0

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh

112 0 0
  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:33

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh TÓM TẮT LUẬN VĂN Ở thời điểm lịch sử phát triển, nguồn lực người vấn đề quan trọng bậc mối quan tâm hàng đầu quốc gia, dân tộc nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định sức mạnh đất nước Điều thể rõ nét q trình tồn cầu hóa kinh tế dựa nhiều vào tri thức tạo nhiều hội phát triển, trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sử dụng hiệu nguồn lực Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế gần động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững yếu tố người Việt Nam trình đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, cịn thiếu nhiều điều kiện như: vốn, khoa học - kỹ thuật đại, kinh nghiệm tổ chức quản lý đặc biệt thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu lao động nước đó, để phát huy lợi đất nước, cần có chiến lược đắn phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta Trong đó, nâng cao trình độ nguồn nhân lực có ý nghĩa định đến phát triển quốc gia Tây Ninh thành phố trực thuộc Tỉnh, thành phố động lực khu vực Đơng Nam Bộ, có vị trí quan trọng việc góp phần thực thành cơng nghiệp CNH, HĐH đất nước Vì vậy, địi hỏi Thành phố Tây Ninh cần có nguồn nhân lực có trình độ cao Mặc dù Thành phố có nhiều sách thu hút nhân tài khắp nước để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, nhìn chung nguồn nhân lực Thành phố chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH, chưa thực động lực để phát triển kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với tiềm phát triển Thành phố Cho nên, việc nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao để đề xuất giải pháp nhằm tạo chuyển biến chất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu v cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố nhiệm vụ cấp thiết Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Tây Ninh” để làm luận văn thạc sĩ Kinh tế Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu : phương pháp thống kê , mô tả , phương pháp thống kê phân tích Luận văn sử dụng phương pháp thích hợp với đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu xác định Trong trọng phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, tập hợp, xử lý phân tích số liệu có liên quan, kế thừa kết nghiên cứu cơng trình có trước, tổng hợp khái qt hố Trình bày có hệ thống vấn đề lý luận nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tây Ninh Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tây Ninh đến 2030 vi ABSTRACT At any time in the history of development, human resources are always the most important issue and the top concern of each nation, because human resources are an important determinant of strength strong country That is more evident in the current globalization process when an economy that relies heavily on knowledge will create many development opportunities, maintain a high economic growth rate, and use it efficiently all resources Theories of recent economic growth also indicate that the most important driver of sustainable economic growth is the human factor Vietnam is in the process of promoting industrialization and modernization, we still lack many conditions such as: modern capital, science - technology, experience in organization and management, especially lack of human resources high quality to meet the demand for domestic labor therefore, to promote the advantages of the country, it is necessary to have the right strategy and in accordance with the practical conditions in our country In particular, improving the level of human resources is decisive to the development of the country Tay Ninh is a city directly under the province, a driving force city of the Southeast region, plays an important role in contributing to the successful implementation of the cause of industrialization and modernization of the country Therefore, Tay Ninh City requires highly qualified human resources Although the city has many policies to attract talents across the country to serve the socio-economic development requirements However, in general, the current human resources of the city have not met the requirements of the industrialization and modernization career.is really the driving force for