0

Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế thị xã mường lay tỉnh điện biên

68 1 0
  • Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế thị xã mường lay tỉnh điện biên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ HƯỜNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ HƯỜNG PHÂN TÍCH CƠ CẤU THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dược MÃ SỐ: CK60720412 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Nơi thực : Trường ĐH Dược Hà Nội Trung tâm y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên Thời gian thực hiện: Từ 28/7/2020 đến 28/11/2020 HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình q thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà, người hết lòng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn động viên suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Ban giám hiệu, phịng sau Đại học, Bộ mơn Quản lý Kinh tế dược Trường Đại học dược Hà Nội truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu trường Xin chân thành cảm ơn tới Ban giám đốc, phịng Tổ chức hành chính, phịng Kế hoạch tổng hợp tập thể anh chị em Khoa dược – Trung tâm y tế thị xã Mường Lay tạo điều kiện cho mặt học tập, nghiên cứu thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên khích lệ tinh thần giúp tơi vượt qua khó khăn suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Học viên Vũ Thị Hường MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………… Chương I TỔNG QUAN……………………………………………… 1.1 Danh mục thuốc sử dụng bệnh viện………………………… 1.1.1 Khái niệm……………………………………………………… 1.1.2 Một số quy định sử dụng thuốc nay…………………… 1.2 Các phương pháp phân tích sử dụng thuốc……………………… 1.2.1 Phương pháp phân tích nhóm điều trị…………………………… 1.2.2 Phương pháp phân tích ABC…………………………………… 1.2.3 Phương pháp phân tích VEN 1.2.4 Phương pháp phân tích ma trận ABC/VEN 1.3 Thực trạng cấu thuốc sử dụng bệnh viện…………… 1.3.1 Về cấu thuốc hóa dược, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu 1.3.2 Về cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 1.3.3 Về cấu thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 1.3.4 Về cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc xuất xứ 1.3.5 Về cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần 11 1.3.6 Về cấu thuốc sử dụng theo đường dùng 11 1.3.7 Về cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC 12 1.3.8 Về cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN 13 1.3.9 Về cấu thuốc sử dụng theo phân tích ma trận ABC/VEN 13 1.4 Vài nét Trung tâm y tế thị xã Mường Lay………………………… 14 1.4.1 Đặc điểm tình hình………………………………………………… 14 1.4.2 Khoa dược Trung tâm y tế thị xã Mường Lay………………… 15 1.4.3 Mô hình bệnh tật……………………………………………… 16 1.4.4 Tính cấp thiết đề tài 18 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 19 2.2 Phương pháp nghiên cứu 19 2.2.1 Các biến số nghiên cứu 19 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu……………………………………………… 21 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………… 22 2.2.4 Mẫu nghiên cứu………………………………………………… 22 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu……………………………………… 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………… 26 3.1 Mô tả cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên năm 2019………………………………………… 26 3.1.1 Cơ cấu thuốc hóa dược, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu……… 26 3.1.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý………… 26 3.1.3 Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic…………………………………………………………… 30 3.1.4 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ……………… 31 3.1.5 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần…………………… 33 3.1.6 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dùng……………………… 34 3.2 Phân tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm năm 2019 phương pháp ABC/VEN………………………………………………… 35 3.2.1 Phân tích cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC…………… 35 3.