0

Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

125 8 0
 • Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:36

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 1.1.1 Nghiên cứu quản lý dạy học nước 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu quản lý dạy học nước 1.1.3 Nghiên cứu quản lý dạy học mơn Tốn 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Dạy học dạy học mơn Tốn 11 1.2.3 Quản lý hoạt động dạy học mơn Tốn 12 1.2.4 Quản lý dạy học môn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 15 1.3 Những vấn đề dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học 15 iii 1.3.1 Sự khác biệt mục tiêu, nội dung dạy học mơn Tốn chương trình hành với chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học 16 1.3.2 Mục tiêu, nội dung chương trình dạy học mơn Tốn theo chương trình phổ thơng trường tiểu học 17 1.3.3 Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 20 1.3.4 Đánh giá kết dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 23 1.3.5 Yêu cầu lực giáo viên để dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 24 1.4 Nội dung quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 25 1.4.1 Lập kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 25 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học 27 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học 29 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học 33 1.5.1 Yếu tố khách quan 33 1.5.2 Yếu tố chủ quan 34 Kết luận chương 35 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 36 2.1 Khái quát khách thể khảo sát tổ chức khảo sát 36 2.1.1 Khái quát giáo dục tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 36 iv 2.1.2 Tổ chức khảo sát 39 2.2 Thực trạng dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 41 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên cán quản lý mục tiêu, nội dung dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng 41 2.2.2 Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 43 2.2.3 Đánh giá kết dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 46 2.3 Thực trạng quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 47 2.3.1 Lập kế hoạch dạy học môn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 47 2.3.2 Tổ chức thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 50 2.3.3 Chỉ đạo thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 53 2.3.4 Kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 57 2.4 Ảnh hưởng yếu tố đến quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 58 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý dạy học môn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 59 2.5.1 Đánh giá chung 59 2.5.2 Nguyên nhân thực trạng 61 Kết luận chương 62 v Chương 64CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MƠN TỐN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thơng 64 3.1.2 Bảo đảm tính khoa học, hệ thống 64 3.1.3 Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi 65 3.1.4 Bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa 65 3.2 Biện pháp quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho lực lượng quản lý hoạt động dạy học mơn Tốn trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo chương trình giáo dục phổ thơng 66 3.2.2 Đổi quản lý xây dựng thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng 68 3.2.3 Chỉ đạo đội ngũ giáo viên đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mơn Tốn đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 71 3.2.4 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý GV dạy học môn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng 75 3.2.5 Chỉ đạo đổi đánh giá kết dạy học mơn Tốn theo chương trình phổ thơng 79 3.2.6 Đảm bảo điều kiện sở vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy học mơn Tốn theo chương