socioeconomic development, not commensurate with the potential development of the City Therefore, the theoretical research and analysis of the current state of highquality human resources to propose solutions to create qualitative changes and develop high-quality human resources to meet the new requirements of human resources for socio-economic development in the City are an urgent task vii With that in mind, the author chose the topic: "Developing high-quality human resources in Tay Ninh city" to the Master's thesis in Economics Lu Compliments, suggestions writer's use the method studies c experience available as: method th pipe inventory,description ,approach tube analysis The thesis will use appropriate methods for identified research subjects, purposes and tasks In which, focusing on document research methods; methods of investigation, actual survey, gathering, analyzing and analyzing relevant data, inheriting research results of previous works, generalizing and generalizing Present systematically basic theoretical issues about high quality human resources and human resources Analyzing and assessing the current situation of high-quality human resources and factors affecting the development of high-quality human resources in Tay Ninh Proposing major solutions to develop high-quality human resources in Tay Ninh to 2030 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BMI: Chỉ số thể CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNKT: Cơng nhân kỹ thuật CMKT: Chuyên môn kỹ thuật CNTT: Công nghệ thông tin GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GDCMN: Giáo dục cho người EDI: Chỉ số phát triển giáo dục cho người (Education for AllDevelopment Index) HDI: Chỉ số phát triển người IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế KH-CN: Khoa học – công nghệ LLLĐ: Lực lượng lao động NNL: Nguồn nhân lực NNL CLC: Nguồn nhân lực chất lượng cao NICs: Các nước công nghiệp THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông THCN: Trung học chuyên nghiệp UNESCO: Tổ chức Giáo dục, khoa học văn hóa Liên hợp quốc WB: Ngân hàng giới WTO: Tổ chức thương mại quốc tế ix DANH MỤC CÁC BẢNG TRANG Bảng 1.1: HDI Việt Nam 13 Bảng 1.2: Quan hệ GDP HDI số quốc gia năm 2018 20 Bảng 1.3: Chỉ số EDI số nước Đông Nam Á 22 Bảng 1.4: Mức gia tăng dân số độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2020 Bảng 2.1: 23 Tổng sản phẩm quốc nội giai đoạn 2015 - 2019 Thành phố Tây Ninh (Theo Giá thực tế) 34 Bảng 2.2: Tình hình dân số Thành phố Tây Ninh 37 Bảng 2.3: Lao động Thành phố 39 Bảng 2.4: Trình độ nguồn lao động Thành phố 41 Bảng 2.5: Cơ cấu trình độ chun mơn lao động 44 Bảng 2.6 Sự phát triển kinh tế thành phố Tây Ninh 44 Bảng 2.7: Tình hình phát triển sở giáo dục đào tạo địa bàn thành phố Tây Ninh 46 Bảng 2.8: Ngành nghề đào tạo trường thành phố 49 Bảng 2.9: Lao động giải việc làm hàng năm 53 Bảng 2.10: Tỷ lệ thất nghiệp Thành phố qua năm 54 Bảng 2.11: Sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Tây Ninh 56 Bảng 3.1: Số lượng học sinh, sinh viên theo học trường 81 x MỤC LỤC TRANG LÝ LỊCH KHOA HỌC i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT LUẬN VĂN .v ABSTRACT……………………………………………………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ix DANH MỤC CÁC BẢNG x MỤC LỤC xi MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tông quan vấn đề nghiên cứu Kết cấu đề tài .6 Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1.1.1 Nguồn nhân lực (NNL) 1.1.2 Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC) .10 1.1.3 Tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao 11 1.1.3.1 Chỉ số phát triển người (HDI: Human Development Index) 11 1.1.3.2 Về thể chất .13 1.1.3.3 Về trí tuệ 15 1.1.3.4 Về phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc 16 1.2 VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 18 xi 1.2.1 Con người động lực phát triển 18 1.2.2 Con người mục tiêu phát triển 19 1.2.3 Yếu tố người phát triển kinh tế xã hội 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 20 1.3.1 Về kinh tế - xã hội 20 1.3.2 Giáo dục đào tạo 21 1.3.3 Dân số 23 1.3.4 Các sách phát triển NNL, CLC 24 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN NNL CLC 25 1.4.1 Kinh nghiệm số nước giới .25 1.4.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 25 1.4.1.2 Kinh nghiệm Singapore 26 1.4.1.3 Kinh nghiệm số nước ASEAN 27 1.