0

VAT LY 10 cv 4040

33 0 0
  • VAT LY 10 cv 4040

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN VẬT LÝ THEO CÔNG VĂN 4040 KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MƠN VẬT LÍ 10 Cả năm: 64 tiết Học kỳ I: 18 tuần: 34 tiết PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 14 TIẾT (9LT + 2BT + 2TH+1KT) 1,2 Chủ đề: Kiến thức : Chuyển động - Nắm khái niệm : Chất điểm, Chuyển động chuyển động cơ, quỹ đạo chuyển thẳng động - Phân biệt hệ toạ độ hệ qui chiếu, thời điểm thời gian - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng Viết cơng thức tính quãng đường dạng phương trình chuyển động chuyển động thẳng Kỹ : - Xác định vị trí điểm quỹ đạo cong thẳng - Làm toán hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian - Vận dụng cơng thức tính đường phương trình chuyển động để giải tập chuyển động thẳng - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế Chủ đề: Chuyển Kiến thức : - Nêu định nghĩa chuyển động động thẳng thẳng biến đổi biến đổi - Phát biểu định luật rơi tự Nêu đặc điểm rơi tự - Viết phương trình vận tốc, vẽ đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động thẳng nhanh dần Kỹ - Bước đầu giải toán đơn giản 3,4,5 chuyển động biến đổi Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc – thời gian ngược lại Học kỳ II: 17 tuần: 30 tiết Hướng dẫn thực Bài 1: Mục III: Cách xác định thời gian chuyển động Mục IV: hệ quy chiếu: Tự học có hướng dẫn Khơng giải tập trang 11 SGK Bài 2: Mục I: Chuyển động thẳng đều; Mục II.2: Đồ thị tọa độ -thời gian chuyển động thẳng đều: Tự học có hướng dẫn Bài 10 trang 15 khơng u cầu học sinh làm Tích hợp Chuyển động thẳng biến đổi Sự rơi tự thành chủ đề Bài Mục II.3 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng đều: Chỉ cần nêu công thức (3.3) kết luận Mục III- Chuyển động thẳng chậm dần đều: Tự học có hướng dẫn Bài Mục II- Nghiên cứu rơi tự vật: Tự học có hướng dẫn Bài tập Chuyển động trịn 7,8 Tính tương đối chuyển động Công thức cộng vận tốc Bài tập 10 Chủ đề: Khảo sát chuyển động rơi tự Xác định gia tốc rơi tự 11, 12, 13 Kiến thức : Ôn lại kiến thức học 1, 2, 3, Kỹ Giải tập SGK Kiến thức - Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, công thức đơn vị tốc độ góc chuyển động trịn - Nêu đặc điểm cơng thức tính gia tốc chuyển động tròn Kỹ - Giải tập đơn giản chuyển động tròn - Nêu số vd thực tế chuyển động tròn Kiến thức: - Trả lời câu hỏi tính tương đối chuyển động, đâu hệ quy chiếu đứng yên, đâu hệ quy chiếu chuyển động - Viết công thức cộng vận tốc cho trường hợp cụ thể chuyển động phương Kỹ : - Giải thích số tượng liên quan đến tính tương đối chuyển động Kiến thức : Ôn lại kiến thức học 5, Kỹ Giải tập SGK Kiến thức : - Phát biểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp - Hiểu tính nguyên tắc hoạt động đồng hồ đo thời gian số cổng quang điện - Vẽ đồ thị mô tả thay đổi vận tốc rơi vật theo thời gian t quãng đường s theo t2 Kỹ : - Cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên.Tính sai số phép đo trực tiếp.Tính sai số phép đo gián tiếp.Biết cách viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết - Rèn luyện kĩ thực hành để đo xác quãng đường s thời gian rơi tự vật quãng đường s khác - Tính g sai số phép đo g 14 Kiểm tra tiết CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Mục I-Định nghiã: cần nêu định nghĩa Mục III.1-Hướng vectơ gia tốc chuyển động tròn đều: Chỉ cần nêu kết luận hướng véc tơ gia tốc Bài tập 12 14 trang 34 SGK: Không yêu cầu HS phải làm Mục I-Tính tương đối chuyển động: Tự học có hướng dẫn Mục II-Cơng thức cộng vận tốc Chỉ cần nêu công thức ý nghĩa đại lượng Bài Sai số phép đo đại lượng vật lý Bài Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự Xác định gia tốc rơi tự do: Tích hợp lại thành chủ đề Bài 7: Mục I-Phép đo đại lượng vật lí Tự học có hướng dẫn Bài 8: Phần lí thuyết mẫu báo cáo :Tự học có hướng dẫn Phần thực hành thực PHBM có đủ điều kiện 12 TIẾT (9LT + 1BT + 2TH) Tổng hợp Kiến thức : phân tích lực - Phát biểu được: định nghĩa lực, phép Điều kiện cân tổng hợp lực phép phân tích lực chất - Hiểu điều kiện cân điểm chất điểm 15 Kỹ : Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực hai lực đồng quy để phân tích lực thành hai lực đồng quy Ba định luật Newton 16,17 Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn 18 19, 20, 21, 22 Chủ đề: Các lực học: Lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm Kiến thức - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Niuton - Viết cơng thức định luật II, định luật III Newton trọng lực - Nêu đặc điểm cặp “lực phản lực” Kỹ - Vận dụng định luật I Newton khái niệm quán tính để giải thích số tượng vật lí đơn giản để giải tập - Vận dụng phối hợp định luật II III Newton để giải tập Kiến thức - Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết công thức lực hấp dẫn - Nêu định nghĩa trọng tâm vật Kỹ - Giải thích cách định tính rơi tự chuyển động hành tinh, vệ tinh lực hấp dẫn Kiến thức - Nêu đặc điểm điểm đặt hướng lực đàn hồi lò xo - Phát biểu định luật Húc viết cơng thức tính độ lớn lực đàn hồi