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN………………… 39 3.2.3 Cơ cấu thuốc sử dụng phân tích theo ma trận ABC/VEN…… 40 Chương BÀN LUẬN……………………………………………… 43 4.1 Về cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên năm 2019……………………………………………… 43 4.1.1 Cơ cấu thuốc sử dụng hợp lý 43 4.1.1.1 Cơ cấu thuốc hóa dược, thuốc đông y thuốc từ dược liệu 43 4.1.1.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 43 4.1.1.3 Cơ cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 44 4.1.1.4 Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 45 4.1.1.5 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần 46 4.1.2 Cơ cấu thuốc sử dụng chưa hợp lý 47 4.1.2.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ 47 4.1.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dung 48 4.2 Về phân tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm năm 2019 phương pháp ABC/VEN………………………………………………… 49 4.2.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC 49 4.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN 51 4.2.3 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC/VEN 52 4.3 Hạn chế nghiên cứu 52 KẾT LUẬN…………………………………………………………… 53 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ……………………………………………… 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng việt ABC Phân tích ABC BHYT Bảo hiểm y tế BYT Bộ Y tế DLS Dược lâm sàng GTSD Giá trị sử dụng ICD Mã bệnh theo quốc tế SKM Số khoản mục SL Số lượng SLSD Số lượng sử dụng SP-VTYT-HC Sinh phẩm – Vật tư y tế - Hóa chất STT Số thứ tự SYT Sở Y tế TL Tỷ lệ TT Thông tư TTT Thông tin thuốc VEN V: Vital drugs V: Thuốc tối cần E: Essential drugs E: Thuốc thiết yếu N: Non- Essential drugs N: Thuốc không thiết yếu DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ma trận ABC/VEN…………………………………………… Bảng 1.2 Mơ hình bệnh tật trung tâm y tế thị xã Mường Lay năm 2019 phân loại theo mã quốc tế (ICD)………………………………… 16 Bảng 2.3 Các biến số nghiên cứu……………………………………… 19 Bảng 3.4 Cơ cấu thuốc hóa dược, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu…… 26 Bảng 3.5 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý……… 27 Bảng 3.6 Cơ cấu thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn…… 28 Bảng 3.7 Cơ cấu thuốc kháng sinh nhóm beta-lactam………………… 29 Bảng 3.8 Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic …………………………………………………………… 30 Bảng 3.9 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ………… 31 Bảng 3.10 Cơ cấu thuốc hóa dược nhập theo TT03/2019/TT-BYT 32 Bảng 3.11 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần……………… 33 Bảng 3.12 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dùng………………… 34 Bảng 3.13 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 35 Bảng 3.14 Cơ cấu thuốc hạng B theo nhóm tác dụng dược lý………… 36 Bảng 3.15 Cơ cấu thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp…………………… 37 Bảng 3.16 Cơ cấu thuốc hạng A theo nhóm tác dụng dược lý………… 38 Bảng 3.17 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN……………… 39 Bảng 3.18 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích ma trận ABC/VEN 40 Bảng 3.19 Cơ cấu thuốc nhóm AN………………………………… 41 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức khoa dược……………………………… 15 Hình 2.2 Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu………………………… 21 Hình 3.3 Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic…………………………………………………………… 31 Hình 3.4 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần……………… 33 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc loại hàng hóa đặc biệt vơ quan trọng chăm sóc sức khỏe người bệnh Việc sử dụng thuốc thiếu hiệu bất hợp lý nguyên nhân làm gia tăng chi phí, làm giảm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh Theo số nghiên cứu, chi phí mua thuốc chiếm khoảng 30% - 40% ngân sách y tế nhiều nước phần lớn số tiền bị lãng phí sử dụng thuốc không hợp lý hoạt động cung ứng thuốc không hiệu Các nghiên cứu cho thấy tình trạng sử dụng thuốc bất hợp lý xẩy nhiều nước giới Tại nước phát triển, 30% - 60% bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh gấp hai lần so với tình trạng cần thiết nửa số ca viêm đường hô hấp điều trị kháng sinh không hợp lý Đây nguyên nhân làm gia tăng chi phí điều trị, tăng tính kháng thuốc giảm chất lượng chăm sóc sức khỏe, uy tín sở khám chữa bệnh Ở Việt Nam nay, với sách mở cửa theo chế đa dạng hóa loại hình cung ứng, thị trường thuốc ngày phong phú số lượng lẫn chủng loại Điều giúp cho việc cung ứng dễ dàng thuận tiện hơn, nhiên gặp nhiều khó khăn, lúng túng việc lựa chọn sử dụng thuốc sở khám chữa bệnh Chính vậy, việc phân tích cấu thuốc sử dụng sở y tế cần thiết Để đáp ứng nhu cầu trên, Bộ Y tế ban hành thông tư 21/2013/TTBYT ngày 08/8/2013 quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện góp phần đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an tồn hiệu Thơng tư đưa phương pháp phân tích việc sử dụng thuốc điển hình phương pháp phân tích ABC/VEN Trung tâm y tế thị xã Mường Lay Trung tâm y tế hạng III, chịu quản lý trực tiếp Sở Y tế tỉnh Điện Biên Thực 02 chức năng: Phịng lactam thuốc Ceftazidim có giá trị sử dụng với 408,8 triệu chiếm 28,8% So sánh với nghiên cứu tỷ lệ sử dụng thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn trung tâm cao giá trị sử dụng số tỉnh thành phố Tại trung tâm y tế Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2015 có 18 khoản mục chiếm 28,6% số khoản mục 82,1% giá trị sử dụng [26], bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2016 nhóm thuốc có 44 khoản mục chiếm 62,86% chiếm 91,06% giá trị sử dụng [14], bệnh viện đa khoa khu vực La Gi tỉnh Bình Thuận năm 2017 nhóm thuốc có 28 khoản mục chiếm 46,67% 83,8% giá trị sử dụng [15] Sử dụng kháng sinh vấn đề quan tâm đặc biệt bệnh viện Việt Nam nằm vùng có khí hậu nóng, ẩm, mơ hình bệnh tật nước ta nói chung bệnh viện nói riêng chiếm tỷ lệ lớn bệnh nhiễm khuẩn Ngồi ra, nhóm thuốc cần sử dụng nhiều trường hợp khác bệnh đường hơ hấp, dự phịng nhiễm khuẩn trước sau phẫu thuật, tai nạn thương tích…Tuy nhiên, cần xem xét thêm tình trạng lạm dụng kháng sinh Theo tình hình thực tế bệnh viện, bệnh viện tuyến huyện chưa có đủ chi phí, trang thiết bị máy móc nhân lực để làm kháng sinh đồ nên việc sử dụng kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thói quen điều trị bác sĩ, cịn thiếu hướng dẫn quy định chặt chẽ cho việc sử dụng kháng sinh Điều nguy dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh bệnh viện 4.1.1.4 Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic Bên cạnh lựa chọn thuốc nội hay thuốc ngoại lựa chọn thuốc biệt dược gốc hay thuốc generic vấn đề cần quan tâm TT21/2013/TTBYT Bộ Y tế quy định ưu tiên sử dụng thuốc generic thuốc mang tên chung quốc tế, hạn chế tên biệt dược nhà sản xuất cụ [8] Thuốc 45 biệt dược gốc thường có giá thành đắt thuốc generic thuốc generic có đầy đủ số liệu chất lượng, an toàn hiệu Tại trung tâm y tế thị xã Mường Lay cấu thuốc sử dụng chủ yếu thuốc generic với 191 khoản mục chiếm 99,5%, chiếm 99,9% giá trị sử dụng Thuốc biệt dược gốc có khoản mục chiếm 0,5% chiếm 0,1% giá trị sử dụng So sánh với quy định tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc hồn tồn hợp lý bệnh viện hạng trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố sở khám chữa bệnh tương đương tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc không 4% so với tổng chi phí sử dụng thuốc [12] So sánh với kết nghiên cứu số bệnh viện cấu sử dụng thuốc generic Trung tâm chiếm tỷ lệ cao thuốc biệt dược gốc chiếm tỷ lệ thấp Tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây – Thành phố Hà Nội năm 2018 thuốc generic chiếm 90,1% số khoản mục 90.34% giá trị sử dụng, thuốc biệt dược gốc chiếm 9,9% số khoản mục 9,6% giá trị sử dụng [28] Tại bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội thuốc generic chiếm 90,0% số khoản mục 88,5% giá trị sử dụng, thuốc biệt dược gốc chiếm 10,0% số khoản mục 11,5% giá trị sử dụng [24] Tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La năm 2018 thuốc Generic chiếm 96,63% số khoản mục 96,77% giá trị sử dụng, thuốc biệt