0

giáo án đại số 6 tuần 4 tiết 10 11 12

12 3 0
  • giáo án đại số 6 tuần 4 tiết 10 11 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:49

HOẠT ĐỘNG 2: Luyện tập 23’ Mục tiêu: HS biết được các mối quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện để phép trừ thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên HS vận dụng được kiến thức[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số 6 tuần 4 tiết 10 11 12