trình phổ thơng 82 3.3 Mối quan hệ biện pháp 86 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 87 Kết luận chương 93 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 94 Kết luận 94 Đề nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CSVC : Cơ sở vật chất CTGD : Chương trình giáo dục DH : Dạy học GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HĐDH : Hoạt động dạy học HS : Học sinh QLGD : Quản lý giáo dục TH : Tiểu học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê trình độ đội ngũ giáo viên dạy học mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 38 Bảng 2.2 Nhận thức cán quản lý GV mục tiêu, nội dung DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học 41 Bảng 2.3 Đánh giá cán quản lý GV sử dụng phương pháp, hình thức DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học 44 Bảng 2.4 Đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học 46 Bảng 2.5 Thực trạng lập kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 47 Bảng 2.6 Tổ chức thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học 51 Bảng 2.7 Chỉ đạo thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học 54 Bảng 2.8 Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông 57 Bảng 2.9 Ảnh hưởng yếu tố đến quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng 58 Bảng 3.1 Đánh giá tính cần thiết biện pháp đề xuất 88 Bảng 3.2 Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất 89 Bảng 3.3 Đánh giá tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 91 viii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế đặt điều kiện, yêu cầu cho phát triển giáo dục nước Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia không ngừng đổi giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho hệ tương lai tảng văn hóa vững lực thích ứng cao trước biến động thiên nhiên xã hội Đổi giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết xu mang tính tồn cầu Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khố XI) thơng qua Nghị số 29/NQ-TW ngày 4/1/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hố điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Quốc hội ban hành Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, góp phần đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng.Thực Nghị Đảng, Quốc hội Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức xây dựng ban hành chương trình giáo dục (CTGD) phổ thơng để nâng cao chất lượng giáo dục hệ trẻ, đáp ứng đòi hỏi thực tế bắt kịp xu chung nhân loại Tiểu học cấp học giáo dục phổ thơng Mơn Tốn môn học quan trọng bậc tiểu học giúp HS phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách cho HS tiểu học Trên thực tế, hoạt động dạy học (HĐDH) bậc học nói chung, HĐDH mơn Tốn trường tiểu học nói riêng cịn nhiều bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng DH môn học việc triển khai áp dụng CTGD phổ thơng vào giảng dạy mơn Tốn nhà trường như: nặng lý thuyết, chưa coi trọng việc thực hành ứng dụng thực tế; chưa theo sát đối tượng HS; GV làm thay cho HS, học đọc giảng nhiều, cho HS bộc lộ điều mà biết, HS chưa tự chiếm lĩnh tri thức, chưa phát huy tính tích cực học tập HS, chưa trọng giáo dục đạo đức cho HS; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết DH môn Toán số trường tiểu học chưa thật nghiêm túc, kế hoạch cho phát triển giáo dục chưa lâu dài, đồng thời công tác quản lý điều kiện bảo đảm chất lượng DH mơn Tốn chưa theo kịp yêu cầu đổi CTGD Nằm xu đó, thời gian qua, với đổi khâu, bước trình GD&ĐT, trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có nhiều cố gắng đổi cơng tác quản lý HĐDH nói chung, DH mơn Tốn nói riêng theo CTGD phổ thông Tuy nhiên thực tế bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý HĐDH mơn Tốn trường Tiểu học huyện Tiên Du hạn chế định Như vậy, nói cơng tác quản lý HĐDH mơn