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 28 1.4.2.1 Kinh nghiệm Hà Nội .28 1.4.2.2 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 29 TÓM TẮT CHƯƠNG I .31 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH 32 2.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÂY NINH 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 33 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 36 2.2.1 Tình hình dân số 36 2.2.2 Tình hình lao động 39 2.2.3 Chất lượng nguồn lao động 41 xii 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NNL CLC .44 2.3.1 Sự phát triển kinh tế Thành phố 45 2.3.2 Tình hình phát triển sở giáo dục đào tạo Thành phố 46 2.3.3 Chính sách thu hút nguồn nhân lực 50 2.3.4 Về sử dụng NNL 53 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH 57 2.4.1 Về thành tựu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 57 2.4.2 Những vấn đề cần giải để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 60 TÓM TẮT CHƯƠNG .62 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH .63 3.1 QUAN ĐIỂM ,ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH ĐẾN NĂM 2030 63 3.1.1 Quan điểm chủ yếu phát triển NNL CLC Thành Phố Tây Ninh đến 2030 .63 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH ĐẾN 2030 69 3.2.1 Giải pháp Giáo dục Đào tạo .69 3.2.2 Nhóm giải pháp tạo việc làm 77 3.2.3 Nhóm giải pháp sử dụng nguồn nhân lực 80 3.2.4 Nhóm giải pháp thu hút NNL CLC 82 3.2.5 Nhóm giải pháp hành 83 3.2.6 Nhóm giải pháp y tế 85 xiii TÓM TẮT CHƯƠNG .88 KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 89 KHUYẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 xiv TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở kết nghiên cứu lý luận chương đánh giá thực trạng thực sách chương 2, chương tác giả nêu lên quan điểm định hướng giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Tây Ninh sử dụng nhân lực chất lượng cao Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sử dụng nhân lực chất lượng cao gồm: xây dựng, thực khai thác hiệu chiến lược phát triển, sử dụng nhân lực chất lượng cao; đổi sách chung sử dụng nhân lực khu vực nhà nước; xây dựng sách thu hút sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phải mang tính tồn diện; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức thực sách thu hút sử dụng nhân lực chất lượng cao cho quan nhà nước; đổi mới, thực hợp lý việc tuyển dụng, bố trí sử dụng thăng tiến nhân lực chất lượng cao; Đồng thời, luận văn đưa số kiến nghị, đề xuất thực sách thu hút sử dụng nhân lực chất lượng cao cho quan nhà nước tỉnh Tây Ninh 88 KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN I KHUYẾN NGHỊ Sau nghiên cứu thực trạng vấn đề cần giải , tác giả luận văn xin nêu số khuyến nghị sau:: Đối với Thành phố Thành phố cần sửa đổi ban hành sách thu hút nhân tài để phù hợp với yêu cầu để từ thu hút NNL CLC từ địa phương ngồi thành phố; Cần có quy hoạch tổng thể đào tạo NNL CLC, cần có phối hợp trường, đơn vị đào tạo địa bàn thành phố Đặc biệt quan tâm đến sở dạy nghề, nguồn cung cấp lực lượng lao động công nhân lành nghề, mà lực lượng thành phố thiếu hụt trầm trọng; Cần phải có phối hợp quan nhà nước với doanh nghiệp người lao động vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, giải việc làm; Thành phố cần hợp tác với sở đào tạo có chất lượng giới, phối hợp với sở đào tạo thành phố trình đào tạo phát triển NNL CLC Trong quan tâm đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành Đối với doanh nghiệp Phối hợp với quan chức đào tạo NNL CLC theo nhu cầu sử dụng doanh nghiệp Có thể tiến tới đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp mình, mơ hình mà doanh nghiệp Nhật Bản Hàn Quốc thực Thực cải cách tiền lương chế độ, sách người lao động kịp thời theo chủ trương Đảng Nhà nước Nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động Có vậy, thu hút NNL CLC vào doanh nghiệp Đối với người lao động Có thái độ làm việc tính cực, chấp hành kỷ luật, quy định doanh nghiệp; Tích cực học tập, học hỏi để nâng cao trình độ, tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp 89 II KẾT LUẬN Luận văn cao học Phát Triển NNL CLC Ở Thành phố Tây Ninh, xin rút số kết luận sau: - Thành phố Tây Ninh có vị trí quan trọng Đơng Nam Bộ Là trung tâm kinh tế trọng điểm vùng, có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển NNL CLC - Dân số Thành phố giai đoạn “Dân số vàng” Đây lợi lớn để phát triển kinh tế - xã hội Nguồn lao động Thành phố chiếm tỷ lệ cao dân số Đây điều kiện thuận lợi cho việc phát triển NNL CLC mặt số lượng - Chất lượng nguồn lao động ngày tăng lên trình độ văn hóa trình độ chun mơn kỹ thuật Tuy nhiên, Thành phố cịn tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” Đặc biệt nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chun mơn THCN CNKT thành phố tương đối lớn - Các sở giáo dục đào tạo đại bàn Thành phố ngày tăng lên số lượng chất lượng Điều góp phần tích cực q trình phát triển NNL CLC Thành phố - Thành phố có nhiều sách để thu hút nhân tài, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho người tài phát huy lực Tuy nhiên, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiên cứu làm việc, môi trường để tiếp tục phát triển khoa học - cơng nghệ cịn nhiều hạn chế so với số địa phương khác nên sách chưa thật hấp dẫn người tài địa phương khác (đặc biệt người có trình độ tiến sỹ) - Sử dụng NNL CLC nhiều bất cập hạn chế Lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chủ yếu tập trung khu vực Nhà nước Khu vực nhà nước lại thiếu hụt lao động có trình độ chun mơn THCN CNKT - Hiện nay, Thành phố có trường cao đẳng trường trung học chuyên nghiệp Bên cạnh cịn có 10 trung tâm dạy nghề thường xuyên Đây điều 90 kiện thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố, từ góp phần phát triển NNL CLC - Trên sở thực trạng đó, luận văn đề xuất sáu nhóm giải pháp để phát triển NNL CLC Thành phố Tây Ninh Trong nhóm giải pháp Giáo dục Đào tạo, nhóm giải pháp sử dụng NNL CLC nhóm giải pháp hành giải pháp trước mắt Nhóm giải pháp thu hút NNL CLC, nhóm giải pháp tạo việc làm, nhóm giải pháp y tế giải pháp lâu dài 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hà Văn Ánh (2017), “Vấn đề xây dựng người phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (3), tr 5-8 Đặng Quốc Bảo, Đặng Thị Thanh Huyền (2015), Chỉ số phát triển giáo dục HDI, cách tiếp cận số kết nghiên cứu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2019), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Cục Thống kê Tây Ninh(2018), Niên giám Thống kê Tây Ninh 2019, Nxb Thống kê, Hà Nội Đảng Thành phố Tây Ninh(2016), Văn kiện đại hội lần thứ XIX, Nxb Công ty xổ số kiến thiết dịch vụ in, Tây Ninh Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương (2017), Giáo trình Dân số Phát triển, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội “Chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho quan nhà nước từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng”, tác giả Hoàng Thị Kim Hồng Dương Anh Hoàng (2018), “Về khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (3), tr - 10 Đoàn Khải (2015), Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật giáo dục, Điều 13 Nguyễn Duy Quý (2018), “Phát triển người, tạo nguồn nhân lực cho nghiệp Cơng nghiệp hóa - đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (2), tr.1 - 14 Sở lao động thương binh xã hội Thành phố Tây Ninh (2010), Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019 92 15 Văn Đình Tấn (2019), “Nguồn nhân lực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta”, Nội san nghiên cứu lý luận - thực tiễn, , tr.20 - 26 16 Vũ Bá Thể (2015), Phát triển nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội 17 UNESCO (2018), Báo cáo Giám sát toàn cầu Giáo dục cho (GDCMN) 18 Nghị 26/2011/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển nhân lực Tây Ninh thời kỳ 2011 -2020 19 “Chính sách phát triển nhân lực ngành tịa án từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh”, Luận văn thạc sĩ Chính sách cơng Học viện Khoa học xã hội năm 2017 tác giả Đặng Hoài Dinh 20 Bài viết “Phát triển NNL Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế” Tạp chí Cộng Sản ngày 17/4/1015 21 “Đánh giá sách đào tạo, bồi dưỡng công chức từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh”, tác giả Lê Khắc Lộc 22 Luận án tiến sĩ tác giả Võ Thị Kim Loan Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 23 .Nguyễn Văn Dung 2011, Nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng phát triển kinh tế thời kỳ mới: từ chiến lược đến thực thi‟, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường đại học Kinh tế- Luật 24 Lê Thị Hồng Điệp 