0

Luận văn quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại các trường trung học cơ sở thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

152 2 0
  • Luận văn quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại các trường trung học cơ sở thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:16

Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục biểu đồ xii MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THEO U CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam .7 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Bồi dưỡng 1.2.3 Quản lý bồi dưỡng lực dạy học 1.2.4 Năng lực dạy học 1.2.5 Năng lực dạy học giáo viên THCS .11 1.2.6 Bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS 12 1.3 Năng lực dạy học giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông .12 1.3.1 Yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 12 1.3.2 Năng lực dạy học giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông .15 1.4 Bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .22 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4.1 Mục tiêu bồi dưỡng lực dạy học .22 1.4.2 Nguyên tắc bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên .23 1.4.3 Nội dung bồi dưỡng lực dạy học .24 1.4.4 Các hình thức bồi dưỡng 25 1.4.5 Các điều kiện bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên 26 1.4.6 Phương pháp, cách thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên 27 1.5 Quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 29 1.5.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 30 1.5.2 Tổ chức thực bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thơng .31 1.5.3 Chỉ đạo thực bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 33 1.5.4 Kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .34 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 35 1.6.1 Các yếu tố khách quan .35 1.6.2 Các yếu tố chủ quan 36 Kết luận chương 38 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH THEO U CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI 39 2.1 Khát quát trường THCS thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh .39 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Móng Cái .39 2.1.2 Khái quát chung Giáo dục Đào tạo thành phố Móng Cái 39 2.1.3 Khái quát chung Giáo dục Đào tạo THCS thành phố Móng Cái 39 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 43 2.2.1 Mục tiêu khảo sát .43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Mẫu khảo sát 43 2.2.4 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 44 2.3 Thực trạng lực dạy học đội ngũ giáo viên THCS thành phố Móng Cái, Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 48 2.4 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng lực dạy học cho cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông .52 2.4.1 Về thực trạng thực mục tiêu bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 53 2.4.2 Thực trạng thực nguyên tắc bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 55 2.4.3 Thực trạng nội dung bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông .57 2.4.4 Thực trạng hình thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .61 2.4.5 Thực trạng phương pháp bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .63 2.4.6 Thực trạng thực đánh giá công tác bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .64 2.4.7 Thực trạng điều kiện để bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .66 2.5 Thực trạng quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông 68 2.5.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng .68 2.5.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông 71 2.5.3 Thực trạng đạo thực kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông 72 2.5.4 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động bồi dưỡng lực Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 74 2.5.