0

Giao An Lop 4 15

29 2 0
  • Giao An Lop 4 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:11

Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2a: - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Laøm baøi taäp phaàn a - Laøm vaøo phieáu - Chữa bài - Nhận xét chữa bài HS khá giỏi Baøi 2 b: laøm vaø[r] (1)TUAÀN 14 Thứ hai: 18/11/2014 MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 27 : CHÚ ĐẤT NUNG I MUÏC TIEÂU - Biết bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng số từ ngữ gợi tả ,gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật ( chàng kị sĩ, ông Hòn Rấm, chú bé Đất ) - Hiểu nội dung : Chú bé Đất can đảm ,muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm nhiều việc có ích đã dám nung mình lửa đỏ ( trả lời các câu hỏi SGK)  Kĩ sống đươọc giáo dục bài - Xaùc ñònh giaù trò - Tự nhận thức thân - Thể tự tin II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoa phoùng to - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III CÁC HOẠT DẠY HỌC GV HS Lớ p baù p caù o OÅn ñònh : Kieâm tra sæ soá KTBC : - Một vài HS thực theo yêu cầu - Gọi HS tiếp nối đọc đoạn bài văn hay chữ tốt và trả lời câu hỏi và nội dung - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài GTB : Ghi baûng - Laéng nghe Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - Chú ý theo dõi và làm dấu đoạn - HDHS chia đoạn Đoạn : Tết trung thu …chăn châu Đoạn : Cu Chắt …thuỷ tinh Đoạn : Còn lại - Mỗi em đọc đoạn ( lượt ) - Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn - HDHS đọc các từ sau: tết trung thu, chăn trâu, - HS đọc cá nhân và đọc đồng thật đoảng, thủy tinh, bẩn hết, - Đọc nối tiếp ( em từ) - Gọi HS đọc phần chú giải - em ngoài caïnh - Yêu cầu đọc theo nhóm đôi - Chuù yù theo doõi - HDHS cách đọc đúng câu hỏi, câu cảm baøi - HS đọc toàn bài - Gọi HS đọc toàn bài - Laéng nghe - GV đọc mẫu toàn bài b/ Tìm hieåu baøi - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đoạn 1/ Một chàng kị sĩ cưỡi ngựa bảnh ,một 1/ Cu Chắt có đồ chơi gì? Chúng khác naøng coâng chuùa ngoài laàu son ,moät chuù beù nhö theá naøo ? đất Chúng làm bột màu , và làm đất sét - Những đồ chơi cu Chắt khác : - Lắng nghe bên là chàng kị sĩ bảnh bao ,hào hoa cưỡi ngựa (2) tía ,dây vàng với nàng công chúa xinh đẹp ngồi lầu son với bên là chú bé đất sét mộc mạc ,giống hình người Nhưng đồ chơi chú có câu chuyện riêng - Yêu cầu HS đọc đoạn + Cu Chắt để đồ chơi mình vào đâu ? + Những đồ chơi cu Chắt làm quen với nhö theá naøo ? + Vì chú bé Đất lại ? 2/ Chú bé Đất đâu và gặp chuyện gì ? 3/ Vì chú bé đất định trở thành Đất Nung ? - Cả lớp đọc thầm + Vaøo naép caùi traùp hoûng + Họ làm quen với cu đất đã làm bẩn quần áo đẹp chàng kị sĩ và nàng công chuùa neân caäu ta bò cu chaét khoâng cho hoï chôi với + Vì chơi mình chú cảm thấy buồn và nhớ queâ 2/ Chú bé Đất nhớ quê, cánh đồng ,gặp trời đổ mưa, Chú bị ngấm nước, rét run 3/ Vì chú sợ bị ông Hòn Rấm chê là nhát 3/ Vì chú muốn xong pha làm nhiều việc coù ích - Laéng nghe - Chúng ta thấy thay đổi thái độ cu Đất Lúc đầu chú sợ nóng ngạc nhiên không tin đất có thể nung lửa Cuối cùng chú hết sợ ,vui vẻ tự nguyện xin nung Điều đó khẳng định : Chú bé Đất muốn xông pha ,Muốn trở thành người có ích 4/ Chi tiết “ nung lửa ’’tượng trưng cho 4/ Chi tiết “ nung lửa “ tượng trưng cho ñieàu gì ? ,gian khổ và thử thách mà người vượt qua để trở thành cứng rắn và hữu ích - Laéng nghe - Ông cha ta thường nói :“Lửa thử vàng ,gian nan thử sức ’’con người tôi luyện gian nan ,thử thách càng can đảm , mạnh mẽ và cứng rắn Cu Đất biết đâu sau này chú ta làm việc thật có ích cho sống - Một vài em nêu – ý kiến khác - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Nhaéc laïi vaø ghi naøi - Keát luaän vaø ghi baûng - Chuù yù theo doõi c/ Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ có đoạn văn và HDHS luyện đọc ( Đoạn ) - Chuù yù laéng nghe - GV đọc mẫu đoạn văn - em đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS đọc lại - Đọc thầm - Cho HS đọc nhẫm - em thi đọc - Tổ chức cho HS thi đọc - Thực - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Đọc phân vai - Cho HS thi đọc theo hình thức phân vai ( có thời gian ) - Thực - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Một vài em đọc lại Cuûng coá , daën doø - Theo doõi - Gọi học đọc lại nội dung (3) - GD thực tiển - Về nhà đọc bài và xem trước bài sau -Nhận xét tiết học - Lắng nghe và nhớ MÔN: TOÁN TIEÁT 66 : CHIA MOÄT TOÅNG CHO MOÄT SOÁ I MUC TIEÂU - Bieát chia moät toång cho moät soá - Bước đầu biết dụng tính chất chia tổng cho số thực hành tính II CHUAÅN BÒ - Viết bảng bài toán, quy tắc III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC GV HS - Hát đồng Ổn ñònh : Haùt vui KTBC : - Lên bảng thực yêu cầu - Gọi HS nhắc lại quy tắc Nhân số với tổng và công thức - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài - Laéng nghe GTB : Tiết học toán hôm các em làm quen với tính chất tổng chia cho số Dạy bài mới: a/ So sánh giá trị biểu thức - Chuù yù theo doõi - Viết lên bảng hai biểu thức : (35 + 21 ) : vaø 35 : + 21 : - Lên bảng làm HS lớp làm vào - Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức trên ( 35 + 21 ) : = 56 :7 = 35 : + 21 : = + = + Gía trị hai biểu thức (35 + 21 ) : và 35 : + Gía trị biểu thức ( 35 + 21 ) : và 35 : + + 21 : baèng 21 : nào so với ? - Neâu : Vaäy ta coù theå vieát : - HS đọc biều thức ( 35+ 21 ) : = 35 : + 21 : b/ Ruùt keát luaän veà moät toång chia cho moät soá + Coù daïng laø moät toång chia cho moät soá + Biểu thức (35 + 21 ) : có dạng nào ? + Biểu thức là tổng hai thương + Hãy nhận xét dạng biểu thức 35 : + 21 :7 ? + Thương thứ là 35 :7 thương thứ hai là 21 + Nêu thương biểu thức này :7 + Laø caùc soá haïng cuûa toång ( 35 + 21 ) + 35 và 21 là gì biểu thức (35 + 21) : ? + laø soá chia + Còn là gì biểu thức ( 35 + 21 ) : ? - Laéng nghe vaø neâu laïi - Vì ( 35 + 21 ) : vaø 35 :7 + 21 :7 neân ta noùi : Khi thực chia tổng cho số ,nếu các số hạng tổng chia hết cho số chia ta có thể chia số hạng cho số chia ,rồi cộng các kết tìm với c/ Luyện tập thực hành Baøi 1: + Tính giá trị biểu thức hai cách + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? °Tính toång roài laáy toång chia cho soá chia - Yêu cầu HS nêu cách tính biểu thức trên (4) - Vì biểu thức có dạng là tổng chia cho số, các số hạng tổng chia hết cho số chia nên ta có thể thực hai cách tính trên - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Nhaän xeùt cho ñieåm °Lấy số hạng chia cho số chia cộng các kết với - Theo doõi - Laøm treân baûng, nhaùp a/ (15 + 35) : Caùch 1: (15 + 35) : = 50 : = 10 Caùch : (15 + 35) : = 15 : + 35 : = + = 10 ( 80 + ) : Caùch : ( 80 + ) : = 84 : = 21 Caùch : ( 80 + ) : = 80 : + : = 20 + = 21 b Viết lên bảng biểu thức : 12 : + 20 : - Yeâu caàu HS tìm hieåu caùch laøm vaø laøm baøi theo maãu + Theo em vì coù theå vieát laø : 12 : + 20 : = (12 + 20 ) : - Yêu cầu