Tốn trường Tiểu học chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục theo CTGD phổ thông mới, nhu cầu học tập HS, chưa đáp ứng phát triển xã hội, chất lượng DH chưa toàn diện, phối hợp lực lượng giáo dục chưa đồng Để HĐDH mơn Tốn trường Tiểu học huyện Tiên Du đáp ứng mục tiêu đổi toàn diện giáo dục, CTGD phổ thơng cần có nghiên cứu có hệ thống HĐDH mơn Tốn trường Tiểu học công tác quản lý hoạt động Xuất phát từ lý lựa chọn vấn đề: “Quản lý dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông mới; đề xuất biện pháp quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, qua góp phần nâng cao chất lượng DH trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Q trình DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sở lý luận quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường Tiểu học Nghiên cứu thực trạng quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất biện pháp quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Giả thuyết khoa học HĐDH mơn Tốn trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đạt kết định Tuy nhiên, HĐDH mơn Tốn cơng tác quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh số bất cập ảnh hưởng đến kết DH Nếu đề xuất thực hiệu biện pháp khoa học, đồng quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường Tiểu học huyện Tiên Du đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng DH mơn Tốn trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Về đối tượng điều tra, khảo sát:Chúng tiến hành khảo sát đối tượng cán quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng ) GV 16 trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Cụ thể sau: + Cán quản lý: 60 người + Giáo viên: 250 người Tổng cộng: 310 người - Về thời gian: Các số liệu sử dụng để nghiên cứu từ năm 2015 đến Phương pháp nghiên cứu 7.1 Các phương pháp nghiên cứu lý luận Đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phân loại hệ thống hoá tài liệu lý thuyết quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học để xây dựng sở lý luận đề tài 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu sản phẩm quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Phương pháp trò truyện, vấn CBQL, GV giảng dạy mơn Tốn trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để thu thập thông tin thực trạng HĐDH quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường Tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Ngoài đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sản phẩm quản lý nhà trường tiểu học để làm rõ thực trạng dạy học mơn Tốn thực trạng quản lý dạy học mơn Tốn trường tiểu học Dùng phương pháp toán thống kê để xử lý, tổng hợp số liệu thu được, sở rút kết luận khoa học, nhận xét mang tính khái quát Cấu trúc luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận đề nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn cấu trúc theo chương: Chương Cơ sở lý luận quản lý DH mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học Chương Thực trạng quản lý DH mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Chương Các biện pháp quản lý DH mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Chương Đồng chí đánh giá việc đạo thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông : NỘI DUNG Tốt Chỉ đạo soạn giảng mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Bình thường Chưa tốt Chỉ đạo đổi phương pháp, hình thức DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông Chỉ đạo đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu thiết kế học thí điểm mơn Tốn Chỉ đạo dạy thí điểm, dự nghiên cứu hoạt động học học sinh Chỉ đạo giáo viên tự rút kinh nghiệm hoàn thiện lực để thiết kế tổ chức học Chỉ đạo xây dựng sách, tạo động lực thúc đẩy GV HS phát huy tốt vai trị DH theo CTGD phổ thơng Đồng chí đánh giá việc kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: NỘI DUNG Kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn khối hoạt động DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông Kiểm tra, đánh giá dạy mơn Tốn GV theo CTGD phổ thơng Kiểm tra, đánh giá kết học tập môn Tốn HS theo CTGD phổ thơng Kiểm tra, đánh giá CSVC phục vụ DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Tốt Bình thường Chưa tốt Theo đồng chí, yếu tố sau ảnh hưởng đến quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng nào? NỘI DUNG KHÁCH QUAN Ảnh hưởng Bình thường Khơng ảnh hưởng Sự quan tâm lãnh đạo, đạo cấp Điều kiện CSVC, phương tiện DH Phong trào giáo dục địa phương CHỦ QUAN Năng lực, phẩm chất QBQL Chất lượng đội ngũ GV Chất lượng đầu vào HS Đồng chí vui lịng cho biết thuận lợi khó khăn quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nay? a Thuận lợi b Khó khăn 12 Đồng chí có kiến nghị cấp quản lý để quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nay? a Trường ……………………………………………… b Phòng Giáo dục Đào tạo c Sở Giáo dục Đào tạo d Bộ Giáo dục Đào tạo Nếu được, xin đồng chí vui lịng cho biết vài thơng tin thân: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ phân công: Tuổi: Dưới 30  30-39  40-49  Giới tính: Nam  Nữ  Thâm niên cơng tác: ……… năm Trình độ chun mơn: 50 trở lên  THSP CĐSP  ĐH  Sau ĐH  Sau ĐH  Trình độ quản lý: Chứng  Xin trân trọng cảm ơn hợp tác, giúp đỡ đồng chí! ĐHSP  PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN Đối tượng: Cán quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng chun mơn) trường tiểu học Số lượng phiếu điều tra: 60 Thời gian điều tra: Tháng 12 năm 2019 Quan niệm mục tiêu, nội dung DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: NỘI DUNG VỀ MỤC TIÊU Giúp HS hình thành phát triển lực Toán học Giúp HS vận dụng tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ tích lũy từ giáo dục tốn học kinh nghiệm thân vào thực tiễn sống cách sáng tạo Phát triển cho HS lực tổ chức quản lý hoạt động, lực tự nhận thức tích cực hóa thân Tạo dựng số lực cho người lao động tương lai người cơng dân có trách nhiệm VỀ NỘI DUNG Thay tri thức, kỹ năng, kỹ xảo lực Chỉ trọng phát triển lực mà không trọng phát triển yếu tố khác Tập trung hoàn toàn vào đầu HS Coi trọng khâu thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ xảo, kỹ thái độ HS Đúng SL % Phân vân SL % Không SL % 48 80.0 11 18.3 1.7 44 73.3 13 21.7 5.0 37 61.7 19 31.7 6.7 41 68.3 16 26.7 5.0 43 71.7 15 25.0 3.3 45 75.0 12 20.0 5.0 37 61.7 21 35.0 3.3 41 68.3 16 26.7 5.0 Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học: NỘI DUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP Phương pháp vấn đáp Phương pháp dạy học giải vấn đề Phương pháp dạy học theo nhóm Phương pháp đóng vai Phương pháp động não Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học dự án Phương pháp dạy học tình VỀ HÌNH THỨC Dạy học tồn lớp Dạy học trải nghiệm Dạy học theo định hướng giáo dục STEM Kết hợp dạy học toàn lớp với hướng dẫn tự học cho học sinh, tự học qua môi trường Elerning Dạy học cá nhân Dạy theo nhóm trình độ Tốt Khá Trung bình SL % SL % SL % 37 61.7 15 25.0 13.3 31 51.7 18 30.0 11 18.3 35 34 31 11 11 15 58.3 56.7 51.7 18.3 18.3 25.0 19 15 20 31 15 14 31.7 25.0 33.3 51.7 25.0 23.3 11 18 34 31 10.0 18.3 15.0 30.0 56.7 51.7 36 19 17 60.0 31.7 28.3 16 31 26.7 51.7 8.3 10 38 13.3 16.7 63.3 34 56.7 15 25.0 11 18.3 9 15.0 15.0 20 20 33.3 33.3 31 31 51.7 51.7 Đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: Lực lượng hình thức đánh giá kết học tập GV đánh giá nhận xét GV đánh giá điểm số GV đánh giá thường xuyên GV đánh giá định kỳ HS tự đánh giá Đánh giá hội đồng Tốt SL 39 41 42 34 32 31 % 65.0 68.3 70.0 56.7 53.3 51.7 Khá SL % 13 21.7 15 25.0 13 21.7 15 25.0 16 26.7 14 23.3 Trung bình SL % 13.3 10.0 8.3 11 18.3 12 20.0 15 25.0 Đánh