2010, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành kinh tế tri thức Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Lê Thanh Hà (2013), Bài giảng Quản trị NNL bối cảnh tồn cầu hóa 93 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở THÀNH PHỐ TÂY NINH DEVELOPING HIGH QUALITY HUMAN RESOURCES IN TAY NINH CITY Nguyễn Xuân Hưng Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh - Email: Nguyenxuanhung76tn@gmail.com TĨM TẮT Bài viết tập trung phân tích lý luận nguồn nhân lực chất lượng cao vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao Việc nghiên cứu để làm rõ vấn đề tác động đến phát triển nguồn nhân lực ,thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao Thành Phố Tây Ninh từ đưa định hướng giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành Phố Tây Ninh đến năm 2030 Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành Phố Tây Ninh ABSTRACT This article focuses on analyzing the theory of high-quality human resources and the role of high-quality human resources Research to clarify issues affecting human resource development, the current situation of high-quality human resources in Tay Ninh City and from there giving directions and solutions to human resource development High quality in Tay Ninh City until 2030 Kywords : Developing high quality human resources in Tay Ninh City MỘT SỐ KHÁI NIỆM nâng cao lực người 1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực chất lượng cao mặt: thể lực, trí lực, tâm lực, đồng NNL chưa phải động lực trực NNL thông qua hệ thống phân tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội công lao động xã hội giải việc NNL với chất lượng thấp, số lượng đông làm để phát triển kinh tế - xã hội thời sử dụng, khai thác phát huy hiệu nhiều trường hợp lại trở thành lực Từ hiểu phát triển NNL cản phát triển kinh tế - xã hội biến đổi số lượng chất Vì vậy, ngày người ta quan tâm đầu lượng NNL mặt thể lực, trí lực, tư để nâng cao chất lượng NNL Con kỹ năng, tinh thần với trình tạo người coi “tài nguyên đặc biến đổi tiến cấu biệt”, nguồn lực phát triển NNL kinh tế Bởi vậy, việc phát triển Như vậy, phát triển NNL với nội người, phát triển NNL vấn đề trung hàm thực chất đề cập đến vấn tâm hệ thống phát triển nguồn đề chất lượng NNL khía cạnh xã hội lực Chăm lo đầy đủ đến người NNL quốc gia Phát triển yếu tố đảm bảo chắn cho phồn NNL thực chất muốn nói đến nguồn vinh, thịnh vượng đất nước Đầu tư nhân lực chất lượng cao cho người đầu tư chiến lược, sở cho phát triển bền vững Nguồn nhân lực chất lượng cao khái niệm để người, Có nhiều cách hiểu khác người lao động cụ thể có trình độ lành nói phát triển NNL Theo quan niệm nghề (về chuyên môn, kỹ thuật) ứng với Liên Hiệp Quốc, phát triển NNL bao ngành nghề gồm giáo dục, đào tạo sử dụng tiềm người nhằm thúc đẩy phát triển TÂY NINH kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng sống, chất lượng NNL THỰC TRẠNG NNL CLC Ở Trình độ lực lượng lao động Tây Ninh có cải thiện không Một quan điểm khác cho rằng: phát nhiều tỷ trọng lao động có triển NNL gia tăng giá trị cho trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; tỷ người giá trị vật chất tinh thần, trọng lao động qua đào tạo nghề trình trí tuệ lẫn tâm hồn kỹ độ trung cấp chuyên nghiệp tăng nghề nghiệp, làm cho họ trở thành người lên Điều dấu hiệu đáng mừng lao động có lực phẩm cấp thiết phải nâng cao chất mới, cao đáp ứng yêu chất lượng lao động để gia tăng lực cầu phát triển kinh tế - xã hộiMột cạnh tranh gia nhập vào kinh tế số tác giả lại quan niệm: phát triển NNL tri thức Bảng Trình độ học vấn lao động từ 15 tuổi trở lên II Trình độ học vấn Năm 2016 Số lượng Năm 2017 Tỷ Số lượng trọng (người) Tỷ (người) 850.7 100,0 Số lượng trọng Tỷ trọng (người) (%) Tổng số (nghìn người) Năm 2018 (%) (%) 847.7 100,0 869.8 Nam 411.9 4,9 422.3 4,8 449.2 100,0 4,7 Nữ 438.7 13,1 422.3 12,8 447.7 12,8 Thành thị 135.3 22,6 193.9 22,9 201.7 22,6 Nông thôn 715.4 31,3 653.8 30,9 695.2 30,3 Nguồn: Số liệu điều tra Lao động Việc làm Tổng Cục thống kê Bảng Số sinh viên TC – CĐ 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-20116 2017-2018 Số SVT_TCCĐ 1.499 1.739 2.106 2.500 2.750 1.200 1.600 1.9500 2.320 2.6500 (tuyển mới) Số SV tốt nghiệp Nguồn: Tác giả tính tốn từ số liệu thống kê websites Bộ GD-ĐT Sự gia tăng đội ngũ nhân lực đào tạo phản ánh qua phần lớn đơn vị nhận người vào