lò xo - Nêu đặc điểm lực ma sát trượt - Viết công thức lực ma sát trượt - Nêu số cách làm giảm tăng ma sát - Phát biểu định nghĩa viết công thức lực hướng tâm Kỹ - Biễu diễn lực đàn hồi lò xo bị dãn bị nén - Vận dụng định luật Húc để giải tập đơn giản - Vận dụng công thức lực ma sát trượt để giải tập tương tự Mục I-Lực Cân lực: Tự học có hướng dẫn Mục II.1-Thí nghiệm: Thí nghiệm: thay thí nghiệm ảo Mục IV-Phân tích lực: Tự học có hướng dẫn Bài tập trang 58 SGK: Không yêu cầu HS phải làm Mục I-Định luật I NiuTơn; Mục II.2-Khối lượng mức quán tính; Mục III.3-Lực phản lực: Tự học có hướng dẫn Mục I-Lực hấp dẫn; Mục III-Trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn: Tự học có hướng dẫn Bài 12 Mục II.1: Thí nghiệm Có thể thay thí nghiệm ảo Mục II.4- ý: Tự học có hướng dẫn Bài 13: Mục I.1:thí nghiệm Có thể thay thí nghiệm ảo Mục II-Lực ma sát lăn ; Mục III- lực ma sát nghỉ: Tự đọc; Câu hỏi 3, Bài tập 5, Bài tập trang 78, 79 SGK khơng phải làm Bài 14: Mục I.3-ví dụ: Tự học có hướng dẫn học - Xác định lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn số trường hợp đơn giản Kiến thức - Ôn lại kiến thức Ba định luật Niuton, Lực hấp dẫn, Lực ma sát, Lực hướng 23 tâm Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập SGK Bài toán Kiến thức chuyển động - Viết phương trình hai ném ngang chuyển động thành phần chuyển động ném ngang - Nêu đặc điểm quan chuyển động ném ngang: dạng quỹ đạo, thời gian rơi, tầm ném xa Kỹ 24 - Biết chọn hệ toạ độ thích hợp Biết áp dụng định luật II Niu-tơn để lập phương trình cho hai chuyển động thành phần chuyển động ném ngang - Biết cách tổng hợp hai chuyển động thành phần để chuyển động vật - Vẽ (một cách định tính) quỹ đạo parabol vật bị ném ngang Kiến thức Thực hành: Đo Biết sơ sở lí thuyết việc đo hệ hệ số ma sát số ma sát Kỹ 24,26 - Lắp ráp thí nghiệm , biết cách đo khỏang thời gian chuyển động vật - Tính viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết CHƯƠNG III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN TIẾT (6LT + 1BT) 27,28,29 Chủ đề: Sự Kiến thức - Phát biểu đợc điều kiện cân cân vật rắn chịu tác dụng hai lực không vật rắn song song - Phát biểu điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng ba lực không song song - Phát biểu định nghĩa viết công thức momen lực - Phát biểu quy tắc momen lực - Phân biệt ba dạng cân - Phát biểu điều kiện cân vật có mặt chân đế Kỹ - Xác định trọng tâm vật mỏng, phẳng phương pháp thực nghiệm - Vận dụng khái niệm momen lực quy tắc momen lực để giải thích Mục II- Chuyển động li tâm: Không dạy Câu hỏi 3, tập trang 82,bài trang 83: không làm Bài tập Tự học có hướng dẫn Mục I-Mục đích; Mục IICơ sở lí thuyết: Tự học có hướng dẫn Phần thực hành thực PHBM có điều kiện Cả ba bài: Bài 17; Bải 18; Bài 20: Tích hợp lại thành chủ đề Bài 17 Các thí nghiệm mục I,II thay thí nghiệm ảo Bài 18 Các thí nghiệm thay thí nghiệm ảo Bài 20 Tự học có hướng dẫn Chủ đề: Quy tắc hợp lực song song chiều Ngẫu lực 30,31 32 Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Bài tập 33 số tượng - Nhận biết dạng cân bền hay không bền - Xác định mặt chân đế vật đặt mặt phẳng đỡ - Biết cách làm tăng mức vững vàng cân Kiến thức - Phát biểu quy tắc hợp lực song song chiều - Phát biểu định nghĩa ngẫu lực Viết cơng thức tính momen ngẫu lực Kỹ - Vận dụng quy tắc hợp lực song song chiềuđể giải tập đơn giản - Nêu số ví dụ ứng dụng ngẫu lực thực tế kỹ thuật Kiến thức - Phát biêu định nghĩa chuyển động tịnh tiến - Viết công thức định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến - Nêu tác dụng momen lực vật rắn quay quanh trục Kỹ - Áp dụng dược định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến Kiến thức - Ôn lại kiến thức chương Cân chuyển động vật rắn Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập SGK Kiểm tra HK I 34 HỌC KÌ II PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TIẾT (7LT + 2BT ) 35,36 Động lượng Kiến thức Định luật bảo - Định nghĩa xung lượng lực; toàn động lượng nêu chất ( tính chất vectơ) đơn vị xung lượng lực - Định nghĩa động lượng, đơn vị đo động lượng - Phát biểu định luật bảo tòan động lượng Kỹ - Vân dụng định luật bảo toàn động lượng để giải va chạm mềm 37,38 Công công suất Kiến thức - Phát biểu định nghĩa công Cả hai bài: Bài 19; Bài 22 tích hợp thành chủ đề Bài 19: Mục I.1: Không dạy; Mục II.2 Chú ý HS tự học có hướng dẫn Bài tập trang 106: khơng giải Bài 22 Mục I-Ngẫu lực gì?:Tự học có hướng dẫn Mục I-Chuyển động tính tiến vật rắn.Tự học có hướng dẫn Mục II.3-Mức qn tính chuyển động quay: Không dạy; Câu hỏi trang 114, tập 10 trang 115: không làm Hướng dẫn thực Tiết 1: Hết phần I SGK Tiết 2: Từ phần II SGK Mục I.2-Động lượng Động lượng Chỉ cần nêu nội dung mục b Mục II.2- Định luật bảo tồn động lượng hệ lập Chỉ cần nêu nội dung định luật công thức (23.6) Mục II.3-Va chạm mềm; Mục II.4-Chuyển động phản lực: Tự học có hướng dẫn Tiết 1: Hết phần I SGK Tiết 2: Từ phần II SGK lực - Phát biểu định nghĩa ý nghĩa công suất Kỹ - Vận dụng cơng thức tính cơng công suất để giải bải tập Bài tập 39 Chủ đề: Động