HS tự làm - Nhaän xeùt cho ñieåm Baøi 2: - Yêu cầu HS thực tính giá trị biểu thức theo caùch - Yêu cầu lớp nhận xét bài làm bạn - Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu cách làm mình Nhaän xeùt cho ñieåm a/ b/ Bài 3: Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau -Nhận xét tiết học - Thực tính theo mẫu + Vì biểu thức 12 : + 20 :4 thì ta có 12 vaø 20 cuøng chia cho ,aùp duïng tính chaát moät toång chia cho moät soá ta coù theå vieát : 12 : +20 : = ( 12 + 20 ) :4 - HS lên bảng làm lớp làm vào phiếu đổi phieáu kieåm tra baøi laãn - HS leân baûng laøm baøi - HS lớp nhận xét - Lần lượt HS nêu HS khá giỏi : ĐS : 15 nhóm - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ MÔN: LỊCH SỬ TIEÁT 14 : NHAØ TRAÀN THAØNH LAÄP I MUÏC TIEÂU - Biết sau nhà Lý, là nhà Trần, kinh đô là Thăng Long, tên nước là Đại Việt : + Đến cuối kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần thành lập + Nhà Trần đặt tên kinh đô là Thăng Long, tên nước là Đại Việt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS (5) Ổn ñònh : Haùt vui KTBC : - Gọi HS lên bảng thực yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài trước - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài a GTB : Ghi baûng b Daïy baøi môi: HĐ1 : Hoàn cảnh đời Nhà Trần - Yêu cầu HS sau đọc SGK đoạn “ đến cuối kỉ XII Nhà Trần thành lập” + Hoàn cảnh nước ta cuối kỉXII nào ? + Trong hoàn cảnh đó, nhà Trần đã thay nhà Lyù nhö theá naøo ? Kết luận : Khi nhà Lý suy yếu, tình hình đất nước khó khắn, nhà Lý không còn gánh vác việc nước nên thay nhà Lý nhà Trần là ñieàu taát yeáu HĐ2 : Nhà Trần xây dựng đất nước - Tổ chức cho học sinh làm bài trên phiếu - Yeâu caàu baùo caùo keát quaû - Nhaän xeùt : Tất các ý trên + Hãy tìm việc cho thấy thời Trần, quan hệ vua và quan, vua và dân chưa quaù xa ? - HS khá giỏi : Biết việc làm nhà Trần nhằm củng cố xây dựng đất nước : chú ý xây dựng lực lượng quân đội, chăm lo bảo vệ đê điều, khuyến khích nông dân sản xuất Cuûng coá ,daën doø - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - Về nhà ôn lại bài và trả lờicác câu hỏi - Nhận xét tiết học - Hát đồng - HS thực yêu cầu - Laéng nghe - Đọc thầm + Cuoái theá kæ XII, nhaø lyù suy yeáu, noäi boä trieàu đình lục đục, đời sống nhân dân khổ cực giặc ngoại xâm lăm le xâm lược nước ta Vua Lý phải dựa vào lực nhà Trần ( Trần Thủ Độ) để giữ vàng + Vua Lyù Hueä Toâng khoâng coù trai neân truyền ngôi cho gái là Lý Chiêu Hoàng Trần Thủ Độ tìm cách Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, nhường ngôi cho chồng Nhà trần thành lập - Laéng nghe - Đọc bài và hoàn thành phiếu - Baùo caùo - Nhaän xeùt + Vua Trần cho đặt chuông lớn thềm cung điện để nhân dân đến thỉnh có điều gì cầu xin ,oan ức Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua vaø caùc quan naém tay ca haùt vui veû - Một vài em đọc lại - Laéng nghe MÔN: ĐẠO ĐỨC TIEÁT 14: BIEÁT ÔN THAÀY, GIAÙO CO GIAÙO I MUÏC TIEÂU - Biết công lao thầy giáo, cô giáo - Nêu việc cần làm thể biết ơn thầy giáo, cô giáo - Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo  Các kĩ sống giáo dục bài (6) - Kó naêng laéng nghe loøi daïy baûo cuûa thaày coâ - Kĩ thể kính trọng, biết ơn với thầy cô II CHUAÅN BÒ - SGK đạo đức - Tranh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIEÁT GV Ổn ñònh : Haùt vui KTBC : - Gọi HS lên thực yêu cầu - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài a GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HĐ1 : Xử lí tình ( trang 20, 21 SGK ) - Neâu tình huoáng - Gọi HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy - Gọi HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí lựa chọn - Cho HS thảo luận lớp các cách ứng xử Kết luận : Các thầy giáo cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay ,điều tốt Do đó các em phải kính troïng bieát ôn thaày giaùo coâ giaùo HÑ2 : Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi ( baøi taäp SGK ) - Yêu cầu nhóm HS làm bài - Cho nhóm HS thảo luận - Gọi HS lên chữa bài tập các nhóm khác nhận xét boå sung - Nhận xét và đưa phương án đúng bài tập Các tranh 1,2,3 thể thái độ kính trọng biết ơn thaày giaùo coâ giaùo Tranh Khoâng chaøo coâ giaùo cô không dạy lớp mình là biểu không tôn troïng thaày giaùo ,coâ giaùo HÑ3 : Thaûo luaän nhoùm ( baøi taäp SGK ) - Chia nhoùm HS moãi nhoùm nhaän phieáu hoïc taäp yêu cầu các nhóm lựa chọn việc làm thể loøng bieát ôn thaày giaùo coâ giaùo vaø tìm theâm caùc vieäc laøm bieåu hieän loøng bieát ôn thaáy giaùo coâ giaùo - Gọi nhóm lên thảo luận và ghi việc laøm vaøo phieáu - Gọi nhóm trình bày cho các nhóm khác bổ sung - Keát luaän : Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Nhắc nhở các bạn thực kính trọng , biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã và dạy mình - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau HS - Hát đồng - HS thực yêu cầu - Laéng nghe - Nghe và dự đoán các tình - Chọn các ứng xử và trình bày lí - Thaûo luaän theo nhoùm - Laéng nghe - Laøm baøi - Thaûo luaän - Chữa bài - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc - Chia nhoùm nhaän phieáu - Từng nhóm lên thảo luận - Từng nhóm lên trình bày - Laéng nghe - Đọc ghi nhớ - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ (7) - Nhận xét tiết học Thứ ba: 19 /11 / 2014 MOÂN: CHÍNH TAÛ TIEÁT 14 : CHIEÁC AÙO BUÙT BE ( Nghe vieát ) I MUÏC TIEÂU - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng bài văn ngắn - Làm đúng bài tập 2a/b II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Phieáu hoïc taäp III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Lớp báo cáo Ổn ñònh : Kieåm tra sæ soá Kieåm tra baøi cuõ - Gọi HS lên bảng viết lại số từ HS viết sai - Một vài em lên bảng viết, HS còn lại viết vaøo baûng nhieàu - Nhận xét chữ viết HS Dạy bài a Gíới thiệu bài b Hướng dẫn nghe – viết chính tả - Laéng nghe - GV đọc mẫu bài chính tả - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc đoạn văn + Baïn nhoû khaâu cho buùp beâ moät chieác aùo raát + Bạn nhỏ đả khâu cho búp bê áo đẹp đẹp : cổ cao , tà loe, mép áo vải xanh , nhö theá naøo ? khuy bấm hạt cườm + Baïn nhoû raát yeâu thöông buùp beâ + Bạn nhỏ búp bê nào? - Chuù yù theo doõi - Hướng dẫn học sinh nhận biết bài chính tả - HDHS viết các từ sau: trở rét, váy, xa tanh, - Một vài em lên bảng viết, HS lớp viết vaøo baûng aùo loa, moät chuùt, meùp aùo, vaûi xanh, khuy baám, haït cườm, xíu này - Theo doõi - Nhận xét và sửa chữa cho HS - Viết vào vỡ - Đọc cho học sinh viết - Đọc lại bài cho HS soát lỗi - Trao đổi tập soát lỗi - Yêu cầu học sinh đổi vỡ kiểm tra - Chấm và sửa bài cho HS c Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2a: - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Laøm baøi taäp phaàn a - Laøm vaøo phieáu - Chữa bài - Nhận xét chữa bài (HS khá giỏi) Baøi b: laøm vaøo phieáu - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - HS leân baûng laøm - HS