0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Định tuyến trong mạng đa ring

Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)

Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)

Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)
 • 50
GIAO DIỆN DỮ LIỆU PHÂN BỐ THEO CÁP SỢI QUANG PPSX

GIAO DIỆN DỮ LIỆU PHÂN BỐ THEO CÁP SỢI QUANG PPSX

khắc phục các hỏng hóc. Ban đầu khái niệm này được áp dụng trên cáp sợi quang đa môt, tiêu chuẩn này đã được phát triển để bao trùm cả cáp quang đơn mốt, cáp đồng đôi dây xoắn bọc kim và thậm chí cả dây đồng không bọc kim. Nó được thiết kế để cung cấp kết nối đa mục tiêu, băng thông cao giữa các máy tính và các thiết bị ngoại vi, bao gồm cả liên kết các mạng LAN (Hình 1) và các mạng khác trong phạm vi một toà cao ốc hoặc trong môi trường học viện.
 • 9
BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH THIẾT BỊ MẠNG

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH THIẾT BỊ MẠNG

4. GATEWAY (CỔNG NỐI)  Gateway dùng để kết nối các mạng không thuần nhất chẳng hạn như các mạng cục bộ và các mạng máy tính lớn (Mainframe), do các mạng hoàn toàn không thuần nhất nên việc chuyển đổi thực hiện trên cả 7 tầng của hệ thống mở OSI. Thường được sử dụng nối các mạng LAN vào máy tính lớn. Gateway có các giao thức xác định trước thường là nhiều giao thức, một Gateway đa giao thức thường được chế tạo như các Card có chứa các bộ xử lý riêng và cài đặt trên các máy tính hoặc thiết bị chuyên biệt.
 • 28
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN GPS TRONG MẠNG AD-HOC DI ĐỘNG (MANET)

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN GPS TRONG MẠNG AD-HOC DI ĐỘNG (MANET)

Bên cạnh ưu điểm dễ triển khai, nhanh chóng mở rộng mạng, MANET còn có các nhược điểm khác như định tuyến đa bước, công suất pin sử dụng nhỏ, ảnh hưởng của sự thay đổi của môi trư[r]
 • 1
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

2.3.2.4. M ố i quan h ệ gi ữ a client vă server proxy 2.4. Nghiín c ứ u v ề k ỹ thu ậ t cđn b ằ ng t ả i 2.4.1. Gi ớ i thi ệ u v ề cđn b ằ ng t ả i Trong m ạ ng mây tính, cđn b ằ ng t ả i lă m ộ t k ỹ thu ậ t để phđn ph ố i kh ố i l ượ ng công vi ệ c đồ ng đề u gi ữ a hai ho ặ c nhi ề u mây tính, k ế t n ố i m ạ ng, CPU, ổ c ứ ng, ho ặ c câc ngu ồ n l ự c khâc, để có đượ c s ử d ụ ng ngu ồ n l ự c t ố i ư u, t ố i đ a hóa thông l ượ ng, gi ả m thi ể u th ờ i gian đ âp ứ ng, vă trânh tình tr ạ ng quâ t ả i. S ử d ụ ng nhi ề u thănh ph ầ n v ớ i cđn b ằ ng t ả i, thay vì m ộ t thănh ph ầ n duy nh ấ t, có th ể lăm t ă ng kh ả n ă ng lăm vi ệ c. Câc d ị ch v ụ cđn b ằ ng t ả i th ườ ng đượ c cung c ấ p b ở i m ộ t ch ươ ng trình chuyín d ụ ng ho ặ c thi ế t b ị ph ầ n c ứ ng (nh ư lă m ộ t chuy ể n m ạ ch đ a t ầ ng ho ặ c m ộ t mây ch ủ DNS).
 • 21
CONFIGURING WINDOWS 7 TRAINING KIT  PART 46 DOC

CONFIGURING WINDOWS 7 TRAINING KIT PART 46 DOC

khắc phục các hỏng hóc. Ban đầu khái niệm này được áp dụng trên cáp sợi quang đa môt, tiêu chuẩn này đã được phát triển để bao trùm cả cáp quang đơn mốt, cáp đồng đôi dây xoắn bọc kim và thậm chí cả dây đồng không bọc kim. Nó được thiết kế để cung cấp kết nối đa mục tiêu, băng thông cao giữa các máy tính và các thiết bị ngoại vi, bao gồm cả liên kết các mạng LAN (Hình 1) và các mạng khác trong phạm vi một toà cao ốc hoặc trong môi trường học viện.
 • 10
Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (tt)

Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (tt)

Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao hiệu năng toàn trình cho mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến bằng giải pháp định tuyến cộng tác (Luận văn thạc sĩ)
 • 29
CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