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 77 2.6 Đánh giá chung thực trạng hoạt động bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thơng 79 2.6.1 Điểm mạnh 79 2.6.2 Điểm yếu 82 2.6.3 Thời .84 2.6.4 Nguy (thách thức) 85 Kết luận chương 87 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THEO U CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI .88 3.1 Nguyên tắc đạo đề xuất biện pháp 88 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu .88 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn .89 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu .89 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 89 3.1.5 Đảm bảo tính kế thừa 89 3.1.6 Đảm bảo tính hệ thống .89 3.1.7 Đảm bảo tính khoa học 90 3.2 Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên viên trường THCS thành phố Móng Cái theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 90 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cho giáo viên THCS 90 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng dựa đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mạng Internet 92 3.2.3 Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên THCS 95 3.2.4 Xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 97 3.2.5 Đổi hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động hoạt bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 100 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.6 Tham mưu mua sắm sở vật chất đồ dùng, thiết bị dạy học cho hoạt động bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông 102 3.3 Mối liên hệ biện pháp đề xuất 105 3.4 Khảo nghiệm sư phạm 107 3.4.1 Mục tiêu 107 3.4.2 Nội dung 108 3.4.3 Đối tượng 108 3.4.4 Phương pháp 108 3.4.5 Kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp 108 Kết luận chương 112 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 113 Kết luận 113 Khuyến nghị 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .116 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC VIẾT TẮT BD : Bồi dưỡng BDGV : Bồi dưỡng giáo viên BDNLDH : Bồi dưỡng lực dạy học BDTX : Bồi dưỡng thường xuyên BGDĐT : Bộ giáo dục đào tạo BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lý CLĐN : Chất lượng đội ngũ CM-NV : Chuyên môn - nghiệp vụ CN : Công nghệ CNTT : Công nghệ thông tin CSVC-TBDH: Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học DH : Dạy học DHPH : Dạy học phân hóa GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDPT : Giáo dục phổ thông GV : Giáo viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động HS : Học sinh KH : Khoa học KTDH : Kiến thức dạy học KT-XH : Kinh tế- Xã hội NCCLĐN : Nghiên cứu chất lượng đội ngũ ND : Nội dung NDDH : Nội dung dạy học NL : Năng lực NLDH : Năng lực dạy học PPDH : Phương pháp dạy học PTĐN : Phát triển đội ngũ QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa SHCM : Sinh hoạt chuyên môn TCM : Tổ chuyên môn THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông Tp : Thành phố TTCM : Tổ trưởng chuyên môn UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê quy mô trường, lớp, học sinh Móng Cái 40 Bảng 2.2 Quy mô trường, lớp, học sinh 40 Bảng 2.3 Thống kê số lượng CBQL, GV ngành GD&ĐT Móng Cái 41 Bảng 2.4 Thống kê Cơ cấu mơn trình độ đào tạo giáo viên THCS địa bàn thành phố Móng Cái năm học 2019-2020 41 Bảng 2.5 Chất lượng Hạnh kiểm học sinh cấp THCS Móng Cái 41 Bảng 2.6 Chất lượng học lực học sinh cấp THCS Móng Cái 42 Bảng 2.7 Thống kê chất lượng học sinh giỏi cấp thành phố 42 Bảng 2.8 Số học sinh đạt giải kì thi chọn HSG cấp tỉnh 42 Bảng 2.9 Thống kê kết khảo sát lực dạy học giáo viên theo yêu cầu chương trình GDPT 48 Bảng 2.10 Thống kê kết thực mục tiêu bồi dưỡng 53 Bảng 2.11 Thống kê thực nguyên tắc bồi dưỡng 55 Bảng 2.12 Thống kê kết nội hoạt động bồi dưỡng lực dạy học 57 Bảng 2.13 Thống kê hình thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái 61 Bảng 2.14 Thống kê phương pháp bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái 63 Bảng 2.15 Thống kê kiểm tra, “đánh giá hoạt động” BDNLDH cho “giáo viên trường THCS Móng Cái” theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông 64 Bảng 2.16 Thống kê Thực trạng điều kiện để bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 66 Bảng 2.17 Thống kê thực trạng lập kế hoạch BDNLDH cho giáo viên theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 68 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bảng 2.18 Thống kê thực trạng tổ chức thực nội dung BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông 71 Bảng 2.19 Thống kê thực trạng đạo thực hoạt động BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 73 Bảng 2.20 Thống kê thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 74 Bảng 2.21 Kết bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 75 Bảng 2.22 Thống kê thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 77 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết biện pháp quản lý BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 108 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo trường THCS Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo yêu câu chương trình phổ thơng 2018 110 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mẫu nghiên cứu phân phối theo thâm niên vùng 43 Biểu đồ 2.2 Thống kê lực dạy học giáo viên theo yêu cầu chương trình GDPT 50 Biểu đồ 2.3 Thống kê kết mục tiêu khảo sát 55 Biểu đồ 2.4 Thống kê kết qủa nội dung hoạt động bồi dưỡng khảo sát 59 Biểu đồ 3.1 Thực trạng kết kiểm ta, đánh giá hoạt động BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 111 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trước yêu cầu phát triển đất nước yêu cầu xã hội, Bộ GD&ĐT tiến hành cải cách, thực đổi GD& ĐT Chương trình giáo dục phổ thơng, thay SGK Muốn thực Chương trình giáo dục phổ thơng sách giáo khoa nhân tố người thầy đóng vai trị định thành bại việc đổi Vậy, làm đội ngũ giáo viên dạy theo Chương trình giáo dục phổ thơng hành theo hướng “tiếp cận nội dung” mà đó: “Mục tiêu dạy học mô tả không chi tiết không thiết phải quan sát, đánh giá được; Nội dung giáo dục việc lựa chọn nội dung dựa vào khoa học chun mơn, khơng gắn với tình thực tiễn, quy định chi tiết chương trình; Phương pháp dạy học: giáo viên người truyền thụ tri thức, trung tâm trình dạy học HS tiếp thu thụ động tri thức quy định sẵn; Hình thức dạy học: chủ yếu dạy học lý thuyết lớp học; Đánh giá kết học: tiêu chí đánh giá xây dựng chủ yếu dựa ghi nhớ tái nội dung học” [2] Nay chuyển sang Chương trình giáo dục định hướng phát triển, phẩm chất, lực người học Dạy học phát triển, phẩm chất, lực- ngày trở thành xu hướng phát triển giáo dục giới khu vực, “Mục tiêu giáo dục kết học tập cần đạt mơ tả chi tiết quan sát, đánh giá được; thể mức độ tiến HS cách liên tục; nội dung giáo dục lựa chọn nội dung nhằm đạt kết đầu quy định, gắn với tình thực tiễn Chương trình quy định nội dung chính, không quy định chi tiết; phương pháp dạy học: giáo viên chủ yếu người tổ chức, hỗ trợ HS tự lực tích cực lĩnh hội tri thức Chú trọng phát triển khả giải vấn đề, khả giao tiếp,…Chú trọng sử dụng quan điểm, phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành; hình thức dạy học: tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học; đánh giá kết học tập HS: tiêu chí đánh giá dựa vào lực đầu ra, có tính đến tiến q trình học tập, trọng khả vận dụng tình thực tiễn”[4] Chương trình giáo dục phổ thơng thay đổi toàn diện từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá kết học tập học sinh so với Chương trình giáo dục phổ thơng hành Trước địi hỏi yêu cầu đổi Chương trình giáo dục phổ thông chuyển từ tiếp cận nội dung sang phát triển phẩm chất, lực người học, trường THCS phải nhanh chóng chuẩn bị cử giáo viên có lực dạy học tốt tập huấn sách giáo khoa mới, Chương trình giáo dục phổ thơng xây dựng kế hoạch, tổ chức BDNLDH cho giáo nhà trường để đảm bảo yêu cầu đổi GDPT Để triển khai thực mục tiêu giáo dục nêu trên, có nhiều cách thức, dạy học đường thực quan trọng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Mức độ Nội dung STT 24 Báo cáo phân bổ lý thuyết thực tiễn      trình học tập hợp lý 25 Phương pháp giảng dạy báo cáo viên tạo hứng thú      giáo viên 26 Báo cáo viên trình bày vấn đề dễ hiểu      27 Báo cáo viên khơi gợi kinh nghiệm người học      trình bồi dưỡng 28 Phương pháp kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng      nhà trường phù hợp 29 Nhà trường tổ chức kết hợp nhiều phương pháp kiểm      tra đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên Câu Sau mô tả quản lý hoạt động bồi dưỡng lực dạy học giáo viên THCS trường THCS thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề sau cách khoanh tròn vào số bên phải câu trả lời phù hợp với cảm nhận ? Mức độ phản hồi 1: Rất không đồng 2: Không đồng ý ý STT 3: Phân vân 4: Đồng ý Nội dung Kế hoạch xác định rõ mục tiêu, giúp hiệu trưởng hình dung rõ ràng đầy đủ cơng việc quản lý BDNLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Kế hoạch đảm bảo nguyên tắc khoa học, cân đối, toàn diện, trọng tâm, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn nhà trường có tính khả thi Kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng giáo viên, nội dung, hình thức, phương pháp, thời lượng chương trình bồi dưỡng phù hợp với giáo viên Kế hoạch phân công cụ thể chuẩn bị chu đáo lực lượng tham gia quản lý, báo cáo viên, đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng Kế hoạch dự trù tài chính, chế độ, CSVC, thiết bị dạy học để BDNLDH cho giáo viên theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng PL12 5: Rất đồng ý Mức độ                          STT Nội dung Mức độ Hiệu trưởng xác định rõ chương trình, quán triệt mục đích yêu cầu hoạt động bồi dưỡng; tổ chức bồi      dưỡng nội dung lựa chọn hình thức, phương pháp tiến hành theo kế hoạch xây dựng Hiệu trưởng tổ chức thực chế phối hợp, quản lý, giải mối quan hệ tổ chức, cá nhân nhà trường để tổ chức lớp học, giám sát học viên      trình tham gia bồi dưỡng NLDH theo Chương trình GDPT BGH tổ chức phân cơng lực lượng tham gia bồi dưỡng      cụ thể, khoa học BGH tạo môi trường thuận tiện, CSVC, trang thiết bị cho      giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng BGH tổ chức tốt phối hợp lực lượng: tổ 10 chuyên môn, báo cáo viên giáo viên cách hiệu trình bồi dưỡng Hiệu trưởng đạo thực nội dung, chương trình 11 bồi dưỡng Đổi phương pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng để thu hút giáo viên tham gia lớp BDNLDH theo yêu cầu Chương trình GDPT Hiệu trưởng đạo lựa chọn báo cáo viên 12 người có chuyên mơn sâu lĩnh vực bồi dưỡng, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Hiệu trưởng đạo đơn vị nhà trường phối 13 hợp công tác bồi dưỡng NLDH nhịp nhàng, thực đạt mục tiêu, nội dung thời lượng bồi dưỡng NLDH theo kế hoạch đề BGH đạo lấy thông tin phản hồi giáo viên sơ 14 kết, tổng kết hoạt động bồi dưỡng để điều chỉnh chương trình BDNLDH theo yêu cầu Chương trình GDPT Hiệu trưởng đạo tạo môi trường bồi dưỡng, học hỏi, 15 chia sẻ kinh nghiệm Đảm bảo tốt điều kiện: tài chính, CSVC phương tiện, kĩ thuật, tài liệu phục vụ hoạt động BDNLDH cho giáo viên BGH kiểm tra, đánh giá lực chuyên môn, nghiệp 16 vụ giáo viên sau BDNLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng BHG kiểm tra, giám sát chặt chẽ nội dung, phương 17 pháp, hình thức bồi dưỡng, điều kiện tổ chức tính hiệu hoạt động BDNLDH cho giáo viên theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng BGH thực giám sát chặt chẽ số lượng đối tượng 18 tham gia bồi dưỡng đảm bảo thực kế hoạch bồi dưỡng dự kiến PL13                                              Nội dung Mức độ BGH tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt 19 BDNLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo      dục phổ thông Hiệu trưởng xử lý, đánh giá theo quy định giáo viên 20 không đạt yêu cầu sau bồi dưỡng BDNLDH theo yêu      cầu Chương trình giáo dục phổ thông STT Câu 3: Thầy/cô đánh giá thực trạng điều kiện bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS thành phố Móng Cái theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới? Mức độ ảnh hưởng STT Các điều kiện BDNLDH cho Rất giáo viên THCS theo u cầu khơng Chương trình giáo dục phổ thuận thơng lợi Cơ chế sách hỗ trợ bồi dưỡng NLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng nhà trường Cơ sở vật chất – trang thiết bị có nhà trường phục vụ bồi dưỡng NLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông nhà trường Tài liệu bồi dưỡng NLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông nhà trường BGH xếp thời gian, địa điểm cho phù hợp cho hoạt đông BDNLDH cho giáo viên PL14 Không thuận Rất Phân Thuận thuận lợi vân lợi lợi (1đ) (2đ) (3đ) (4đ) (5đ)                     Câu 4: Thầy/cô đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên THCS thành phố Móng Cái theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng mới? Mức độ ảnh hưởng Rất không Yếu tố ảnh hưởng STT Không thuận Rất Phân Thuận thuận lợi vân lợi lợi (1đ) (2đ) (3đ) (4đ) (5đ)                     thuận lợi Cơ chế sách giáo dục Móng Cái có rõ ràng tạo thuận lợi cho việc quản lý hoạt động bồi dưỡng NLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục nhà trường có thuận lợi cho cơng tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Mơi trường giáo dục nhà trường tạo thuận lợi cho công tác quản lý BDNLDH cho giáo viên theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Năng lực quản lý hiệu trưởng nhà trường ảnh hưởng công tác đến quản lý BDNLDH cho giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thơng mới? PL15 Trình độ lực tổ chun mơn nhà trường ảnh hưởng đến công tác đến quản lý BDNLDH cho giáo viên theo                Chương trình giáo dục phổ thơng mới? Trình độ đội ngũ giáo viên nhà trường ảnh hưởng đến công tác đến quản lý BDNLDH cho giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thơng mới? Trình độ đội ngũ báo cáo viên nhà trường có thuận lợi cho cơng tác quản lý BDNLDH cho giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thơng mới? Xin trân trọng cảm ơn quý thầy/cô! PL16 Phụ lục 3: Độ tin cậy thang đo đánh giá lực giáo viên GET DATA /TYPE=XLSX /FILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Phiếu 1_ Khảo sát GV THCS (Câu trả lời).xlsx' /SHEET=name 'Câu trả lời biểu mẫu 1' /CELLRANGE=full /READNAMES=on /ASSUMEDSTRWIDTH=32767 EXECUTE DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT SAVE OUTFILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav' /COMPRESSED DATASET ACTIVATE DataSet1 SAVE OUTFILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav' /COMPRESSED RELIABILITY /VARIABLES=NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 NL10 NL11 NL12 NL13 NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 NL20 NL21 NL22 /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL Reliability Notes Output Created Comments Input Data Missing Value Handling Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Matrix Input Definition of Missing 20-MAR-2020 18:20:22 Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav DataSet1 130 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure RELIABILITY /VARIABLES=NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 NL10 NL11 NL12 NL13 NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 NL20 NL21 NL22 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL 00:00:00.00 00:00:00.04 [DataSet1] E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 130 100.0 0 130 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure PL17 Reliability Statistics N of Cronbach's Alpha Items 970 22 Item Statistics Item-Total Statistic Cronbach' Std Mean Deviation Scale Mean Scale Corrected s Alpha if if Item Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted N NL1 2.492 8826 130 NL2 2.962 8297 130 NL3 2.969 7360 130 NL4 3.023 7415 130 NL5 2.608 7418 130 NL6 2.923 7431 130 NL7 2.669 8661 130 NL8 3.100 6688 130 NL9 2.792 6899 130 NL10 2.754 7267 130 NL11 2.792 7120 130 NL12 2.946 7187 130 NL13 2.838 6911 130 NL14 2.869 7815 130 NL15 2.608 7924 130 NL16 2.354 9138 130 NL17 2.923 6890 130 NL18 2.938 6905 130 NL19 2.808 6943 130 NL20 2.677 7596 130 NL21 2.869 7195 130 NL22 2.531 7894 130 NL1 58.954 154.603 686 970 NL2 58.485 153.632 783 969 NL3 58.477 155.755 770 969 NL4 58.423 156.277 734 969 NL5 58.838 156.927 697 969 NL6 58.523 154.546 830 968 NL7 58.777 152.175 819 968 NL8 58.346 160.585 555 971 NL9 58.654 155.794 823 968 NL10 58.692 155.083 819 968 NL11 58.654 155.918 788 969 NL12 58.500 155.926 780 969 NL13 58.608 156.395 785 969 NL14 58.577 154.572 785 969 NL15 58.838 154.416 782 969 NL16 59.092 152.860 741 969 NL17 58.523 156.127 803 969 NL18 58.508 156.639 771 969 NL19 58.638 156.109 798 969 NL20 58.769 155.698 747 969 NL21 58.577 155.657 794 969 NL22 58.915 155.597 722 969 Scale Statistics Std Mean 61.446 Variance 170.435 Deviation 13.0551 N of Items 22 DATASET ACTIVATE DataSet1 SAVE OUTFILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav' /COMPRESSED DATASET ACTIVATE DataSet1 