0

Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh

120 0 0
  • Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:31

Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh TÓM TẮT LUẬN VĂN Bài luận văn nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng, phân tích nhân tố tác động đến hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Tây Ninh Tác giả sử dụng sở liệu giai đoạn năm 2016 – 2018 làm sở để đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cơng tác lập kế hoạch dự tốn thu thuế; Cơng tác quản lý tính thuế; Cơng tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Công tác kiểm tra, tra thuế; Quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Tây Ninh Bên cạnh đó, tác giả tiến hành điều tra, khảo sát 30 cán công chức Cục thuế tỉnh Tây Ninh để nắm bắt thông tin thêm liên quan đến công tác liên quan đến quản lý thuế thu nập doanh nghiệp Luận văn nêu kết đạt được, 07 hạn chế nguyên nhân Từ hạn chế nêu chương 2, tác giả nêu phương hướng, nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh năm 2020 đề xuất 08 (tám) giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: Thực tốt cơng tác lập dự tốn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, phân tích dự báo nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp; Tăng cường hệ thống kiểm soát tuân thủ thuế thu nhập doanh nghıệp; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thuế thời gian tới; Tăng cường quản lý tình trạng hoạt động người nộp thuế; Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp; Hoàn thiện công tác cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế; Tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thơng tin đại hóa hạ tầng kỹ thuật quản lý thuế; Tăng cường đào tạo đội ngũ cán công chức ngành Thuế Kết nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh” có ý nghĩa thực tiễn Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, giúp Ban lãnh đạo Cục Thuế xác định, đánh giá, phân tích thực trạng gợi ý số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Từ tập trung nâng cao chất lượng kiểm sốt thu thuế nói chung thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng ln Lãnh đạo Cục Thuế quan tâm, góp phần nâng cao uy tín Ngành thuế hồn thành mục tiêu trị Đảng Nhà nước giao iii ABSTRACT This dissertation is aimed at assessing the current situation, analyzing the factors affecting corporate income tax management activities at the Tax Department of Tay Ninh province The author uses the 2016 - 2018 database as the basis to evaluate and analyze the current situation of corporate income tax management at the Tax Department of Tay Ninh province, including: tax collection; Tax calculation bases management; The management of tax registration, tax declaration and payment; Propaganda and taxpayer support; Tax examination and inspection; Tax debt management, tax debt enforcement Analysis of factors affecting corporate income tax management at the Tax Department of Tay Ninh province In addition, the author also investigated and surveyed 30 civil servants of the Tax Department of Tay Ninh province to capture additional information related to the management of corporate income tax Thesis has stated the results achieved, 07 limitations and causes From the limitations mentioned in Chapter 2, the author has stated the directions and tasks of the Tax Department of Tay Ninh province in 2020 and proposed 08 (eight) solutions to improve the management of corporate income tax in The Tax Department of Tay Ninh province, specifically: To well make the estimation of corporate income tax revenue, analyze the forecast of corporate income tax revenues; Strengthening the corporate income tax compliance control system; To step up tax information and propaganda in the coming time; Strengthen management of taxpayers' operational status; Strengthen corporate income tax inspection and examination; Completing enforcement, debt collection and tax violation handling; To enhance the development of the information technology system and modernize the technical infrastructure in tax administration; Strengthen the training of tax officials and employees The research results of the topic: "Evaluation of corporate income tax administration at the Tax Department of Tay Ninh province" has practical significance to the Tax Department of Tay Ninh province, helping the Board of Directors of the Tax Department to determine and evaluate , analyzing the current situation as well as suggesting