lên bảng làm em điền từ - Nhaän xeùt - HS nhaän xeùt boå sung - Kết luận lời giải đúng - Đọc đoạn hoàn chỉnh - Gọi HS đọc đoạn hoàn chỉnh Cuûng coá daën doø a/ sấu, siêng năng, sung sướng, sảng khoái, sáng láng, sáng trời, sáng suốt, sáng ý, sành sỏi, sát sao,… b/ chân thật, thật thà, vất vả, tất tả, tất bật, chật chội, chất phác, bất tài, bất nhân, phất phơ, thất vọng,… (8) - HS nêu lại tên bài , viết lại số từ viết sai - Về nhà viết lại bài hoàn chỉnh vào vỡ - Nhận xét tiết học - Nêu tên bài , lên bảng viết số từ - Lắng nghe và nhớ MÔN: TOÁN TIẾT 67 : CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I MUÏC TIEÂU - Thực phép chia số có nhhiều chữ số cho số có chữ số (chia hết, chia có dư) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bài toán II HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC GV HS - Haùt vui Ổn ñònh : KTBC - HS lên bảng thực yêu cầu - Goïi HS neâu laïi quy taéc chia moät toång cho moät số và sửa BT làm nhà - Laéng nghe - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm Bài a Giới thiệu bài: Ghi bảng b Dạy bài mới: Hướng dẫn thực phép chia - Viết lên bảng phép chia 128472 : gọi HS đọc - HS đọc phép chia pheùp chia - Ñaët tính vaøo nhaùp - Yêu cầu HS đặt tính để thực phép chia + Chúng ta phải thực phép chia theo thứ tự + Theo thứ tự từ trái sang phải naøo ? - HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Yêu cầu HS thực phép chia - Cả lớp theo dõi và nhận xét - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân + Laø pheùp chia heát baûng + Pheùp chia 128472 : laø pheùp chia heát hay pheùp chia coù dö ? - Ñaët tính + Pheùp chia 230859 : + Laø pheùp chia coù soá dö laø - Vieát leân baûng vaø yeâu caàu HS ñaët tính + Pheùp chia 230859 : laø pheùp chia heát hay + Soá dö luoân nhoû hôn soá chia pheùp chia dö ? + Với phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ? HS khaù giỏi Luyeän taäp - HS đọc yêu cầu bài tập Baøi doøng 3: - Laøm baøi - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Chữa bài sai - Cho HS tự làm - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm - HS đọc yêu cầu bài tập Baøi : - HS lên bảng làm , lớp làm vào - Gọi HS đọc yêu cầu bài Toùm taét - Yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán và làm bài beå : 128610 l xaêng - Nhận xét chữa bài cho điểm beå : ……l xaêng ? Baøi giaûi Soá lít xaêng coù moãi beå laø (9) Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu + Có tất bao nhiêu áo ? + Một hộp có áo ? + Muốn biết xếp nhiều bao nhiêu áo ta phải làm phép tính gì ? - Yêu cầu HS làm bài 128610 : = 21435 ( l ) Đáp số : 21435 lít xăng HS khá giỏi - Đọc yêu cầu + Có tất 187250 áo + Một hộp có áo + Phép tính chia 187250 : - Cả lớp làm vào Tóm tắt áo : hộp 187250 áo : …? hộp thừa …? áo Bài giải Ta có: 187250 : = 23406 (dư 2) Vậy có thể xếp nhiều là 23406 hộp và còn thừa áo Đáp số : 23406 hộp còn thừa áo Cuûng coá daën doø - Goïi HS neâu laïi teân baøi hoïc - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà almf BT theâm vaø chuaån bò baøi sau -Nhận xet1tiet61 học - Chia cho số có chữ số Theo doõi - Lắng nghe và nhớ MOÂN: KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 14 : BUÙP BE CUÛA AI ? I MUÏC TIEÂU : - Dựa vào lời kể GV nói lời thuyết minh cho tranh minh hoạ (BT1) bước đầu kể lại câu chuyện lời búp bê và kể phần kết câu chuyện với tình cho trước ( BT3) - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện : Phải biết gìn giữ, yêu quý đồ chơi II CHUAÅN BÒ - Tranh minh hoạ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng Ổn ñònh : Haùt vui KTBC : - HS thực yêu cầu - Goïi kể chuyện em đã chứng kiến tham gia thể tinh thần kiên trì, vượt khó - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài a GTB : Ghi baûng - Laéng nghe b Hướng dẫn kể chuyện - Keå laàn - Laéng nghe - Kể lần vừa kể vừa vào tranh - Hướng dẫn tìm lời thuyết minh - Yêu cầu HS quan sát tranh ,thảo luận theo cặp để - HS ngồi cùng bàn thảo luận trao đổi tìm lời thuyết minh cho tranh - Phát phiếu cho HS Nhóm nào làm xong lên trình bài - Viết lời thuyết minh ngắn gọi đúng nội (10) dung đủ ý vào phiếu - Boå sung - Goïi caùc nhoùm khaùc boå sung - Nhận xét sửa chữa  Tranh : Búp bê bị bỏ quên trên nóc tủ cùng các đồ chơi khác - Yeâu caàu HS leå laïi chuyeän nhoùm - Gọi HS kể toàn chuyện trước lớp - Nhaän xeùt HS keå chuyeän * Kể chuyện lời búp bê + Kể chuyện lời búp bê là nào ? + Khi keå phaûi xöng hoâ theá naøo ? - Gọi HS kể trước lớp - Yeâu caàu HS keå chuyeän nhoùm - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå - Nhaän xeùt chung töông döông Cuûng coá ,daën doø + Câu chuyện muốn nói với các em điều gì ? - GD thực tiển - Về nhà kể cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học - HS keå nhoùm caùc em boå sung nhaéc nhở sửa chữa - HS tham gia keå + Là mình đóng vai búp bê để kể lại truyeän + Khi kể phải xưng tôi tớ ,mình em - HS keå - HS ngoài cuøng baøn keå cho nghe - HS kể đoạn truyện - HS thi kể toàn truyện - Nhaän xeùt baïn keå + Phải biết yêu quý, giữ gìn đồ chơi - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ Thứ tư: 19/11/2014 MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 28 : CHÚ ĐẤT NUNG (TT) I MUÏC TIEÂU -.Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật (chàng kị sĩ, nàng công chúa, chú Đất Nung) - Hiểu nội dung : Chú Đất nung nhờ dám nung mình lửa đã trở thành người hữu ích ,cứu sống người khác ( trả lời các câu hỏi 1,2,4, SGK)  Kĩ sống đươọc giáo dục bài - Xaùc ñònh giaù trò - Tự nhận thức thân - Thể tự tin II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ phóng to - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo Ổn ñònh : Kieåm tra sæ soá KTBC : - HS thực yêu cầu - Gọi HS tiếp nối đọc đoạn phần truyện Chú Đất Nung và trả lời câu hỏi - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài (11) GTB : Ghi baûng Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - HDHS chia đoạn Đoạn : Hai người …công chúa Đoạn : Gặp công …chạy chốn Đoạn : Chiếu thuyền …bột lại Đoạn : Còn lại - Gọi HS đọc tiếp nối đọc đoạn baøi - HDHS đọc các từ sau: buồn tênh, chuột cạy nắp, vọt ra, xuống thuyền, hoảng hốt, chạy trốn, nước xoáy, cộc tuếch, …… - Gọi HS đọc phần chú giải - Yêêu cầu lớp đọc bài nhóm đôi - Gọi HS đọc toàn bài - HDHS cách đọc và chú ý đọc đúng câu hoûi, caâu caûm baøi - GV đọc mẫu toàn bài b/ Tìm hieåu baøi - Yêu cầu HS đọc từ đầu đến chân tay 1/ Kể lại tai nạn hai người bột - Yêu cầu HS đọc đoạn còn lại 2/ Đất nung đã làm gì thấy hai người bột gặp naïn ? + Vì chú đất nung có thể nhảy xuống nước cứu hai người bột ? 