làm phải 1-2 năm đào tạo lại gia tăng số sinh viên tuyển Trình độ CMKT LLLĐ tốt nghiệp hàng năm Nhưng thấp, có cải thiện thực tế tồn nhiều vấn đề vòng năm qua Năm 2018, tỷ lệ lao Hàng năm lượng sinh viên trường động qua đào tạo có cấp/chứng lớn số sinh viên có việc làm lại từ tháng trở lên chiếm 13,3% Theo thống kê có đến 60% sinh tổng LLLĐ, tăng 0,7 điểm % so viên trường việc làm, số có với năm 2017 Tuy nhiên, tỷ lệ lao việc làm có người làm việc động có cấp/chứng theo khơng ngành học Thêm vào cấp trình độ cịn bất hợp lý Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên yêu cầu sở tuyển dụng, tổng LLLĐ chiếm 4,9%, không theo kịp với tiến khoa số có trình độ cao đẳng học kỹ thuật quản lý Có doanh nghiệp 1,8%,trung cấp 2,1%, sơ cấp 4,6 tuyển lao động có trình độ vào vị trí quản CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU lý thực tế không tuyển được, NHẰM NGUỒN phần lớn người nộp đơn vấn NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở sinh viên trường, cịn lao động có THÀNH PHỐ TÂY NINH ĐẾN 2030 kinh nghiệm ít, doanh nghiệp PHÁT TRIỂN 3.1 Giải pháp Giáo dục Đào tạo Trong hệ thống giải pháp đưa để phát triển NNL CLC Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2030 giải pháp giáo dục đào tạo giữ vị trí quan lên phương án tuyển lao động trường để vào đào tạo lại Nguyên nhân thực trạng nội dung phương pháp giảng dạy sở giáo dục đào tạo lạc hậu, chưa kịp đổi mới, xa rời thực tế, chưa theo kịp thời trọng Bởi vì, nói đến NNL CLC đại Vì vậy, đổi nội dung phương nói đến trình độ học vấn, trình pháp đào tạo biện pháp độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng, kỹ xảo, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe Mà tất điều nguồn nhân lực có thơng qua q trình giáo Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục dục, đào tạo, rèn luyện Chính vậy, giáo dục đào tạo nhân tố đóng vai trò Giáo viên, cán giảng dạy chủ thể trực tiếp định việc nâng cao chất công tác giáo dục đào tạo Chất lượng đội lượng NNL ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Để nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Tây Ninh đến 2030 cần phải khơng ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tất bậc học: phổ thông, THCN dạy nghề, cao đẳng, cụ thể: Đổi nội dung phương pháp đào tạo Hiện có nhiều học sinh tốt dục đào tạo vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực Đẩy mạnh đầu tư xây dựng sở vật chất - kỹ thuật trường học Có sách hỗ trợ cho trung tâm dạy nghề công lập, trung tâm thuộc quận, huyện trường dạy nghề công lập đủ tiêu chuẩn mặt bằng; đảm bảo phịng học thống mát, đủ ánh sáng phương tiện giảng dạy nghiệp trường nghề, THCN, cao đẳng, Ngồi nguồn kinh phí hàng năm khó tìm việc làm, không đáp ứng Trung Ương địa phương dành cho cơng tác đào tạo nghề, cần có chế sách để thu hút từ nguồn đóng góp hiệu hoạt động hệ thống giáo dục người học, từ đơn vị sử dụng lao thường xuyên trung tâm học tập động cộng đồng, phấn đấu xây dựng xã hội học Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Tăng cường liên thông, liên kết từ tập” giáo dục phổ thơng, giáo dục nghề nghiệp Xã hội hóa đào tạo nhân lực bậc đại học cao đẳng Xã hội hóa đào tạo nhân lực bậc đến cao đẳng, đại học sau đại học Gắn đại học cao đẳng phát triển hệ kết chặt chẽ đào tạo nghề với sử dụng thống trường đại học, cao đẳng dân nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, lập, góp phần tạo thêm chỗ học tập, nâng sở kiểm định, đánh giá chất lượng quy mô đào tạo, giảm chi phí trung hiệu cơng tác đào tạo bình ngân sách sinh viên, tạo Tổ chức phối hợp chặt chẽ quan quản lý đào tạo, sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động để có thơng tin kịp thời yêu cầu, chất lượng tay nghề; tăng cường liên kết đào tạo sở đào tạo nước; doanh nghiệp Chú trọng thực hành công nghệ tiên tiến đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Duy trì tổ chức hội thi tay nghề, thi nâng bậc thợ, đào tạo lại, nâng cao trình độ cho cơng nhân Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục đào tạo điều kiện để nhà nước có thêm nguồn ngân sách cho tăng lương, tăng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, bảo dưỡng sở vật chất trường, từ nâng cao chất lượng đào tạo Xã hội hóa đào tạo nhân lực bậc trung học chuyên nghiệp dạy nghề Một thực trạng nguồn nhân lực Thành phố Tây Ninh năm qua tỷ lệ lao