some solutions to perfect the management of corporate income tax at the Tax Department of Tay Ninh province Since then, focusing on improving the quality of tax collection in general and corporate income tax in particular has always been concerned by the leaders of the Tax Department, contributing to improving the prestige of the tax industry as well as completing the Party's political goals and State allocation iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ .x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nước .3 2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Mục tiêu nghiên cứu .5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập thông tin 6.2 Phương pháp phân tích, xử lý thơng tin Dự kiến đóng góp luận văn .7 Kết cấu luận văn .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế TNDN 1.1.1 Tổng quan thuế TNDN .8 1.1.2 Khái niệm quản lý thuế TNDN 10 1.1.3 Đặc điểm quản lý thuế TNDN 11 1.1.4 Căn phương pháp tính thuế TNDN 12 1.1.5 Vai trò quản lý thuế TNDN 15 1.2 Nội dung quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp .15 v 1.2.1 Cơng tác lập kế hoạch dự tốn thu thuế .16 1.2.2 Công tác quản lý tính thuế 17 1.2.3 Công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế 18 1.2.4 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế .20 1.2.5 Công tác tra, kiểm tra thuế .21 1.2.6 Công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.25 1.3.1 Yếu tố khách quan .25 1.3.1.1 Hệ thống sách, pháp luật thuế 25 1.3.1.2 Người nộp thuế 26 1.3.1.3 Sự phối hợp Sở, Ban, Ngành chức .27 1.3.1.4 Các yếu tố mơi trường bên ngồi khác 27 1.3.2 Yếu tố chủ quan .28 1.3.2.1 Tổ chức máy quan thuế 28 1.3.2.2 Trình độ đội ngũ cán quản lý thuế 28 1.3.2.3 Quy chế làm việc .29 1.3.2.4 Điều kiện vật chất 29 1.4 Chỉ tiêu phân tích quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 33 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH TÂY NINH 33 2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội .33 2.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoạt động thu thuế địa bàn tỉnh Tây Ninh 34 2.2.1 Khái quát Cục Thuế tỉnh Tây Ninh 34 2.2.2 Công tác quản lý thu thuế .36 2.3 Phân tích thực trạng quản lý thuế TNDN Cục thuế tỉnh Tây Ninh 38 2.3.1 Công tác lập kế hoạch dự toán thu thuế .38 2.3.2 Công tác quản lý tính thuế .40 vi 2.3.3 Công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế 46 2.3.4 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 48 2.3.5 Công tác tra, kiểm tra thuế 50 2.3.6 Công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế 58 2.4 Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động quản lý thuế TNDN Cục thuế tỉnh Tây Ninh .61 2.4.1 Yếu tố khách quan .61 2.4.1.1 Hệ thống sách, pháp luật thuế 61 2.4.1.2 Người nộp thuế 61 2.4.1.3 Sự phối hợp Sở, Ban, Ngành chức .62 2.4.1.4 Các yếu tố mơi trường bên ngồi khác 62 2.4.2 Yếu tố chủ quan .63 2.4.2.1 Tổ chức máy quan thuế 63 2.4.2.2 Trình độ đội ngũ cán quản lý thuế 63 2.4.2.3 Quy chế làm việc .64 2.4.2.4 Điều kiện vật chất 64 2.5 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Tây Ninh .64 2.5.1 Kết đạt .64 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 66 2.5.2.1 Hạn chế 66 2.5.2.2 Nguyên nhân 68 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 74 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH TÂY NINH 74 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh năm 2020 74 3.2 Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh 76 3.2.1 Thực tốt cơng tác lập dự tốn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, phân tích dự báo nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp 76 vii 3.2.2 Tăng cường hệ thống kiểm soát tuân thủ thuế thu nhập doanh nghıệp 76 3.2.3 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thuế thời gian tới 77 3.2.4 Tăng cường quản lý tình trạng hoạt động người nộp thuế 80 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 81 3.2.6 Hồn thiện cơng tác cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế 84 3.2.7 Tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin đại hóa hạ tầng kỹ thuật quản lý thuế 85 3.2.8 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán công chức ngành Thuế 85 TÓM TẮT CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 87 Kết luận: 87 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT .95 PHỤ LỤC 98 DANH SÁCH CHUYÊN GIA 98 PHỤ LỤC 100 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 100 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung diễn giải CQT Cơ quan