3/ Theo em câu nói cộc tuếch đất nung có ý nghóa gì ? - Yeâu caàu HS ñaët teân khaùc cho chuyeän - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Keát luaän vaø ghi baûng c/ Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ và HDHS các đọc ( Đoạn 4) - GV đọc mẫu đoạn văn - Yêu cầu HS đọc lại - Cho HS nhẫm đọc - Cho HS thi đọc - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Gọi HS đọc truyện theo vai - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông Cuûng coá daën doø - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi - Laéng nghe - Theo dõi và làm dấu đoạn - Mỗi em đoạn ( lượt ) - Đọc cá nhân và đọc đồng - Mỗi em từ - Đọc theo cặp - HS đọc toàn bài - Chú ý theo dõi và nhớ - Laéng nghe - Cả lớp đọc thầm 1/ Hai người bột sống lọ thủy tinh … nhuõn caû chaân tay - Cả lớp đọc thầm 2/ Chú liền nhảy xuống vớt họ lên bờ phơi naéng cho se boät laïi + Vì đã nung lửa chịu nắng mưa nên không sợ nước 3/ Câu nói đó khuyên người đừng quen sống sung sướng mà không chịu rèn luyeän mình ( HS khaù gioûi) - Noái tieáp ñaët teân Tốt gỗ tốt nước sơn Đất nung dũng cảm - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nhaéc laïi vaø ghi baøi - HS tham gia đọc truyện lớp theo dõi - Chuù yù laéng nghe - em đọc to, lớp đọc thầm - Đọc lướt - em thi đọc trước lớp - Thực theo yêu cầu - em đọc - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc - Một vài em đọc lại (12) - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học - Lắng nghe và nhớ MÔN: TOÁN TIEÁT 68 : LUYEÄN TAÄP I MUÏC TIEÂU - Thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số - Bieát vaän duïng chia moät toång (hieäu) cho moät soá II CHUAÅN BÒ - Vieát saün baøi taäp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng Ổn ñònh : Haùt vui KTBC : -2 HS leân baûng laøm baøi, HS khaùc theo doõi baïn - Gọi HS lên bảng thực yêu cầu và kiểm tra laøm nhaän xeùt nhà - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài - Laéng nghe a GTB : học toán hôm các em củng cố kĩ thực hành giải số dạng toán đã hoïc b Hướng dẫn luyện tập Baøi 1: + Ñaët tính roài tính + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - HS lên bảng làm bài HS thực - Yeâu caàu HS laøm baøi phép tính Cả lớp làm vào - Chữa bài và yêu cầu HS nêu các phép chia heát ,pheùp chia coù dö baøi - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm a/ 67494 : = 9642 (chia hết) 42789 : = 8557 (dư 4) b/ 359361 : = 39929 (chia hết) 238057 : = 29757 (dư 1) Baøi b: - Gọi HS đọc yêu cầu bài toán - Yêu cầu HS nêu cách tìm số bé ,số lớn bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó - Yeâu caàu HS laøm baøi - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS a/ Bài giải Số bé là : ( 42506 – 18472 ) : = 12017 Số lớn là :12017 + 18472 = 30489 Đáp số : SB là 12017 SL là 30489 Bài : HS khá giỏi - HS đọc đề toán trước lớp - HS neâu : + Soá beù = (toång – hieäu ) : + Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : - HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm phaàn Cả lớp làm vào b/ Bài giải Số lớn là : ( 137895 + 85287 ) : = 111591 Số bé là :111591 – 85287 = 26304 Đáp số : SL là 111591 SB là : 26304 (HS khaù giỏi) HS khá giỏi Bài giải Số toa xe có tất là : + = (toa xe ) Số kg toa xe chở là : 14580 x = 43740 (kg) Số kg hàng toa xe khác chở là :13275 x = 79650 (kg) Số kg hàng toa xe khác chở là :43740 + 79650 = 123390 (kg) Trung bình toa xe chở là :123390 : = 13710(kg) (13) Baøi b: - Yêu cầu HS tự làm bài - Yêu cầu HS nêu tính chất mình đã áp dụng để giải bài toán - Yeâu caàu HS phaùt bieåu hai tính chaát neâu treân HS khá giỏi - HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm moät phaàn lớp làm vào - HS lần lướt phát biểu trước lớp HS lớp theo doõi vaø nhaän xeùt a/ Cách ( 33164 + 28528) : = 61692 : = 15423 Cách ( 33164 + 28528) : = 33164 : + 28528 : = 8291 + 7132 = 15423 Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết hoc b/ Cách (HS khá giỏi) ( 403494 – 16415) : = 387079 : = 55297 Cách ( 403494 – 16415) : = 403494 : – 16415 : = 57642 – 2345 = 55297 - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT 27 :LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÂU HOÛI I MUÏC TIEÂU - Đặt câu hỏi cho phận xác định câu (BT1); nhận biết số từ nghi vấn và đặt câu hỏi với các từ nghi vấn (BT2, BT3, BT4); bước đầu nhận biết dạng câu có từ nghi vấn không dùng để hỏi (BT5) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bài tập viết sẵn bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : + Trả lời – yù kieán khaùc + Câu hỏi dùng để làm gì ? + Nhận biết câu hỏi nhờ dấu hiệu nào? - Nhaän xeùt cho ñieåm - Laéng nghe Bài a GTB : Ghi baûng b Hướng dẫn luyện tập Baøi 1: - Goïi HS ñaët yeâu caàu vaø noäi dung - HS đọc thành tiếng - Yêu cầu HS tự làm bài - HS ngồi cùng bàn đặt câu chữa bài cho (14) - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Nhaän xeùt chung veà caùc caâu hoûi cuûa HS - Lần lượt nói câu mình đặt a/ Ai haêng haùi nhaát vaø khoeû nhaát ? Baøi 3: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét chữa bài bạn - Nhận xét kết luận lời giải đúng - HS đọc thành tiếng - HS lên bảng dùng phấn gạch chân các từ nghi vaán - Nhận xét chữa bài a/ Có phải chú bé Đất trở thành chú đất Nung không ? b/ Chú bé Đất trở thành chú đất Nung không, phải không ? c/ Chú bé Đất trở thành chú đất Nung à ? Baøi 4: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại các từ nghi vấn - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét chữa bài bạn - Nhaän xeùt chung veà caùch ñaët caâu - Gọi HS lớp đặt câu Baøi 5: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS trao đổi nhóm + Theá naøo laø caâu hoûi ? - Keát luaän : - HS đọc thành tiếng - HS lên bảng đặt câu HS làm vào - Nhận xét chữa bài trên bảng Các từ nghi vấn Có phải – không ? Phải không à? - Noái tieáp ñaët caâu cuûa mình - HS đọc thành tiếng - HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận với + Câu hỏi dùng để hỏi điều chưa biết - Laéng nghe + Câu a/ d/ là câu hỏi vì chúng dùng để hỏi điều mà bạn chöa bieát + Caâu b/ c / e/ khoâng phaûi laø caâu hoûi Vì câu b) là nêu ý kiến người nói Câu c, e là nêu ý kiến đề nghị Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø ñaët caâu vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 27 : MỘT SỐ CÁCH LAØM SẠCH NƯỚC I MUÏC TIEÂU (15) - Nêu số cách làm nước : lọc, khử trùng, đun sôi, - Biết đun sôi nước trước uống - Biết phải diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc hại còn tồn nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 56 , 57 SGK - Phieáu hoïc taäp - Mô hình dụng cụ lọc nước đơn giản III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Hát đồng Ổn ñònh : Haùt vui KTBC - Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi nội dung - HS thực yêu cầu baøi 26 - Nhận xét câu trả lời và cho điểm Bài - Laéng nghe a Giới thiệu bài: Ghi bảng b Dạy bài mới: HĐ1 : Tìm hiểu số cách làm nước Muïc tieâu : - Kể số cách làm nước và tác dụng cách Caùch tieán haønh + Trả lời theo hiểu biết cuea các em + Gia đình địa phương em đã sử dụng cách nào để làm nước? + Những cách làm làm cho nước + Những cách làm đem lại hiệu hơn, lại bỏ số vi khuẩn gây theá naøo ? bệnh cho người - Laéng nghe Kết luận : Thông thường cò cách làm