Thu ậ t toán ho ạ t độ ng v ớ i nh ữ ng hành độ ng r ấ t đơ n gi ả n. Khi m ộ t node kh ở i độ ng l ầ n đầ u, nó ch ỉ bi ế t các node k ề tr ự c ti ế p v ớ i nó, và chi phí tr ự c ti ế p để đ i đế n đ ó (thông tin này, danh sách c ủ a các đ ích, t ổ ng chi phí c ủ a t ừ ng node, và b ướ c k ế ti ế p để g ử i d ữ li ệ u đế n đ ó t ạ o nên b ả ng đị nh tuy ế n, hay b ả ng kho ả ng cách). M ỗ i node, trong m ộ t ti ế n trình, g ử i đế n t ừ ng “hàng xóm” t ổ ng chi phí c ủ a nó để đ i đế n các đ ích mà nó bi ế t. Các node “hàng xóm” phân tích thông tin này, và so sánh v ớ i nh ữ ng thông tin mà chúng đ ang “bi ế t”; b ấ t k ỳ đ i ề u gì c ả i thi ệ n
 • 21
ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG WDM

ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG WDM

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp ngành viễn thông định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM
 • 85
TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU ĐỂ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ ĐỘ TRỄ TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU ĐỂ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ ĐỘ TRỄ TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Tối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dâyTối ưu đa mục tiêu để cân bằng năng lượng tiêu thụ và độ trễ trong mạng cảm biến không dây
 • 73
LEACH protocol in matlab for wireless sensor network

LEACH protocol in matlab for wireless sensor network

Thuật toán mô phỏng giao thức định tuyến tối ưu năng lượng cho mạng cảm biến không dây trong Matlab.LEACH protocol, matlab, wireless sensor network. Giao thức phân cụm (clustering) tối ưu năng lượng trong mạng định tuyến là giao thức quan trọng và tối ưu trong bảo toàn năng lượng, kéo dài thời gian sống của mạng. Mô phỏng và so sánh các giao HEED, LEACH là rất quan trọng, trong nghiên cứu về mạng cảm biến không dây.
 • 14
Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)
 • 53
Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chương “Mạng chuyển mạch kênh quang” nhằm cung cấpmột phân tích chi tiết về mạng chuyển mạch kênh quang vàcác kỹ thuật hỗ trợ, bao gồm: Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng• Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạchnhãn đa giao thức suy rộng Chuyển mạch bước sóng• Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phátbước sóng Chuyển mạch khe quang• Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập; Xử lýtranh chấp. Nhận xét và kết luậnBG Mạng Quang, TS. Võ Viết Minh Nhật 0710162071016 3Nội dungo Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộngo Chuyển mạch bước sóng Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phát bước sóngo Chuyển mạch khe quang Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập ;
 • 27
TRUYỀN ĐA KÊNH CHO ĐỊNH TUYẾN PHÂN CỤM TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

TRUYỀN ĐA KÊNH CHO ĐỊNH TUYẾN PHÂN CỤM TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Bài viết đã giới thiệu một phương pháp truyền đa kênh cho định tuyến phân cụm theo sự kiện với mục đích giảm nhiễu và tranh chấp môi trường, tiết kiệm năng lượng, cân bằng năng lượng tiêu hao, giảm trễ và tăng thông lượng gửi về đích.
 • 12
Định tuyến trong mạng thông tin

Định tuyến trong mạng thông tin

sp_dist pred Các thuật toán tìm đi ngắn nhất mở rộng Trong quá trình thiết kế và phân tích mạng đôi khi chúng ta phải tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp các nút (hoặc một số cặp) sau khi có sự thay đổi độ dài một cung. Việc thay đổi này bao gồm cả việc thêm hoặc loại bỏ một cung (trong trường hợp đó độ dài của cung có thể được xem như là chuyển từ không xác định thành xác định hoặc ngược lại). Vì thế ta giả thiết rằng đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp nút là biết trước và bài toán đặt ra ở đây là xác định (nếu có) những sự thay đổi do việc thay đổi độ dài của một cung nào đó. Thuật toán sau đây được Murchland phát biểu, trong đó xem xét riêng rẽ cho từng trường hợp: tăng và giảm độ dài của các cung . Những thuật toán này hoạt động với các graph hữu hướng và có thể hoạt động với các độ dài cung là âm, tuy nhiên thuật toán này vẫn không giải quyết các chu trình có tổng độ dài là âm.
 • 47
ĐÁNH GIÁ THÔNG LƯỢNG CỦA CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

ĐÁNH GIÁ THÔNG LƯỢNG CỦA CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc
 • 80
ĐÁNH GIÁ THÔNG LƯỢNG CỦA CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

