0

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh

111 0 0
  • Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:33

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh TĨM TẮT Cơng ty TNHH thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh hoạt động quản lý, vận hành, khai thác cơng trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, cung cấp nước công nghiệp sinh hoạt địa bàn tỉnh Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực cơng ty cịn số hạn chế nên việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực công ty cần thiết Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh” có mục tiêu đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực công ty tương lai, phù hợp với bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế Nội dung luận văn kết nghiên cứu bao gồm việc đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Các giải pháp gồm: Công tác tuyển dụng thu hút nhân tài; công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; cơng tác xếp, bố trí lao động; sách chế độ đãi ngộ với người lao động; công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty iv SUMMARY Tay Ninh Irrigation Exploitation One-member Co., Ltd operates mainly in managing, operating, exploiting irrigation works, serving agricultural irrigation, supplying industrial and domestic water in the province However, the quality of human resources of the company still has some limitations, so it is very necessary to develop the quality of human resources at the company Subject: "Human resource development at Tay Ninh Irrigation Exploitation One Member Company Limited" aims to offer solutions to develop human resources at the current company as well as in the future , suitable for the context of international economic integration The main content of the thesis is research results include the assessment of the quality of human resources of Tay Ninh Irrigation Exploitation One Member Limited Company and offering solutions for human resource development in enterprise The solutions include: Recruitment and attracting talent; the training and fostering of human resources; arrangement and arrangement of labor; remuneration policy for employees; corporate culture construction at the company iv MỤC LỤC Trang tựa Trang Quyết định giao đề tài Lý lịch cá nhân i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.Nghiên cứu giới .1 2.Nghiên cứu nước 3.Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục tiêu nghiên cứu 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 4.Đối tượng nghiên cứu 5.Phạm vi nghiên cứu .4 6.Phương pháp nghiên cứu 7.Đóng góp luận văn 8.Kết cấu luận văn .5 PHẦN NỘI DỤNG Chƣơng Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.Một số khái niệm .6 1.1.1.Nguồn nhân lực 1.1.2.Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3.Phát triển chất lượng nguồn nhân lực v 1.2.Một số nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.1.Vai trò phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.2 Đặc điểm NNL doanh nghiệp NNL công ty khai thác thủy lợi 12 1.2.3.Các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 14 1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 17 1.3.1.Thể lực .17 1.3 2.Trí lực 18 1.3 3.Ý thức người lao động .20 1.3 4.Sự hợp lý cấu 21 1.4.Các biện pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực 22 1.4.1.Tuyển dụng nhân lực thu hút nhân tài .22 1.4.2.Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 24 1.4.3.Bố trí sử dụng nguồn nhân lực .24 1.4.4.Đãi ngộ nguồn nhân lực 25 1.4.5.Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 26 1.5.Kinh nghiệm phát triển NNL số công ty thủy lợi 27 1.5.1.Phát triển NNL Công ty thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh .27 1.5.2.Phát triển NNL Công ty thủy lợi Đồng Nai 28 1.5.3.Bài học cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 29 Chƣơng Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 2.1.Giới thiệu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 31 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2.Cơ cấu mơ hình tổ chức công ty 31 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty 34 2.1.4.Tình hình sản xuất kinh doanh công ty 35 2.2.Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực .37 2.2.1.Thể lực 37 2.2.2.Trí lực 38 2.2.3.Ý thức người lao động 39 v 2.2.4.Cơ cấu người lao động 40 2.3.Đánh giá phát triển nguồn nhân lực công ty 43 2.3.1.Tuyển dụng 43 2.3.2.Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 48 2.3.3.Sắp xếp, bố trí sử dụng nguồn nhân lực 50 2.3.4.Đãi ngộ nguồn nhân lực 51 2.3.5.Xây dựng văn hóa cơng ty .58 2.3.6.Kết đạt 59 2.3.7.Những vấn đề tồn 61 2.3.8.Nguyên nhân vấn đề tồn 64 Chƣơng Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty 3.1.Định hướng phát triển 66 3.1.1.Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 66 3.1.2.Định hướng phát triển nguồn nhân lực 67 3.2.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 70 3.2.1.Công tác tuyển dụng thu hút nhân tài 70 3.2.2.Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực .72 3.2.3.