0

Quản trị nhân lực ôn tập và đáp án

6 9 0
  • Quản trị nhân lực ôn tập và đáp án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 19:56

Câu 1: Phân tích cơng việc? Vai trị quy trình phân tích cơng việc? Phân tích cơng việc q trình thu thập, xử lý thơng tin để từ đánh giá thơng tin cơng việc cách có hệ thống • Vai trị: o Xác định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm thực công việc o Điều kiện để tiến hành công việc o Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc o Mối tương quan công việc với công việc khác o Các kỹ năng, phẩm chất cần có nhân viên để thực cơng việc • Quy trình o Xác định mục đích phân tích cơng việc Chuẩn bị phân tích o Xem xét thơng tin có liên quan o Lựa chọn người thực công việc tiêu biểu để phân tích o Thu thập thơng tin cơng việc Tiến hành phân tích o Thẩm định kết phân tích o Viết tài liệu cơng việc • Câu 2: Bản mô tả công việc Kết phân tích Khái niệm: tài liệu liệt kê xác, ngắn gọn, dễ hiểu cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến cơng việc (Liệt kê-> quy trình làm việc-> đánh giá mức lương) • Bản mơ tả cơng viêc (Nhân viên kinh doanh) o I, Thông tin chung  Vị trí  Thời gian  Bộ phận  Quản lý trực tiếp o II, Mục đích cơng việc: (Thúc đẩy hoạt động bán hàng, nhắm tăng doanh số cho cơng ty) o III, Nhiệm vụ chính:  Tiếp xúc khách hàng, trì mối quan hệ với khách hàng  Hiểu rõ sản phẩm công ty  Đôn đốc thực đơn hàng, xử lý khiếu nại khách hàng o IV, Quyền hạn trách nhiệm công việc o V, Mối quan hệ báo cáo  Mối quan hệ bên  Mối quan hệ bên ngồi o VI, u cầu cơng việc  Trình độ, kiến thức, kỹ  Kinh nghiệm, phẩm chất  Điều kiện làm việc, điều kiện thể chất • o VII, Ký duyệt Câu 3: Hoạch định nhân lực? Vai trị quy trình? Hoạch định nhân lực trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân lực, đưa sách thực chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp đủ nguồn lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực cơng việc có suất, chất lượng hiệu • Vai trị o Gắn nguồn nhân lực tổ chức lại với o Là điều kiện thực thắng lợi có hiệu mục tiêu tổ chức o Là sở cho hoạt động biên chế, đào tạo phát triển nhân lực o Tối đa hóa việc sử dụng nguồn nhân lực tránh rủi ro sử dụng lao động o Giúp Nhà quản trị xác định rõ phương hướng hành động tổ chức o Định kỳ nhìn nhận lại nhân lực mình, ăn khớp, thiếu hụt, hội hạn chế o Làm sở cho nhiều định quản trị • Quy trình • • Hoạch định nhân lực Phân tích cầu nhân lực Đánh giá môi trường kinh doanh Xác định khả cung lao động: -Số lượng -Kỹ -Trình độ chun mơn -Thái độ -Kinh nghiệm -Mục tiêu nghề nghiệp Dự báo nhu cầu: -Số lượng - Kỹ -Trình độ chun mơn -Thái độ -Kinh nghiệm -Mục tiêu nghề nghiệp dao động, khác biệt có dụng? Câu 4:SựTuyển dụng? Vai trị quy trìnhKhơng tuyển Thừa nhân lực Phân tích cung nhân lực Thiếu nhân lực Không hành động Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn nhân lực từ nhiều nguồn khác nhau, nhân vien đủ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mực tiêu doanh nghiệp • Vai trò o Đối với doanh nghiệp  Bổ sung nguồn lực phù hợp với yêu cầu  Giúp doanh nghiệp thực mục tiêu kinh doanh hiệu  Tăng khả cạnh tranh bền vững  Cho phép hoàn thành kế hoạch định  Giúp tiết kiệm chi phí sử dụng hiệu nguồn nhân lực o Đối với người lao động  Hiểu rõ quan điểm, triết lý nhà quản trị để từ định hướng họ  Tạo khơng khí thi đua, tinh thần cạnh tranh nội o Đối với xã hội  Tăng công ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm tệ nạn , giảm gánh nặng cho xã hội  Giúp sử dụng nguồn lực xã hội hữu ích • Quy trình (8 bước) o Xác định nhu cầu tuyển dụng Tuyển mộ o Tìm kiếm, thu hút ứng viên o Thu thập, xử lý hồ sơ o Thi trắc nghiệm, kiểm tra chuyên môn o Phỏng vấn Tuyển chọn o Đánh giá o Quyết định o Hướng dẫn hội nhập • Câu 5: Đào tạo phát triển? Vai trò đào tạo phát triển quy trình? Đào tạo phát triển: o Đào tạo hoạt động nhằm tăng kết công việc nhân viên thông qua việc cung cấp cho họ thành thạo kỹ năng, kiến thức o Phát triển trình chuẩn bị bồi dưỡng lực cần thiết cho tổ chức tương lai • Vai trò o Đối với người lao động  Giải khó khăn, bỡ ngỡ trước mơi trường làm việc  Được phát triển hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để