giá thực trạng lập kế hoạch DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh NỘI DUNG Kế hoạch dạy học học mơn Tốn kế hoạch giáo dục nhà trường Kế hoạch dạy mơn Tốn theo hướng trải nghiệm Kế hoạch dạy chuyên đề tự chọn mơn Tốn Kế hoạch dạy chun đề mơn Tốn theo định hướng giáo dục STEM Kế hoạch dạy phân hóa theo nhóm trình độ Kế hoạch sinh hoạt chun mơn Tốn theo nghiên cứu học Kế hoạch phối hợp lực lượng để dạy học mơn Tốn theo chủ đề Kế hoạch dạy học mơn Tốn hai buổi ngày Tốt SL % Bình thường Chưa tốt SL % SL % 49 81.7 11 18.3 0 15 25.0 27 45.0 25 23 41.7 38.3 20 10 33.3 16.7 15 25.0 25 41.7 20 33.3 18 30.0 21 35.0 21 35.0 25 41.7 20 33.3 15 25.0 17 28.3 25 41.7 18 30.0 43 71.7 17 28.3 0 Đánh giá việc tổ chức thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học Tốt NỘI DUNG Thành lập ban đạo tổ chức thực dạy Toán theo tinh thần đổi chương trình giáo dục tiểu học 2018 Bố trí nhân tổ chức dạy học mơn Tốn theo hướng trải nghiệm Bố trí nhân tổ chức dạy Toán theo định hướng giáo dục STEM Tổ chức dạy chun đề tự chọn mơn Tốn Tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng Tổ chức thảo luận, trao đổi, thống tổ, nhóm chun mơn thiết kế dạy mơn Tốn theo CTGD phổ thông Tổ chức thao giảng, dự tiết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Bình thường SL % SL % 49 81.7 19 31.7 19 Chưa tốt SL % 13.3 5.4 25 41.7 16 26.6 31.7 25 41.7 16 26.6 18 30.0 21 35.0 21 35.0 45 75.0 11 18.3 6.7 33 55.0 27 45.0 0 25 41.7 20 33.3 15 25.0 Đánh giá việc đạo thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng mới: Tốt NỘI DUNG Bình thường SL % SL % 47 78.3 10 Chỉ đạo đổi phương pháp, hình thức 51 DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng 85.0 Chỉ đạo soạn giảng mơn Tốn theo CTGD phổ thông Chỉ đạo đánh giá kết DH mơn Tốn Chưa tốt SL % 16.7 5.0 13.3 1.7 theo CTGD phổ thông 43 71.7 13 21.7 6.7 Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu thiết kế học thí điểm mơn Tốn 29 48.3 31 51.7 0 29 48.3 31 51.7 0 hoàn thiện lực để thiết kế tổ chức 25 học 41.7 20 33.3 15 25.0 68.3 14 23.3 8.3 Chỉ đạo dạy thí điểm, dự nghiên cứu hoạt động học HS Chỉ đạo giáo viên tự rút kinh nghiệm Chỉ đạo xây dựng sách, tạo động lực thúc đẩy GV HS phát huy tốt vai trò 41 DH theo CTGD phổ thông Đánh giá việc kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: NỘI DUNG SL Tốt % Bình thường SL % Chưa tốt SL % Kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chun mơn hoạt động DH mơn 45 Tốn theo CTGD phổ thông Kiểm tra, đánh giá dạy mơn Tốn GV theo CTGD phổ thơng Kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn Tốn HS theo CTGD phổ thơng 75.0 11 18.3 6.7 47 78.3 10 16.7 5.0 44 73.3 11 18.3 8.3 Kiểm tra, đánh giá CSVC phục vụ DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông 38 63.3 16 26.7 10.0 Đánh giá ảnh ảnh hưởng yếu tố đến quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng mới: NỘI DUNG Ảnh hưởng Bình thường Khơng ảnh hưởng SL % SL % SL % cấp 49 81.7 13.3 5.0 Điều kiện CSVC, phương tiện DH 47 78.3 15.0 6.7 Phong trào GD địa phương 43 71.7 12 20.0 8.3 Năng lực, phẩm chất CBQL 51 85.0 11.7 3.3 Chất lượng đội ngũ GV 54 90.0 8.3 1.7 Chất lượng đầu vào HS 48 80.0 15.0 5.0 Sự quan tâm lãnh đạo, đạo CHỦ QUAN PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN Đối tượng: Giáo viên trường tiểu học Số lượng phiếu điều tra: 250 Thời gian điều tra: Tháng 12 năm 2019 Quan niệm mục tiêu, nội dung DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học: NỘI DUNG Đúng Phân vân Không SL % SL % SL % 173 69.2 63 25.2 14 5.6 181 72.4 53 21.2 16 6.4 157 62.8 74 29.6 19 7.6 người lao động tương lai người công dân 149 59.6 80 32 21 8.4 189 75.6 51 20.4 10 4.0 không trọng phát triển yếu tố khác 193 77.2 41 16.4 16 6.4 Tập trung hoàn toàn vào đầu HS 205 82 33 13.2 12 4.8 196 78.4 37 14.8 17 6.8 VỀ MỤC TIÊU