năng, năng, 40,41,42 Kiến thức Ơn lại kiến thức: Động lượng, Cơng, cơng suất Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK Kiến thức - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức động năng, định luật biến thiên động - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức trọng trường, đàn hồi - Viết biểu thức tính vật chuyển động trọng trường - Phát biểu định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường hợp chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo Kỹ - Vận dụng công thức động để giải tốn - Vận dụng định luật bảo tồn vật chuyển động trọng trường để giải số toán đơn giản Mục I.1-Khái niệm cơng: Tự học có hướng dẫn Mục I.3 Biện luận : Tự học có hướng dẫn Chỉ cần nêu kết luận Mục II-Công suất: cần nêu khái niệm, biểu thức, đơn vị Cả bài: Bài 25 Động Bài 26 Thế Bài 27 Cơ Tích hợp thành chủ đề Bài 25 Mục II-Công thức tính động năng: Chỉ cần nêu cơng thức kết luận Mục III-Công lực tác dụng độ biến thiên động năng: Tự học có hướng dẫn Bài 26 Mục I.3-Liên hệ giũa biến thiên công: Tự đọc Mục II.1-Công lực đàn hồi: cần nêu cơng thức (26.6) thích đại lượng cơng thức Bài 27 Mục I.2-Sự bảo tồn vật trọng trường: cần nêu công thức (27.5) kết luận Bài tập 43 Kiến thức - Nắm vững kiến thức động năng, năng, - Nắm vững điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn Kỹ - Trả lời giải câu hỏi có liên quan đến động năng, năng, định luật bảo tồn CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ TIẾT (4 LT + 1BT ) 44, 45, Chủ đề: Thuyết Kiến thức 46, 47 động học phân - Nêu nội dung thuyết tử chất khí Các động học phân tử chất khí Cả bốn bài: Bài 28; Bài 29; Bài 30; Bài 31 tích hợp lại thành chủ đề định luật chất khí lí tưởng 48 Bài tập - Nêu định nghĩa khí lí tưởng - Nhận biết khái niệm trạng thái trình - Nêu định nghĩa trình đẵng nhiệt - Phát biểu nêu biểu thức định luât Bôilơ – Ma riôt, đường đẵng nhiệt hệ toạ độ p – V - Nêu định nghĩa trình đẳng tích - Phát biểu nêu biểu thức mối quan hệ P T trình đẳng tích - Phát biểu định luật Sác-lơ, đường đẳng tích - Nêu định nghĩa q trình đẳng áp, viết biểu thức liên hệ thể tích nhiệt độ tuyệt đối trình đẳng áp nhận dạng đường đẳng áp - Hiểu ý nghĩa vật lí “độ khơng tuyệt đối” Kỹ - Vận dụng đặc điểm khoảng cách phân tử, chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích đặc điểm thể tích hình dạng vật chất thể khí, thể lỏng, thể rắn - Vận dụng định luật chất khí lí tưởng để giải tập tập tương tự Phòng học Bài 28: Mục I.1-Những điều đãhọc cấu tạo chất: tự học có hướng dẫn Mục I.2-Lực tương tác phân tử: Tự đọc Mục II.2-Khí lí tưởng: tự học có hướng dẫn Bài 29 Mục I-Trạng thái q trình biến đổi trạng thái: tự học có hướng dẫn Mục III.2- Thí nghiệm: Có thể thay thí nghiệm ảo Bài 30 Thí nghiệm thay thí nghiệm ảo Bài 31: Mục I-Khí thực, khí lí tưởng; Mục IV-“Độ khơng tuyệt đối”: tự học có hướng dẫn Kiến thức - Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí - Phương trình trạng thái khí lí tưởng đẳng trình Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập có liên quan đến cấu tạo chất, phương trình trạng thái khí lí tưởng đẳng q trình 49 Kiểm tra tiết CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC TIẾT (3LT + 1BT) 50, 51, Kiến thức Chủ đề: Nội 52 biến - Phát biểu định nghĩa nội thiên nội nhiệt động lực học Các nguyên lí - Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra, nêu tên nhiệt động lực đơn vị đại lượng có mặt cơng học thức - Phát biểu viết công thức nguyên lí thứ nhiệt động lực học (NĐLH), nêu tên, đơn vị quy ước dấu đại lượng công thức - Phát biểu nguyên lí thứ hai Cả hai bài: Bài 32; Bài 33; Tích hợp thành chủ đề Bài 32 Mục I-Nội năng; Mục II.1Thực công: tự học có hướng dẫn Bài 33: Mục II.1 Q trình thuận nghịch không thuận nghịch: Tự đọc NĐLH Kỹ - Giải thích cách định tính số tượng đơn giản thay đổi nội - Vận dụng cơng thức tính nhiệt lượng để giải tập tập tương tự - Vận dụng nguyên lí thứ NĐLH để giải tập học tập tương tự Bài tập Kiến thức Ơn lại kiến thức chương Các ngun lí nhiệt động lực học 53 Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ TIẾT (6LT + 2BT + 2TH) Kiến thức Chủ đề: Chất - Phân biệt chất rắn kết tinh chất rắn kết tinh rắn vơ định hình cấu trúc vi mô Chất rắn vô tính chất vĩ mơ chúng định hình Sự - Phát biểu quy luật nở dài nở nhiệt nở khối vật rắn Đồng thời nêu vật rắn ý nghĩa vật lý đơn vị đo hệ 54, 55 số nở dài hệ số nở khối Kỹ - Xác định chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình sống - Vận dụng tính tốn độ nở dài độ nở khối vật rắn đời sống kỹ thuật Biến dạng vật rắn Chủ đề: Các tượng bề mặt chất lỏng 56, 57, 58 Kiến thức - Phát biểu phương, chiều độ lớn lực căng bề mặt Nêu ý nghĩa đơn vị đo hệ số căng bề mặt - Nêu tượng dính ướt tượng khơng dính ướt - Nêu tượng mao dẫn Kỹ - Vận dụng cơng thức tính lực căng bề mặt để giải tập Mục II.3- Vận dụng: Tự đọc Cả hai bài: Bài 34; Bài 36 tích hợp thành chủ đề Bài 34 Mục I.3 -Ứng dụng: tự học có hướng dẫn Bài 35: đọc thêm Bài 36 Mục I.1 -Thí nghiệm: Chỉ nêu cơng thức (36.1) Mục III -Ứng dụng: tự học có hướng dẫn Bài tập