nước: Lọc nước giấy lọc, bơng,… lĩt phễu hay dùng cát, sỏi, than củi cho vào bể lọc để tách các chất không bị hòa tan khỏi nước Lọc nước cách Khử trùng nước : cho vào nước chất khử trùng gia – ven để diệt vi khuẩn Tuy nhiên chất này làm cho nước có mùi hắc Lọc nước cách Đun sôi nước để diệt vi khuẩn và nước bốc mạnh thì mùi thuốc khử trùng bay hết HĐ2 : Tác dụng lọc nước Muïc ttieâu : - Biết nguyên tắc việc lọc nước cách làm nước đơn giản Caùch tieán haønh - Theo dõi - Làm thí nghiệm yêu cầu HS quan sát tượng, - Đại diện nhóm trình bày thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: + Nước trước lọc có màu đục, có nhiều + Em có nhận xét gì nước trước và sau kho lọc ? tạp chất đất, cát,……Nước sau lọc suốt, không có tạp chất + Nước sau lọc chưa uống vì nước + Nước sau lọc đã uống chưa ? Vì sao? đó các tạp chất, còn các vi khuẩn - Nhận xét khác mà mắt thường ta không nhìn thấy (16) + Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có gì ? + Than bột có tác dụng gì ? + Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có than bột, cát hay sỏi + Than bột có tác dụng khử mùi và màu nước + Vậy cát hay sỏi có tác dụng loại bỏ các chất không tan nước - Lắng nghe + Vậy cát hay sỏi có tác dụng gì ? - Đó là cách lọc nước đơn giản Nước chưa loại các vi khuẩn, các chất sắt và các chất đọc khác  Vừa giảng bài vừa vào hình Nước lấy từ nguồn nước giêng, nước sông, đưa vào trạm bơm đợt Sau đó chảy qua dàn khử sắt và chất không hòa tan nước Tiếp tục qua bể lọc để loại các chất không tan nước Rồi qua bể sát trùng để khử trùng và dồn vào bể chứa Sau đó nước chảy vào trạm bơm đợt hai để chảy nơi cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt - Yêu cầu HS mô tả lại Kết luận : Nước sản xuất từ các nhà máy đảm bảo ba tiêu chuẩn : khử sắt, loại bỏ các chất không tan nước và sát trùng HÑ3 : Sự cần thiết phải đun sôi nước trước uống Muïc tieâu : - Kể tác dụng giai đoạn sản xuất nước Caùch tieán haønh - Laøm vieäc cá nhân + Nước đã làm cách lọc đơn giản hay nhà máy sản xuất đã uống chưa ? Vì chúng ta cần phải đun sôi nước trước uống ? - Mô tả - Laéng nghe - Nhận xét + Để thực vệ sinh dùng nước các em cần làm gì ? Cuûng coá daën doø - Gọi HS đọc ghi nhớ - Giáo dục thực tiển - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau + Nước đã làm cách lọc đơn giản hay nhà máy sản xuất không uống Chúng ta cần phải đun sôi nước trước uống để diệt hết các vi khuẩn nhỏ sống nước và loại bỏ các chất độc còn tồn nước - Laéng nghe + Chúng ta cần giữ vệ sinh nguồn nước chung và nguồn nước gia đình mình Không để nước bẩn lẫn nước - Một vài em đọc - Theo doõi - Laéng nghe Thứnăm: 20/11/2014 MÔN: TOÁN TIEÁT 69 : CHIA MOÄT SOÁ CHO MOÄT TÍCH I MUÏC TIEÂU - Thực phép chia số cho tích II CHUAÅN BÒ - Quy taéc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV OÅn ñònh : Haùt vui HS - Hát đồng (17) KTBC : - Gọi HS lên bảng làm BT nhà - Nhaän xeùt cho ñieåm a GTB : Ghi baûng b Dạy bài mới: Giới thiệu tính chất số chia cho tích * So sánh giá trị các biểu thức - Viết lên bảng biểu thức sau 24 : ( x ) 24 : : 24 : : - Yêu cầu HS tính giá trị biểu thức trên - Yêu cầu HS so sánh giá trị ba biểu thức treân Vaäy ta coù 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : * Tính chaát moät soá chia cho moät tích + Biểu thức 24 : ( x ) có dạng nào ? + Khi thực tính giá trị biểu thức này em laøm nhö theá naøo ? + Em có cách tính nào khác mà tìm giá trò cuûa 24 : ( x ) = ? - GV : và là gì biểu thức 24 : ( x ) ? -Vậy thực tính số chia cho tích ta có thể lấy số đó chia cho thừa số tích lấy kết tìm chia cho thừa số Luyeän taäp Baøi1: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Khuyến khích HS tính giá trị biểu thức baøi theo caùch khaùc - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn - Nhaän xeùt cho ñieåm Cách a/ 50 : ( x 5) = 50 :10 = b/ 72 : ( x ) = 72 : 72 = c/ 28 : ( x ) = 28 : 14 = - HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi để nhaän xeùt - Laéng nghe - HS đọc các biểu thức - HS lên bảng làm bài lớp làm vào - Gía trị biểu thức trên và cùng baèng 24 + Coù daïng moät soá chia cho moät tích + Tính tích x = roài laáy 24 : = + Laáy 24 chia cho roài chia tieáp cho ( laáy 24 chia cho roài chia tieáp cho ) - Là các thừa số tích ( x ) - Laéng nghe + Tính giá trị biểu thức - HS lên bảng làm bài lớp làm bài - Nhaän xeùt baøi Cách baïn Cách a/ 50 : ( x 5) = 50 : : a/ 50 : ( x 5) = 50 : : = 25 : = = 10 : = b/ 72 : ( x ) = 72 : : b/ 72 : ( x ) = 72 : : =8:8=1 =9:9=1 c/ 28 : ( x ) = 28 : : c/ 28 : ( x ) = 28 : : =4:2=2 = 14 : = Baøi : - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Viết lên bảng biểu thức 60 : 15 và yêu cầu HS đọc biểu thức - Nhận xét bài làm HS sau đó hỏi : Vậy 60 : 15 baèng bao nhieâu ? - Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại bài - em đọc to, lớp đọc thầm - Thực yêu cầu - HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm moät phần lớp làm vào - Đổi chéo kiểm tra (18) - Nhaän xeùt cho ñieåm Cuûng coá , daën doø - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån baøi sau - Nhận xét tiết học - Đọc to trước lớp - Lắng nghe và nhớ MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 27 : THEÁ NAØO LAØ MIEÂU TAÛ ? I MUÏC TIEÂU - Hiểu nào là miêu tả ( nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu văn miêu tả truyện Chú Đất Nung ( BT1, mục III) ; bước đầu viết 1,2 câu miêu tả hình ảnh yêu thích bài thơ Mưa ( BT2) II CHUAÅN BÒ - Phieáu hoïc taäp - Viết sẵn bài bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá KTBC : - Gọi HS kể lại truyện theo đề tài BT2 - HS keå chuyeän - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài : a GTB : Ghi baûng - Laéng nghe b Tìm hieåu ví duï Baøi 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung HS lớp - HS đọc thành tiếng HS lớp theo dõi theo dõi và tìm vật miêu tả dùng bút chì gạch chân vật mieâu taû - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Các vật miêu tả : cây sòi – cây cơm Baøi 2: nguội , lạch nước - Phát phiếu cho nhóm yêu cầu HS trao đổi và - Hoạt động nhóm hoàn thiện nhóm nào làm xong trình trình - Goïi HS nhaän xeùt boå sung - Nhaän xeùt boå sung - Nhận xét kết luận lời giải đúng TT M:1 Tên vaät caây soøi caây côm nguoäi Laïch nước Hình daùng Maøu saéc Chuyển động Tiếng động Cao lớn lá đỏ chói loïi laù vaøng rực rỡ lá rập rình lay động đóm lửa lá rập rình lay động đóm lửa vàng trườn lên tảng đá, luồn maáy goác caây aåm muïc roùc raùch (chaûy) Baøi 3: - Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi : + Để tả hình dáng câu sòi ,màu sắc - Đọc thầm lại đoạn văn và trả lời câu hỏi + Taùc giaû quan saùt baèng maét laù caây soøi , caây côm nguoäi Gæa taùc phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Để tả chuyển động lá cây tác giả + Taùc giaû phaûi quan saùt baèng maét phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Còn chuyển động dòng nước ,tác giả (19) phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Muốn miêu tả vật cách tinh tế người viết phải làm gì ? - Miêu tả là vẽ lại lời đặc điểm bật vật để giúp người đọc, người nghe hình dung các vật Khi miêu tả người viết phối hợp nhiều giác quan để quan sát khiến cho vật miêu tả thêm đẹp hơn, sinh động họn c Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ d Luyeän taäp Baøi 1: - Yêu cầu HS tự làm bài - Goïi HS phaùt bieåu - Nhaän xeùt keát luaän : Baøi : - Yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung - Yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi : + Trong baøi thô möa em thích hình aûnh naøo ? - Yêu cầu HS tự viết đoạn văn miêu tả - Gọi HS đọc bài viết mình - Nhận xét chữa bài Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Về ghi lại 1.2 câu miêu tả vật mà em quan saùt - Nhận xét tiết học + Baèng maét vaø tai + Phaûi quan saùt kó baèng nhieàu giaùc quan - Laéng nghe - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm - HS đọc thầm truyện dùng bút gạch chân câu văn miêu tả bài - Câu văn : “ đó là chàng kị sĩ bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và nàng coâng chuùa maët traéng, ngoài maùi laàu son ” - Laéng nghe - HS đọc thành tiếng + Sấm ghé xuống sân khanh khách cười - Tự viết bài - Đọc bài văn mình trước lớp - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT 28 : DUØNG CAÂU HOÛI VAØO MUÏC ÑÍCH KHAÙC I MUÏC TIEÂU - Biết số tác dụng phụ câu hỏi (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết tác dụng câu hỏi (BT1); bước đầu biết dùng câu hỏi để thể thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định yêu cầu, mong muốn tình cụ thể ( BT2, mục III)  Các kĩ sống giáo dục bài - Giao tiếp: thể thái độ lịch giao tiếp - Laéng nghe tích II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vieát saün baøi taäp phaàn nhaän xeùt - Phieáu hoïc taäp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : (20) - Goïi HS leân baûng moãi HS vieát caâu hoûi - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài a GTB : Ghi baûng b Tìm hieåu ví duï Baøi 1: - Gọi HS đọc đoạn đối thoại ông Hòn Rấm và cu Đất truyện Chú Đất Nung Tìm câu hỏi đoạn văn - Gọi HS đọc câu hỏi Baøi : - Yêu cầu HS đọc thầm trao đổi và trả lời câu hỏi : Các câu hỏi ông Hòn Rấm có dùng để hỏi điều chưa biết không ? Nếu không chúng dùng để làm gì ? - Goïi HS phaùt bieåu + Caâu “ Sao chuù maøy nhaùt theá ?á ’’ oâng Hoøn Raám hỏi với ý gì ? + Câu “ ’’của ông Hòn Rấm không dùng để hỏi Vậy câu hỏi này có tác dụng gì ? - Có câu hỏi không dùng để hỏi điều mình chưa biết mà còn dùng để thể thái độ cheâ ,khen hay khaúng ñònh ,phuû ñònh moät ñieàu gì đó Baøi 3: - Yêu cầu HS đọc nội dung - Yêu cầu HS trao đổi trả lời câu hỏi - Gọi HS trả lời bổ sung - HS leân baûng ñaët caâu - Laéng nghe - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm dùng bút gạch chân câu hỏi - Sao chuù maøy nhaùt theá ? Nung aáy aø ? Chứ ? - HS ngồi cùng bàn đọc lại các câu hỏi ,trao đổi với để trả lời - Cả hai câu hỏi không phải để hỏi điều chưa biết Chúng dùng đêû nói ý chê Cu Đất + Chê Cu Đất nhát + Caâu hoûi cuûa oâng Hoøn Raám laø caâu oâng muoán khẳng định : đất có thể nung lửa - Laéng nghe - HS đọc thành tiếng - HS ngồi trao đổi cùng bàn - Câu hỏi : “Cháu có thể nói nhỏ không?” không dùng để hỏi mà để yêu cầu các cháu hãy nói nhỏ + Dùng để thể thái độ khen chê khẳng định ,phủ định hay yêu cầu ,đề nghị điều gì đó + Ngoài tác dụng để hỏi điều chưa biết Câu hỏi còn dùng để làm gì ? c Ghi nhớ - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm - Gọi HS đọc phần ghi nhớ d Luyeän taäp Baøi 1: - HS tiếp nối đọc câu - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - HS trao đổi trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS phát biểu bổ sung đến có câu trả lời chính xaùc a/ Câu hỏi người mẹ dùng để yêu cầu nín khóc b/ Câu hỏi bạn dùng để thể ý chê trách - Mỗi câu hỏi c/ dieã n uđạhỏ t moä nghóa kháđượ c c dùng để thể ý chê em vẽ ngựa Caâ i củtaýngườ i chò - Laéng nghe Trong noùikhoâ , vieá g ta cần sử dụng linh ngt chuù gioáng hoạt lời nói ,câ vaêunhoû theâ n thể ý yêu cầu, nhờ cậy giúp đỡ d/uCaâ im cuûahay baøvaø cuï loâ duøi ncuoá g để người đọc ,người nghe Baøi : - Nhoùm nhaän tình huoáng (21) - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhận xét kết luận câu hỏi đúng - Đọc câu hỏi mà nhóm mình đã thống ý kieán a/ Bạn có thể chờ hết sinh hoạt, chúng mình cùng nói chuyện không? b/ Sao nhaø baïn saïch seõ, ngaên naép theá ? c/ Bài toán không khó mình làm phép nhân sai Sao mà mình lú lẫn nhæ ? d/ Chơi diều thích ? Baøi 3: - Yeâu caàu HS yeâu caàu vaø noäi dung - Yêu cầu HS tự làm bài - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Nhaän xeùt tuyeân döông Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ - Về nhà học thuộc lòng ghi nhớ và chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học - HS đọc thành tiếng - Cả lớp làm vào - Đọc tình mình - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ Thứ sáu: 21 /11 / 2014 MÔN: TOÁN TIEÁT 70 : CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ I MUÏC TIEÂU - Thực phép chia tích cho số II CHUAÅN BÒ - Quy taéc ghi + Baûng phuï III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi teân baøi hoïc vaø quy taéc cuûa tiết học trước - Cho HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt, keát luaän vaø tuyeân döông - Chæ ñònh HS leân baûng laøm caùc pheùp tính sau: 24 : ( x ) ; 36 : ( x ) - Nhaän xeùt, keát luaän vaø cho ñieåm - Nhận xét kiểm tra Bài GTB : Ghi baûng Dạy bài mới: a/ Tính và so sánh giá trị các biểu thức Ví duï : - Viết lên bảng ba biểu thức sau : ( x 15 ) : x ( 15 : ) ( : ) x 15 HS - Hát đồng - em trả lời (một em nhắc tên bài học, em nhaéc quuy taéc - Nhaän xeùt vaø boå sung -2 em lên bảng làm, lớp theo dõi để nhận xeùt - Laéng nghe - Chuù yù theo doõi (22) - Yêu cầu HS tính giá trị các biểu thức trên - Chæ ñònh HS neâu keát quaû - GV keát luaän vaø ghi baûng ( x 15 ) : = 135 : = 45 x ( 15 : ) = x = 45 ( : ) x 15 = x 15 = 45 - Yêu cầu HS so sánh giá trị ba biểu thức trên - Keát luaän vaø ghi baûng: ( x 15 ) : = x ( 15 : ) = ( : ) x 15  Chuù yù HS: Vì 15 chia heát cho 3; chia heát cho nên có thể lấy thừa số chia hết cho nhân kết với thừa số b/ Tính chaát moät tích chia cho moät soá Ví duï 2: - Viết lên bảng hai biểu thức sau : ( x 15 ) : vaø x ( 15 : ) - Yêu cầu HS tính giá trị các biểu thức trên - Cho HS neâu keát quaû - GV keát luaän vaø ghi baûng: ( x 15 ) : = 103 : = 35 x ( 15 : ) = x = 35 - Yêu cầu HS so sánh giá trị ba biểu thức trên - Vaäy ta coù : ( x 15 ) : = x ( 15 : ) + Với biểu thức ( x 15 ) : chúng ta không tính ( : ) x 15?  