dược gốc chiếm 3,37% số khoản mục 3,23% giá trị sử dụng [16] Qua cho thấy trung tâm tập trung vào việc lựa chọn sử dụng thuốc generic thay cho thuốc biệt dược gốc 4.1.1.5 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần Thông tư 21/2013/TT-BYT Bộ Y tế quy định ưu tiên sử dụng thuốc dạng đơn chất Đối với thuốc dạng phối hợp nhiều thành phần phải có đủ tài liệu chứng minh liều lượng hoạt chất đáp ứng yêu cầu điều trị có lợi vượt trội hiệu quả, tính an tồn tiện dụng so với thuốc dạng đơn chất Trong cấu thuốc sử dụng Trung tâm thuốc đơn thành phần 46 chiếm tỷ lệ cao số khoản mục giá trị sử dụng với 84,9% 89,2% Thuốc đa thành phần chiếm 15,1% số khoản mục 10,8% giá trị sử dụng So sánh với số kết nghiên cứu có kết tương đồng Tại trung tâm y tế Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2015 thuốc đơn thành phần chiếm 81,4% số khoản mục chiếm 68,8% giá tri sử dụng, thuốc đa thành phần chiếm 18,6% số khoản mục chiếm 31,2% giá trị sử dụng [26] Tại trung tâm y tế huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2018 thuốc đơn thành phần chiếm 73,3% số khoản mục chiếm 83,9% giá trị sử dụng, thuốc đa thành phần chiếm 26,7% số khoản mục chiếm 16,1% giá trị sử dụng [2] Tại Trung tâm y tế huyện Lương Sơn – Tỉnh Hịa Bình năm 2018 thuốc đơn thành phần chiếm 76,2% số khoản mục chiếm 62,3% giá trị sử dụng, thuốc đa thành phần chiếm 23,8% số khoản mục chiếm 37,7% giá trị sử dụng [1] Tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang thuốc đơn thành phần chiếm 86,5% số khoản mục chiếm 78,3% giá trị sử dụng [13] Qua cho thấy giá trị sử dụng thuốc đa thành phần Trung tâm y tế thị xã Mường Lay cao so với bệnh viện khác Để tiết kiệm chi phí trung tâm cần xem xét điều chỉnh cấu sử dụng thuốc đa thành phần năm 4.1.2 Cơ cấu thuốc sử dụng chưa hợp lý 4.1.2.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ Năm 2019 trung tâm ưu tiên lựa chọn mặt hàng sản xuất nước theo đề án Chính phủ phát động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” Kết nghiên cứu Trung tâm cho thấy tỷ lệ thuốc sản xuất nước chiếm 73,6% số khoản mục 72,7% giá trị sử dụng Thuốc nhập chiếm 26,4% số khoản mục 27,3% giá trị sử dụng So sánh với 47 quy định sử dụng thuốc sản xuất nước thuốc nhập cấu sử dụng Trung tâm chưa hợp lý tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc sản xuất nước chưa đạt 75% tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc nhập lại cao 25% Tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Nghệ An năm 2016 tỷ lệ thuốc sản xuất nước chiếm 56,1% số khoản mục 51,4% giá trị sử dụng Thuốc nhập chiếm 43,9% số khoản mục 48,6% giá trị sử dụng [19] Tại Trung tâm y tế huyện Lương Sơn tỉnh Hịa Bình năm 2018 thuốc sản xuất nước chiếm 71,4% số khoản mục giá trị sử dụng, thuốc nhập chiếm 28,6% số khoản mục giá trị sử dụng [1] So sánh với số liệu cho thấy tỷ lệ thuốc sản xuất nước Trung tâm cao bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Nghệ An Trung tâm y tế huyện Lương Sơn tỉnh Hịa Bình Về tỷ lệ thuốc nhập Trung tâm có tỷ lệ sử dụng thấp bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Nghệ An Trung tâm y tế huyện Lương Sơn tỉnh Hịa Bình Việc sử dụng thuốc sản xuất nước Trung tâm trọng, xem xét, lựa chọn Nhưng để tiết kiệm chi phí dành cho thuốc, giảm thiểu giá thành điều trị, giảm gánh nặng cho bệnh nhân nữa, năm Trung tâm cần tiếp tục xem xét, lựa chọn, ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất nước thay cho thuốc nhập Từ kết nghiên cứu thuốc sản xuất nước thuốc nhập khẩu, sâu phân tích thuốc nhập có hoạt chất Thơng tư 03 Trung tâm có 20 khoản mục thuốc nhập có hoạt chất Thông tư 03 Với 20 khoản mục thuốc nhập cần thay 20 hoạt chất có Thông tư 03 [11] 4.1.