trang 197: không làm Đọc thêm Cả hai bài: Bài 37; Bài 40 tích hợp thành chủ đề Bài 37: Mục II- Hiện tượng dính ướt khơng dính ướt: tự học có hướng dẫn Thí nghiệm thay thí nghiệm ảo Bài 40: Phần lý thuyết mẫu báo cáo: tự học có hướng dẫn Phần thực hành thực PHBM có điều kiện 59 Bài tập Kiến thức Ôn lại kiến Sự nở nhiệt vật rắn Các tượng bề mặt chất lỏng Sự chuyển thể chất 60, 61 Độ ẩm khơng khí 62 Bài Tập 63 64 Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK Kiến thức - Định nghĩa nêu đặc điểm nóng chảy đơng đặc Viết cơng thức nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập - Nêu định nghĩa bay ngưng tụ - Định nghĩa nêu đặc điểm sơi Kỹ - Áp dụng cơng thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho Kiến thức - Định nghĩa độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại, độ ẩm tỉ đối - Phân biệt khác độ ẩm nói nêu ý nghĩa chúng Kỹ - Quan sát tượng tự nhiên độ ẩm Kiến thức - Nắm vững chuyển thể chất, nhiệt nóng chảy, nhiệt hoá - Nắm vững khái niệm liên quan đến độ ẩm khơng khí Kỹ - Giải tập nhiệt nóng chảy, nhiệt hố hơi, độ ẩm khơng khí Tiết 1: Hết mục 1-phần II SGK Tiết 2: Từ mục 2-phần II SGK Mục I.1-Thí nghiệm; Mục II.1- Thí nghiệm: tự học có hướng dẫn Mục III-Ảnh hưởng độ ẩm khơng khí Tự học có hướng dẫn Kiểm tra HK II Duyệt chuyên môn BMT, ngày 30/08/2020 Người lập SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂKLĂK KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MƠN VẬT LÍ 11 Cả năm: 64 tiết Học kỳ I: 18 tuần: 34 tiết Học kỳ II: 17 tuần: 30 tiết HỌC KÌ I PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG 10 TIẾT (7LT + BT) 1,2 Kiến thức: Chủ đề: Định luật Phát biểu định luật CuCoulomb Thuyết lông đặc điểm electron Định luật bảo lực điện hai điện tích tồn điện tích điểm Nêu nội dung thuyết êlectron Phát biểu định luật bảo tồn điện tích Kĩ năng: - Xác định phương chiều lực Cu-lơng tương tác điện tích điện tích điểm - Vận dụng định luật Cu-lông giải tập hai điện tích điểm - Làm vật nhiễm điện cọ xát - Vận dụng thuyết êlectron để giải thích tượng nhiễm điện Bài tập Kiến thức: Củng cố lại kiến thức liên quan đến định luật Cu-lơng định luật bảo tồn điện tích Kỹ năng: Vận dụng kiến thức liên quan đến định luật Cu-lơng định luật bảo tồn điện tích để giải số toán liên quan 4,5 Điện trường cường độ Kiến thức: điện trường Đường sức Nêu điện trường tồn điện đâu, có tính chất - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường nêu đặc điểm vectơ cường độ điện trường - Nêu khái niệm đường sức điện đặc điểm đường sức điện Hướng dẫn thực Cả hai bài: Bài 1; tích hợp thành chủ đề Bài 1: Mục I-Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tácđiện.; Mục II.2-Lực tương tác giũa điện tích mơi trường điện mơi Hằng số điện mơi: Tự học có hướng dẫn Bài 2: Mục I.1-Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Điện tích nguyên tố: Tự học có hướng dẫn (HS học kĩ lớp 12) Mục II.2-Vận dụng: Tự học có hướng dẫn Tiết 4: Hết mục II Mục II.1-Khái niệm cường độ điện trường: Tự học có hướng dẫn Mục III-Đường sức điện: Tự học có hướng dẫn sáng - Mơ tả tượng phản xạ tồn phần nêu điều kiện xảy tượng - Mô tả truyền ánh sáng cáp quang nêu ví dụ ứng dụng cáp quang Kỹ Giaỉ thích số tượng thực tế vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng kiến thức phản xạ toàn phần Quan sát, bố trí, dự đốn kết từ thí nghiệm Bài tập Kiến thức : - Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng - Vận dụng cơng thức tính góc giới hạn phản xạ toàn 49 phần Kỹ Rèn luyên kĩ vẽ hình giải tập dựa vào phép tốn hình học CHƯƠNG VII: MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG 14 tiết (8LT+4BT+2TH) Kiến thức : + Nêu cấu tạo lăng kính + Trình bày hai tác dụng lăng kính: Tán sắc chùm ánh sáng trắng làm lệch phía đáy chùm sáng đơn 50 Lăng kính sắc + Nêu cơng dụng lăng kính Kỹ : Nhận biết lăng kính thực tế, biết ứng dụng lăng kính 51, 52, Chủ đề: Thấu kính Kiến thức : 53 mỏng - Nêu cấu tạo phân loại thấu kính - Trình bày khái niệm quang tâm, trục chính, trục phụ, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật, tiêu cự, độ tụ thấu kính - Vẽ ảnh tạo bở thấu kính nêu đặc điểm ảnh (thật hay ảo, chiều, độ lớn) - Viết cơng thức thấu kính Bài 27: Mục III Ứng dụng tượng PXTP Cáp quang: Tự học có hướng dẫn Các thí nghiệm thay TN ảo Mục III Các công thức lăng kính: Đọc thêm Mục III Cơng thức lăng kính: Tự đọc Mục IV Cơng dụng lăng kính: Tự học có hướng dẫn Cả bài: Bài 29 Thấu kính mỏng Bài 35 Thực hành: Xác định tiêu cự thấu kính phân kỳ Tích hợp thành chủ đề Bài 29: Mục I: Thấu kính, phân loại thấukính; Mục IV.1: Khái niệm ảnh vật Quang học; Mục IV.3 Các trường hợp ảnh tạo thấu kính: Tự học có hướng dẫn 54 55, 56 Bài tập Mắt 57 Bài tập 58, 59, 60 Chủ đề: Kính lúp, Kính hiển vi, Kính thiên văn - Nêu số cơng dụng thấu kính - Biết phương pháp xác định tiêu cự thấu kính phân kì cách ghép đồng trục với thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật vât qua thấu kính hội tụ Kỹ : - Phân biệt thấu kính lồi, lõm, hội tụ, phân kì - Biết dựng ảnh vật qua thấu kính số trường hợp đơn