hàm f(x) ở vế phải bằng đa thức nội suy Newton tiến bậc 2: 02002y!2)1t(tytyP  và với tích phân thứ nhất ta có : 2020xx2xxdx)x(Pdx)x(f...
 • 8
 • 2,967
 • 13
chương 5 tính gần đúng đạo hàm và tích phân

chương 5 tính gần đúng đạo hàmtích phân

Kỹ thuật lập trình

... hxfhxfxfh)()(lim)(0'f(x) f(x+h) x x+h Tính gần đúng tích phân: Công thức Simpson 1/3 • Thay n=2 vào công thức Newton-Cotes rồi tính tích phân, ta được: • (1) gọi là công thức Simpson 1/3  )1(,2,,)()(4)(3)(210210bhaxhaxaxxfxfxfhdxxfIba Tính ... )1(,2,,)()(4)(3)(210210bhaxhaxaxxfxfxfhdxxfIba Tính gần đúng tích phân: Công thức Simpson 3/8 • Thay n=3 vào công thức Newton-Cotes rồi tính tích phân, ta được: • (1) gọi là công thức Simpson 3/8  )1(3,2,,)()(3)(3)(83)(32103210haxhaxhaxaxxfxfxfxfhdxxfIba Tính ... ,,)(1212'''' Tính gần đúng tích phân: Công thức hình thang (Trapezoidal rule) • Với n=1, đa thức nội suy có dạng: • (1) gọi là công thức hình thang tính gần đúng tích phân ...
 • 26
 • 1,214
 • 0
Các phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docx

Các phương pháp tính tích phân của các hàm số căn thức docx

Cao đẳng - Đại học

... thấy có một bài toán tính phânphần lớn là tính tích phân của các hàm số căn thức, để giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt các bài toán tích phân của các hàm số căn thức một cách hệ thống, ... dụ : 1 .Tính tích phân ∫−++=0124xxdxI Đặt 42+++= xxxt ∫+=⇒21122tdtI Tổng quát : Tính tích phân 0;2>++=∫acbxaxdxI Đặt cbxaxxat +++=2 2 .Tính tích phân ... : Tính các tích phân sau : 1) ∫+=30216xdxI 2) ∫+=4029xdxJ Bài 2 : Tính các tích phân sau : 1) ∫+−=1021xxdxI 2) ∫+−−=10232xxdxJ Bài 3 : Tính các tích...
 • 7
 • 3,422
 • 66

Xem thêm