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dùng Theo kết cho thấy cấu thuốc sử dụng theo đường tiêm truyền trung tâm có 75 khoản mục chiếm 36,1% chiếm 51,0% giá trị sử dụng, 48 thuốc sử dụng theo đường uống có số khoản mục nhiều với 121 khoản mục chiếm 58,2% giá trị dụng lại thấp đường tiêm với 47,6% Các dạng đường dùng khác chiếm tỷ lệ nhỏ 5,8% số khoản mục 1,4% giá trị sử dụng; So sánh với số kết nghiên cứu cho thấy, Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên thuốc sử dụng theo đường tiêm có 65 khoản mục chiếm 28,9% chiếm 43,9% giá trị sử dụng, thuốc sử dụng theo đường uống có 139 khoản mục chiếm 61,8% chiếm 54,4% giá trị sử dụng Đường dùng khác chiếm 9,3% số khoản mục 1,7% giá trị sử dụng [2] Tại trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên năm 2016 thuốc sử dụng theo đường tiêm có 44 khoản mục chiếm 23,4% chiếm 29,5% giá trị sử dụng, thuốc sử dụng theo đường uống có 126 khoản mục chiếm 67,0% chiếm 69,8% giá trị sử dụng [18] Từ số liệu theo kết nghiên cứu cho thấy giá trị sử dụng theo đường tiêm Trung tâm y tế thị xã Mường Lay cao so với đơn vị khác Trung tâm cần điều chỉnh để sử dụng cho hợp lý, dùng đường tiêm người bệnh không uống thuốc sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm theo hướng dẫn Bộ Y tế [6] 4.2 Về phân tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm năm 2019 phương pháp ABC/VEN 4.2.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC Thơng thường theo phân tích ABC, sản phẩm hạng A chiếm 10 - 20% tổng số sản phẩm, hạng B chiếm 10 - 20% hạng C chiếm 60 - 80% [6] Theo kết nghiên cứu sản phẩm hạng A chiếm 16,8% Hạng B chiếm 22,1% Còn hạng C chiếm 61,1% Theo khuyến cáo thông tư 21 cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC Trung tâm chưa hợp lý, đặc biệt sản phẩm hạnh B, quy định số khoản mục nhóm chiếm 10 - 20% theo kết phân tích lại chiếm tỷ 49 lệ cao với 22,1% Đi sâu phân tích thuốc hạng B theo nhóm tác dụng dược lý nhóm có giá trị sử dụng lớn nhóm thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm không steroid, thuốc điều trị gút bệnh xương khớp chiếm 14,7% giá trị sử dụng với khoản mục Trong khoản mục có thuốc có hoạt chất paracetamol Khoản mục paracetamol có hàm lượng 150mg có giá thành cao nên chiếm giá trị sử dụng cao với 16,6 triệu đồng Hai khoản mục cịn lại paracetamol dạng viên có hàm lượng 500mg Trong mypara 500 có số lượng sử dụng nhiều (27.135 viên) giá trị sử dụng có 7,9 triệu đồng Cịn partamol tab có số lượng sử dụng (24.981 viên) lại có giá trị sử dụng cao với 11,7 triệu đồng Qua cần phải xem xét để giảm số khoản mục giảm chi phí sử dụng thuốc hạng B Về cấu thuốc hạng A có 11 nhóm tác dụng dược lý với tổng giá trị sử dụng 2.186,7 triệu đồng Trong nhóm tác dụng dược lý chiếm giá trị sử dụng cao nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn với giá trị sử dụng 1.420,5 triệu đồng chiếm 65,0% So sánh tỷ lệ chi phí tiêu tốn cho thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm Trung tâm y cao bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh năm 2015 với 14 khoản mục chiếm 29,17% chiếm 34,79% giá trị sử dụng [25] Tại bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa – Tỉnh Thái Nguyên năm 2016 nhóm có 24 khoản mục chiếm 47,06% chiếm 48,35% giá trị sử dụng [14] Ngân sách nhà nước chủ yếu chi trả cho thuốc Trung tâm thuốc Hạng A, chi phí chi trả nhiều cho nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng; nhóm thuốc định chí, dưỡng tâm, an thần; nhóm Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân acid-base dung dịch tiêm truyền khác Điều cho thấy bệnh nhiễm khuẩn gánh nặng, đòi hỏi cần có quan tâm cần có biện pháp tăng cường công tác quản lý, 50 giám sát chống nhiễm khuẩn để hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, tăng cường hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn Trong nhóm việc chi trả chi phí cho nhóm thuốc định chí, dưỡng tâm, an thần thực không cần thiết, chưa hợp lý cần xem loại bỏ khỏi danh mục để giảm bớt chi phí sử dụng 4.