Giúp HS hình thành phát triển lực Toán học Giúp HS vận dụng tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ tích lũy từ giáo dục tốn học kinh nghiệm thân vào thực tiễn sống cách sáng tạo Phát triển cho HS lực tổ chức quản lý hoạt động, lực tự nhận thức tích cực hóa thân Tạo dựng số lực cho có trách nhiệm VỀ NỘI DUNG Thay tri thức, kỹ năng, kỹ xảo lực Chỉ trọng phát triển lực mà Coi trọng khâu thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ xảo, kỹ thái độ HS Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mơnTốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: Tốt NỘI DUNG Trung Khá bình SL % SL % SL % 165 66.0 55 22.0 30 12.0 Phương pháp dạy họcgiải vấn đề 142 56.8 76 30.4 32 12.8 Phương pháp dạy học theo nhóm 171 68.4 58 23.2 21 8.4 Phương pháp đóng vai 151 60.4 63 25.2 36 14.4 Phương pháp động não 139 55.6 72 28.8 39 15.6 Phương pháp dạy học tích cực 40 16.0 134 53.6 76 30.4 Phương pháp dạy học dự án 39 15.6 68 27.2 143 57.2 Phương pháp dạy học tình 34 13.6 71 28.4 145 58.0 Dạy học toàn lớp 157 62.8 67 26.8 26 10.4 Dạy học trải nghiệm 65 26.0 161 64.4 24 9.6 Dạy học theo định hướng giáo dục STEM 77 30.8 29 11.6 144 57.6 hướng dẫn tự học cho học sinh, tự học qua 139 55.6 66 26.4 45 18.0 VỀ PHƯƠNG PHÁP Phương pháp vấn đáp VỀ HÌNH THỨC Kết hợp dạy học tồn lớp với mơi trường Elerning Dạy học cá nhân 39 15.6 72 28.8 139 55.6 Dạy theo nhóm trình độ 39 15.6 72 28.8 139 55.6 Đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: Tốt Lực lượng hình thức đánh giá kết học tập Khá Trung bình SL % SL % SL % GV đánh giá nhận xét 159 63.6 53 21.2 38 15.2 GV đánh giá điểm số 162 64.8 66 26.4 22 8.8 GV đánh giá thường xuyên 170 68.0 59 23.6 21 8.4 GV đánh giá định kỳ 143 57.2 68 27.2 39 15.6 HS tự đánh giá 138 55.2 70 28.0 42 16.8 Đánh giá đồng đẳng 145 58.0 71 28.4 34 13.6 Đánh giá thực trạng lập kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh NỘI DUNG Kế hoạch dạy học học mơn Tốn kế hoạch giáo dục nhà trường Kế hoạch dạy môn Toán theo hướng trải nghiệm Kế hoạch dạy chuyên đề tự chọn mơn Tốn Kế hoạch dạy chun đề mơn Tốn theo định hướng giáo dục STEM Kế hoạch dạy phân hóa theo nhóm trình độ Kế hoạch sinh hoạt chun mơn Tốn theo nghiên cứu học Kế hoạch phối hợp lực lượng để dạy học mơn Tốn theo chủ đề Kế hoạch dạy học mơn Tốn hai buổi ngày Bình thường SL % Tốt SL % 187 74.8 63 62 24.8 110 Chưa tốt SL % 25.2 0 109 43.6 79 31.6 44.0 85 34.0 55 22.0 62 24.8 109 43.6 79 31.6 84 33.6 93 37.2 73 29.2 107 42.8 80 32.0 63 25.2 71 28.4 109 43.6 70 28.0 189 75.6 61 24.4 0 Đánh giá việc tổ chức thực kế hoạch DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng trường tiểu học: NỘI DUNG Thành lập ban đạo tổ chức thực dạy Toán theo tinh thần đổi chương trình giáo dục tiểu học 2018 Bố trí nhân tổ chức dạy học mơn Tốn theo hướng trải nghiệm Bố trí nhân tổ chức dạy Toán theo định hướng giáo dục STEM Tổ chức dạy chun đề tự chọn mơn Tốn Tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng Tổ chức thảo luận, trao đổi, thống tổ, nhóm chun mơn thiết kế dạy mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Tốt Bình thường SL % Chưa tốt SL % SL % 194 77.6 40 16 16 6.4 82 32.8 103 41.2 65 26.0 82 32.8 103 41.2 65 26.0 84 33.6 93 37.2 73 29.2 186 74.4 45 18.8 19 6.8 123 49.2 127 50.8 0 Tổ chức thao giảng, dự tiết DH môn Tốn theo CTGD phổ thơng 107 42.8 80 32.0 63 25.2 Đánh giá việc đạo thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng mới: NỘI DUNG Chỉ đạo soạn giảng mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Chỉ đạo đổi phương pháp, hình thức DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông Chỉ đạo đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu thiết kế học thí điểm mơn Tốn Chỉ đạo dạy thí điểm, dự nghiên cứu hoạt động học học sinh Chỉ đạo giáo viên tự rút kinh nghiệm hoàn thiện