Đánh giá thực công việc 74 3.2.4.Bố trí lao động 75 3.2.5.Chính sách đãi ngộ người lao động 76 3.2.6.Xây dựng văn hóa doanh nghiệp .79 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CB.CNV cán công nhân viên TNHH trách nhiệm hữu hạn MTV thành viên CNH-HĐH cơng nghiệp hóa - đại hóa NNL nguồn nhân lực NLĐ người lao động LĐ lao động CN công nhân DN doanh nghiệp CNH, HĐH cơng nghiệp hóa, đại hóa KHKT khoa học kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân Công ty Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh SXKD sản xuất kinh doanh vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh giai đoạn năm 2015-2019 31 Bảng 2.2: Kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2018-2019 35 Bảng 2.3: Thống kê tình hình sức khỏe người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, giai đoạn 2015 - 2019 37 Bảng 2.4: Trình độ chun mơn người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, giai đoạn 2015 - 2019 38 Bảng 2.5: Tổng hợp lao động phận Công ty đến ngày 31/12/2019 40 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo chức Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, giai đoạn 2015 - 2019 40 Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo giới tính độ tuổi Cơng ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, giai đoạn 2015 - 2019 42 Bảng 2.8: Tình hình tuyển dụng lao động công ty giai đoạn 2015 -2019 44 Bảng 2.9: Các bước tuyển dụng lao động công ty 44 Bảng 2.10: Đánh giá nguồn tuyển dụng lao động công ty giai đoạn 2015 - 2019 45 Bảng 2.11: Các tiêu chuẩn tuyển dụng cho vị trí áp dụng cơng ty 46 Bảng 2.12: Tình hình đào tạo Công ty giai đoạn 2015 - 2019 48 Bảng 2.13: Đánh giá cơng tác bố trí sử dụng lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 50 Bảng 2.14: Tiền lương bình quân người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2019 52 Bảng 2.15: Tiền lương người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2019 52 Bảng 2.16: Đánh giá thu nhập người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2019 53 vii Bảng 2.17: Đánh giá văn hóa người lao động Cơng ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh năm 2019 58 Bảng 3.1: Định hướng lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh đến năm 2021 68 Bảng 3.2: Định hướng cấu lao động theo chức Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh đến năm 2021 69 Bảng 3.3: Định hướng đào tạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh đến năm 2021 69 Bảng 3.4: Định hướng trình độ chun mơn người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh đến năm 2021 vii 70 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân lực nguồn lực quan trọng việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong ngành thủy lợi, việc quản lý khai thác cơng trình thủy lợi có vai trị định việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sinh hoạt Để quản lý tốt cơng trình thủy lợi có cấu, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực có vai trị ý nghĩa quan trọng Công ty TNHH thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, UBND tỉnh Tây Ninh làm đại diện chủ sở hữu Hoạt động cơng ty quản lý, vận hành, khai thác cơng trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp với công suất thực tế khoảng bình quân 150.000 ha/năm (năm 2019 148.215 theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Tây Ninh) cung cấp nước công nghiệp, nước thô để sản xuất nước sinh hoạt địa bàn tỉnh Tây Ninh; hoạt động cơng ty có tác động trực tiếp đến phát triển ngành nông nghiệp địa phương Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực công ty tương đối thấp, lực lượng lao động đơng khơng mạnh, trình độ lực cịn nhiều hạn chế mà nguyên nhân công tác phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian qua nhiều bất cập khâu tuyển dụng, đào tạo bố trí lao động Do đó, việc phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh cần thiết Chính vậy, tác giả thực nghiên cứu đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh” để làm rõ sở khoa học tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty thời gian tới Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Nghiên cứu giới Có thể chia nội dung nghiên cứu nguồn nhân lực thành 03 nhóm sau: - Nghiên cứu góc độ trì nâng cao thể lực NNL: Các nghiên cứu tập trung vào vấn đề cải thiện thể chất người lao động - Nghiên cứu góc độ nâng cao trí lực nguồn nhân lực: Các nghiên cứu khoa học thường sâu vấn đề đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ làm việc người lao động điển nghiên cứu Dorothy Grover Bolton (2011) - Nghiên cứu nâng cao phẩm chất NNL: Những nghiên cứu thường nhấn mạnh xây dựng văn hóa DN, quy tắc ứng xử, tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật lao động điển nghiên cứu Stewart Liff (2011) 2.2 Nghiên cứu nƣớc Trong nước có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan với nhiều hướng tiếp cận khác nhau, như: - Nghiên cứu góc độ trì nâng cao thể lực NNL: Các nghiên cứu góc độ này, kể đến tác phẩm “Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành cơng nghiệp hóa - đại hoá” Vũ Huy Chương (2011) Tác giả sâu khai thác việc hồn thiện lý thuyết mơi trường làm việc giải pháp nhằm tạo dựng mơi trường làm việc thân thiện giúp NLĐ làm việc hiệu - Nghiên cứu góc độ nâng cao trí lực NNL:Trên lĩnh vực nâng cao trí lực NNL nhiều nhà khoa học quan tâm, tiếp cận nghiên cứu có nhiều tác phẩm nhiều tác giả khác công bố Điển hình kể đến tác phẩm “Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam” Phan Văn Kha (2007), tác giả đưa khái niệm, nội dung việc đào tạo sử dụng NNL, từ tác giả đưa chiến lược nhằm đào tạo phát triển NNL chất lượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn kinh tế thị trường Việt Nam Cịn Lê Thị Mỹ Linh (2009) khái quát hóa phát triển vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo, phát triển nhân lực nói chung phát triển nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng Việt Nam - Nghiên cứu nâng cao phẩm chất nguồn nhân lực: Đề cập vấn đề này, nghiên cứu thường tập trung vào kỷ luật lao động, quan hệ lao động, tác phong làm việc NNL, Trần Văn Toàn (2012), đề xuất giải pháp nâng cao ý thức kỷ luật cho NNL bối cảnh tồn cầu hóa Phạm Cơng Nhất (2008) phân tích thực trạng NNL Việt Nam số lượng ... TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Trách nhiệm. .. trạng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh Chương 3:Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN... 1.5.2 .Phát triển NNL Công ty thủy lợi Đồng Nai 28 1.5.3.Bài học cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh 29 Chƣơng Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh, Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh