0

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh

93 1 0
  • Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:33

Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh TĨM TẮT Cơng ty TNHH thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nƣớc, với chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tây Ninh Cơng ty cịn đƣợc giao nhiệm vụ sửa chữa kênh mƣơng từ ngân sách nhà nƣớc nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi Do nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty cịn hạn chế nên việc quản lý, sử dụng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ cơng ty cần thiết Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh” với mong muốn đƣa đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng công ty Luận văn bao gồm nội dung là: Hệ thống hóa số lý luận, quản lý vốn đầu tƣ quản lý đầu tƣ Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc nguồn kinh phí hỗ trợ cơng ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc tƣ nguồn kinh phí hỗ trợ cơng ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh v SUMMARY Tay Ninh Irrigation Exploitation One Member Company Limited is a 100% state-owned enterprise, with the main function of managing and exploiting irrigation works in Tay Ninh province The company is also tasked with repairing canals from the state budget and supporting the use of irrigation products and services Due to the limited capital from the state budget and the limited funding sources of the Company, the management and use to improve the efficiency of capital investment in the company is very necessary Therefore, the author chooses the research topic: "Analysis of the management and use of capital investment in construction at Tay Ninh Irrigation One Member Co., Ltd." with the desire to propose solutions to overcome the shortcomings of the company's management and use of capital construction investment The thesis includes the main contents as: To systematize some theories about investment capital management and investment management Evaluate the current state of management and use of capital construction investment from the state budget and supportive funding sources of Tay Ninh Irrigation Exploitation One Member Limited Company Proposing solutions to improve the management and use of capital construction investment capital from the state budget and supporting funding sources at Tay Ninh Irrigation Exploitation One Member Company Limited vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu .5 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 6 Phƣơng pháp nghiên cứu .6 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .7 PHẦN NỘI DUNG .8 Chƣơng .8 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC .8 1.1 Tổng quan đầu tƣ xây dựng 1.1.1 Khái niệm quản lý vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN 1.1.2 Khái niệm vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN 1.1.3 NSNN vai trò vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN 11 1.1.4 Đầu tƣ XDCB từ nguồn kinh phí hỗ trợ 13 1.2 Quy trình quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn NSNN 14 1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 17 1.2.2 Giai đoạn thực dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình .17 1.2.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng, nghiệm thu bàn giao đƣa vào sử dụng 19 1.3 Nội dung quản lý đầu tƣ xây dựng từ vốn ngân sách nhà nƣớc .19 1.3.1.Công tác lập quản lý quy hoạch 19 1.3.2 Về công tác kế hoạch vốn đầu tƣ 20 1.3.3 Phân cấp quản lý vốn đầu tƣ xây dựng từ vốn NSNN 20 1.3.4 Công tác lập, thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng .21 1.3.5 Công tác lập quản lý dự tốn xây dựng cơng trình 21 1.3.6 Công tác đấu thầu, chọn thầu nghiệm thu cơng trình .22 vii 1.3.7 Cơng tác tốn vốn đầu tƣ cơng trình xây dựng 23 1.3.8 Cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hoàn thành 23 1.3.9 Cơng tác tra, kiểm tra q trình sử dụng vốn đầu tƣ XDCB .24 1.3.10 Công tác tổ chức máy quản lý nhà nƣớc đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tƣ xây dựng .24 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn 25 1.4.1 Kinh nghiệm nƣớc .25 1.4.2 Kinh nghiệm nƣớc .27 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Công ty 29 Chƣơng 31 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 31 2.1 Tổng quan Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh .31 2.2 Đặc điểm Công ty .33 2.3 Thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty giai đoạn 2015 – 2019 .35 2.3.1 Cơ sở pháp lý máy quản lý chi đầu tƣ XDCB từ NSNN nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty 35 2.3.2 Thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty giai đoạn 2015 – 2019 39 2.3.3 Phân tích ý kiến điều tra hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ công ty cán lãnh đạo .49 2.4 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân .51 2.4.1 Tồn tại, hạn chế 51 2.4.2 Nguyên nhân .59 2.5 Đánh giá chung hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ 61 2.5.1 Những kết đạt đƣợc 61 2.5.2 Những tồn .62 Chƣơng 64 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH 64 3.1 Định hƣớng công tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty 64 viii 3.1.1 Quan điểm chi đầu tƣ XDCB từ NSNN nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty giai đoạn 2015 – 2019 .64 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty .64 3.2 Các giải pháp hoàn thiện 65 3.2.1 Khâu phân bổ lập kế hoạch 65 3.2.2 Lựa chọn nhà thầu tổ chức thầu, định thầu nghiệm thu cơng trình .65 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng giải ngân toán vốn đầu tƣ 68 3.2.4 Quyết tốn vốn đầu tƣ XDCB hồn thành 69 3.2.5 Kiểm tra, tra, giám sát cộng đồng .70 3.2.6 Tổ chức hợp lý máy quản lý, bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Chính phủ Bộ ngành 74 UBND tỉnh 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTXD: Đầu tƣ xây dựng KT-XH: Kinh tế-xã hội NSNN: Ngân sách nhà nƣớc TMĐT: Tổng mức đầu tƣ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ: Tài sản cố định UBND: Ủy ban nhân dân XDCB: Xây dựng DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty 32 Bảng 2.2: Năng lực khai thác tƣới giai đoạn 2015 – 2019 34 Bảng 2.3: Năng lực diện tích thiết kế 35 Bảng 2.4: Dự tốn vốn nghiệp thủy lợi đƣợc bố trí giai đoạn 2015 – 2019 39 Bảng 2.5: Dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ đƣợc bố trí giai đoạn 2015 – 2019 40 Bảng 2.6: Tình hình quản lý đấu thầu giai đoạn 2015 – 2019 42 Bảng 2.7: Tình hình tốn vốn đầu tƣ XDCB giai đoạn 2015 – 2019 44 Bảng 2.8: Tình hình thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành nguồn kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2015 – 2019 45 Bảng 2.9: Tình hình thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hoàn thành nguồn nghiệp thủy lợi giai đoạn 2015 – 2019 46 Bảng 2.10: Tình hình thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành giai đoạn 2015 – 2019 02 nguồn vốn 47 Bảng 2.11: Số liệu điều tra hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ Công ty 49 Bảng 2.12: Kết thực hình thức định thầu giai đoạn 2015 – 2019 53 x Bảng 2.13: Kết thực hình thức chào hàng cạnh tranh giai đoạn 2015 – 2019 54 Bảng 2.14: Dự án hoàn thành đƣợc tốn giai đoạn 2015 – 2019 56 Bảng 2.15: Tình hình tăng, giảm sau thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hoàn thành giai đoạn 2015 – 2019 58 xi PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đầu tƣ xây dựng hoạt động đầu tƣ nhằm tạo cơng trình xây dựng, tài sản cố định tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, tiền đề quan trọng trình phát triển kinh tế-xã hội kinh tế, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Đầu tƣ xây dựng đƣợc thực nhiều nguồn vốn khác nhau, nhƣng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN có ý nghĩa quan trọng kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty TNHH thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nƣớc, có chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tây Ninh Ngồi ra, Cơng ty đƣợc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tƣ dự án sửa chữa thƣờng xuyên kênh mƣơng từ NSNN từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi Cơng ty Công ty quản lý 1.650 tuyến kênh tƣới cấp, với tổng chiều dài 1.546,738 km, kiên cố hóa 1.035,1 km, đạt 66,92% Diện tích tƣới tiêu bình quân Công ty phục vụ 49.005 ha/vụ đạt 73,17% diện tích thiết kế, tỷ lệ kênh mƣơng đƣợc kiên cố hóa cịn thấp Theo định số 843/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 UBND tỉnh phê duyệt phƣơng cấu lại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020, mục tiêu đề mở rộng diện tích tƣới đồng thời với nâng cao hiệu tƣới lên 80% diện tích thiết kế Do đó, để đạt đƣợc mục tiêu cần phải có giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn vốn chi cho đầu tƣ XDCB nhằm tăng diện tích phục vụ tƣới tăng số tuyến kênh đƣợc kiến cố hóa nhiều Với điều kiện tỉnh, nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc nguồn hỗ trợ Cơng ty cịn hạn chế, việc quản lý, sử dụng nhằm nâng cao hiệu đầu tƣ vấn đề cấp bách đặt Ban lãnh đạo Cơng ty có nhiều biện pháp tăng cƣờng quản lý chi đầu tƣ XDCB đạt hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp kinh tế-xã hội tỉnh nhà Tuy nhiên, hạn chế nguyên nhân khác từ hệ thống văn pháp quy, việc triển khai lập kế hoạch đầu tƣ sở, nguồn vốn đầu tƣ, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, giải ngân toán thẩm tra phê duyệt tốn, dẫn đến cơng tác quản lý hiệu đầu tƣ XDCB chƣa cao Từ sở trên, việc có giải pháp quản lý hiệu vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc nguồn kinh phí hỗ trợ Công ty cần thiết Là cán cơng tác phịng Tài vụ thuộc Cơng ty, trực tiếp phụ trách cơng tác tốn vốn đầu tƣ xây dựng bản, lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Trƣơng Thị Minh Cảnh (2017) công tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nhƣ: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế chậm, khối lƣợng vốn đầu tƣ đƣợc huy động giảm; Tình trạng thất thốt, lãng phí hoạt động đầu tƣ xây dựng cịn diễn phổ biến Qua đó, tác giả đƣa giải pháp nhƣ: Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch; Nâng cao chất lƣợng lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tƣ; Tăng cƣờng công tác lựa chọn nhà thầu; Tổ chức quản lý thi cơng xây dựng cơng trình; quản lý nghiệm thu, bàn giao đƣa cơng trình vào sử dụng; Tăng cƣờng cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hồn thành; Tăng cƣờng tra, giám sát cộng đồng cơng khai tài chính; Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán quản lý vốn đầu tƣ XDCB Trƣơng Hồng Hải (2018) công tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nhƣ: Việc quản lý nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến tình trạng đầu tƣ cịn dàn trải, chƣa phát huy hiệu nguồn vốn đầu tƣ, gây thất thoát, lãng phí; phê duyệt dự án đầu tƣ chủ trƣơng đầu tƣ chƣa đƣợc phê duyệt; hồ sơ dự thầu số nhà thầu chƣa tuân thủ đầy đủ yêu cầu hồ sơ mời thầu Qua đó, tác giả đƣa giải pháp nhƣ: Nâng cao lực chuyên môn, nhận thức chủ thể thực công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN; Ban hành nguyên tắc tiêu chí xác định chủ trƣơng đầu tƣ, lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tƣ điều chỉnh lại phân cấp quản lý vốn đầu tƣ; Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến sách quản lý vốn đầu tƣ XDCB; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tƣ sử dụng NSNN; Nâng cao chất lƣợng lập, thẩm định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, tăng cƣờng công tác lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tốn vốn, nâng cao cơng tác tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng công khai tài Trần Mãn Hà (2010) xác định vấn đề công tác sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng nhƣ: Việc lập dự án đầu tƣ, việc lựa chon nhà thầu, công tác giải ngân vốn đầu tƣ xây dựng bản, cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hồn thành Qua đó, tác giả đƣa giải pháp nhƣ: Công tác quy hoạch phải triệt để tuân thủ trình tự xây dựng từ cơng tác kế hoạch hóa, cơng tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết; Làm tốt công tác thẩm định dự án trƣớc định đầu tƣ, đem lại nguồn lợi lớn cho xã hội mà cịn giúp cho cơng tác quy hoạch, hoạch định chiến lƣợc đầu tƣ ngày đƣợc nâng cao chất lƣợng; Nâng cao trách nhiệm chủ đầu tƣ từ khâu lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức cơng tác đấu thầu, giám sát q trình triển khai dự án nhà thầu có chế độ xử phạt nhà thầu vi phạm, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ý nghĩa bật cơng trình nghiên cứu khơng phải đầu tƣ thật nhiều đạt đƣợc kết cao, đầu tƣ công mức gây tác động lấn át đến đầu tƣ khu vực tƣ, hiệu đầu tƣ khu vực tƣ thƣờng cao hơn, làm chậm tốc độ tăng trƣởng kinh tế Theo kết nghiên cứu Hồ Xn Hịe (2018), cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi dẫn đến cơng tác tƣới đạt hiệu chƣa cao, cơng trình xuống cấp nhanh, thiếu vốn đầu tƣ kênh nội đồng Qua đó, tác giả đƣa giải pháp nhƣ: Cũng cố hệ thống sở thủy lợi để nâng cao hiệu sử dụng nƣớc; đẩy mạnh công tác tu, bảo dƣỡng, sửa chữa cơng trình; hồn thiện kỹ thuật, quản lý cơng trình; tăng cƣờng cơng tác quản lý tƣới, tiêu, giám sát đánh giá kết thực hiện; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa Trần Viết Hƣng (2018) phân tích cơng tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nhƣ: Việc lập phân bổ dự toán ngân sách chƣa lƣờng hết đƣợc nhu cầu nguồn vốn thực tế đầu tƣ; Công tác giám sát khâu khảo sát, thiết kế chƣa tốt dẫn đến sai sót nhu cầu sử dụng dự án sau hồn lĩnh vực chun mơn khác để thực đào tạo chuyên môn sâu lĩnh vực công tác Cần đƣợc quan tâm thƣờng xuyên để phổ cập, cập nhật kiến thức kịp thời quản lý đầu tƣ XDCB cho cán làm nhiệm vụ quản lý đầu tƣ XDCB đáp ứng yêu cầu giai đoạn Đặc biệt trọng công tác quản lý tập huấn nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến quản lý đầu tƣ XDCB cấp sở, việc phân cấp quản lý đầu tƣ xây dựng phải phù hợp với lực quản lý sở Có nhƣ bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý đầu tƣ xây dựng tình hình Có sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi ngƣời địa phƣơng công tác tỉnh nhà Quy hoạch đào tạo cán trẻ có lực chuyên mơn, có nghiệp vụ thành thạo đƣa đào tạo chun mơn, có chế độ hỗ trợ để động viên, khuyến khích nhân tài TĨM TẮT CHƢƠNG Từ phân tích thực tế tồn nguyên nhân công tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty thời gian qua; định hƣớng công tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty Tác giả đƣa giải pháp cần tập trung giải thời gian tới, nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB nhƣ: Quản lý chặt chẽ khâu phân bổ lập kế hoạch; tăng cƣờng quản lý công tác lựa chọn nhà thầu; nâng cao chất lƣợng công tác giải ngân tốn vốn; tổ chức quản lý thi cơng, nghiệm thu bàn giao đƣa cơng trình vào sử dụng; nâng cao chất lƣợng cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hoàn thành; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán quản lý vốn đầu tƣ tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ XDCB 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích đặc thù hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, luận văn tổng kết đƣợc ƣu điểm, hạn chế trình quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB Cơng ty để tìm ngun nhân làm giảm hiệu trình quản lý sử dụng vốn cho đầu tƣ XDCB Công ty qua giai đoạn trình đầu tƣ Trên sở luận văn đƣa giải pháp mang tính trọng yếu để hồn thiện q trình quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XNCB từ NSNN Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh Bằng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, sở kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn luận văn hệ thống lại giải số nội dung lý luận thực tiễn sau: Luận văn khái quát làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN, vốn đầu tƣ XDCB, vai trò đầu tƣ XDCB nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý đầu tƣ XDCB từ vốn NSNN Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh Từ kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý sử dụng vốn cho đầu tƣ XDCB Công ty Cuối luận văn đƣa giải pháp, kiến nghị cụ thể để hoàn thiện hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN nguồn kinh phí hỗ trợ Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh Với kết đạt đƣợc luận văn, tơi hy vọng đóng góp phần cơng sức nhỏ bé vào việc hồn thiện hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN từ nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty Tuy nhiên, hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều phận, lĩnh vực nên giải pháp, kiến nghị luận văn đóng góp nhỏ tổng biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN nói chung Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh nói riêng 73 Đầu tƣ XDCB lĩnh vực thủy lợi có vai trị định việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà Do đó, tác giả xin đƣa số kiến nghị sau: Chính phủ Bộ ngành Cần có sách ổn định, thống trì chế hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi, thơng qua Cơng ty dành tối thiểu 30% nguồn thu để tu, bảo dƣỡng, sửa chữa trì hệ thống kênh mƣơng, đảm bảo mục tiêu cấp nƣớc tƣới cho sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh Về sách lĩnh vực quản lý đầu tƣ XDCB đƣợc nhà nƣớc ban hành, có sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động đầu tƣ XDCB Tuy nhiên, chế sách đầu tƣ XDCB chƣa có tính ổn định, thống lâu dài, thƣờng xuyên điều chỉnh, thay đổi, có trƣờng hợp vừa ban hành lại có văn bản điều chỉnh ngƣời áp dụng không áp dụng đƣợc phải có văn hƣớng dẫn gây khó khăn cơng tác quản lý Do đó, cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện chế sách quản lý đầu tƣ có tính thống nhất, ổn định lâu dài Rà soát cắt giảm thủ tục hành rƣờm rà, khơng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi, mơi trƣờng thơng thống cho địa phƣơng tổ chức triển khai thực Khi ban hành Luật phải kịp thời ban hành Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn UBND tỉnh Trên sở kiến nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành định thay Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, Biện pháp thi cơng, dự tốn cơng trinh Quyết tốn cơng trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thuộc nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 74 UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Thơng tƣ số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nƣớc Bộ Tài (2017), Thơng tƣ số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng năm 2017 Bộ Tài quy định lập dự tốn, phân bổ tốn kinh phí để thực sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sở vật chất Bộ Tài (2011), Thơng tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn ngân sách nhà nƣớc Bộ Tài (2017), Thông tƣ số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2017 Bộ Tài quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu tƣ nguồn ngân sách nhà nƣớc theo niên độ ngân sách hàng năm Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2019), Thông tƣ số 05/2019/TTBNNPTNT ngày 02 tháng năm 2019 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Thái Bá Cẩn (2007), Quản lý tài lĩnh vực đầu tƣ XDCB, Nhà xuất Tài Hà Nội 7.Trƣơng Thị Minh Cảnh (2017), Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Ngãi Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý đầu tƣ xây dựng Chính phủ (2007), Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 143/2003/NĐCP ngày 28/11/2003 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2015 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tƣ 11 Trƣơng Hồng Hải (2018), Thực sách quản lý đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Nam 12 Nguyễn Ngọc Hải (2019), Kinh nghiệm quản lý, phân bổ sử dụng ngân sách 76 cho dự án đầu tƣ xây dựng bản, Tạp chí Tài kỳ tháng 7/2019 13 Nguyễn Ngọc Hải (2019), kinh nghiệm quản lý, phân bổ sử dụng ngân sách cho dự án đầu tƣ XDCB,Tạp chí tài kỳ tháng năm 2019 14.Trần Mã Hán (2010), Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh Đồng Nai 15 Học Viện hành Quốc gia (2011), Giáo trình quản lý hành nhà nƣớc, Tập 1, 2011 16 Hồ Xn Hịe (2018), Hồn thiện cơng tác quản lý cơng trình thủy lợi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Trị 17 Trần Viết Hƣng (2018), Quản lý đầu tƣ xây dựng từ vốn ngân sách nhà nƣớc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 18 Bùi Đức Huy (2017), Quản lý chi đầu tƣ xây dựng từ NSNN Đại Học Huế 19 Kho bạc Nhà nƣớc Tây Ninh (2019), Công văn số 70/KBTN-KSC ngày 22 tháng 01 năm 2019 20 Vũ Quang Phiến (2019), Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Quân khu Bộ Quốc phòng 21 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách, số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 22 Quốc hội (2017), Luật Thủy lợi, số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 23 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu, số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 24 Sở Tài (2017), Quyết định phê duyệt tốn dự án hoàn thành số 62/QĐ-STC ngày 21/3/2017 25 Sở Tài (2019), Quyết định phê duyệt tốn dự án hồn thành số 425/QĐ-STC ngày 07/10/2019 26 Sở Tài (2019), Quyết định phê duyệt tốn dự án hồn thành số 537/QĐ-STC ngày 22/11/2019 27 Sở Kế hoạch Đầu tƣ (2017), Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình số 527/QĐ-SKHĐT ngày 08/11/2017 28 Sở Kế hoạch Đầu tƣ (2017), Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 77 xây dựng cơng trình số 565/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2017 29 Phạm Thị Túy (2006), nghiên cứu tác động việc phát triển kết cấu hạ tầng giảm nghèo Việt Nam 30 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (2006), Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, Biện pháp thi cơng, dự tốn cơng trinh Quyết tốn cơng trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thuộc nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tƣ xây dựng 31 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (2009), Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 32 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (1990), Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11 tháng năm 1990 UBND tỉnh Tây Ninh thành lập Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh 33 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (2008), Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 UBND tỉnh Tây Ninh chuyển đổi Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 34 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (2014), Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt điều lệ hoạt động công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh 35 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (2018), Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2018 UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt phƣơng án tái cấu lại công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh giai đoạn 2016 2020 36 Ủy Ban thƣờng Vụ Quốc hội (2001), Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng năm 2001 37 Vũ Đào Anh Vũ (2017), Quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ xây dựng từ vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 78 Đồng 38 Nguyễn Thị Mỹ Yến (2018), Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Ban Quản lý Khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 79 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC (Dành cho cán lãnh đạo làm cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB) Kính thưa Q Ơng (bà)! Tơi tên Lê Phƣớc Hồng - học viên cao học trƣờng Đại học Sƣ Phạm kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nhằm phục vụ cho việc hồn thiện khóa học mình, tơi nghiên cứu đề tài: “Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh” Hy vọng với hiểu biết kinh nghiệm lĩnh vực đầu tƣ xây dựng bản, ý kiến giúp đỡ q Ơng (bà) thơng qua phiếu điều tra giúp tơi tiến hành đƣợc nghiên cứu Tơi xin cam kết tất thông tin thu đƣợc tƣ phiếu điều tra đƣợc giữ bí mật tuyệt đối, đƣợc sử dụng cho mục đích hồn thiện luận văn thạc sỹ mình, khơng sử dụng cho mục đích khác I.MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 1.Đơn vị anh/chị công tác: ………………………………………………………… 2.Chức vụ anh/chị phụ trách: ………………………………………………… 3.Tuổi đời: …………………………………………………………………………… 4.Giới tính: ………………………………………………………………………… 5.Bằng cấp chuyên môn: …………………………………………………………… II.ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI CÔNG TY TNHH MV KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH Xin anh (chị) cho biết ý kiến nhận định sau công tác quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng Công ty nhƣ nào? (Xin đánh dấu x vào câu trả lời: “Đồng ý” “không đồng ý”) Stt Nội dung khảo sát Công ty không thực công tác lập quản lý quy hoạch Công tác lập kế hoạch vốn đầu tƣ công ty thực chƣa đảm bảo quy trình 80 Đồng ý Khơng đồng ý Stt Nội dung khảo sát Công tác phân cấp quản lý vốn đầu tƣ công ty đƣợc thực theo quy định Công tác lập, thẩm định dự án đầu tƣ công ty phối hợp với Sở ngành thực quy định, đảm bảo quy trình đầu tƣ Cơng tác lập quản lý dự tốn xây dựng, cơng ty áp dụng định mức, tiêu chuẩn quy định hành đảm bảo xác Cơng tác đấu thầu, chọn thầu, cơng ty chọn hình thức định thầu chủ yếu Công tác giải ngân, tốn vốn đầu tƣ, cơng ty tốn tỷ lệ tƣơng đối cao (90% khối lƣợng hồn thành) Cơng tác tốn vốn đầu tƣ, cơng ty lập thủ tục kịp thời nhƣng Sở Tài thẩm tra, tốn chậm trễ Cơng tác tra, kiểm tra q trình sử dụng vốn, cơng ty Sở ngành thực tƣơng đối tốt Công tác tổ chức máy, cán làm công tác quản lý vốn 10 đầu tƣ kiêm nhiệm nên hạn chế Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý ông (bà)! 81 Đồng ý Không đồng ý PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH ANALYSIS OF MANAGEMENT AND USE OF BASIC CONSTRUCTION INVESTMENT CAPITAL IN TAY NINH HYDROPOWER MINING COMPANY LIMITED Le Phuoc Hoang[*] Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM TÓM TẮT Đầu tư xây dựng hoạt động đầu tư nhằm tạo cơng trình xây dựng, tài sản cố định tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, tiền đề quan trọng trình phát triển kinh tế-xã hội kinh tế, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, hoạt động quản lý chi đầu tư xây dựng bộc lộ hạn chế, bất cập, hiệu đầu tư chưa cao Trên sở luận giải, làm rõ vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh Trong đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích, thống kê liệu từ báo cáo, tài liệu có liên quan đến công tác chi đầu tư XDCB Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, phương pháp vấn lãnh đạo để xác định đánh giá công tác chi đầu tư XDCB Cơng ty (2015-2019) Qua đó, tác giả đề xuất số giải pháp, kiến nghị hồn thiện cơng tác quản lý sử dụng đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh Từ khóa: đầu tư XDCB; phân tích; hoạt động; hoàn thiện; giải pháp SUMMARY Capital construction investment is an investment activity aimed at creating construction works, fixed assets and creating technical and material foundations for the society, which is an important prerequisite in the economic development process- economic society, realize the country's industrialization and modernization However, the management of capital construction investment spending still reveals limitations, shortcomings, and investment efficiency is not high On the basis of explanations and clarifications of theoretical issues, analysis and assessment of the current situation, the author proposes solutions to improve the management and use of capital construction investment in one company member of Tay Ninh irrigation exploitation In this topic, the author uses the method of collecting, synthesizing, analyzing and statistics data from reports and documents related to capital construction investment spending at Mining One Member LLC Tay Ninh Irrigation, leader interview method to determine the evaluation of capital construction investment spending at the Company (2015-2019) Thereby, the author has proposed a number of solutions and recommendations to improve the management and use of capital construction investment at Tay Ninh Irrigation One Member Limited Company Keywords: capital construction investment; analysis; work; complete; solution ĐẶT VẤN ĐỀ Đầu tư xây dựng hoạt động đầu tư nhằm tạo cơng trình xây dựng, tài sản cố định tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, tiền đề quan trọng trình phát triển kinh tế-xã hội kinh tế, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xuất phát từ vai trò quan trọng đầu tư XDCB nghiệp đổi đất nước, Đảng Nhà nước trọng công tác chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, việc quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thời gian qua bộc lộ hạn chế, bất cập, hiệu đầu tư chưa cao Công ty TNHH thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, có chức quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Tây Ninh Cơng tác chi đầu tư XDCB tỉnh Tây Ninh lãnh đạo Cơng ty quan tâm có nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua Với mục đích đóng góp số ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách kinh phí hỗ trợ tỉnh Công ty TNHH thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, đồng thời với mong muốn nghiên cứu, phân tích rõ số vấn đề lý luận hoạt động chi đầu tư XDCB giai đoạn nay, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh” Bài báo nghiên cứu khoa học gồm phần sau: Đặt vấn đề Phương pháp nghiên cứu Kết Bàn luận Lời cảm ơn phần tài liệu tham khảo PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU sở lý luận (Chương I); thực trạng (Chương II) Thu thập liệu từ tham khảo tài liệu: Phương pháp tác giả dựa nguồn thông tin thứ cấp thu thập từ tài liệu nghiên cứu trước nghiên cứu, báo, sách… liên quan đến vấn đề nghiên cứu để luận giải, làm rõ vấn đề lý luận Thu thập số liệu thứ cấp: báo cáo tổng hợp Công ty tài liệu có liên quan liên quan đến cơng tác quản lý đầu tư XDCB Công ty giai đoạn (2015-2019) 2.2 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích Được sử dụng việc tổng hợp, phân tích số liệu, phân tích quy định pháp luật chi đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách Công ty địa bàn tỉnh Tây Ninh 2.3 Phƣơng pháp thống kê Phương pháp được sử dụng việc thống kê số liệu, vấn đề có liên quan đến thực trạng chi đầu tư xây dựng Công ty Bước 1: Thu thập số liệu liên quan đến công tác quản lý chi đầu tư XDCB Bước 2: Trên sở số liệu thu thập tiến hành xử lý tổng hợp, trình bày; kết có tổng hợp theo bảng, biểu để khái quát đặc trưng tổng thể Đưa nhận xét dựa kết phân tích, từ đề xuất ý kiến để góp phần phát triển nhằm hồn thiện cơng tác chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty 2.4 Phƣơng pháp chuyên gia Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí hỗ trợ Công ty TNHH thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh Bước 1: Trên sở mục tiêu vấn đề cần nghiên cứu, tiến hành lựa chọn chun gia có nhiều kinh nghiệm cơng tác ngành thủy lợi Công ty đưa vào danh sách khảo sát lấy ý kiến 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin liệu từ nguồn khác Tác giả lựa chọn 11 cán lãnh đạo công tác Công ty để tiến hành khảo sát Phương pháp sử dụng nghiên cứu: Tình hình nghiên cứu đề tài; Bước 2: Tiến hành khảo sát trực tiếp chuyên gia thông qua bảng câu hỏi khảo sát Nội dung khảo sát ghi nhận, tổng hợp làm sở cho việc đưa nhận định, đánh giá tình hình thực trạng tác giả KẾT QUẢ Trên sở lý thuyết thực tiễn kết hợp liệu khảo sát ý kiến chuyên gia, thông qua phương pháp so sánh, phân tích để đưa nhận xét, đánh giá hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB Công ty 3.1 Thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng Công ty giai đoạn 2015-2019 Công tác lập kế hoạch vốn: Vốn nghiệp thủy lợi NSNN bố trí cho cơng ty đầu tư 11,21 tỷ đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty 115,233 tỷ đồng [1] Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu 118 dự án; chào hàng cạnh tranh 01 dự án; tổng giá trị gói thầu 70,143 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu 68,729 tỷ đồng; tiết kiệm 1,413 tỷ đồng [2] Cơng tác kiểm sốt, tốn: Cơng ty lập thủ tục gửi Kho bạc nhà nước Tây Ninh toán vốn nghiệp thủy lợi, nguồn kinh phí hỗ trợ Cơng ty trực tiếp toán Tổng toán 67,789 tỷ đồng, đạt 88,54% [3] Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực quy trình Tổ chức thi cơng đảm bảo tiến độ chất lượng Công tác kiểm soát, toán vốn đầu tư kịp thời, đảm bảo đủ vốn tốn Cơng tác thẩm tra, phê duyệt tốn thực xác, thời gian 4.2 Những vấn đề tồn Công tác lập kế hoạch, danh mục đầu tư công ty thực cịn chậm Cơng tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đa phần áp dụng hình thức định thầu Điều khơng tạo nên tính cạnh tranh hiệu Về cơng tác giải ngân tốn vốn đầu tư, chưa có biện pháp tốn hiệu để thúc đẩy đơn vị thi cơng lập hồ sơ, hồn thành cơng trình, tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng thời gian Cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành, số lượng cán thẩm tra, tốn Sở Tài q mỏng, khối lượng hồ sơ nhiều nên tốn cịn chậm 4.3 Ngun nhân vấn đề tồn Hệ thống pháp luật quy định quản lý đầu tư XDCB nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng Công tác thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành: Tổng số dự án thẩm tra, toán 119; Giá trị thẩm tra, phê duyệt toán 76,56 tỷ đồng [4] Một số cán làm công tác quản lý vốn đầu tư kiêm nhiệm, chưa đủ lực đáp ứng yêu cầu công việc, chưa thường xuyên nghiên cứu cập nhật văn Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý đầu tư XDCB chưa lãnh đạo Công ty quan tâm mức BÀN LUẬN Nghiên cứu tác giả tập trung vào thực trạng nhằm đánh giá kết hạn chế công tác quản lý đầu tư XDCB Cơng ty Qua đề xuất số giải pháp, kiến nghị phù hợp 4.1 Những kết đạt đƣợc Cơng tác lập kế hoạch đầu tư có cải tiến đáng kể, tổ chức kiểm tra, rà sốt cơng trình xuống cấp để lập danh mục đầu tư sửa chữa kịp thời Cán làm cơng tác thẩm tra, tốn cịn số nội dung chưa linh động 4.4 Giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động quản lý chi đầu tƣ XDCB Cơng ty Thứ nhất: Hồn thiện khâu phân bổ lập kế hoạch Công tác chuẩn bị lập dự án, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư cho năm sau phải đảm bảo theo quy định Luật đầu tư cơng Các cơng tác phải hồn thành trước 31/10 năm trước để Sở Tài bố trí dự tốn chủ động việc xây dựng kế hoạch tài cho nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi Thứ hai: Lựa chọn nhà thầu tổ chức thầu, định thầu Nâng cao nghiệp vụ, tiến tới chuyên mơn hóa, chun nghiệp hóa việc lựa chọn nhà thầu cho đối tượng tham gia, đối tượng tham gia trình lựa chọn nhà thầu bao gồm: Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, tổ chuyên gia đấu thầu, quan tổ chức thẩm định Tăng cường cơng tác kiểm tra cơng trình trước tốn, tránh tình trạng giám sát đơn vị thi cơng thông đồng ký khống khối lượng Giảm tỷ lệ lần tốn thứ xuống cịn 80% khối lượng hồn thành bổ sung lần toán thứ nhà thầu nộp hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng toán tiếp 10% khối lượng, lần thứ cơng trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Sở Tài phê duyệt tốn tốn tiếp 5%, cịn lại 5% giữ bảo hành Thực tốt trình tự thực đấu thầu bao gồm: Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, làm rõ hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ, làm rõ hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu, trình duyệt thẩm định kết trúng thầu, phê duyệt kết đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ký kết hợp đồng Thứ tư: Quyết tốn vốn đầu tư XDCB hồn thành Cương chống hình thức khép kín đấu thầu Cơ quan tài cần nắm xác số lượng dự án đầu tư hoàn thành nghiệm thu chưa tốn, để có giải pháp xử lý Đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh đấu thầu quy định luật đấu thầu Xử lý nghiêm minh theo luật định tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu theo Luật đấu thầu Kiên áp dụng biện pháp chế tài cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu để xử phạt hình vi vi phạm luật Đấu thầu Cần khắc phục tình trạng nhà thầu chủ đầu tư có mối quan hệ thân thiết nên lúc nhận nhiều cơng trình, dàn trải xe máy, thiết bị, nhân lực làm kéo dài thời gian thi công; sau trúng thầu, ký hợp đồng lại với đơn vị khác không đủ tiêu chuẩn lực thi công Giám sát xử lý triệt để hành vi định định thầu chủ đầu tư gói thầu không phép định thầu Thứ ba: Nâng cao chất lượng giải ngân toán vốn đầu tư Áp dụng nghiêm hình thức xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn có hành vi vi phạm quy định thời gian toán, nghiệm thu, toán sai khối lượng Đối với dự án có tính chất phức tạp, quy mơ lớn, Sở Tài trình UBND tỉnh thành lập tổ tư vấn thẩm tra, toán Nhưng trách nhiệm Sở Tài cá nhân cán làm cơng tác thẩm tra Bố trí cán làm cơng tác thẩm tra tốn có đủ lực nhằm đảm bảo thẩm tra quy định Trong thẩm tra toán cần lưu ý đến đơn giá, khối lượng, chất lượng, chủng loại vật liệu, đối chiếu với dự toán duyệt điều khoản nêu hợp đồng Khơng thẩm tra tốn chưa nhận đủ hồ sơ theo quy định Tránh tình trạng quan thẩm tra ngâm hồ sơ, chủ đầu nên gửi hồ sơ trình phê duyệt tốn dự án hồn thành phận cửa, lấy giấy hẹn, không gửi trực tiếp phịng Tài đầu tư trước 4.5 Một số kiến nghị Đối với Chính phủ Bộ ngành Cần có sách ổn định, thống trì chế hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi, thơng qua Cơng ty dành tối thiểu 30% nguồn thu để tu, bảo dưỡng, sửa chữa trì hệ thống kênh mương, đảm bảo mục tiêu cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh Về sách lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB nhà nước ban hành, có sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động đầu tư XDCB Tuy nhiên, chế sách đầu tư XDCB chưa có tính ổn định, thống lâu dài, thường xuyên điều chỉnh, thay đổi, có trường hợp vừa ban hành lại có văn bản điều chỉnh người áp dụng không áp dụng phải có văn hướng dẫn gây khó khăn cơng tác quản lý Do đó, cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chế sách quản lý đầu tư có tính thống nhất, ổn định lâu dài Rà soát cắt giảm thủ tục hành rườm rà, khơng cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi, mơi trường thơng thống cho địa phương tổ chức triển khai thực Khi ban hành Luật phải kịp thời ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Trên sở kiến nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành định thay Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, Biện pháp thi cơng, dự tốn cơng trinh Quyết tốn cơng trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thuộc nguồn vốn Sự nghiệp thủy lợi có tính chất đầu tư xây dựng; Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 952/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài nghiên cứu mình, tơi nhận nhiều quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn hỗ trợ tận tình đồng nghiệp Cơng ty hồn thành luận văn nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cám ơn thầy TS.Lê Quang Thông, người theo sát, tận tình bảo hướng dẫn thực đề tài Đối với UBND tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] UBND tỉnh Tây Ninh (2015-2019) Quyết định giao dự toán ngân sách Quyết định phê duyệt kế hoạch tài hàng năm [2] Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh (2015-2019) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu [3] Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh (2015-2019) Bảng tổng hợp tình hình tốn hàng năm [4] Sở Tài tỉnh Tây Ninh (2015-2019) Quyết định phê duyệt tốn dự án hồn thành Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Lê Phước Hoàng Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh Điện thoại: 0919976577 Email: lehoang_2908@yahoo.com.vn ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 2.1 Tổng quan Công ty TNHH thành viên khai thác thủy lợi. .. đổi Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh thành Công tyTNHH thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh doanh nghiệp nhà nƣớc sở hữu 100% vốn trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh Hoạt động Công ty TNHH Một thành. .. cho quản lý sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN Công ty 29 Chƣơng 31 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh, Phân tích hoạt động quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi tây ninh