ĐÁNH GIÁ THÔNG LƯỢNG CỦA CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc
 • 79
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

C laứ 4194302, soỏ host ( maựy) toỏi ủa treõn moói maùng laứ254. Lụựp C ủửụùc sửỷ duùng trong caực toồ chửực nhoỷ , trong ủoự coự caỷ maựy tớnh cuỷa chuựng ta. Vuứng ủũa chổ cuỷa lụựp C tửứ 192.0.1.0 ủeỏn 223.255.254.0 Lụựp D: coự 4 bit ủaàu tieõn luoõn laứ 1110, lụựp D ủửụùc daứnh cho phaựt caực thoõng tin (multicast/broadcast), coự ủũa chổ tửứ 224.0.0.0 ủeỏn 239.255.255.255
 • 6
Nâng cao hiệu năng mạng Adhoc đa chặng

Nâng cao hiệu năng mạng Adhoc đa chặng

Hình 3.9 Tổng thông lượng trong mô hình mạng adhoc đa chặng cơ bản. 3.7 Kết luận Phương pháp lập lịch theo thuật toán FIFO, do chỉ có một hàng đợi dùng chung nên đã không thể giải quyết được vấn đề tranh chấp tại tầng LLC. Phương pháp lập lịch theo thuật toán RR đã sử dụng các hàng đợi riêng cho từng luồng dữ liệu, tuy nhiên do việc tranh chấp tại tầng MAC nên phương pháp này cũng không giải quyết được vấn đề mất cân bằng về thông lượng giữa các luồng dữ liệu. Phương pháp lập lịch CIOS được đề xuất tuy hoạt động tại tầng LLC, nhưng với việc kiểm soát vào ra của các luồng dữ liệu tại hàng đợi gián tiếp có tác động tích cực đến sự tranh chấp tại tầng MAC. Do việc kiểm soát gói tin đi vào hàng đợi làm cho chiều dài các hàng đợi trở nên cân bằng, đồng thời với việc kiểm soát gói tin đi ra khỏi hàng đợi dẫn đến hạn chế được vấn đề tranh chấp tại tầng MAC. Kết quả là phương pháp lập lịch có kiểm soát vào/ra đã có chỉ số cân bằng rất tốt so với hai phương pháp truyền thống. Ngoài vấn đề nâng cao hiệu năng về chỉ số cân bằng, phương pháp lập lịch có kiểm soát vào/ra còn đạt được hiệu năng về tài nguyên bộ đệm và thời gian trễ khi truyền thông.
 • 20
CHUYÊN ĐỀ “ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG WSN“

CHUYÊN ĐỀ “ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG WSN“

Cấu trúc mạng WSN 1.2 Hình 2: Cấu trúc mạng cảm biến không dây - Các nút cảm biến được phân bố trong một sensor field như hình (2). Mỗi một nút cảm biến có khả năng thu thập dữ liệu và định tuyến lại đến các sink.
 • 32
NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)
 • 29
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET sẽ trình bày một số vấn đề về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET, một số giải pháp để chống tấn công trong giao thức định tuyến mạng MANET, cụ thể là tấn công Blackhole trong giao thức định tuyến AODV.
 • 25
THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)
 • 25
Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)
 • 139
Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)
 • 31
ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

K T LUẬN Mạng Manet hiện đang tham gia vào mọi mặt của cuộc sống và h a hẹn sẽ ph t triển mạnh mẽ trong tương lai. Do là một ph n công nghệ của mạng không dây n n mạng Manet được thừa hưởng nhi u ưu điểm của mạng không dây hiện nay và đồng thời cũng có những ưu thế đặc biệt mà c c mạng kh c không có. Luận văn là s nhìn nhận tổng quan v mạng Manet. Ngoài ra luận văn cũng tập trung vào nghi n c u c c giao th c định tuyến mạng Manet hiện nay. Qua đó chúng ta thấy được thế mạnh và hạn chế của từng loại giao th c
 • 23
MẠNG NGANG HÀNG VÀ ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG NGANG HÀNG (P2P)

MẠNG NGANG HÀNG VÀ ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG NGANG HÀNG (P2P)

Chính vì định tuyến tĩnh đòi hỏi người quản trị mạng phải cấu hình mọi thông tin về đường đi cho router nên nó không có được tính linh hoạt như định tuyến động .Trong những hệ thống mạng[r]
 • 20
LUẬN VĂN: ĐỊNH TUYẾN ĐỒ THỊ VỚI HỆ TỌA ĐỘ ẢO TRONG WSN DOCX

