0

Giao an tuan 11 lơp 1A

35 1 0
  • Giao an tuan 11 lơp 1A

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:13

Hoạt động vận dụng: Tìm hiểu về nơi sống của bạn Hà 15’ - Yêu cầu HS vận dụng các câu hỏi quan sát tổng thể và quan sát chi tiết bức tranh vẽ nơi sống của - HS thực hiện bạn Hà, một HS h[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tuan 11 lơp 1A