giản - Quan sát, dự đốn kết rút từ thí nghiệm - Sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự thấu kính phân kì Xác định vị trí vật, ảnh qua thấu kính dựa vào phép vẽ Vận dụng cơng thức thấu kính giải số tập đơn giản Kiến thức : + Trình bày cấu tạo mắt, đặc điểm chức phận mắt + Trình bày khái niệm điều tiết đặc điểm liên quan : Điểm cực viễn, điểm cực cận, khoảng nhìn rõ + Trình bày khái niệm: Năng suất phân li, lưu ảnh Nêu ứng dụng tượng + Nêu tật mắt cách khắc phục, nhờ giúp học sinh có ý thức giữ vệ sinh mắt Kỹ : Biết vận dụng cách khắc phục tật mắt trường hợp cụ thể Kiến thức : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt tật mắt Kỹ năng: + Rèn luyên kĩ giải tập định lượng mắt tật mắt Kiến thức : Nêu nguyên tắc cấu tạo công dụng kính lúp, Bài 35 Lý thuyết mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn Phần thực hành: Thực PHBM có điều kiện Bài 30 Giải tốn hệ thấu kính: khơng dạy Mục III Năng suất phân li mắt; Mục V Hiện tượng lưu ảnh: Tự học có hướng dẫn Cả bài: Bài 32; Bài 33; Bài 34 Tích hợp thành chủ đề 61 Bài tập 62 Ôn tập chương VII 63 Ơn tập học kì II 64 Kiểm tra học kỳ II Duyệt chun mơn kính hiển vi, kính thiên văn Trình bày số bội giác ảnh tạo kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn ngắm chừng vô cực Kĩ - Viết vận dụng công thưcs số bội giác kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn ngắm chừng vô cực để giải tập Làm tập liên quan đến dụng cụ quang bổ trợ cho mắt Kiến thức : - Hệ thống lại toàn kiến thức chương: Lăng kính, thấu kính mỏng, mắt, dụng cụ quang học: kính lúp, kính hiển vi, thiên văn Kĩ - Vận dụng kiến thức quang hình học giải dạng tập đơn giản có liên quan Kiến thức : Hệ thống lại toàn kiến thức học học kì II: Từ trường; Cảm ứng điện từ; khúc xạ ánh sáng; dụng cụ quang Kĩ - Vận dụng kiến thức học từ trường, cảm ứng từ, quang hình học việc giải dạng tập đơn giản có liên quan Bài 32: Mục II Công dụng cấu tạo kính lúp: Tự học có hướng dẫn Bài 33: Mục II Sự tạo ảnh kính hiển vi: Tự đọc Bài 34: Mục II Sự tạo ảnh kính hiển vi: Tự đọc BMT, ngày 30/08/2020 Người lập SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂKLĂK KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MƠN VẬT LÍ 12 Cả năm: 63 tiết Học kỳ I: 18 tuần: 32 tiết PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ 10 TIẾT (5LT + 3BT + 2TH) 1,2,3 Chủ đề: Dao động điều hòa Kiến thức : - Nêu định nghĩa dao động, dao động tuần hồn, dao động điều hịa - Viết phương trình dao động điều hịa ,giải thích đại lượng phương trình - Nêu mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động trịn - Biết cơng thức liên hệ tần số góc, chu kì tần số - Biết công thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hòa - Biết cấu tạo lắc lò xo, lắc đơn - Biết được công thức lực kéo tác dụng vào vật dao động điều hịa - Biết cơng thức tính chu kì lắc lị xo, lắc đơn cơng thức tính năng, động lắc lò xo - Hiểu biến thiên động lắc lò xo, lắc đơn Kĩ Vận dụng biểu thức làm tập đơn giản SGK vật lý 12 Bài tập - Viết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc vật DĐ ĐH - Vận dụng công thức chu kì, số lắc lị xo, lắc đơn, tính lượng lắc lò xo Dao động tắt dần Dao động Kiến thức : cưỡng - Nêu khái niệm, đặc điểm dao động tắt dần, dao động trì dao động cưỡng - Nắm nguyên nhân trình dao động tắt dần Học kỳ II: 17 tuần: 31 tiết Hướng dẫn thực Cả ba bài: Bài 1: Dao động điều hòa Bài 2: Con lắc lị xo Bài 3: Con lắc đơn Tích hợp thành chủ đề Bài 1: Mục I Dao động cơ: Tự học có hướng dẫn Mục III.1 Chu kì tần số: Tự học có hướng dẫn Mục V Đồ thị dao động điều hịa: Tự học có hướng dẫn Bài 2: Các thí nghiệm thay TN ảo Bài 3: Mục I Thế lắc đơn: Tự học có hướng dẫn Mục III.Khảo sát doa động co lắc đơn mặt lượng: Chỉ cần khảo sát định tính Bài tập trang 17 SGK không làm Mục I Dao động tắt dần; Mục II Dao động trì: Tự học có hướng dẫn Bài tập Tổng hợp phương tần số Phương pháp giãn đồ Frenen Bài tập 9,10 Thực hành: Khảo sát thực nghiệm định luật dao động lắc đơn - Biết điều kiện xảy tượng cộng hưởng, vẽ giải thích đường cong cộng hưởng - Biết số loại dao động tắt dần, dao động trì dao động cưỡng thực tế Kĩ - Vận dụng biểu thức làm tập đơn giản tượng cộng hưởng SGK - Ôn tập khái niệm, đặc điểm dao động tắt dần, dao động trì dao động cưỡng Kiến thức : - Trình bày nội dung phương pháp giản đồ Fre-nen - Nêu cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà tần số phương dao động Kĩ Vận dụng phương pháp giản đồ Fre – nen để tìm phương trình dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số - Phát biểu khái niệm dao động tắt dần, dao động trì dao động tổng hợp - Viết cơng thức tính biên độ pha ban đầu cửa dao động tổng hợp Kiến thức : - Biết dùng phương pháp thực nghiệm để: + Phát ảnh hưởng biên độ, khối lượng, chiều dài lắc đơn đến chu kì T + Tìm kiểm tra cơng thức l = 2π g từ tính chu kì T ứng dụng đo gia tốc trọng trường điểm khảo sát Kĩ - Kĩ thu thập xử lý kết thí nghiệm: Lập bảng ghi kết đo kèm theo sai số Xử lí cách thu thập tỉ số cần thiết cách vẽ đồ thị để tìm giá trị a, từ tìm thực nghiệm