Vì 15 chia heát cho neân ta laáy 15 chia cho roài nhaân cho - Từ ví dụ trên bạn nào nêu quy tắc - Keát luaän vaø ghi baûng ( Treo baûng phuï coù quy taéc) c/ Luyeän taäp Baøi 1: - Yêu cầu HS nêu đề bài - Yeâu caàu HS laøm baøi - Yêu cầu các em đổi phiếủ để kiểm tra - Cho HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng - GV nhận, sửa chữa và cho điểm - Kểm tra kết bài làm HS lớp Cách a/ ( x 23 ) : = 184 : = 46 b/ ( 15 x 24 ) : = 360 : = 60 Baøi 2: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Yeâu caàu HS suy nghó tìm caùch tính thuaän tieän - Chấm và sửa bài cho HS Cuûng coá ,daën doø - Cả lớp làm vào nháp - Neâu – yù kieán khaùc - Theo doõi - Baèng vaø baèng 45 - Nghe và ghi nhớ - Chuù yù theo doõi - Cả lớp làm vào nháp - HS neâu – yù kieán khaùc - Theo doõi - Baèng cuøng baèng 35 + Vì khoâng chia heát cho - Nghe và ghi nhớ - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nghe vaø nhaéc laïi keát luaän - Tính baèng hai caùch - em lên bảng làm, HS lớp làm vào phieáu - em ngoài caïnh - Nhaän xeùt vaø boå sung - Baùo caùo Cách a/ ( x 23 ) : = ( : ) x 23 = x 23 = 46 b/ ( 15 x 24 ) : = 15 x ( 24 : ) = 15 x = 60 + Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát - Cả lớp làm vào ( 25 x 36 ) : = 25 x ( 36 : ) = 25 x = 100 (23) - Gọi học sinh lại tên và quy tắc bài vừa học - GD thực tiển - Veà hoïc thuoäc quy taéc, laøm baøi taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc - Moät vaøi em nhaéc laïi - Chuù yù theo doõi - Nghe và nhớ MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 28 : BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC I MUÏC TIEÂU - Nêu số biện pháp bảo vệ nguồn nước : + Phải làm vệ sinh xung quanh nguồn nước + Làm nhà tiêu tự hoại xa nguồn nước + Xử lí nước thải bảo vệ hệ thống thoát nước thải, - Thực bảo vệ nguồn nước  Kĩ sống đươọc giáo dục bài - Kĩ bình luận, đánh giá việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước - Kĩ trình bày thông tin việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước  HS biết việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 58 ,59 SGK - Phieáu hoïc taäp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : - Gọi HS thực yêu cầu - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài a GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HĐ1 : Tìm hiểu biện pháp bảo vệ nguồn nước Muïc tieâu : - Học sinh nêu việc làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước Caùch tieán haønh : - Laøm vieäc theo caëp - Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi - Hai HS quay lại với vào tranh vẽ nêu việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước - Làm việc lớp - Goïi HS trình keát quaû laøm vieäc theo caëp - Kết luận : Để bảo vệ nguồn nước cần : + Giữ vệ sinh xung quanh nguồn nước giếng nước ,hồ nước ,đường ống dẫn nước + Không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước + Xây dựng nhà tiêu tự hoại nhà tiêu hai ngăn ,nhà tiêu đào cải tiến để phân không thấm xuống đất và HS - Hát đồng - HS thực yêu cầu - Laéng nghe - Quan sát và trả lời các câu hỏi - HS quay lại với vào tranh veõ neâu - Trình baøy keát quaû - Laéng nghe (24) làm ô nhiễm nguồn nước + Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước xả vào hệ thống thoát nước chung - HS biết việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước HĐ2 : Vẽ tranh cổ động bảo vệ nguồn nước Muïc tieâu : - Baûn thaân hoïc sinh cam keát tham gia baûo veä nguồn nước và tuyên truyền , cổ động người khác cùng bảo vệ nguồn nước Caùch tieán haønh : Bước : Tổ chức và hướng dẫn - Giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm - Xây dựng cam kết bảo vệ nguồn nước - Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động - Phân công thành viên Bước : Thực hành Bước : Trình bày và đánh giá - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình Caùc nhóm khác đóng góp ý kiến ý - Nhaän xeùt tuyeân döông Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Veà nhaø hoïc muïc baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học - Nhoùm nhaän nhieäm vuï - Thảo luận để tìm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình - Treo saûn phaåm - Một vài em đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ MOÂN: ÑÒA LÍ TIẾT 14 : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂNỞ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I MUÏC TIEÂU - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Bắc Bộ + Trồng lúa, là vựa lúa lớn thứ hai nước + Trồng nhiều ngô, khoai, cây ăn quả, rau xứ lạnh, nươi nhiều lợn và gia cầm - Nhận xét nhiệt độ Hà Nội : tháng lạnh, tháng 1, 2, nhiệt độ 20 C từ đó biết đồng baèng Baéc Boä coù muøa ñoâng laïnh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ nông nghiệp Việt Nam - Tranh aûnh veà troàng troït chaên nuoâi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : - HS lên thực yêu cầu - Yêu cầu HS trình bày hiểu biết mình nhà và làng xóm người dân ĐBBB - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài - Laéng nghe a GTB : Ghi baûng (25) b Dạy bài mới: HĐ1 : ĐBBB - Vựa lúa lớn thứ hai nước - Cho HS dựa vào SGK và tranh ảnh vốn hiểu biết - Dựa vào SGK và tranh trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau : + Tìm nguồn lực chính giúp ĐBBB trở thành + Nhờ có đất phù sa màu mỡ và nguồn nước vựa lúa thứ hai nước? dồi dào, người dân ĐBBB đã biết trồng lúa nước từ xa xưa và có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước nên ĐBBB trở thành vựa lúa thứ nước.( HS khá, giỏi) - Nhận xét - Yêu cầu thảo luận xếp các hình theo đúng - Quan saùt caùc hình, thaûo luaän saép xeáp cho thứ tự các công việc phải làm để sản xuất lúa gạo đúng thứ tự ( HS khá, giỏi) Làm đất, gieo mạ, nhổ ma,ï cấy lúa, chăm soùc luùa, gaët luùa, tuoát luùa, phôi thoùc - Nhaän xeùt - Laéng nghe - Yêu cầu các cặp tiếp tục thảo luận, xếp các - Quan sát các hình, thảo luận xếp đúng hình theo đúng thứ tự các công việc phải làm để sản thứ tự : xuất lúa gạo Làm đất - gieo mạ - nhổ mạ - cấy lúa – chăm sóc lúa – gặt lúa – tuốt lúa – phơi thóc + Em có nhận xét gì công việc sản xuất lúa gạo + Vất vả nhiều công đoạn người dân ÑBBB - Người dân ĐBBB tần tảo vất vả nắng sương - Lắng nghe để sản xuất lúa gạo, chúng ta cần quý trọng sức lao động và kết lao động họ : “Ai bưng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt, đắng cay muôn phần ” - Laéng nghe HĐ2 : Cây trồng và vật nuôi thường gặp ĐBBB +Moät vaøi keå – yù kieán khaùc + Kể tên các cây trồng vật nuôi thường gặp đồng Bắc Bộ - Lắng nghe - Ngoài lúa gạo, người dân ĐBBB còn trồng nhieàu ngoâ, khoai caây aên quaû, chaên nuoâi gia suùc, gia cầm, tôm, cá đây là nơi nuôi lợn, gà, vịt vào loại Caây Troàng Vaät nuoâi nhiều nước ta Ngoâ , khoai - Trâu, bò, lợn ( gia súc)  Do là dựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn - Lạc, đỗ - Vòt, gaø (gia caàm) lúa gạo cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời có các - Caây aên quaû nuôi, đánh bắt cá sản phẩm ngô, khoai làm thức ăn HĐ3: ĐBBB - Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh - Dựa vào SGK thảo luận - HS dựa vào SGK thảo luận theo gợi ý : + Trả lời + Mùa đông đồng bắc dài bao