SAVE OUTFILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav' /COMPRESSED PL18 FREQUENCIES VARIABLES=NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 NL10 NL11 NL12 NL13 NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 NL20 NL21 NL22 /STATISTICS=STDDEV VARIANCE SEMEAN MEAN /HISTOGRAM NORMAL /ORDER=ANALYSIS Frequencies Notes Output Created Comments Input 20-MAR-2020 18:27:14 Data Missing Value Handling Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time N NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 NL10 NL11 NL12 NL13 NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 NL20 NL21 NL22 Valid 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav DataSet1 130 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on all cases with valid data FREQUENCIES VARIABLES=NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 NL7 NL8 NL9 NL10 NL11 NL12 NL13 NL14 NL15 NL16 NL17 NL18 NL19 NL20 NL21 NL22 /STATISTICS=STDDEV VARIANCE SEMEAN MEAN /HISTOGRAM NORMAL /ORDER=ANALYSIS 00:00:02.59 00:00:03.13 Statistics Std Error of Mean Mean 2.492 0774 2.962 0728 2.969 0646 3.023 0650 2.608 0651 2.923 0652 2.669 0760 3.100 0587 2.792 0605 2.754 0637 2.792 0624 2.946 0630 2.838 0606 2.869 0685 2.608 0695 2.354 0801 2.923 0604 2.938 0606 2.808 0609 2.677 0666 2.869 0631 2.531 0692 PL19 Std Deviation 8826 8297 7360 7415 7418 7431 8661 6688 6899 7267 7120 7187 6911 7815 7924 9138 6890 6905 6943 7596 7195 7894 Variance 779 688 542 550 550 552 750 447 476 528 507 516 478 611 628 835 475 477 482 577 518 623 Phụ lục 4: Độ tin cậy thang đo đánh giá hoạt động bồi dưỡng GET FILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn_QL GV.sav' Warning # 67 Command name: GET FILE The document is already in use by another user or process If you make changes to the document they may overwrite changes made by others or your changes may be overwritten by others File opened E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn_QL GV.sav DATASET NAME DataSet5 WINDOW=FRONT DATASET ACTIVATE DataSet4 DATASET CLOSE DataSet5 GET FILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn-Năng lực GV.sav' DATASET NAME DataSet6 WINDOW=FRONT DATASET ACTIVATE DataSet4 DATASET ACTIVATE DataSet4 SAVE OUTFILE='E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn_QL GV.sav' /COMPRESSED RELIABILITY /VARIABLES=BD_2.1 BD_2.2 BD_2.3 BD_2.4 BD_2.5 BD_2.6 BD_2.7 BD_2.8 BD_2.9 BD_2.10 BD_2.11 BD_2.12 BD_2.13 BD_2.14 BD_2.15 BD_2.16 BD_2.17 BD_2.18 BD_2.19 BD_2.20 BD_2.21 BD_2.22 BD_2.23 BD_2.24 BD_2.25 BD_2.26 BD_2.27 BD_2.28 BD_2.29 /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL Reliability Notes Output Created Comments Input 20-MAR-2020 22:13:40 Data Missing Value Handling Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Matrix Input Definition of Missing Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time PL20 E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn_QL GV.sav DataSet4 105 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure RELIABILITY /VARIABLES=BD_2.1 BD_2.2 BD_2.3 BD_2.4 BD_2.5 BD_2.6 BD_2.7 BD_2.8 BD_2.9 BD_2.10 BD_2.11 BD_2.12 BD_2.13 BD_2.14 BD_2.15 BD_2.16 BD_2.17 BD_2.18 BD_2.19 BD_2.20 BD_2.21 BD_2.22 BD_2.23 BD_2.24 BD_2.25 BD_2.26 BD_2.27 BD_2.28 BD_2.29 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL 00:00:00.02 00:00:00.01 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 105 100.0 Excludeda 0 Total 105 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 982 29 Item Statistics BD_2.1 BD_2.2 BD_2.3 BD_2.4 BD_2.5 BD_2.6 BD_2.7 BD_2.8 BD_2.9 BD_2.10 BD_2.11 BD_2.12 BD_2.13 BD_2.14 BD_2.15 BD_2.16 BD_2.17 BD_2.18 BD_2.19 BD_2.20 BD_2.21 BD_2.22 BD_2.23 BD_2.24 BD_2.25 BD_2.26 BD_2.27 BD_2.28 BD_2.29 Std Mean Deviation 3.810 6060 3.867 5383 3.790 5996 3.838 6523 3.733 6243 3.800 6708 3.733 6395 3.800 6108 3.657 6329 3.648 6352 3.657 6626 3.876 5666 3.829 6424 3.800 6708 3.695 6668 3.790 6891 3.800 5948 3.771 6241 3.762 6127 3.743 6509 3.933 5238 3.848 5848 3.800 6108 3.733 6689 3.752 6322 3.790 6750 3.743 7075 3.790 5996 3.810 6947 N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemCronbach Total 's Alpha if Correlatio Item n Deleted BD_2.1 