chu kì lắc đơn, kiểm chứng công thức với lý thuyết, vận dụng tính gia tốc Mục I Véc tơ quay: Tự học có hướng dẫn Lý thuyết mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn Phần thực hành: Thực PHBM có điều kiện g điểm khảo sát CHƯƠNG II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM TIẾT(6LT + 2BT ) Kiến thức : Chủ đề: Sóng - Phát biểu định nghĩa truyền sóng sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang nêu ví dụ sóng dọc, sóng ngang - Phát biểu định nghĩa tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng lượng sóng - Biết đại lượng phương trình sóng - Mơ tả tượng giao thoa hai sóng mặt nước nêu điều kiện để có giao thoa hai sóng - Nêu điều kiện có cực đại, cực tiểu giao thoa 11, 12, - Mô tả tượng sóng dừng sợi dây nêu 13, 14 điều kiện để có sóng dừng - Giải thích tượng sóng dừng - Nêu điều kiện để có sóng dừng sợi dây có hai dầu cố định dây có đầu cố định đầu tự Kĩ - Vận dụng công thức để tinh toán đại lượng chu kỳ, tần số, bước sóng - Biết cách lập phương trình sóng điểm nằm phương truyền sóng - Giải toán đơn giản giao thoa, sóng dừng Bài tập - Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập đặc trưng 15 sóng học, phương trình sóng giao thoa sóng , sóng dừng 16,17 Chủ đề: Các đặc trưng vật lý Kiến thức ,sinh lí âm - Nêu sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm - Nêu cường độ âm mức cường độ âm đơn vị đo mức cường độ âm - Nêu đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm hoạ âm) âm - Trình bày sơ lược âm bản, hoạ âm - Nêu đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to âm sắc) âm Cả ba bài: Bài Sóng truyền sóng Bài 8: Giao thoa sóng Bài 9: Sóng dừng Tích hợp thành chủ đề Bài 7; Bài 8; Bài 9: Các thí nghiệm thay TN ảo Bài 8: Mục II Cực đại cực tiểu: Chỉ cần nêu công thức (8.2); công thức (8.3) kết luận Mục III Điều kiện giao thoa Sóng kết hợp: Tự học có hướng dẫn Bài 9: Mục I Sự phản xạ sóng: Tự học có hướng dẫn Bài 10 Các đặc trưng vật lí âm Bài 11 Các đặc trưng sinh lí âm thành Tích hợp thành chủ đề Bài 10; Bài 11: Tự học có hướng dẫn Bài tập 18 - Nêu ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc - Nêu tác dụng hộp cộng hưởng âm Kĩ - Vận dụng cơng thức để giải tốn đơn giản âm - Giải thích tượng thực tế liên quan đến đặc trưng sinh lí âm - Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập sóng dừng đặc trưng vật lí, sinh lí âm Kiểm tra tiết 19 CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 12 TIẾT (8LT + 2BT +2TH) Đại cương dòng điện Kiến thức xoay chiều - Viết biểu thức cường độ dòng điện điện áp tức thời - Phát biểu định nghĩa 20 viết cơng thức tính giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện, điện áp Kĩ Giải thích tóm tắt ngun tắc tạo dịng điện xoay chiều 21, 22, Chủ đề: Các mạch điện xoay Kiến thức 23 chiều Công suất mạch - Viết cơng thức tính điện xoay chiều cảm kháng, dung kháng nêu đơn vị đo đại lượng - Phát biểu định luật Ôm đoạn mạch điện xoay chiều điện trở, chứa cuộn dây cảm tụ điện - Viết cơng thức tính tổng trở đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Viết hệ thức định luật Ôm đoạn mạch RLC nối tiếp - Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp - Nêu đặc điểm đoạn mạch RLC nối tiếp xảy tượng cộng hưởng điện - Viết cơng thức tính cơng suất điện tính hệ số công suất đoạn mạch RLC nối tiếp - Nêu lí cần phải tăng hệ số công suất nơi Mục III Giá trị hiệu dụng: Chỉ cần nêu công thức (12.9) kết luận Bài tập tập 10 trang 66 SGK không làm Cả ba bài: Bài 13: Các mạch điện xoay chiều Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp Bài 15: Công suất điện tiêu thụ mạch điện xoay chiều Tích hợp thành chủ đề Bài 13: Cả bài: Chỉ cần nêu công thức liên quan đến kết luận kết luận Bài tập tập trang 74 SGK không làm Bài 14: Mục II.3 Cộng hưởng điện: Tự học có hướng dẫn Bài 15: Mục I.1 Biểu thức công suất: Chỉ cần đưa công thức (15.1) Bài tập 24 Truyền tải điện Máy biến áp 25 Chủ đề: Máy phát điện xoay chiều, động không đồng pha 26, 27 tiêu thụ điện Kĩ - Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản có liên quan định luật ơm cho mạch điện xoay chiều - Giải số toán đơn giản công suất mạch điện xoay chiều - Vận dụng định luật Ôm đoạn mạch điện xoay chiều để giải tập - Vận dụng cơng thức tính cơng suất điện tính hệ số cơng suất đoạn mạch RLC nối tiếp Kiến thức - Viết biểu thức điện hao phí đường dây tải điện, từ suy giải pháp giảm điện hao phí đường dây tải điện, tăng áp biện pháp triệt để hiệu - Phát biểu định nghĩa, nêu cấu tạo nguyên tắc làm việc máy biến áp - Viết hệ thức điện áp cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp máy biến áp - Viết biểu thức dòng điện cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp máy biến áp Kĩ Giải thích số tượng giải số tập đơn giản máy biến áp Kiến thức - Giải thích nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều - Biết máy phát điện xoay chiều ba pha ? - Giải thích ngun tắc hoạt động động không đồng - Nêu cấu tạo, giải thích nguyên tắc hoạt động động không đồng ba pha Kĩ Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản có liên quan Mục II.3 Tính hệ số cơng suất mạch RLC nối tiếp: Tự học có hướng dẫn Mục II.2 Khảo sát thực nghiệm máy biến áp: Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) kết luận Mục III Ứng dụng máy biến áp: Tự học có hướng dẫn Cả hai bài: Bài 17: Máy phát điện xoay chiều Bài 18: động không đồng ba pha Tích hợp thành chủ đề Bài 17: Mục II.2 Cách mắc mạch pha: Tự học có hướng dẫn Bài 18: Động không đồng pha: Tự học có hướng dẫn Bài tập 28 Thực hành: Khảo sát mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp 28, 30 31 32 Ôn tập chương III Giải số tập đơn giản truyền tải điện năng, máy biến áp, máy phát điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều Kiến thức - Phát biểu viết cơng thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cosϕ đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp - Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn điện áp loại đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp Kĩ - Sử dụng đồng hồ đa số để đo điện áp xoay chiều: lựa chọn phạm vi đo, đọc kết đo, xác định sai số đo - Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định L, r ống dây, điện dung C tụ điện, góc lệch ϕ cường độ dịng điện i điện áp u phần tử đoạn mạch Hệ thống kiến thức tập Dòng điện xoay chiều Kiểm tra HK I HỌC KÌ II PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ,5 TIẾT (4LT + 1BT) 33 Mạch dao động Kiến thức - Trình bày cấu tạo nêu vai trò tụ điện cuộn cảm hoạt động mạch dao động LC - Viết công thức tính chu kì dao động riêng mạch dao động LC - Nêu dao động điện từ Kĩ Giải tập áp dụng công thức chu kì tần số mạch dao động 34 Điện từ trường Kiến thức - Nêu định nghĩa điện từ trường - Phân tích tượng để thấy mối liên Hướng dẫn thực Mục III Năng lượng điện từ: Tự học có hướng dẫn Mục I.2.a Từ trường mạch dao động; Mục II.2 Thuyết điện từ Mắc xuen: Tự đọc Bài tập trang 111 SGK quan biến thiên theo thời gian cảm ứng từ với điện trường xoáy biến thiên cường độ điện trường với từ trường Kĩ Nhận biết tồn điện từ trường thực tế 35,36 Chủ đề: Sóng điện từ Kiến thức Ngun tắc thơng tin liên lạc - Nêu dao động điện từ sóng vơ tuyến - Nêu tính chất sóng điện từ - Nêu chức khối sơ đồ khối máy phát máy thu sóng vơ tuyến điện đơn giản - Vẽ sơ đồ khối máy phát máy thu sóng vơ tuyến điện đơn giản Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng liên quan về, sóng điện từ - Nêu ứng dụng sóng vơ tuyến điện thơng tin, liên lạc Bài tập - Củng cố, khắc sâu kiến thức mạch dao động, sóng điện từ, truyền thơng tin vơ tuyến 37 sóng điện từ - Tính chu kì, tần số, bước sóng mạch LC CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG , TIẾT (5LT + 2BT+2TH) Tán sắc ánh sáng Kiến thức - Mô tả thí nghiệm Niu-tơn nêu kết luận rút từ thí nghiệm - Giải thích tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính 38 giả thuyết Niu-tơn - Nêu ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định Kĩ Nhận biết hện tượng liên quan đến tán sắc ánh sáng thực tế 39 Giao thoa ánh sáng Kiến thức Trình bày thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nêu vân sáng, vân tối kết giao thoa ánh sáng Nêu điều kiện để xảy không làm Cả hai bài: Bài 22: Sóng điện từ Bài 23: Ngun tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến Tích hợp thành chủ đề Bài 22: Cả Bài 23: Cả Tự học có hướng dẫn Bài 24: Các thí nghiệm thay TN ảo Mục IV Ứng dụng: Tự học có hướng dẫn Bài 25: Các thí nghiệm thay TN ảo Mục I Hiện tượng nhiểu xạ ánh sáng: Tự học có hướng dẫn Bài tập 40 Các loại quang phổ 41 Tia hồng ngoại tia tử ngoại 42 Tia X 43 Bài tập 44 45,46 Thực hành : Đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa tượng giao thoa ánh sáng Nêu tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Kĩ Giải toán đơn giản giao thoa với ánh sáng - Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản tán sắc giao thoa ánh sáng Kiến thức Nêu quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ hấp thụ đặc điểm loại quang phổ Kĩ Vận dụng kiến thức vào giải thích số tượng đơn giản có liên quan thực tế Kiến thức Nêu chất, tính chất công dụng tia hồng ngoại Nêu chất, tính chất cơng dụng tia tử ngoại Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng thực tế đơn giản có liên quan Kiến thức Nêu chất, tính chất công dụng tia X Kể tên vùng sóng điện từ thang sóng điện từ theo bước sóng Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng thực tế đơn giản có liên quan - Giải số tập đơn giản loại quang phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X Kiến thức - Biết mục đích, dụng cụ thí nghiệm, sở lí thuyết bước tiến hành thực hành đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa - Vận dụng lí thuyết để tìm hiểu cách lắp ráp thí nghiệm, đo đạc kết Cả Tự học có hướng dẫn Mục I Phát tia hồng ngoại tử ngoại: Tự học có hướng dẫn Mục I Phát tia X; Mực II Cách tạo tia X: Tự học có hướng dẫn Lý thuyết mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn Phần thực hành: Thực PHBM có điều kiện Kĩ - Biết sử dụng dụng cụ thí nghiệm tạo hệ vân giao thoa ảnh, cách dùng nguồn laze chiếu vng