nhiêu tháng ? Khi có nhiệt độ nào ? - Quan sát, trả lời - Quan sát bảng số liệu và trả lời các câu hỏi SGK - Trả lời - yù kieán khaùc + Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi và khoù khaên gì cho saûn xuaát noâng nghieäp ? + Kể tên các loại rau xứ lạnh trồng đồng baèng baéc boä - Nguồn rau xứ lạnh này làm cho nguồn thực phẩm - Lắng nghe người dân ĐBBB thêm phong phú và mang lại giá trị kinh tế cao Cuûng coá ,daën doø - Đọc ghi nhớ (26) - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - GD thực tiển - Veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ Thứ bảy 22 /11 /2014 MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 28: CẤU TẠO BAØI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I MUÏC TIEÂU - Nắm cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, các kiểu mở bài, kết bài, ,trình tự ,miêu tả phần thân bài ( ND ghi nhớ) - Biết vận dụng kiến thức đã học để viết mở bài ,kết bài cho bài văn miêu tả cái trống trường (muïc III) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ phóng to - Baûng phuï III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá KTBC : - em neâu – yù kieán khaùc - Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ tiết TLV trước - 1,2 em nêu trước lớp – ý kiến khác - Goïi HS noùi moät vaøi caâu taû moät hình aûnh maø em thích đoạn thơ Mưa - GV nhaän xeùt cho ñieåm - Nhận xét kiểm tra Bài a GTB : Bài học hôm trước đã giúp các em biết - Lắng nghe nào là văn miêu tả Tiết TLV hôm thầy hướng daãn caùc em bieát caùch laøm moät baøi vaên mieâu taû moät đồ vật b Tìm hieåu ví duï : Baøi 1: - em nêu, lớp theo dõi - Cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp bài văn - Mỗi em từ - Yêu cầu HS đọc phần chú giải - Laéng nghe - GV giải nghĩa từ: áo cối ( vòng bọc ngoài thaân coái ) - Quan saùt vaø laéng nghe - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và giới thieäu + Baøi vaên taû caùi coái xay gaïo baèng tre + Baøi vaên taû caùi gì ? + Phần mở bài : “ Cái cối ……………nhà + Tìm các phần mở bài ,kết bài ,mỗi phần nói trống ’’Gới thiệu cái cối( đồ vật miêu leân ñieàu gì ? taû ) + Phần kết bài : “ Cái cối xay đồ dùng đã sống cùng tôi… bước chân anh đi….” Neâu keát thuùc baøi Kết ( Tình cảm bạn nhỏ với các đồ dùng nhà.) - Phần mở bài dùng giới thiệu đồ vật miêu tả - Laéng nghe Phần kết bài thường nói đến tình cảm , gắn bó thân (27) thiết người với đồ vật đó hay ích lợi đồ vật + Các phần mở bài kết bài đó giống với cách mở bài kết bài nào đã học ? + Mở bài trực tiếp là nào ? + Thế nào là kết bài mở rộng ? + Phần thân bài tả cái cối theo trình tự naøo? Baøi 2: - Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu baøi taäp + Khi tả đồ vật ta cần tả gì ? - Muốn tả đồ vật tinh tế tỉ mỉ ta phải tả bao quát toàn đồ vật tả phận có đặc điểm baät ,khoâng neân taû heát moïi chi tieát moïi boä phaän vì nhö vaäy seõ daøi doøng c Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ d Luyeän taäp - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung + Mở bài trực tiếp kết bài mở rộng vaên keå chuyeän + Là giới thiệu đồ vật tả là cái cối taân + Là bình luận thêm đồ vật + Phần thân bài tả hình dáng cái cối theo trình tự từ phận lớn đến phận nhỏ, từ ngoài vào trong, từ phần chính đến phần phụ, (cái vành, hai cái tai, hàng cối: + Taû coâng duïng cuûa caùi coái ( xay lúa, tiếng cối làm vui xóm ) - em nêu – lớp theo dõi + Ta cần tả bao quát toàn đồ vật, sau đó vào tả phận bật, kết hợp thể tình cảm với đồ vật - Laéng nghe - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS đọc đoạn văn ,1 HS đọc câu hỏi - Treo bảng phụ ( có đoạn văn ) baøi - Yêu cầu HS trao đổi nhóm và trả lời câu hoûi - Duøng buùt gaïch chaân caâu vaên taû bao quaùt caùi + Caâu vaên naøo taû bao quaùt caùi troáng ? trống phận cái trống + Những phận nào cái trống miêu tả ? + Caâu : Anh chaøng troáng …baûo veä + Mình trống ,ngang lưng trống ,hai đầu + Những từ ngữ tả hình dáng âm cái troáng troáng + Hình daùng: troøn nhö caùi chum, mình gheùp gỗ chằn chặn, nở giữa, khum nhỏ lại hai đầu; ngang lưng quấn hai vaønh ñai to baèng raén caïp nong, nom raát hùng dũng; hai đầu bịt kín da trâu thuộc kó, caêng raát phaúng + AÂm thanh: tieáng troáng oàm oàm giuïc giaõ “ Tùng! Tùng ! Tùng” - giục trẻ rảo bước tơi trường / trống “ cầm càng” theo nhịp “Cắc tùng ! Cắc, tùng !”để HS tập thể dục/ trống - Yêu cầu HS viết thêm mở bài kết bài cho toàn “xã hơi” hồi dài là HS nghỉ thaân baøi treân - em làm vào giấy khổ to, lớp làm vào - Goïi HS trình baøy baøi laøm - Cho HS nhaän xeùt - HS đọc đoạn mở bài kết bài mình - GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc - Chọn bạn làm trên giấy có lời mở bài và kết bài hay treo leân baûng - Quan saùt (28) - GV sửa chữa dùng từ diễn đạt liên kết - GV đọc cho HS nghe phần mở bài kết bài mẫu cho HS nghe ( Nếu còn thời gian ) Cuûng coá ,daën doø - Cho HS nhaéc laïi teân vaø noäi dung baøi hoïc - GD thực tiển - Về nhà viết lại đoạn mở bài, kết bài và chuẩn bị baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe - Moät vaøi em nhaéc laïi - Theo doõi - Nghe và nhớ MOÂN: KÓ THUAÄT TIEÁT 14 : THEÂU MOÙC XÍCH I MUÏC TIEÂU - Bieát caùch theâu moùc xích - Thêu mũi thêu móc xích Các mũi thêu tạo thành vòng móc nối tiếp tương đối Thêu ít năm vòng móc xích Đường thêu có thể bị dúm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Nhö tieát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIEÁT GV HS - Hát đồng OÅn ñònh : Haùt vui KTBC : - Lớp báo cáo - Kiểm tra chuẩn bị dụng cụ học tập HS Bài - Laéng nghe a GTB : Ghi baûng b Dạy bài mới: HĐ3 : HS thực hành thêu móc xích - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực các - Nhắc lại ghi nhớ và thực thêu móc xích bước thêu móc xích - Nhaän xeùt vaø cuûng coá kó thuaät theâu moùc xích theo các bước : + Bước : Vạch dấu đường thêu + Bước : Thêu móc xích theo đường vạch dấu - Nhắc lại và hướng dẫn số điểm cần lưu ý đã nêu tiết - Kiểm tra chuẩn bị HS và nêu yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm - HS thựchành thêu móc xích ( Khơng bắt - Cho HS thực hành thêu móc xích buộc HS nam thực hành thêu để tạo sản - Quan saùt chæ daãn uoán naén phẩm thêu HS nam có thể thực hành khâu.) HĐ4 : Đánh giá kết thực hànhcủa HS - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành Nêu các tiêu chuẩn đánh giá + Thêu đúng kĩ thuật + Caùc voøng chæ cuûa muõi theâu moùc noái vaøo chuỗi mắt xích và tương đối + Đường thêu phẳng không bị dúm + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định - Gọi HS dựa vào tiêu chí trên tự đánh giá sản - Tröng baøy saûn phaåm - Tự đánh giá sản phẩm mình (29) phaåm cuûa mình - Nhận xét và đánh giá kết học tập HS Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ - Về nhà xem trước bài sau và vật liệu bài sau - Nhận xét, dánh giá - Một vài em đọc lại - Lắng nghe và nhớ (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An Lop 4 15, Giao An Lop 4 15