Thuế DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng CBCC Cán công chức MST Mã số thuế NNT Người nộp thuế QLT Quản lý thuế NSNN Ngân sách Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TNDN Thu nhập doanh nghiệp CNTT Công nghệ thông tin TTHT Tuyên truyền hỗ trợ UBND Ủy ban nhân dân ix DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 1.1 Tình hình thu loại thuế năm 2018 năm 2019 Bảng 2.1 Biên chế công chức Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh 35 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy theo mơ hình chức 36 Bảng 2.3 Kết thu loại thuế địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016-2018 37 Bảng 2.4 Dự toán thu thuế TNDN địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016-2018 39 Bảng 2.5 Thống kê số liệu năm 2016 43 Bảng 2.6 Thống kê số liệu năm 2017 44 Bảng 2.7 Kết thực công tác tuyên truyền 49 Bảng 2.8 Kết hỗ trợ NNT 49 Bảng 2.9 Kết thanh, kiểm tra thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Tây Ninh 51 Bảng 2.10 Kiểm tra thuế TNDN năm 2016 52 Bảng 2.11 Kiểm tra thuế TNDN năm 2017 53 Bảng 2.12 Kiểm tra thuế TNDN năm 2018 54 Bảng 2.13 Tổng hợp danh sách nợ thuế đến ngày 31/12/2018 59 Hình 3.1 Các giải pháp nâng cao tính tn thủ thuế 77 Bảng 3.2 Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 80 Bảng 3.3 Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 82 x MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam có phát triển lớn mạnh chiều sâu chiều rộng Để phát huy hiệu hệ thống thuế, ngành thuế không ngừng đề biện pháp quản lý tốt nguồn thu Công tác quản lý thu thuế phản ánh Luật quản lý thuế hành văn pháp luật thuế khác, việc chấp hành, thực doanh nghiệp quan quản lý thuế có bước tiến Tuy nhiên, công tác thực còn bất cập hạn chế định Luật Quản lý thuế bước sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế đất nước tạo khung pháp lý chung để thực thi tất luật thuế khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước quan quản lý thuế thu Luật Quản lý thuế quy định thống phương thức quản lý chung sắc thuế khoản thu Ngân sách, tạo tảng cho việc áp dụng chế quản lý thuế tiên tiến, đại theo hướng tự tính, tự khai tự nộp thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp khoản thuế trực thu chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu Ngân sách Nhà nước Trong sắc thuế áp dụng Việt Nam nay, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không loại thuế đem lại nguồn thu lớn cho NSNN, còn cơng cụ để Nhà nước thực sách cơng xã hội điều tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Sau 20 năm thực Luật thuế TNDN , đến thuế TNDN phát huy tác dụng tích cực việc khuyến khích phát triển kinh doanh; khuyến khích xuất đầu tư; tạo nguồn thu lớn ổn định cho NSNN quan trọng việc quản lý thu thuế TNDN trọng Tuy nhiên, công tác quản lý thu thuế TNDN còn gặp nhiều trở ngại chế sách, quy trình quản lý thu còn nhiều vướng mắc, trình độ lực cán chưa đáp ứng, ý thức chấp hành nghĩa vụ người nộp thuế (NNT) còn thấp Cho nên gây thất thu lớn quản lý thuế (QLT) thuế TNDN Số lượng doanh nghiệp đầu tư địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày tăng năm gần Năm 2019, tồn tỉnh có 5.684 doanh nghiệp, tăng 657 doanh nghiệp so với năm 2018 Tổng số vốn đăng ký 107.842 tỷ đồng, tăng 16.995 tỷ đồng so với năm 2018 (UBND tỉnh Tây Ninh, Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 UBND tỉnh Tây Ninh.) Bên cạnh đó, theo báo cáo tổng kết năm 2019 (Báo cáo số thu loại thuế, phí ) Cục thuế tỉnh Tây Ninh Nhận thấy số tiền thu thuế TNDN chiếm tỷ trọng cao loại thuế có có xu hướng tăng Năm 2018 chiếm tỷ trọng 25,59 % năm 2019 chiếm tỷ trọng 30,50%, tăng 4,91% Có thể khẳng định thêm lần thuế TNDN chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu Ngân sách Nhà nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng Bảng 1.1 Tình hình thu loại thuế năm 2018 năm 2019 Đơn vị tính: triệu VNĐ STT Nội dung Năm 2018 Tỷ trọng Năm 2019 Tỷ trọng Thuế GTGT 1.667.623 52,06% 1.846.324 48,09% Thuế TNDN 819.708 25,59% 1.170.833 30,50% Thuế TTĐB 4.110 0,13% 4.720 0,12% Thuế TNCN 649.223 20,27% 752.242 19,59% Thuế Tài nguyên 62.387 1,95% 65.070 1,69% 3.203.051 100% 3.839.189 100% Tổng cộng (Nguồn: Cục thuế tỉnh Tây Ninh) Từ phân tích trên, để đánh giá tác động cơng tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, từ yếu kém, tồn đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cần thiết Xuất phát từ thực tế trên, để tăng nguồn thu NSNN để quản lý tốt việc chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế TNDN doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Tây Ninh, tác giả chọn đề tài “Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Tây Ninh” chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA Họ tên Năm sinh Nguyễn Thị Sang 1971 Nguyễn Thị Ước Nguyện 1973 Phạm Thị Thu Trang 1981 Nguyễn Thị Thúy Vân 1984 Nguyễn Thị Thu Hằng 1966 Nguyễn Thị Nhàn 1969 Lê Thị Tố Quyên 1990 Phạm Thanh Hùng 1966 Trang Kim Thanh 1984 10 Nguyễn Hồng Sứ 1965 11 Trần Thị Hương Giang 1970 12 Nguyễn Xuân Thủy 1966 13 Trương Thị Chí Hiền 1990 14 Trần Thiện Phương 1963 15 Trịnh Bá Nhị 1968 16 Võ Kiên Trung 1974 17 Nguyễn Thị Kim Hân 1984 18 Phạm Huế Phương 1994 19 Phạm Thanh Hà 1970 20 Đặng Văn Dũng 1968 21 Nguyễn Thị Hoàng Hoa 1968 22 Trần Thị Ngọc Linh 1983 STT Đơn vị công tác Chức vụ Phòng Kê khai kế toán thuế Phòng Kê khai kế toán thuế Phòng Kê khai kế toán thuế Phòng Kê khai kế toán thuế Phịng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự tốn Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự toán Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự tốn Phịng Quản lý thuế thu nhập cá nhân Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân Phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Trưởng phịng Phó trưởng Phòng Kiểm sốt viên thuế Kiểm sốt viên thuế Trưởng Phòng Phó trưởng phòng 98 Chuyên viên Trưởng phòng Chuyên viên Trưởng Phòng Phó trưởng Phòng Kiểm sốt viên thuế Chun viên Trưởng Phòng Phó trưởng phịng Chun viên Chun viên Kiểm tra viên thuế Trưởng phịng Phó trưởng phịng Kiểm sốt viên thuế Chuyên viên Ghi 23 Nguyễn Thị Hoàng Nam 1983 24 Đặng Mỹ Linh 1972 25 Phan Xuân Vinh 1967 26 Nguyễn Thị Thắm 1971 27 Nguyễn Văn Dẫn 1964 28 Huỳnh Phú Quốc 1968 29 Nguyễn Thành phương 1984 30 Lê Bình Nam 1974 Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số Phòng Kiểm tra thuế số 99 Chuyên viên Phó trưởng phịng Trưởng phịng Phó trưởng Phòng KSVC Thuế Kiểm sốt viên thuế Kiểm soát viên thuế Kiểm soát viên thuế PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Số phiếu phát ra: 30; Số phiếu thu về: 30; Số phiếu hợp lệ: 30 I THÔNG TIN CHUNG - Giới tính: Nam: 40% - Độ tuổi: 18 ÷ 30 tuổi: 10% 41 ÷ 50 tuổi: 26,67% - Nữ: 60% 31 ÷ 40 tuổi: 23,33% 51 ÷ 60 tuổi: 40% Thạc sĩ, tiến sĩ: 10%; Đại học: 80%; Dưới đại học: 10% Trực tiếp làm chuyên môn: 53,33%; Quản lý, lãnh đạo: 46,67%; Khác: 0% Số năm công tác: Dưới 10 năm: 10%; Từ 10 năm đến 20 năm: 23,33%; Trên 20 năm: 66,67% II THÔNG TIN ĐIỀU, TRA KHẢO SÁT Mức độ đánh giá STT Ký hiệu Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Điểm trung bình Số lượng Tỷ lệ % Công tác tập huấn - hỗ trợ DN TH_HT1 10,00 26,67 15 50,00 13,33 - - 2,67 TH_HT2 10,00 23,33 14 46,67 20,00 - - 2,77 TH_HT3 - - 16,67 10 33,33 15 50,00 - - 3,33 TH_HT4 - - 13,33 11 36,67 15 50,00 - - 3,37 TH_HT5 - - - - 16,67 15 50,00 10 33,33 4,17 TH_HT6 - - - - 20,00 16 53,33 26,67 4,07 TH_HT7 - - 16,67 23,33 30,00 30,00 3,73 Quy định thuế TNDN TNDN1 - - 10,00 20,00 14 46,67 23,33 3,83 TNDN2 - - 10,00 20,00 14 46,67 23,33 3,83 10 TNDN3 - - 10,00 23,33 15 50,00 16,67 3,73 11 TNDN4 - - 10,00 20,00 14 46,67 23,33 3,83 10,00 26,67 13 43,33 20,00 3,73 12 TNDN5 Công tác kiểm tra thuế TNDN 13 KT1 - - 10,00 26,67 12 40,00 23,33 3,77 14 KT2 - - 10,00 26,67 11 36,67 26,67 3,80 15 KT3 - - 10,00 30,00 10 33,33 26,67 3,77 16 KT4 - - 10,00 30,00 10 33,33 26,67 3,77 100 Công tác thu nợ thuế TNDN 17 TN1 - - 26,67 12 40,00 10 33,33 - - 3,07 18 TN2 - - 23,33 13 43,33 10 33,33 - - 3,10 19 TN3 - - 20,00 13 43,33 11 36,67 - - 3,17 20 TN4 - - 20,00 13 43,33 11 36,67 - - 3,17 101 `` 102 103 ` 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... công tác Quản lý thu? ?? Thu nhập doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác Quản lý thu? ?? Thu nhập doanh nghiệp Cục Thu? ?? tỉnh Tây Ninh thời gian qua Đề giải pháp hồn thiện cơng tác Quản lý thu? ?? Thu. .. quản lý thu? ?? TNDN Nội dung quản lý thu? ?? thu nhập doanh nghiệp: Công tác lập kế hoạch dự tốn thu thu? ??; Cơng tác quản lý tính thu? ??; Cơng tác quản lý đăng ký thu? ??, khai thu? ??, nộp thu? ??; Công tác tuyên... thu? ?? - Về ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá tác động công tác quản lý thu thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Cục Thu? ?? tỉnh Tây Ninh, từ yếu kém, tồn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thu? ?? thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh, Đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh tây ninh