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN Năm 2019, kể năm trước Hội đồng thuốc điều trị của trung tâm chưa có đề tài tiến hành phân tích VEN chưa thực phân tích VEN trước lựa chọn thuốc đưa vào danh mục Trong đề tài để xác định rõ cấu thuốc sử dụng trung tâm chúng tơi tiến hành phân tích VEN Nên kết phân tích VEN mang tính chất chủ quan người thực đề tài, phân tích xem cấu thuốc sống cịn (V), thuốc thiết yếu (E) thuốc không thiết yếu (N) có hợp lý hay khơng Qua kết nghiên cứu cho thấy nhóm chiếm giá trị sử dụng lớn thuốc nhóm E với 76,0%, tiếp đến nhóm N với 18,8% cuối nhóm V với 5,2% Nhóm N nhóm khơng cần thiết mà chiếm giá trị sử dụng đứng thứ không hợp lý So sánh thấy tỷ lệ giá trị thuốc nhóm N nghiên cứu Trung tâm thấp so với kết bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc – Tỉnh Thanh Hóa năm 2015 (39,35%) [20], cao kết nghiên cứu bệnh viện đa khoa Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh (9,49%) [25], cao trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên (6,7%) [18] Nhóm N chủ yếu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu khoản mục khoáng chất vitamin Việc sử dụng nhóm thuốc khơng thiết yếu với tỷ trọng góp phần gây tình trạng lãng phí điều trị, Trung tâm cần tiếp tục trì cần có quản lý chặt chẽ nhóm thuốc trên, tránh sử dụng thuốc có giá thành cao làm tăng chi phí khơng cần 51 thiết, đảm bảo sử dụng hiệu nguồn kinh phí, ngân sách có, phù hợp với chi trả Bảo hiểm y tế 4.2.3 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích ABC/VEN Trong phân tích ma trận nhóm AN có khoản mục chiếm 14,0% giá trị sử dụng Nhóm AN tập trung chủ yếu nhóm thuốc định chí, dưỡng tâm, an thần cụ thể như: Cerecaps, hoạt huyết trường phúc, hoạt huyết thephaco…Các thuốc thuốc Trung tâm nên cân nhắc sử dụng để tránh lãng phí So sánh với số kết nghiên cứu chi phí sử dụng cho nhóm AN trung tâm có tỷ lệ 14,0% cao kết nghiên cứu Trung tâm y tế huyện Lương Sơn – Tỉnh Hịa Bình năm 2018 với 13,3% [1], Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2018 7,3% [2] Các nhóm thuốc AN Trung tâm khác chủ yếu thuốc có nguồn gốc từ thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu Đây nhóm thuốc không cần thiết nên Trung tâm cần quan tâm, hạn chế sử dụng để tiết kiệm nguồn ngân sách cho Trung tâm năm 4.3 Hạn chế nghiên cứu Do thời gian hoàn thành đề tài có hạn, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi cứu tài liệu để đánh giá hoạt động sử dụng thuốc Cần phải tiến hành thêm nghiên cứu định tính để giải thích sâu hoạt động sử dụng thuốc 52 KẾT LUẬN Năm 2019 cấu danh mục thuốc sử dụng hợp lý Cơ cấu thuốc sử dụng trung tâm gồm 208 khoản mục với tổng giá trị sử dụng 2.743,1 triệu đồng phân bổ vào 21 nhóm tác dụng dược lý Trong thuốc hóa dược với 192 khoản mục có 14 nhóm tác dụng dược lý theo TT30, thuốc đông y thuốc từ dược liệu với 16 khoản mục có nhóm tác dụng dược lý theo TT05 Thuốc sử dụng tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu điều trị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thị xã vùng lân cận Trong cấu thuốc theo nhóm tác dụng dược lý nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm chiếm tỷ lệ cao với 22,6% số khoản mục 54,6% giá trị sử dụng Nhóm thuốc chiếm tỷ lệ cao nhóm kháng sinh nhóm beta-lactam với 46,8% số khoản mục 94,9% giá trị sử dụng Thuốc nhóm beta-lactam có giá trị sử dụng nhiều ceftazidim với 9,1% số khoản mục 28,8% giá trị sử dụng Cơ cấu thuốc hóa dược sử dụng chủ yếu thuốc generic chiếm 99,5% số khoản mục 99,9% giá trị sử dụng Thuốc biệt dược gốc có khoản mục chiếm 0,1% giá trị sử dụng Tất thuốc có Danh mục thuốc Thông tư 30 Thuốc đơn thành phần chiếm 84,9% số khoản mục 89,2% giá trị sử dụng Thuốc đa thành phần chiếm lượng nhỏ với 15,1% số khoản mục 10,8% giá trị sử dụng Qua nghiên cứu, cấu danh mục thuốc hợp lý cịn có số cấu sử dụng thuốc chưa hợp lý sau: Thuốc sản xuất nước có 153 khoản mục chiếm 73,6% số khoản mục 72,7% giá tri sử dụng Thuốc nhập có 55 khoản mục chiếm 26,4% số khoản mục 27,5% giá trị sử dụng Trong cấu thuốc 53 nhập theo TT03 có 20 hoạt chất có danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp Theo đường dùng thuốc sử dụng chủ yếu thuốc theo đường uống với 121 khoản mục chiếm 58,2% giá trị sử dụng Thuốc tiêm có số khoản mục lại có giá trị sử dụng cao với 75 khoản