LUẬN VĂN: ĐỊNH TUYẾN ĐỒ THỊ VỚI HỆ TỌA ĐỘ ẢO TRONG WSN DOCX

hai loại kỹ thuật planarization. Hình 2. 2 cho thấy một con đường từ node nguồn (S) tới node đích (D) với 11 hops được thiết lập thông qua chuyển tiếp tham lam trong khi định tuyến chu vi sẽ xây dựng con đương với 27 hop. (GG planarizing)như hình 2. 3 hoặc 35 hop (RNG planarizing,với đường vòng được tính 2 lần) như hình 2. 4. Nâng cao hiệu năng nghèo làn trong sự hiện diện của khoảng trống. Lỗi định vị có thể hướng tới khoảng trống nhân tạo hoặc gây ra các giao thức bổ sung lỗi. Vì những lý do đó dường như VCS dựa trên định tuyến hình học có thể cung cấp việc tuyền hiệu quả hơn trong WSNs,Một số lượng lớn hệ thống như vậy đã được đề xuất.
 • 61
Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)
 • 32
CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

4. Định tuyến động  Định tuyến động hay còn được gọi là định tuyến thích nghi. Đây là sự định tuyến phù hợp với sự thay đổi tình trạng mạng.  Khi một node bị sự cố thì không được sử dụng làm 1 phần của lộ trình hoặc khi một đường
 • 27
Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)

Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)

Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)
 • 72
Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Giao thức OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link State. Trên mỗi Router (bộ định tuyến) đều có bản đồ mạng của cả vùng (bảng định tuyến).Từ bảng định tuyến này Router sẽ tự tính toán ra đường đi ngắn nhất và xây dựng bảng định tuyến cho nó.Giao thức OSPF được sử dụng rộng rãi trong các công ty cho hệ thống mạng lớn.
 • 29
Nghiên cứu định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM sử dụng phương pháp tính toán tiến hóa lai

Nghiên cứu định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM sử dụng phương pháp tính toán tiến hóa lai

Hệ thống thông tin của con người có lịch sử phát triển từ rất lâu. Cho tới nay, đã có rất nhiều các hệ thống thông tin dưới các hình thức đa dạng. Các hệt hống thông tin này được gán cho các tên gọi nhất định theo môi trường truyền dẫn và đôi khi theo cả tính chất dịch vụ của hệ thống. So với hệ thống thông tin hiện đại đầu tiên là thông tin điện báo (đưa vào khai thác năm 1844) thì hệ thống thông tin quang (mới được khai thác từ những năm 1980) là hệ thống có tuổi đời còn khá trẻ. Tuy vậy cùng với sự phát triển của các dịch vụ mạng và đòi hỏi ngày càng cao về dung lượng và băng thông, hệ thống thông tin quang cũng đã phát triển rất mạnh mẽ về công nghệ trong gần 3 thập niên qua. Do có ưu điểm như vậy nên các hệ thống thông tin quang nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trên mạng lưới. Chúng còn tiềm tàng những khả năng rất lớn trong việc hiện đại hoá các mạng lưới viễn thông trên thế giới.
 • 23
TÌM HIỂU VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI IP TẠI VNPT ĐÀ NẴNG

TÌM HIỂU VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI IP TẠI VNPT ĐÀ NẴNG

+ Trong trường hợp địa chỉ mạng đích không bằng đị chỉ mạng của hệ thống thì chuyển tiếp gói tin đến thiết bị định tuyến của mạng 2.4 CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG IP TRANG 18 phát khôn[r]
 • 43
Giao thức cải thiện hiệu năng mạng di động tùy biến 5G dựa trên tác tử di động

Giao thức cải thiện hiệu năng mạng di động tùy biến 5G dựa trên tác tử di động

Bài viết này trình bày một sửa đổi của một giao thức định tuyến nổi tiếng, cụ thể là Ad hoc OnDemand Khoảng cách Vector, như một giải pháp để cải thiện hiệu suất của mạng ad hoc di động trong 5G. Chúng tôi điều chỉnh công nghệ đại lý di động và một cuốn tiểu thuyết số liệu để định tuyến trong các mạng
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng và phân bổ đất tại xã thuận hà huyện đắk songphan bo nguon tai nguyenchức năng phân phối lại tài nguyênkế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nvlttphương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpsự phân bố của tài nguyên nước trên bề mặt trái đấtphát triển công nghiệp nông thôn góp phần phân bó lại lao động và dân cư tạo việc làm tại chỗ tăng thu nhập và sức mua cho thị trường nông thônmạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt namtính cân bằng nước và phân bổ tài nguyên nước trong trường hợp hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hoặc có sự cố nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn tương laibảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngcâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