động có trình độ đại học, cao đẳng so với lao động có trình độ THCN CNKT cịn bất hợp lý dẫn đến tình trạng ngày thiếu hụt cơng nhân kỹ Trong điều kiện kinh tế chưa phát thuật Nhận thức vấn đề này, thành triển, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư phố ban hành chương trình “phát triển cho giáo dục cịn eo hẹp, việc đẩy mạnh xã giáo dục đào tạo, khoa học cơng hội hóa giáo dục đào tạo vấn đề quan nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trọng cấp thiết nhằm thu hút nguồn có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thời lực để đầu tư phát triển giáo dục đào tạo kỳ CNH, HĐH” Để thực mục tiêu nhằm tạo sức mạnh tổng hợp phát triển này, việc xã hội hóa đào tạo bậc THCN nguồn nhân lực nói chung đặc biệt dạy nghề có tầm quan trọng đặc biệt để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao “Tiếp tục nguồn nhân lực chất lượng cao cho đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nâng cao Thành phố Việc xã hội hóa thực hình thức như: cịn khoảng cách xa Hình thức đào tạo nghề doanh Theo sơ đào tạo nghề, cịn nghiệp; khuyến khích sở dạy nghề tình trạng cân đối ngành nghề đào tư nhân đào tạo nghề ngắn hạn phổ cập tạo, sở dạy nghề phân bổ khơng đều, nghề; Hình thức trung tâm dạy nghề đầu tư cho phát triển dạy nghề thiếu quận, huyện trung tâm xúc tiến việc tập trung chưa có quy hoạch mạng lưới làm để trang bị kỹ năng, kiến thức cở sở dạy nghề nghề nghiệp phổ thông để người học tự Tăng cường đầu tư cho phát triển giải vấn đề sống Để có NNL CLC, Thành phố phải thân tự tổ chức việc làm để tạo thu huy động sức mạnh tồn xã hội, nhập cho thành phần kinh tế cá nhân Xã hội hóa giáo dục bậc phổ thơng nước để đầu tư cho phát triển Để thực mục tiêu đảm bảo Nâng cao nhận thức vai trị, vị trí trì phổ cập tiểu học trung học sở, nguồn lực khoa học cơng nghệ tiến tới tồn thành phố phổ cập bậc trung phát triển kinh tế - xã hội, coi “tri học phổ thông nhằm cung cấp đủ nguồn thức, đội ngũ cán khoa học công số lượng chất lượng cho công tác nghệ tài sản quý nguồn lực quan đào tạo nghề Cung cấp đủ lao động có trọng để thực thành cơng nghiệp trình độ chun môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2030 phân tích trên, Thành phố phải đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục bậc phổ thông Thực tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Một thực trạng Tây Ninh nguồn nhân lực đào tạo cân đối LLLĐ có trình độ Đại học Cao đẳng so với LLLĐ có trình độ THCN CNKT gây tình trạng thiếu trầm trọng LLLĐ CNKT LLLĐ có trình độ THCN Cùng với phát triển Thành phố, thời gian qua sở dạy nghề địa bàn phát triển nhanh Tuy nhiên, so với nhu cầu xã hội cơng tác đào tạo CNH, HĐH Thành phố” Tích cực, chủ động có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chỗ Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, người có trình độ cao, kỹ thuật viên lành nghề công nhân lành nghề cho ngành thu hút đầu tư nước ngành thuộc ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đẩy mạnh việc gửi cán bộ, học sinh, sinh viên ưu tú địa phương đào tạo sở nước ngồi có trình độ KH - CN tiên tiến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ cao Thực xã hội hóa đào tạo cán KH - CN Bên cạnh việc đào tạo đại học, đại học, cần xếp lại hệ thống trường nghề, phát triển trường cao đẳng công nghệ phù hợp với nhu cầu địa phương, khuyến khích Tăng cường hợp tác với tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp tham gia trình thành phố nước có cam kết hợp đào tạo tác với Tây Ninh để gửi học sinh đến học Đẩy mạnh hợp tác quốc tế giáo dục cao đẳng, đại học sau đại học Sự Phát triển giáo dục nước phối hợp nhịp nhàng với phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hòa nhịp nhàng với phát triển tổng thể giáo dục giới kinh tế giới Do đó, để giáo dục đào tạo Thành phố Tây Ninh theo kịp xu phải đẩy mạnh hợp tác với nước tổ chức quốc tế tập với kinh phí ưu đãi Ngồi ra, để có nhanh NNL CLC thạo nghề cần hợp tác đào tạo doanh nghiệp nước đầu tư vào Tây Ninh, tăng cường gửi đào tạo, hợp tác nghiên cứu, làm việc nước theo đường doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt lĩnh vực 3.2 Nhóm giải pháp tạo việc làm Giảm tỷ lệ thất nghiệp giải việc làm Trong năm qua tỷ lệ thất phát triển nguồn nhân lực nhiều hình nghiệp Thành phố Tây Ninh thường thức khác Thông qua mối quan hệ đánh giá ổn định hợp lý