góc với chắn có khe Y-âng Quan sát hệ vân, phân biệt vân sáng, vân tối, vân sáng hệ vân - Xác định tương đối xác bước sóng chùm tia laze màu đỏ Kiểm tra Củng cố, khắc sâu kiến thức 47 dao động sóng điện từ; tính chất sóng ánh sáng CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, TIẾT (4LT + 2BT) Hiện tượng quang điện Kiến thức Thuyết lượng tử ánh sáng Trình bày thí nghiệm Héc tượng quang điện nêu tượng quang điện Phát biểu định luật giới hạn quang điện Nêu nội dung thuyết lượng tử ánh sáng Nêu ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt 48 Vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật giới hạn quang điện Kĩ Vận dụng thuyết phơtơn để giải thích định luật giới hạn quang điện - Thiết lập kĩ tự học hướng dẫn GV: + Tự tìm hiểu lưỡng tính sóng, hạt ánh sáng 49 Chủ đề: tượng quang điện Hiện tượng quang phát quang Mục IV Lưỡng tính sóng hạt ánh sáng: Tự học có hướng dẫn Các thí nghiệm thay TN ảo Cả hai bài: Bài 31; Bài 32 tích hợp thành chủ đề Bài 31: Mục II Quang điện trở; Mục III Pin quang điện: Tự học có hướng dẫn Bài 32: Mục II Đặc điểm ánh sáng huỳnh quang: Tự học có hướng dẫn Bài tập trang 165 SGK không làm Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản 50 tượng quang điện: Tính lượng photon, cơng thốt, giới hạn quang điện Mẫu nguyên tử Bo Kiến thức - Trình bày mẫu nguyên tử Bo - Phát biểu hai tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử - Giải thích quang 51 phổ phát xạ hấp thụ nguyên tử hiđrô lại quang phổ vạch Kỹ : - Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản quang phổ hidro Bài tập - Vận dụng tiên đề 1, tiên đề 52 Bo giải tập đơn giản Sơ lược laze Kiến thức - Trả lời câu hỏi : Laser ? - Nêu đặc điểm chùm sáng laser phát 53 - Nêu vài ứng dụng laser Kỹ : Vận dụng kiến thức để tìm hiểu số tượng thực tế có liên quan CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, TIẾT (7LT + 2BT) Tính chất cấu tạo hạt Kiến thức nhân - Nêu cấu tạo hạt nhân - Định nghĩa khái niệm đồng vị 54 - Viết hệ thức Anh-xtanh khối lượng lượng Kỹ : Giải thích kí hiệu hạt nhân 55,56 Năng lượng liên kết hạt Kiến thức nhân Phản ứng hạt nhân Nêu lực hạt nhân đặc điểm lực hạt nhân - Viết hệ thức Anh-xtanh - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức độ hụt khối lượng hạt nhân - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức lượng liên kết , lượng liên kết riêng hạt nhân - Phát biểu định nghĩa phản ứng hạt nhân nêu Bài tập Mục I Mơ hình hành tinh ngun tử: Tự học có hướng dẫn Mục I.2 Sự phát xạ cảm ứng; Mục I.3 Cấu tạo LAZE: Tự đọc Mục II Một vài ứng dụng LAZE: Tự học có hướng dẫn Mục II.2 Khối lượng lượng: Chỉ cần nêu công thức Bài 36: Mục I Lực hạt nhân: Tự học có hướng dẫn Bài tập 57 Phóng xạ 58,59 Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch 60,61 Bài tập 62, 63 định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân - Phát biểu nêu ví dụ phản ứng hạt nhân Kỹ : - Sử dụng bảng cho SGK, tính lượng liên kết lượng liên kết riêng hạt nhân - Vận dụng kiến thức để tính lượng phản ứng hạt nhân, vận dụng định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân Giải số tập đơn giản cấu tạo, tính chất hạt nhân; tính độ hụt khối, lượng liên kết, lượng liên kết riêng, tính lượng phản ứng hạt nhân Kiến thức - Nêu hạt nhân phóng xạ - Viết phản ứng phóng xạ α, β-, β+ - Nêu đặc tính q trình phóng xạ - Viết hệ thức định luật phóng xạ Định nghĩa chu kì bán rã số phân rã - Nêu số ứng dụng đồng vị phóng xạ Kỹ : Viết phương trình phóng xạ Vận dụng định luật phóng xạ giải số tập Kiến thức - Nêu phản ứng phân hạch gì, phản ứng nhiệt hạch gì? - Lí giải tạo thành phản ứng dây chuyền nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền - Nêu điều kiện để tạo phản ứng nhiệt hạch Kỹ : Vận dụng kiến thức để tìm hiểu lị phản ứng hạt nhân, bom nguyên tử Vận dụng kiến thức để giải thích lượng nhiệt hạch - Vận dụng cơng thức phóng xạ giải số tập đơn giản - Tính lượng phản ứng phân hạch , nhiệt hạch mức độ đơn giản Mực II.2 Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu công thức (37.6) kết luận Bài 39: Mục III Phản ứng nhiệt hạch trái đất: Tự đọc 64 Kiểm tra học kì Duyệt chun mơn BMT, ngày 20/08/2020 Người lập Liên hệ với để tư vấn giáo án, tập, giảng điện tử tư liệu liên quan đến giảng dạy nhé! Đt - Zalo: 0972.46.48.52 Fb: Nguyễn Bích Nhung Mail: bichnhung1901@gmail.con Youtube: Cô Nhung Cute ... Bài 10; Bài 11 tích hợp lại chủ đề Bài 9: Mục I-Thí nghiệm: Tự đọc Mục II- Định luật ơm tồn mạch: Chỉ cần nêu cơng thức (9.5) kết luận Mục III.3- Hiệu suất nguồn: tự học có hướng dẫn Bài 10 Mục... 9: Mục I Sự phản xạ sóng: Tự học có hướng dẫn Bài 10 Các đặc trưng vật lí âm Bài 11 Các đặc trưng sinh lí âm thành Tích hợp thành chủ đề Bài 10; Bài 11: Tự học có hướng dẫn Bài tập 18 - Nêu... rắn.Tự học có hướng dẫn Mục II.3-Mức qn tính chuyển động quay: Không dạy; Câu hỏi trang 114, tập 10 trang 115: không làm Hướng dẫn thực Tiết 1: Hết phần I SGK Tiết 2: Từ phần II SGK Mục I.2-Động
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 10 cv 4040 , VAT LY 10 cv 4040

Mục lục

Xem thêm