mục chiếm 51,0% giá trị sử dụng Trong phân tích ABC thuốc hạng A có giá trị sử dụng nhiều chiếm 79,7% chiếm 16,8% số khoản mục Thuốc hạng B chiếm 15,3% giá trị sử dụng chiếm 22,1% số khoản mục Thuốc hạng C có giá trị sử dụng với 5,0% chiếm số khoản mục nhiều với 61,1% Thuốc hạng A theo nhóm tác dụng dược lý sử dụng nhiều nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm 64,0% giá trị sử dụng 6,7% số khoản mục Thuốc hạng B sử dụng nhiều thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp với khoản mục chiếm 14,7% giá trị sử dụng khoản mục thuốc sử dụng nhiều thuốc có hoạt chất paracetamol Trong phân tích VEN thuốc nhóm E chiếm giá trị sử dụng số khoản mục cao với 76,0% 66,8% Nhóm thuốc V nhóm thuốc tối cần chiếm 5,2% giá trị sử dụng 18,3% số khoản mục Nhóm thuốc N nhóm khơng cần thiết chiếm 18,8% giá trị sử dụng 14,9% số khoản mục Trong phân tích ma trận ABC/VEN nhóm thuốc khơng cần thiết AN có khoản mục với tổng giá trị sử dụng 384,4 triệu đồng chiếm 14,0% Các thuốc sử dụng nhóm chủ yếu thuốc hỗ trợ cerecaps, hoạt huyết trường phúc, hoạt huyết thông mạch K/H, hoạt huyết thephaco… 54 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Từ vấn đề bất cập qua kết nghiên cứu xin đề xuất, kiến nghị sau: Về thuốc nhập có 20 hoạt chất có Thông tư 03 đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp Đề nghị Hội đồng thuốc điều trị xây dựng kế hoạch cho năm tới thay 20 hoạt chất thuốc nhập 20 hoạt chất có Thơng tư 03 Về cấu thuốc đường tiêm có số khoản mục đường uống lại có giá trị sử dụng cao với 75 khoản mục chiếm 51,0% giá trị sử dụng Đề nghị Hội đồng thuốc điều trị xây dựng phác đồ điều trị, xây dựng quy định sử dụng thuốc đường tiêm, sử dụng thuốc đường tiêm bệnh nhân không uống sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm Ưu tiên sử dụng đường uống với thuốc có khả hấp thu đường tiêm đường uống như: Ciprofloxacin, Metronidazol… Về cấu phân tích ABC sản phẩm hạng B chiếm 22,1% cao so với quy định TT21 sản phẩm hạng B chiếm 10-20% Để điều chỉnh tỷ lệ đề nghị hội đồng thuốc điều trị lựa chọn thuốc có giá thành thấp để giảm chi phí sử dụng thuốc nhóm B Về cấu phân tích ABC/VEN nhóm thuốc khơng cần thiết AN có khoản mục Các thuốc sử dụng nhóm chủ yếu thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu, vitamin khoáng chất Đề nghị Hội đồng thuốc điều trị xem xét loại bỏ thuốc khỏi danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Hàng năm đề nghị Hội đồng thuốc điều trị thực phân tích ABC ABV/VEN để có sở cung cấp thơng tin xây dựng danh mục thuốc sử dụng hợp lý Trung tâm cho năm 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Tú Anh (2019), Phân tích cấu sử dụng thuốc trung tâm y tế huyện Lương Sơn – Tỉnh Hịa Bình năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Trần Tuấn Anh (2019), Phân tích Danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam, WHO (2017), Kiểm sốt chi phí thuốc phù hợp khả chi trả quỹ BHYT, Hội thảo “Kiểm soát việc sử dụng chi tiêu thuốc quỹ BHYT chi trả”, Hà Nội Bộ môn Quản lý Kinh tế Dược (2005), Giáo trình Dược xã hội học, Trường đại học Dược Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư số 22/2011/TT-BYT, ngày 10/6/2011 quy định tổ chức hoạt động khoa dược bệnh viện Bộ Y tế (2011), Thông tư số 23/2011/TT-BYT, ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế (2012), Quyết định số 4824/QĐ-BYT, ngày 03/12/2012 phê duyệt đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” Bộ Y tế (2013), Thông tư số 21/2013/TT-BYT, ngày 08/08/2013 quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện Bộ Y tế (2015), Thông tư số 05/2015/TT-BYT, ngày 17/3/2015 ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế 10 Bộ Y tế (2018), Thông tư số 30/2018/TT-BYT, ngày 30/10/2018 ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phịng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia Bảo hiểm y tế 11 Bộ Y tế (2019), Thông tư số 03/2019/TT-BYT, ngày 28/3/2019 ban hành danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp 12 Cục quản lý dược (2017), Công văn số 3968/BHXH-DVT, ngày 08/9/2017 việc thống tỷ lệ sử dụng BDG tuyến điều trị theo đạo phủ, Bảo hiểm xã hội, Hà Nội 13 Trần Ngọc Đại (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 14 Nguyễn Thanh Hải (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2016, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 15 Đỗ Hồng Hân (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa khu vực La Gi tỉnh Bình Thuận năm 2017, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 16 Trương Thị Thanh Hoa (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 17 Đặng Thu Hương (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Quân y 7B tỉnh Đồng Nai, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 18 Tăng Thị Mai Hương (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên năm 2016, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 19 Đoàn Thanh Lam (2018), Phân tích cấu thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Nghệ An năm 2016, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Dược Hà Nội 20 Lê Văn Lâm (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 21 Mai Thị Ngà (2017), Phân tích Danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh tỉnh Hà Giang năm 2016, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 22 Sở y tế Điện Biên (2018), Công văn số 914/SYT-ĐVMT, ngày 12/7/2018 việc xây dựng kế hoạch mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2019-2020 23 Phạm Thị Ngọc Thanh (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện nội tiết Thanh Hóa năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 24 Ngơ Văn Thế (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 25 Lê Tuấn Tiền (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành – Tỉnh Bắc Ninh năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 26 Cao Thị Thúy (2016), Phân tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 27 Trần Thị Hồng Thúy (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Đồng Xồi tỉnh Bình Phước năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 28 Trần Thị Kim Tuyến (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây Thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội PHỤ LỤC BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng (1) (2) (3) (4) 208 Nước sản xuất Đơn vị tính (5) (6) Đơn giá Số lượng sử dụng năm 2019 Thành tiền Thuốc hóa dược, thuốc đơng y thuốc từ dược liệu (1=thuốc hóa dược, 2=thuốc đông y, thuốc từ dược liệu) (7) (8) (9) (10) Nhóm tác dụng dược lý (27 nhóm thuốc hóa dược, 11 nhóm thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu) Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (Có/khơng ) (11) (12) Thuốc kháng sinh nhóm betalactam (Có/khơng ) Thuốc biệt dược gốc, thuốc generic (1=biệt dược gốc, 2=thuốc generic) (13) (14) Nguồn gốc, xuất xứ (1=thuốc nội; 2=thuốc ngoại) Cơ cấu thuố c nhập theo TT0 (có/k hơng ) Thành phần (1=đơn thành phần; 2=đa thành phần) Thuốc theo đường dùng (1=tiêm, tiêm truyền; 2=uống; 3=dùng ngồi, bơi, đặt) Tỷ lệ % Cộng dồn ABC (A, B, C) VEN (V, E, N) ABC/ VEN (AV, AE, AN, BV, BE, BN, CV, CE, CN) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) ... tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên năm 2019 Mô tả cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên năm 2019 Phân tích cấu thuốc sử dụng trung tâm. .. sắm, tồn trữ thuốc Trung tâm chúng tơi tiếp tục phân tích cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN 3.2.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN Phân tích VEN Trung tâm y tế thị xã Mường Lay chưa có... việc sử dụng thuốc hợp lý, an tồn hiệu tơi thực đề tài: "Phân tích cấu thuốc sử dụng Trung tâm y tế thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên năm 2019” với hai mục tiêu: Mô tả cấu thuốc sử dụng Trung tâm y
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế thị xã mường lay tỉnh điện biên , Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế thị xã mường lay tỉnh điện biên