với Bộ giáo dục đào tạo, Bộ ngoại giao, đô thị đà phát triển Tỷ lệ đại sứ quán, lãnh quán Việt Nam vào kết điều tra lao động nước Việt Nam, điều tra xác định việc làm năm sở đào tạo có chất lượng cao cho ngành nghề phù hợp với danh Xây dựng phát triển thị trường hàng hóa sức lao động mục mà Tây Ninh có nhu cầu Trong Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân năm trước mắt, tập trung ưu tiên lực phụ thuộc vào phát triển gửi học sinh Tây Ninh đến học thị trường lao động Trên thực tế hai vấn số sở đào tạo có chất lượng cao đề có liên quan chặt chẽ tác động số nước phát triển Liên Bang Nga, qua lại lẫn Do đó, việc đưa Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Cộng hòa giải pháp để thúc đẩy hoạt động thị Pháp, Vương Quốc Anh sở trường lao động vấn đề xúc đào tạo nước đặt Việt Nam 3.3 Nhóm giải pháp hành giản, hiệu Trong đó, việc cải cách thủ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành tục hành giáo dục Những năm vừa qua, Thành phố tiến hành đổi mới, cải cách thủ tục hành với mục tiêu thủ tục hành đơn phận sách chung Giáo dục đào tạo tập trung cải cách thể chế thủ tục, coi nhiệm vụ hàng đầu Tuy nhiên, cải cách thủ tục hành để xây dựng mơ hình cho người cần phải tác động tích cực giáo dục mở, xã hội hóa giáo dục cịn có định hướng lên hai mặt vật chất chậm, làm ảnh hưởng đến sách thu tinh thần hút phát triển nhân tài Thành phố 3.4 Nhóm giải pháp y tế Vì vậy, thời gian tới Thành phố cần đẩy Cùng với việc nâng cao trình độ văn mạnh cải cách thủ tục hành hóa, trình độ chun mơn, trình độ khoa Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi Môi trường xã hội thuận lợi tổng học kỹ thuật việc phát triển thể yếu tố kinh tế, trị, văn hóa, sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải pháp luật, đạo đức, tâm lý, dư luận xã hội, thiện môi trường sống cho người dân phong tục tập quán, truyền thống, gia tiền đề quan trọng, có tính chất đột phá đình cho phép người cống cho vấn đề nâng cao chất lượng nguồn hiến hưởng thụ họ cho họ nhân lực thành phố Bởi vì, khơng có xứng hưởng thụ Do vậy, để có sức khỏe người khơng thể trở mơi trường xã hội thuận lợi, kích thích thành nguồn lực xã hội cống hiến đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghiệp giáo dục, việc nâng cao tình trạng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Hà Văn Ánh (2017), “Vấn đề xây dựng người phát triển nguồn nhân lực 7.Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương (2017), Giáo trình Dân số Phát triển, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”, Tạp 8.“Chính sách thu hút nhân lực chất lượng chí Phát triển nhân lực, (3), tr 5-8 cao cho quan nhà nước từ thực tiễn 2.Đặng Quốc Bảo, Đặng Thị Thanh Huyền (2015), Chỉ số phát triển giáo dục HDI, cách tiếp cận số kết nghiên cứu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 3.Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2019), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 4.Cục Thống kê Tây Ninh(2018), Niên giám Thống kê Tây Ninh 2019, Nxb Thống kê, Hà Nội 5.Đảng Thành phố Tây Ninh(2016), Văn kiện đại hội lần thứ XIX, Nxb Công ty xổ số kiến thiết dịch vụ in, Tây Ninh tỉnh Cao Bằng”, tác giả Hoàng Thị Kim Hồng 10.Dương Anh Hoàng (2018), “Về khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (3), tr - 11.Đồn Khải (2015), Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12.Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn, 6.Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Văn kiện Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung 13.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật giáo dục, ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tác giả chịu trách nhiệm viết : Nguyễn Xuân Hưng Trường Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoai : 0908035257 Email: Nguyenxuanhung76tn@gmail.com Xác nhận GVHD GVC T.S Phạm Thăng ... triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Tây Ninh Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG... cứu sở lý luận nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp nhìn khái quát nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao, tiêu chí xác định nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao. .. đề lý luận nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tây Ninh Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố tây ninh