lực để thiết kế tổ chức học Chỉ đạo xây dựng sách, tạo động lực thúc đẩy GV HS phát huy tốt vai trò DH theo CTGD phổ thơng Tốt SL % Bình thường SL % Chưa tốt SL % 192 76.8 44 17.6 14 5.6 199 79.6 41 16.4 10 4.0 181 72.4 50 20.0 19 7.6 119 47.6 131 52.4 0 119 47.6 131 52.4 0 107 42.8 80 32.0 63 25.2 185 74.0 44 17.6 21 8.4 Đánh giá việc kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học: NỘI DUNG Tốt SL % Kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn khối hoạt động 187 74.8 DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông Kiểm tra, đánh giá dạy môn Tốn 201 80.4 GV theo CTGD phổ thơng Kiểm tra, đánh giá kết học tập môn 175 70.0 Tốn HS theo CTGD phổ thơng Bình thường SL % Chưa tốt SL % 47 18.8 16 6.4 38 15.2 11 4.4 52 20.8 23 9.2 Kiểm tra, đánh giá CSVC phục vụ DH 169 67.6 mơn Tốn theo CTGD phổ thơng 55 22.0 26 10.4 Đánh giá ảnh ảnh hưởng yếu tố đến quản lý DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng mới: NỘI DUNG Ảnh hưởng Bình thường SL % Không ảnh hưởng SL % SL % Sự quan tâm lãnh đạo, đạo cấp 204 81.6 37 14.8 3.6 Điều kiện CSVC, phương tiện DH 187 74.8 50 20.0 13 5.2 Phong trào GD địa phương 179 71.6 61 24.4 10 4.0 CHỦ QUAN 0.0 0.0 Năng lực, phẩm chất QBQL 210 84.0 35 14.0 2.0 Chất lượng đội ngũ GV 231 92.4 16 6.4 1.2 Chất lượng đầu vào HS 198 79.2 44 17.6 3.2 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN Điều tra khảo nghiệm biện pháp quản lý dạy học mơn Tốn theo CTGD phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đối tượng: Cán quản lý (Cán lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chun mơn) giáo viên trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Số lượng phiếu điều tra: 200 Thời gian điều tra: Tháng 01 năm 2020 Tính cần thiết Rất cần thiết SL % Cần thiết SL % 146 73.0 45 22.5 4.5 140 70.0 50 25.0 10 5.0 Chỉ đạo đội ngũ GV đổi phương pháp, hình thức tổ chức DH mơn Tốn đáp ứng u cầu CTGD phổ thông 142 71.0 47 23.5 11 5.5 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý GV DH mơn Tốn theo CTGD phổ thông 144 72.0 46 23.0 10 5.0 Chỉ đạo đổi đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng 137 68.5 49 24.5 14 7.0 TT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng quản lý HĐDH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Đổi việc quản lý xây dựng thực kế hoạch DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Khơng cần thiết SL % Đảm bảo điều kiện CSVC, phương tiện hỗ trợ dạy học mơn Tốn theo CTGD phổ thông 133 66.5 52 26.0 15 7.5 Tính khả thi TT Khơng khả thi Rất khả thi Khả thi SL % SL % SL % 143 71.5 46 23.0 11 5.5 Đổi việc quản lý xây dựng thực kế hoạch DH môn Tốn 141 theo CTGD phổ thơng 70.5 47 23.5 12 6.0 137 68.5 50 25.0 13 6.5 145 72.5 45 22.5 10 5.0 140 70.0 47 23.5 13 6.5 129 64.5 50 25.0 21 10.5 Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng quản lý HĐDH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Chỉ đạo đội ngũ GV đổi phương pháp, hình thức tổ chức DH mơn Tốn đáp ứng u cầu CTGD phổ thông Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực cho cán quản lý GV DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Chỉ đạo đổi đánh giá kết DH mơn Tốn theo CTGD phổ thơng Đảm bảo điều kiện CSVC, phương tiện hỗ trợ dạy học mơn Tốn theo CTGD phổ thơng ... theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 47 2.3.2 Tổ chức thực kế hoạch dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du,. .. học Chương Thực trạng quản lý DH mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Chương Các biện pháp quản lý DH mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ. .. Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 43 2.2.3 Đánh giá kết dạy học mơn Tốn theo chương trình giáo dục phổ thông trường tiểu học huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Hình ảnh liên quan

Xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

y.

dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.1. Thống kê trình độ của đội ngũ giáo viên dạy học mônToán theo - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.1..

Thống kê trình độ của đội ngũ giáo viên dạy học mônToán theo Xem tại trang 44 của tài liệu.
Đội ngũ GV cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình với 572 GV, đạt tỷ lệ1,46 GV/lớp - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

i.

ngũ GV cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình với 572 GV, đạt tỷ lệ1,46 GV/lớp Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý và GV về mục tiêu,nội dung DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.2..

Nhận thức của cán bộ quản lý và GV về mục tiêu,nội dung DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học Xem tại trang 47 của tài liệu.
1. Giúp HS hình thành và phát triển năng - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

1..

Giúp HS hình thành và phát triển năng Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 2.3. Đánh giá của cán bộ quản lý và GV về sử dụng phương pháp, hình th ức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới ởtrường tiểu học - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.3..

Đánh giá của cán bộ quản lý và GV về sử dụng phương pháp, hình th ức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới ởtrường tiểu học Xem tại trang 50 của tài liệu.
thức được giáo viên sử dụng tốt nhất, hình thức này được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá ở mức tốt và mức khá cao nhất trong tất cả các hình thức dạy học; ngoài ra hình thức kết hợp giữa dạy toàn lớp với hướng dẫn học sinh tự học và học qua môi trư - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

th.

ức được giáo viên sử dụng tốt nhất, hình thức này được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá ở mức tốt và mức khá cao nhất trong tất cả các hình thức dạy học; ngoài ra hình thức kết hợp giữa dạy toàn lớp với hướng dẫn học sinh tự học và học qua môi trư Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.6. Tổ chức thực hiện kế hoạch DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởcác trường tiểu học - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.6..

Tổ chức thực hiện kế hoạch DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởcác trường tiểu học Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 2.7. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởcác trường tiểu học - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.7..

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởcác trường tiểu học Xem tại trang 60 của tài liệu.
2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới 51/60 85.0 8/60 13.3 1/60 - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

2..

Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới 51/60 85.0 8/60 13.3 1/60 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 2.8. Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.8..

Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 2.9. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 2.9..

Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 3.1. Đánh giá tính cần thiết của các biện pháp đề xuất TT Biện phápRất cần thiếtthiếtCần - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 3.1..

Đánh giá tính cần thiết của các biện pháp đề xuất TT Biện phápRất cần thiếtthiếtCần Xem tại trang 94 của tài liệu.
phương pháp, hình thức tổ chức… 142 47 11 531 2.6 63 - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

ph.

ương pháp, hình thức tổ chức… 142 47 11 531 2.6 63 Xem tại trang 95 của tài liệu.
Bảng 3.2. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 3.2..

Đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất Xem tại trang 95 của tài liệu.
Bảng 3.3. Đánh giá tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Bảng 3.3..

Đánh giá tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất Xem tại trang 97 của tài liệu.
2. Theo đồng chí, việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học được sử dụng như thế nào? - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

2..

Theo đồng chí, việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học được sử dụng như thế nào? Xem tại trang 109 của tài liệu.
VỀ HÌNH THỨC - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
VỀ HÌNH THỨC Xem tại trang 109 của tài liệu.
6. Đồng chí hãy đánh giá việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới : - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

6..

Đồng chí hãy đánh giá việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch DH môn Toán theo CTGD ph ổ thông mới : Xem tại trang 111 của tài liệu.
2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

2..

Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức DH môn Toán theo CTGD phổ thông mới Xem tại trang 111 của tài liệu.
1. Giúp HS hình thành và phát triển - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

1..

Giúp HS hình thành và phát triển Xem tại trang 114 của tài liệu.
2. Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học: - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

2..

Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học: Xem tại trang 115 của tài liệu.
VỀ HÌNH THỨC - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
VỀ HÌNH THỨC Xem tại trang 115 của tài liệu.
1. Giúp HS hình thành và phát triển năng - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

1..

Giúp HS hình thành và phát triển năng Xem tại trang 119 của tài liệu.
2. Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học: - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

2..

Đánh giá việc sử dụng phương pháp, hình thức DH mônToán theo CTGD ph ổ thông mới ởtrường tiểu học: Xem tại trang 120 của tài liệu.
VỀ HÌNH THỨC - Luận văn quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
VỀ HÌNH THỨC Xem tại trang 120 của tài liệu.