tăng suất chất lượng lao động  Giúp người lao động thực công việc tốt  Thỏa mãn nhu cầu thành đạt người lao động • Đối với doanh nghiệp  Tạo chủ động thích ứng cho người lao động trước tình trạng cân đối cung – cầu lao động khả năng, nhu cầu doanh nghiệp, phận  Tăng ổn định động doanh nghiệp  Tạo khả thành công cho doanh nghiệp cao  Đào tạo loại đầu tư cho lợi nhuận cao  Góp phần thực mục tiêu chung doanh nghiệp o Đối với xã hội  Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao  Góp phần tạo cơng dân tốt cho xã hội  Thúc đẩy phát triển hợp tác xã hội • Quy trình o Xác định nhu cầu mục tiêu đào tạo o Xây dựng kế hoạch đào tạo o Thực kế hoạch o Đánh giá hiệu đào tạo o Câu 6: Đánh giá thực cơng việc? Vai trị quy trình? Đánh giá thực cơng việc q trình thu thập xử lý thơng tin quy trình kết thực công việc nhằm đánh giá mức độ hồn thành cơng việc người lao động • Vai trò o Giúp doanh nghiệp đánh giá thực làm việc nhân viên khứ nâng cao hiệu làm việc tương lai o Giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên o Để đánh giá lực tiềm tàng khả thăng tiến tương lai nhân viên o Hoạch định phát triển nghề nghiệp, hướng nghiệp tạo hội thăng tiến cho người lao động , hoạt động trọng yếu tổ chức o Đánh giá hệ thống trả lương o Tăng động lực làm việc cho nhân viên o Giúp cho người quản lý đề chiến lược, hành động, tổ chức hệ thống nhân viên hợp lý hành động quản lý nguồn nhân lực tổ chức • • Quy trình (6 bước) o Xác lập mục tiêu đánh giá o Lựa chọn phương pháp tiêu chuẩn đánh giá o Thông tin đào tạo người đánh giá o Tiền hành đánh giá o Phỏng vấn đánh giá o Đề xuất sử dụng kết đánh giá  Tăng cường hiệu công việc Câu 7: Đãi ngộ? Vai trị hình thức đãi ngộ? Đãi ngộ trình chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động để người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ giao qua góp phần hồn thành mục tiêu doanh nghiệp • Vai trị: o Đối với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp:  Giúp doanh nghiệp trì nguồn lực ổn định, biến động  Là điều kiện để nâng cao chất lượng hiệu qủa hoạt động sản xuấtkinh doanh doanh nghiệp  Là nhân tố ảnh hưởng đến sách doanh nghiệp  Là động lực thúc đẩy hay kìm hãm sức sáng tạo nguồn nhân lực o Đối với thỏa mãn nhu cầu nhân viên  Kích thích người lao động làm việc thơng qua việc thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần luôn biến đổi họ  Tạo điều kiện để người lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất giúp họ hòa đồng với xã hội ngày văn minh, đại  Mang lại niềm tin cho người lao động với doanh nghiệp, với công việc o Đối với trì phát triển nhân lực cho xã hội  Giúp cho xã hội kinh tế có lực lượng lao động hùng hậu, đáp ứng sức lao động cho ptr kinh tế- xã hội đất nước  Giúp cho người lao động có điều kiện chăm lo cho gia đình, ni dạy chăm sóc ngày tốt tạo hệ nhân lực có trí lực cao hơn, khả tiếp thu nhanh  Tạo điều kiện thuận lợi góp phần trực tiếp vào thực chiến lược phát triển người quốc gia • Hình thức đãi ngộ o Tài  Trực tiếp: • Lương • Lương phụ trội • Tiền vượt suất • Tiền thưởng • Lợi nhuận chia  Gián tiếp • Bảo hiểm • Trợ cấp • Phúc lợi • Hưu trí Nghỉ việc trả lương Trợ cấp giáo dục Các chương trình khuyến o Đãi ngộ phi tài  Cơng việc • Công việc lý thú đa dạng • Cơ hội học hỏi thăng tiến • Cảm giác hồn thành cơng việc  Mơi trường • Quan hệ thân mật với người • Cơ hội tham gia định • Điều kiện làm việc thoải mái • Giờ làmviệc uyển chuyển • • • • ... Vai trị quy trìnhKhơng tuyển Thừa nhân lực Phân tích cung nhân lực Thiếu nhân lực Không hành động Tuyển dụng trình tìm kiếm, thu hút tuyển chọn nhân lực từ nhiều nguồn khác nhau, nhân vien đủ lực. .. 3: Hoạch định nhân lực? Vai trị quy trình? Hoạch định nhân lực trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân lực, đưa sách thực chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp đủ nguồn lực với phẩm... chức o Đánh giá hệ thống trả lương o Tăng động lực làm việc cho nhân viên o Giúp cho người quản lý đề chiến lược, hành động, tổ chức hệ thống nhân viên hợp lý hành động quản lý nguồn nhân lực tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực ôn tập và đáp án, Quản trị nhân lực ôn tập và đáp án