105.790 207.398 788 981 BD_2.2 105.733 210.505 686 981 BD_2.3 105.810 209.598 665 981 BD_2.4 105.762 205.856 814 981 BD_2.5 105.867 206.559 812 981 BD_2.6 105.800 204.969 838 981 BD_2.7 105.867 205.367 859 981 BD_2.8 105.800 206.219 850 981 BD_2.9 105.943 207.247 761 981 BD_2.10 105.952 207.892 722 981 BD_2.11 105.943 206.362 773 981 BD_2.12 105.724 207.952 810 981 BD_2.13 105.771 205.851 827 981 BD_2.14 105.800 205.008 836 981 BD_2.15 105.905 206.299 771 981 BD_2.16 105.810 204.136 858 981 BD_2.17 105.800 207.700 785 981 BD_2.18 105.829 205.143 894 980 BD_2.19 105.838 206.733 817 981 BD_2.20 105.857 206.970 754 981 BD_2.21 105.667 210.186 728 981 BD_2.22 105.752 207.361 820 981 BD_2.23 105.800 207.238 790 981 BD_2.24 105.867 205.328 821 981 BD_2.25 105.848 206.323 814 981 BD_2.26 105.810 204.617 851 981 BD_2.27 105.857 205.527 763 981 BD_2.28 105.810 105.790 207.310 204.744 802 819 981 981 BD_2.29 PL21 Scale Statistics Std Mean 109.600 Variance 221.512 Deviation N of Items 14.8833 29 Phụ lục 5: Độ tin cậy thang đo đánh giá quản lý hoạt động bồi dưỡng DATASET CLOSE DataSet6 RELIABILITY /VARIABLES=QL_3.1 QL_3.2 QL_3.3 QL_3.4 QL_3.5 QL_3.6 QL_3.7 QL_3.8 QL_3.9 QL_3.10 QL_3.11 QL_3.12 QL_3.13 QL_3.14 QL_3.15 QL_3.16 QL_3.17 QL_3.18 QL_3.19 QL_3.20 /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL Reliability Notes Output Created Comments Input 20-MAR-2020 22:16:08 Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Matrix Input Missing Value Handling Definition of Missing Cases Used Syntax Resources Processor Time Elapsed Time PL22 E:\Luan van va Luan an\HV ĐHSP THÁI NGUYÊN\Du lieu Tuấn_QL GV.sav DataSet4 105 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure RELIABILITY /VARIABLES=QL_3.1 QL_3.2 QL_3.3 QL_3.4 QL_3.5 QL_3.6 QL_3.7 QL_3.8 QL_3.9 QL_3.10 QL_3.11 QL_3.12 QL_3.13 QL_3.14 QL_3.15 QL_3.16 QL_3.17 QL_3.18 QL_3.19 QL_3.20 /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL 00:00:00.02 00:00:00.03 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 105 100.0 0 105 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 979 20 Item Statistics Item-Total Statistics Std Mean Deviation N Scale Corrected Scale Varianc Item- Cronbach QL_3.1 3.810 6807 105 Mean if e if Total 's Alpha if QL_3.2 3.952 5439 105 Item Item Correlatio Item QL_3.3 3.857 5953 105 Deleted Deleted n Deleted QL_3.4 3.914 5391 105 QL_3.1 73.676 93.548 820 978 QL_3.5 3.962 6343 105 QL_3.2 73.533 95.674 831 978 QL_3.6 3.943 6175 105 QL_3.3 73.629 94.409 868 977 QL_3.7 3.905 6581 105 QL_3.4 73.571 96.036 803 978 QL_3.8 3.933 6087 105 QL_3.5 73.524 94.040 843 978 QL_3.9 3.781 6352 105 QL_3.6 73.543 93.847 884 977 QL_3.10 3.905 4708 105 QL_3.7 73.581 93.996 813 978 QL_3.11 3.867 5894 105 QL_3.8 73.552 94.577 833 978 QL_3.12 3.914 5567 105 QL_3.9 73.705 94.345 815 978 QL_3.13 3.867 6212 105 QL_3.10 73.581 97.150 802 978 QL_3.14 3.981 5367 105 QL_3.11 73.619 94.796 842 978 QL_3.15 3.857 5447 105 QL_3.12 73.571 95.036 872 977 QL_3.16 3.876 6154 105 QL_3.13 73.619 93.757 887 977 QL_3.17 3.876 6309 105 QL_3.14 73.505 95.483 862 977 QL_3.18 3.733 6689 105 QL_3.15 73.629 96.063 791 978 QL_3.19 3.733 6689 105 QL_3.16 73.610 93.894 883 977 QL_3.20 3.819 6619 105 QL_3.17 73.610 93.433 900 977 QL_3.18 73.752 95.303 694 979 QL_3.19 73.752 94.765 737 979 QL_3.20 73.667 93.782 826 978 Scale Statistics Mean 77.486 Variance Std Deviation 104.810 10.2377 N of Items 20 PL23 Phụ lục 6: Phiếu trưng cầu ý kiến PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Để góp phần tìm biện pháp quản lý BDNLDH cho giáo viên trường THCS Móng Cái, tỉnh Quảng Ninhtheo yêu cầuCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG 2018, xin Q Thầy/Q Cơ vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào số bên phải câu trả lời mà Quý Thầy/Quý Cơ cho phù hợp với cảm nhận viết câu trả lời vào chỗ trống sau câu hỏi mở Ý kiến Quý Thầy/Quý Cô sử dụng cho mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng cho mục đích khác Câu Những phát biểu sau biện pháp quản lý BDNLDH cho giáo viên trường THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 trường Q Thầy/Cơ cơng tác Xin Q Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau cách khoanh tròn vào số bên phải câu trả lời mà Quý Thầy/Cô cho phù hợp với cảm nhận mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất: (3: Cần thiết/Khả thi; 2: Bình thường; 1: Khơng cần thiết/Không khả thi) Mức độ cần thiết Biện pháp TT Tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cho giáo viên THCS Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên THCS Xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm nhiệm vụ BDNLDH cho giáo viên THCS theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Đổi hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động hoạt BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông Tham mưu sở vật chất đồ dùng, thiết bị dạy học cho hoạt động BDNLDH cho giáo viên THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông Tổ chức BDNLDH cho giáo viên THCS theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng dựa đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mạng Internet Mức độ khả thi 3 3 3 3 3 3 Câu Q Thầy/Q Cơ có đề xuất với Sở/Phịng GD&ĐT biện pháp quản lý BDNLDH cho giáo viên trường THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 nhà trường? …………………… …………………………………………………… ………………… ……………………………………………………… ……………… ………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! PL24 Phụ lục Kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết, tính khả thi biện pháp quản lý BDNLDH cho giáo trường THCS Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo u câu chương trình phổ thông 2018 STT Biện pháp Mức độ cấp thiết Khơng Cấp Ít cấp cấp thiết thiết thiết SL % SL % SL % Tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ 113 86,9 17 thông 2018 cho giáo viên THCS Tổ chức bồi dưỡng trực 104 80,0 26 tuyến cho giáo viên THCS Xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm nhiệm vụ BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu 105 80,7 25 cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Đổi hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động hoạt BDNLDH cho giáo viên 110 84,6 20 THCS theo u cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Tham mưu sở vật chất đồ dùng, thiết bị dạy học cho hoạt động BDNLDH cho 107 82,3 23 giáo viên THCS theo Chương trình giáo dục phổ thơng Tổ chức BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu cầuChương trình giáo dục phổ thơng dựa 109 21 đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mạng Internet PL25 Điểm Thứ trung bậc bình 13,1 2,87 20 2,8 19,3 2,81 15,4 2,85 17,7 2,82 2,84 STT Biện pháp Tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cho giáo viên THCS Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên THCS Đổi hình thức kiểm tra đánh giá hoạt động hoạt BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm nhiệm vụ BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông Tham mưu sở vật chất đồ dùng, thiết bị dạy học cho hoạt động BDNLDH cho giáo viên THCS theo Chương trình giáo dục phổ thơng Tổ chức BDNLDH cho giáo viên THCS theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng dựa đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mạng Internet Tính khả thi Ít khả Khơng Khả thi thi khả thi SL % SL % SL % Điểm Thứ trung bậc bình 91 70 30 2,70 93 71,5 37 28,5 2,72 106 81,5 24 18,5 2,82 101 77,7 29 22,3 2,78 96 73,8 34 26,2 2,74 104 80 20 2,80 PL26 39 26 ... lí luận quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng lực dạy học. .. học cho giáo viên trường THCS thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thơng Chương 3: Biện pháp quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên trường THCS thành phố. .. 1.4.5 Các điều kiện bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên 26 1.4.6 Phương pháp, cách thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên 27 1.5 Quản lý bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo theo yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại các trường trung học cơ sở thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, Luận văn quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại các trường trung học cơ sở thành phố móng cái, tỉnh quảng ninh theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới