0

VAT LY 10 , 11, 12 CV 4040

42 0 0
  • VAT LY 10 , 11, 12 CV 4040

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:13

3, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………… ………………………………………… KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MƠN VẬT LÍ 10 Cả năm: 64 tiết PPCT 1,2 3,4,5 Học kỳ I: 18 tuần: 34 tiết Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 14 TIẾT (9LT + 2BT + 2TH+1KT) Chủ đề: Chuyển động Kiến thức : Chuyển động thẳng - Nắm khái niệm : Chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo chuyển động - Phân biệt hệ toạ độ hệ qui chiếu, thời điểm thời gian - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng Viết cơng thức tính qng đường dạng phương trình chuyển động chuyển động thẳng Kỹ : - Xác định vị trí điểm quỹ đạo cong thẳng - Làm toán hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian - Vận dụng cơng thức tính đường phương trình chuyển động để giải tập chuyển động thẳng - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế Chủ đề: Chuyển động thẳng Kiến thức : biến đổi - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi - Phát biểu định luật rơi tự Nêu đặc điểm rơi tự - Viết phương trình vận tốc, vẽ đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động thẳng nhanh dần Kỹ - Bước đầu giải toán đơn giản chuyển động biến đổi Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc – thời gian ngược lại Bài tập Kiến thức : Ôn lại kiến thức học 1, 2, 3, Kỹ Học kỳ II: 17 tuần: 30 tiết Hướng dẫn thực Bài Chuyển động Bài Chuyển động thẳng đều: Tích hợp lại thành chủ đề Bài tập trang 11: Khơng u cầu HS phải làm Tích hợp Chuyển động thẳng biến đổi 4.Sự rơi tự thành chủ đề Chuyển động thẳng biến đổi đều: Mục II.3 Cơng thức tính qng đường chuyển động thẳng nhanh dần đều: Chỉ cần nêu công thức (3.3) kết luận Chuyển động trịn 7,8 Tính tương đối chuyển động Công thức cộng vận tốc Bài tập 10 11,12,13 Chủ đề: Khảo sát chuyển động rơi tự Xác định gia tốc rơi tự Giải tập SGK Kiến thức - Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn - Phát biểu định nghĩa, công thức đơn vị tốc độ góc chuyển động trịn - Nêu đặc điểm cơng thức tính gia tốc chuyển động tròn Kỹ - Giải tập đơn giản chuyển động tròn - Nêu số vd thực tế chuyển động tròn Kiến thức: - Trả lời câu hỏi tính tương đối chuyển động, đâu hệ quy chiếu đứng yên, đâu hệ quy chiếu chuyển động - Viết công thức cộng vận tốc cho trường hợp cụ thể chuyển động phương Kỹ : - Giải thích số tượng liên quan đến tính tương đối chuyển động Kiến thức : Ôn lại kiến thức học 5, Kỹ Giải tập SGK Kiến thức : - Phát biểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp - Hiểu tính nguyên tắc hoạt động đồng hồ đo thời gian số cổng quang điện - Vẽ đồ thị mô tả thay đổi vận tốc rơi vật theo thời gian t quãng đường s theo t2 Kỹ : - Cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên.Tính sai số phép đo trực tiếp.Tính sai số phép đo gián tiếp.Biết cách viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết - Rèn luyện kĩ thực hành để đo xác quãng đường Tiết 8: Hết mục II - Mục III.1 Hướng vectơ gia tốc chuyển động tròn đều: Chỉ cần nêu kết luận hướng vectơ gia tốc - Bài tập 12 trang 34: Không yêu cầu HS phải làm Bài Sai số phép đo đại lượng vật lý Bài Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự Xác định gia tốc rơi tự do: Tích hợp lại thành chủ đề Bài 8: Phần lí thuyết mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn s thời gian rơi tự vật quãng đường s khác - Tính g sai số phép đo g 14 15 16,17 18 19,20 Kiểm tra tiết CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 12 TIẾT (9LT + 1BT + 2TH) Tổng hợp phân tích lực Kiến thức : Điều kiện cân chất - Phát biểu được: định nghĩa lực, điểm phép tổng hợp lực phép phân tích lực - Hiểu điều kiện cân chất điểm Kỹ : Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực hai lực đồng quy để phân tích lực thành hai lực đồng quy Ba định luật Newton Kiến thức - Phát biểu được: Định nghĩa qn tính, ba định luật Niuton - Viết cơng thức định luật II, định luật III Newton trọng lực - Nêu đặc điểm cặp “lực phản lực” Kỹ - Vận dụng định luật I Newton khái niệm quán tính để giải thích số tượng vật lí đơn giản để giải tập - Vận dụng phối hợp định luật II III Newton để giải tập Lực hấp dẫn Định luật vạn Kiến thức vật hấp dẫn - Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết công thức lực hấp dẫn - Nêu định nghĩa trọng tâm vật Kỹ - Giải thích cách định tính rơi tự chuyển động hành tinh, vệ tinh lực hấp dẫn Chủ đề: Lực đàn hồi, lực Kiến thức hướng tâm - Nêu đặc điểm điểm đặt hướng lực đàn hồi lò xo - Phát biểu định luật Húc viết cơng thức tính độ lớn lực đàn hồi lò xo - Phát biểu định nghĩa viết công thức lực hướng tâm Kỹ Bài tập trang 58: Không yêu cầu HS phải làm Tiết 17: Hết mục II Cả hai Bài 12 Lực đàn hồi lò xo Định luật Hooke Bài 14 Lực hướng tâm Tích hợp thành chủ đề Bài 14 - Mục II Chuyển động li tâm: Đọc Lực ma sát 21 Lực hướng tâm 22 Bài tập 23 24 24,26 - Biễu diễn lực đàn hồi lò xo bị dãn bị nén - Vận dụng định luật Húc để giải tập đơn giản - Xác định lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn số trường hợp đơn giản Kiến thức - Nêu đặc điểm lực ma sát trượt - Viết công thức lực ma sát trượt - Nêu số cách làm giảm tăng ma sát Kỹ - Vận dụng công thức lực ma sát trượt để giải tập tương tự học Kiến thức - Phát biểu định nghĩa viết công thức lực hướng tâm Kỹ - Xác định lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn số trường hợp đơn giản Kiến thức - Ôn lại kiến thức Ba định luật Niuton, Lực hấp dẫn, Lực ma sát, Lực hướng tâm Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập SGK Bài toán chuyển động ném Kiến thức ngang - Viết phương trình hai chuyển động thành phần chuyển động ném ngang - Nêu đặc điểm quan chuyển động ném ngang: dạng quỹ đạo, thời gian rơi, tầm ném xa Kỹ - Biết chọn hệ toạ độ thích hợp Biết áp dụng định luật II Niu-tơn để lập phương trình cho hai chuyển động thành phần chuyển động ném ngang - Biết cách tổng hợp hai chuyển động thành phần để chuyển động vật - Vẽ (một cách định tính) quỹ đạo parabol vật bị ném ngang Thực hành: Đo hệ số ma sát Kiến thức thêm - Câu hỏi trang 82: Không yêu cầu HS phải trả lời - Bài tập trang 82 tập trang 83: Không yêu cầu HS phải làm - Mục II Lực ma sát lăn mục III Lực ma sát nghỉ: Đọc thêm - Câu hỏi trang 78: Không yêu cầu HS phải trả lời - Bài tập trang 78 tập trang 79: Không yêu cầu HS phải làm - Mục II Chuyển động li tâm: Đọc thêm - Câu hỏi trang 82: Không yêu cầu HS phải trả lời - Bài tập trang 82 tập trang 83: Không yêu cầu HS phải làm Biết sơ sở lí thuyết việc đo hệ số ma sát Kỹ - Lắp ráp thí nghiệm , biết cách đo khỏang thời gian chuyển động vật - Tính viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết CHƯƠNG III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN TIẾT (6LT + 1BT) Chủ đề: Sự cân Kiến thức Cả ba bài: Phát biểu đợc điều kiện cân vật rắn vật rắn chịu tác dụng Bài 17: Cân vật chịu tác dụng hai lực không song song - Phát biểu điều kiện cân hai lực ba vật rắn chịu tác dụng lực không song song ba lực không song song Bải 18: Cân - Phát biểu định nghĩa vật có trục quay viết cơng thức momen cố định – Mô men lực lực Bài 20: Các dạng cân - Phát biểu quy tắc vật rắn momen lực có mặt chân đế - Phân biệt ba dạng cân Tích hợp lại thành chủ đề - Phát biểu điều kiện cân vật có mặt chân 27,28,29 đế Kỹ - Xác định trọng tâm vật mỏng, phẳng phương pháp thực nghiệm - Vận dụng khái niệm momen lực quy tắc momen lực để giải thích số tượng - Nhận biết dạng cân bền hay không bền - Xác định mặt chân đế vật đặt mặt phẳng đỡ - Biết cách làm tăng mức vững vàng cân Chủ đề: Quy tắc hợp lực song Kiến thức Cả hai bài: song chiều Ngẫu lực - Phát biểu quy tắc hợp Bài 19 Quy tắc hợp lực song song chiều lực song song - Phát biểu định nghĩa chiều ngẫu lực Viết công thức Bài 22 Ngẫu lực tính momen ngẫu lực Tích hợp thành 30,31 Kỹ chủ đề - Vận dụng quy tắc hợp Bài 19: - Mục I.1 Thí lực song song chiềuđể giải nghiệm: Không dạy tập đơn giản - Bài tập trang 106: - Nêu số ví dụ ứng Khơng u cầu HS dụng ngẫu lực thực tế phải làm kỹ thuật 32 Chuyển động tịnh tiến vật Kiến thức - Mục II.3 Mức quán rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Bài tập 33 - Phát biêu định nghĩa chuyển động tịnh tiến - Viết công thức định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến - Nêu tác dụng momen lực vật rắn quay quanh trục Kỹ - Áp dụng dược định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến Kiến thức - Ôn lại kiến thức chương Cân chuyển động vật rắn Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập SGK 34 Kiểm tra HK I HỌC KÌ II PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TIẾT (7LT + 2BT ) 35,36 Động lượng Định luật bảo Kiến thức toàn động lượng - Định nghĩa xung lượng lực; nêu chất ( tính chất vectơ) đơn vị xung lượng lực - Định nghĩa động lượng, đơn vị đo động lượng - Phát biểu định luật bảo tòan động lượng Kỹ - Vân dụng định luật bảo toàn động lượng để giải va chạm mềm Công công suất 37,38 Bài tập Kiến thức - Phát biểu định nghĩa công lực - Phát biểu định nghĩa ý nghĩa công suất Kỹ - Vận dụng cơng thức tính cơng cơng suất để giải bải tập tính chuyển động quay: Đọc thêm - Câu hỏi trang 114: Không yêu cầu HS phải trả lời - Bài tập 10 trang 115: Không yêu cầu HS phải làm Hướng dẫn thực Tiết 1: Hết phần I SGK Tiết 2: Từ phần II SGK Mục I.2 Động lượng: Chỉ cần nêu nội dung mục b Mục II.2 Định luật bảo toàn động lượng hệ cô lập: Chỉ cần nêu nội dung định luật công thức (23.6) Tiết 1: Hết phần I SGK Tiết 2: Từ phần II SGK Mục I.3 Biện luận - Tự học có hướng dẫn - Chỉ cần nêu kết luận Kiến thức Ôn lại kiến thức: Động lượng, Công, công suất 39 Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK 40,41,42 Chủ đề: Động năng, năng, Kiến thức Cả bài: - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức động năng, định luật biến thiên động - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức trọng trường, đàn hồi - Viết biểu thức tính vật chuyển động trọng trường - Phát biểu định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường hợp chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo Kỹ - Vận dụng công thức động để giải toán - Vận dụng định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường để giải số tốn đơn giản Mục II Cơng thức tính động năng: Chỉ cần nêu công thúc kết luận Thế năng: Mục I.3 Liên hệ biến thiên công: Đọc thêm Cơ năng: Mục I.2.Sự bảo toàn vật chuyển động trọng trường: Chỉ cần nêu công thức 27.5 kết luận Bài tập 43 44, 45, 46, 47 Kiến thức - Nắm vững kiến thức động năng, năng, - Nắm vững điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn Kỹ - Trả lời giải câu hỏi có liên quan đến động năng, năng, định luật bảo tồn CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ TIẾT (4 LT + 1BT ) Chủ đề: Thuyết động học Kiến thức phân tử chất khí Các định - Nêu nội dung luật chất khí lí tưởng thuyết động học phân tử chất khí - Nêu định nghĩa khí lí tưởng - Nhận biết khái niệm trạng thái trình - Nêu định nghĩa trình đẵng nhiệt - Phát biểu nêu biểu thức định luât Bôilơ – Ma riôt, đường đẵng nhiệt hệ toạ độ p – V - Nêu định nghĩa q trình đẳng tích - Phát biểu nêu biểu thức mối quan hệ P T Bài 25 Động Bài 26 Thế Bài 27 Cơ Tích hợp thành chủ đề Động năng: Cả bốn bài: Bài 28: Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất Bài 29 Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bơi – Ma-ri-ốt Bài 30 Q trình đẳng tích Định luật Sác-lơ Bài 31 Phương trình trạng thái khí lí tưởng Tích hợp lại thành chủ đề Bài 28: Mục I.1 Những điều học cấu tạo chất: Tự học có hướng dẫn trình đẳng tích - Phát biểu định luật Sáclơ, đường đẳng tích - Nêu định nghĩa q trình đẳng áp, viết biểu thức liên hệ thể tích nhiệt độ tuyệt đối q trình đẳng áp nhận dạng đường đẳng áp - Hiểu ý nghĩa vật lí “độ khơng tuyệt đối” Kỹ - Vận dụng đặc điểm khoảng cách phân tử, chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích đặc điểm thể tích hình dạng vật chất thể khí, thể lỏng, thể rắn - Vận dụng định luật chất khí lí tưởng để giải tập tập tương tự Kiến thức - Cấu tạo chất thuyết động học phân tử chất khí - Phương trình trạng thái khí lí tưởng đẳng q trình Kỹ - Trả lời câu hỏi giải tập có liên quan đến cấu tạo chất, phương trình trạng thái khí lí tưởng đẳng trình Bài 29: Mục I - Trạng thái trình biến đổi trạng thái: Tự học có hướng dẫn 48 Bài tập 49 Kiểm tra tiết CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC TIẾT (3LT + 1BT) Chủ đề: Nội biến Kiến thức Cả hai bài: thiên nội Các nguyên lí - Phát biểu định nghĩa nội Bài 32: Nội nhiệt động lực học nhiệt động lực học biến thiên nội - Viết cơng thức tính nhiệt Bài 33 Các nguyên lượng vật thu vào hay tỏa ra, lí nhiệt động lực nêu tên đơn vị đại học lượng có mặt cơng thức Tích hợp thành - Phát biểu viết cơng chủ đề thức ngun lí thứ Bài 33: nhiệt động lực học (NĐLH), Mục II.1 Quá trình nêu tên, đơn vị quy ước thuận nghịch không dấu đại lượng thuận nghịch: Đọc công thức thêm - Phát biểu nguyên lí thứ hai NĐLH Kỹ - Giải thích cách định tính số tượng đơn giản thay đổi nội 50, 51, 52 53 54, 55 56, 57, 58 59 - Vận dụng cơng thức tính nhiệt lượng để giải tập tập tương tự - Vận dụng nguyên lí thứ NĐLH để giải tập học tập tương tự Bài tập Kiến thức Ôn lại kiến thức chương Các nguyên lí nhiệt động lực học Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ TIẾT (6LT + 2BT + 2TH) Kiến thức Cả hai Chủ đề: Chất rắn kết tinh - Phân biệt chất rắn kết Bài 34 Chất rắn kết Chất rắn vô định hình Sự nở tinh chất rắn vơ định hình tinh Chất rắn vơ định nhiệt vật rắn cấu trúc vi mơ tính hình Bài 36 Sự nở nhiệt chất vĩ mơ chúng vật rắn - Phát biểu quy luật Tích hợp thành nở dài nở khối vật chủ đề rắn Đồng thời nêu ý Bài 34 nghĩa vật lý đơn vị đo hệ Mục I.3 Ứng dụng: Đọc thêm số nở dài hệ số nở khối Bài 36 Kỹ Mục I.1 Thí nghiệm - Xác định chất rắn kết Chỉ nêu công thức tinh chất rắn vơ định hình (36.1) sống - Vận dụng tính tốn độ nở dài độ nở khối vật rắn đời sống kỹ thuật Đọc thêm Biến dạng vật rắn Chủ đề: Các tượng bề Kiến thức Cả hai bài: mặt chất lỏng - Phát biểu phương, chiều Bài 37 Các độ lớn lực căng bề mặt tượng bề mặt chất Nêu ý nghĩa đơn vị đo lỏng hệ số căng bề mặt Bài 40 Thực hành: - Nêu tượng dính ướt xác định hệ số sức tượng khơng dính ướt căng bề mặt chất - Nêu tượng mao lỏng dẫn Tích hợp thành Kỹ chủ đề - Vận dụng cơng thức tính Bài 37 lực căng bề mặt để giải Mục II - Hiện tượng tập dính ướt Hiện tượng khơng dính ướt: Tự học có hướng dẫn Bài 40 Phần lý thuyết mẫu báo cáo: Tự học có hướng dẫn Bài tập Kiến thức Ơn lại kiến Sự nở nhiệt Sự chuyển thể chất 60, 61 Độ ẩm khơng khí 62 Bài Tập 63 64 vật rắn Các tượng bề mặt chất lỏng Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK Kiến thức - Định nghĩa nêu đặc điểm nóng chảy đông đặc Viết công thức nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập - Nêu định nghĩa bay ngưng tụ - Định nghĩa nêu đặc điểm sôi Kỹ - Áp dụng cơng thức tính nhiệt nóng chảy vật rắn để giải tập cho Tiết 1: Hết mục 1phần II SGK Tiết 2: Từ mục 2-phần II SGK Mục II.1 Thí nghiệm Tự học có hướng dẫn Kiến thức - Định nghĩa độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại, độ ẩm tỉ đối - Phân biệt khác độ ẩm nói nêu ý nghĩa chúng Kỹ - Quan sát tượng tự nhiên độ ẩm Kiến thức - Nắm vững chuyển thể chất, nhiệt nóng chảy, nhiệt hố - Nắm vững khái niệm liên quan đến độ ẩm khơng khí Kỹ - Giải tập nhiệt nóng chảy, nhiệt hố hơi, độ ẩm khơng khí Kiểm tra HK II Duyệt chun mơn BMT, ngày 30/08/2020 Người lập 28, 30 31 32 Thực hành: Khảo sát mạch Kiến thức điện xoay chiều R, L, C mắc - Phát biểu viết nối tiếp cơng thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số cơng suất costrong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp - Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn điện áp loại đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp Kĩ - Sử dụng đồng hồ đa số để đo điện áp xoay chiều: lựa chọn phạm vi đo, đọc kết đo, xác định sai số đo - Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định L, r ống dây, điện dung C tụ điện, góc lệch  cường độ dòng điện i điện áp u phần tử đoạn mạch Ôn tập chương III Hệ thống kiến thức tập Dòng điện xoay chiều Kiểm tra HK I HỌC KÌ II PPCT Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hướng dẫn thực CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ,5 TIẾT (4LT + 1BT) 33 Mạch dao động Kiến thức - Trình bày cấu tạo nêu vai trò tụ điện cuộn cảm hoạt động mạch dao động LC - Viết cơng thức tính chu kì dao động riêng mạch dao động LC - Nêu dao động điện từ Kĩ Giải tập áp dụng cơng thức chu kì tần số mạch dao động 34 Điện từ trường Kiến thức Mục I.2.a: Từ trường - Nêu định nghĩa điện mạch dao động từ trường mục II.2 Thuyết điện từ - Phân tích Mắc – xoen tượng để thấy mối liên Đọc thêm quan biến thiên theo thời gian cảm ứng từ với điện trường xoáy biến thiên cường độ điện trường với từ trường Kĩ 35,36 37 38 39 40 Nhận biết tồn điện từ trường thực tế Chủ đề: Sóng điện từ Kiến thức Cả hai bài: Nguyên tắc thông tin liên - Nêu dao động điện từ Bài 22: Sóng điện từ lạc sóng vơ tuyến Bài 23: Nguyên tắc - Nêu tính chất thơng tin liên lạc sóng điện từ sóng vơ tuyến - Nêu chức Tích hợp thành chủ khối sơ đồ khối máy đề phát máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản - Vẽ sơ đồ khối máy phát máy thu sóng vơ tuyến điện đơn giản Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng liên quan về, sóng điện từ - Nêu ứng dụng sóng vơ tuyến điện thông tin, liên lạc Bài tập - Củng cố, khắc sâu kiến thức mạch dao động, sóng điện từ, truyền thơng tin vơ tuyến sóng điện từ - Tính chu kì, tần số, bước sóng mạch LC CHƯƠNG V: SĨNG ÁNH SÁNG , TIẾT (5LT + 2BT+2TH) Tán sắc ánh sáng Kiến thức - Mơ tả thí nghiệm Niu-tơn nêu kết luận rút từ thí nghiệm - Giải thích tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính giả thuyết Niu-tơn - Nêu ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định Kĩ Nhận biết hện tượng liên quan đến tán sắc ánh sáng thực tế Giao thoa ánh sáng Kiến thức Trình bày thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nêu vân sáng, vân tối kết giao thoa ánh sáng Nêu điều kiện để xảy tượng giao thoa ánh sáng Nêu tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Kĩ Giải toán đơn giản giao thoa với ánh sáng Bài tập - Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản tán Các loại quang phổ 41 Tia hồng ngoại tia tử ngoại 42 Tia X 43 Bài tập 44 Thực hành : Đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa 45,46 sắc giao thoa ánh sáng Kiến thức Nêu quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ hấp thụ đặc điểm loại quang phổ Kĩ Vận dụng kiến thức vào giải thích số tượng đơn giản có liên quan thực tế Kiến thức Nêu chất, tính chất cơng dụng tia hồng ngoại Nêu chất, tính chất cơng dụng tia tử ngoại Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng thực tế đơn giản có liên quan Kiến thức Nêu chất, tính chất cơng dụng tia X Kể tên vùng sóng điện từ thang sóng điện từ theo bước sóng Kĩ Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng thực tế đơn giản có liên quan - Giải số tập đơn giản loại quang phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X Kiến thức - Biết mục đích, dụng cụ thí nghiệm, sở lí thuyết bước tiến hành thực hành đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa - Vận dụng lí thuyết để tìm hiểu cách lắp ráp thí nghiệm, đo đạc kết Kĩ - Biết sử dụng dụng cụ thí nghiệm tạo hệ vân giao thoa ảnh, cách dùng nguồn laze chiếu vng góc với chắn có khe Y-âng Quan sát hệ vân, phân biệt vân sáng, vân tối, vân sáng hệ vân - Xác định tương đối xác bước sóng chùm tia laze màu đỏ Kiểm tra 47 48 Củng cố, khắc sâu kiến thức dao động sóng điện từ; tính chất sóng ánh sáng CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, TIẾT (4LT + 2BT) Hiện tượng quang điện Kiến thức Mục IV Lưỡng tính Thuyết lượng tử ánh sáng Trình bày thí nghiệm Héc sóng hạt ảnh sáng: tượng quang điện Tự học có hướng dẫn nêu tượng quang điện Phát biểu định luật giới hạn quang điện Nêu nội dung thuyết lượng tử ánh sáng Nêu ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt Vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật giới hạn quang điện Kĩ Vận dụng thuyết phôtôn để giải thích định luật giới hạn quang điện - Thiết lập kĩ tự học hướng dẫn GV: + Tự tìm hiểu lưỡng tính sóng, hạt ánh sáng Chủ đề: tượng quang Cả hai bài: điện Hiện tượng Bài 31: Hiện tượng quang phát quang quang điện Bài 32: Hiện tượng quang phát quang Tích hợp thành chủ đề Bài 31 Mục II Quang điện trở Tự học có hướng dẫn Bài 32 Bài tập trang 165 SGK: Không yêu cầu HS phải làm 49 Bài tập 50 51 Mẫu nguyên tử Bo Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản tượng quang điện: Tính lượng photon, cơng thốt, giới hạn quang điện Kiến thức - Trình bày mẫu nguyên tử Bo - Phát biểu hai tiên đề Bo cấu tạo nguyên tử - Giải thích quang phổ phát xạ hấp thụ nguyên tử hiđrô lại quang 52 53 54 55,56 57 phổ vạch Kỹ : - Vận dụng kiến thức để giải số tập đơn giản quang phổ hidro Bài tập - Vận dụng tiên đề 1, tiên đề Bo giải tập đơn giản Sơ lược laze Kiến thức Mục I.2 Sự phát xạ cảm - Trả lời câu hỏi : Laser ứng mục I.3 Cấu tạo ? laze: Đọc thêm - Nêu đặc điểm Mục II - Một vài ứng chùm sáng laser phát dụng Laze - Nêu vài ứng dụng Tự học có hướng dẫn laser Kỹ : Vận dụng kiến thức để tìm hiểu số tượng thực tế có liên quan CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, TIẾT (7LT + 2BT) Tính chất cấu tạo hạt Kiến thức nhân - Nêu cấu tạo hạt nhân - Định nghĩa khái niệm đồng vị - Viết hệ thức Anh-xtanh khối lượng lượng Kỹ : Giải thích kí hiệu hạt nhân Năng lượng liên kết hạt Kiến thức nhân Phản ứng hạt nhân Nêu lực hạt nhân đặc điểm lực hạt nhân - Viết hệ thức Anh-xtanh - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức độ hụt khối lượng hạt nhân - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức lượng liên kết , lượng liên kết riêng hạt nhân - Phát biểu định nghĩa phản ứng hạt nhân nêu định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân - Phát biểu nêu ví dụ phản ứng hạt nhân Kỹ : - Sử dụng bảng cho SGK, tính lượng liên kết lượng liên kết riêng hạt nhân - Vận dụng kiến thức để tính lượng phản ứng hạt nhân, vận dụng định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân Bài tập Giải số tập đơn giản cấu tạo, tính chất hạt nhân; tính độ hụt khối, lượng liên Phóng xạ 58,59 Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch 60,61 Bài tập 62 63 kết, lượng liên kết riêng, tính lượng phản ứng hạt nhân Kiến thức - Nêu hạt nhân phóng xạ - Viết phản ứng phóng xạ , -, + - Nêu đặc tính trình phóng xạ - Viết hệ thức định luật phóng xạ Định nghĩa chu kì bán rã số phân rã - Nêu số ứng dụng đồng vị phóng xạ Kỹ : Viết phương trình phóng xạ Vận dụng định luật phóng xạ giải số tập Kiến thức - Nêu phản ứng phân hạch gì, phản ứng nhiệt hạch gì? - Lí giải tạo thành phản ứng dây chuyền nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền - Nêu điều kiện để tạo phản ứng nhiệt hạch Kỹ : Vận dụng kiến thức để tìm hiểu lò phản ứng hạt nhân, bom nguyên tử Vận dụng kiến thức để giải thích lượng nhiệt hạch - Vận dụng công thức phóng xạ giải số tập đơn giản - Tính lượng phản ứng phân hạch , nhiệt hạch mức độ đơn giản Mục II.2 Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu cơng thức (37.6) kết luận Mục III Phản ứng nhiệt hạch Trái Đất: Đọc thêm Kiểm tra học kì Duyệt chuyên môn ……… , ngày 20/08/2020 Người lập SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………… TRUNG TÂM GDTX TỈNH ………………… PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN MƠN VẬT LÝ LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( Học kỳ I: 17 tiết , Học kỳ II : 17 tiết ) TUẦN TIẾT 1 2 CHƯƠNG I:DAO ĐỘNG CƠ TÊN BÀI DẠY NỘI DUNG Dao động điều hòa: - Xác định đại lượng đặc trưng Bài tập dao động điều hồ - Mối liên hệ chuyển động trịn dao động điều hòa Bài tập lắc lị xo Con lắc lị xo: - Hệ thống lí thuyết - Xác định chu kì, tần số, biên độ… - Viết phương trình dao động Bài tập lắc lò xo 3 4 5 6 TUẦN TIẾT 7 8 9 10 10 Con lắc lị xo: -Viết phương trình dao động - Bài toán lượng dao động lắc lo xo Bài tập lắc đơn Con lắc đơn: - Xác định chu kì, tần số, biên độ -Viết phương trình dao động … Tổng hợp hai dao động điều hòa Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, tần số phương, tần Phương pháp giản đồ Fre-nen số Phương pháp giản đồ Fre-nen Ôn tập chương I Tổng hợp kiến thức dao động điều hịa CHƯƠNG II:SĨNG CƠ VÀ SĨNG ÂM TÊN BÀI DẠY NỘI DUNG Sóng truyền sóng Sóng truyền sóng cơ: - Ơn tập lí thuyết sóng - Tính vận tốc truyền sóng,độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, xác định bước sóng… Giao thoa sóng Giao thoa sóng: - Lí thuyết giao thoa sóng - Bài tập điều kiện có cực đại, cực tiểu giao thoa - Xác định số cực đại cực tiểu đoạn thẳng nối nguồn sóng Sóng dừng Sóng dừng : - Bài tập tìm điều kiện để có sóng dừng dây đầu cố định dây đầu cố định, đầu tự - Tìm số nút sóng số bụng sóng, xác định bước sóng, vận tốc, tần số sóng dừng, Sóng âm Sóng âm: - Đặc trưng vật lý âm : Bài tập liên quan đến cường độ âm, mức cường độ âm - Đặc trưng sinh lý âm: Các câu hỏi 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 trắc nghiệm CHƯƠNG III.DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Đại cương dịng điện xoay chiều: Bài tập đại cương dòng điện xoay - Bài tập xác định giá trị chiều tức thời, hiệu dụng cực đại cường độ dòng điện, điện áp… Bài tập mạch điện xoay chiều -Bài tập mạch điện xoay chiều chứa điện trở, tụ điện, cuộn dây cảm - Viết phương trình u,i Mạch R, L, C mắc nối tiếp - Bài tập xác định tổng trở, giá trị hiệu dụng cực đại cường độ dòng điện, điện áp… - Viết phương trình u,i… Mạch R, L, C mắc nối tiếp - Bài tập xác định tổng trở, giá trị hiệu dụng cực đại cường độ dòng điện, điện áp… - Cộng hưởng ,mạch R,L,C nối tiếp Bài tập cơng suất tiêu thụ mạch xoay Tính cơng suất tiêu thụ mạch xoay chiều , hệ số công suất chiều , hệ số công suất số trường hợp đơn giản Bài tập truyền tải điện , máy Hệ thống lí thuyết truyền tải điện biến áp , máy biến áp Bài tập truyền tải điện , máy biến áp Máy phát điện xoay chiều , động Ôn tập lí thuyết máy phát khơng đồng ba pha điện xoay chiều , động không đồng ba pha Giải tập máy phát điện xoay chiều , động không đồng ba pha HỌC KÌ II TUẦN PPCT 20 21 22 23 24 CHỦ ĐỀ NỘI DUNG CHƯƠNG IV:DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - Ôn tập lí thuyết mạch dao động Dao động sóng điện từ - Tìm tần số, chu kì mạch dao đơng Dao động sóng điện từ - Lí thuyết sóng điện từ - Bài tập tính chu kì, tần số, bước sóng mạch dao động Dao động sóng điện từ - Hệ thống kiến thức dao động sóng điện từ - Giải tập tổng hợp dao động sóng điện từ CHƯƠNG V:SĨNG ÁNH SÁNG Tán sắc ánh sáng -Xác định tần số, bước sóng ánh sáng,chiết suất mơi trường truyền sáng - Lí thuyết tán sắc ánh sáng Giao thoa ánh sáng - Xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân -Tìm số vân sáng, vân tối Giao thoa ánh sáng 25 26 27 28 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 Duyệt chun mơn - Xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân -Tìm số vân sáng, vân tối Các loại quang phố, tia hồng ngoại, Tổng hợp lí thuyết loại quang tia tử ngoại, tia X phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X CHƯƠNG VI:LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Hiện tượng quang điện Thuyết - Tìm tần số, bước sóng giới hạn quang lượng tử ánh sáng điện - Điều kiện xảy tượng quang điện - Xác định lượng tử lượng xạ Hiện tượng quang điện Thuyết - Xác định lượng tử lượng, công lượng tử ánh sáng thoát, giới hạn quang điện… Mẫu nguyên tử Bo - Bài tốn tiên đề Bo Ơn tập chương - Hệ thống kiến thức lượng tử ánh sáng - Giải tập tổng hợp lượng tử ánh sáng CHƯƠNG VII : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ -Bài toán đặc trưng hạt Tính chất cấu tạo hạt nhân nhân Năng lượng liên kết hạt nhân -Xác định lượng liên kết, độ hụt khối, lượng liên kết riêng hạt nhân Phản ứng hạt nhân - Viết phương trình, xác định hạt sơ cấp phản ứng hạt nhân - Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân - Xác định lượng thu, tỏa phản ứng hạt nhân Sự Phóng xạ - Viết phương trình phóng xạ - Vận dụng cơng thức định luật phóng xạ giải số tập Phản ứng phân hạch Phản ứng - Viết phương trình phản ứng phân nhiệt hạch hạch,nhiệt hạch - Xác định lượng phản ứng phân hạch,nhiệt hạch Ôn tập Chương - Hệ thống kiến thức tổng hợp số dạng tập hạt nhân nguyên tử BMT, ngày 5/08/2020 Người lập SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ 11 Cả năm: 47 tiết HỌC KÌ I PPCT Học kỳ I: 18 tuần: 17 tiết Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt Chương I VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ §1 Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật Chủ đề: Hình chiếu vng góc 2, 6, Học kỳ II: 17 tuần: 30 tiết Hướng dẫn thực Tích hợp thành chủ đề §2 Mục II Phương pháp chiếu góc thứ 3: khơng dạy §4 Mặt cắt hính cắt §5 Hình chiếu trục đo §6 TH: Biểu diễn vật thể §7 Hình chiếu phối cảnh Kiểm tra tiết CHƯƠNG II VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG Chủ đề: Bản vẽ kĩ thuật 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 Tích hợp 8, 9, 11, 12 thành chủ đề §14 Ơn tập phần vẽ kĩ thuật Ơn tập kiểm tra học kì I Kiểm tra học kì I Trả kiểm tra HỌC KÌ II PPCT 19 20, 21 22, 23 24 25 26, 27 28 29 30 Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hướng dẫn thực Chương III: Vật liệu khí cơng nghệ chế tạo phơi Vật liệu khí Cơng nghệ chế tạo phôi Chương IV: Công nghệ cắt gọt kim loại tự động hóa chế tạo khí Chủ đề: Cơng nghệ cắt gọt Tích hợp 17, 18 kim loại thành chủ đề Tự động hóa chế tạo khí Chương V: Đại cương động đốt Khái quát động đốt Nguyên lý làm việc động đốt Chương VI: Cấu tạo động đốt Thân máy nắp máy Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu phối khí 31 32 33, 34 Hệ thống bôi trơn Hệ thống làm mát Chủ đề: Hệ thống cung cấp nhiên liệu khơng khí động đốt Tích hợp 27, 28 thành chủ đề 35 36 37 Hệ thống đánh lửa Hệ thống khởi động Kiểm tra tiết Chương VII: Ứng dụng động đốt 38, 39, Chủ đề: ứng dụng động Tích hợp 32, 33, 34, 40, đốt 36 thành chủ đề 41 Thực hành: Vận hành bảo 42, dưỡng động đốt 43 tham quan 44, Ôn tập phần Chế tạo khí 45 Động đốt 46 Kiểm tra cuối học kỳ II 47 Trả kiểm tra học kỳ II Duyệt chuyên môn ………… ngày 5/08/2020 Người lập ……… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………… ……………………………………… KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ 12 Cả năm: 33 tiết HỌC KÌ I PPCT 1, 3, 4, Học kỳ I: 18 tuần: 17 tiết Học kỳ II: 17 tuần: 16 tiết Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hướng dẫn thực Chương I LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Chủ đề: Điện trở - Tụ Kiến thức : Tích hợp điện – Cuộn cảm - Biết cấu tạo, ký hiệu, thành chủ đề số liệu kĩ thuật công linh kiện điện tử như: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm - Nhận biết, phân biệt loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm Kĩ : - Đọc đo số liệu kĩ thuật linh kiện điện trở, tụ điện cuộn cảm Chủ đề: Linh kiện bán Kiến thức : dẫn IC - Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại công dụng số linh kiện bán dẫn IC - Biết nguyên lý làm việc tirixto triac Kĩ : - Phân biệt linh kiện bán dẫn nhận biết cực chúng Tích hợp 4, thành chủ đề Chương II MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN §7 Khái niệm mạch Kiến thức : Nguyên lý làm việc điện tử – Chỉnh lưu – - Biết khái niệm, phân mạch chỉnh lưu nửa chu kì, Nguồn chiều loại mạch điện tử nửa chu kì; mạch chỉnh - Hiểu chức năng, lưu cầu: không dạy Giới nguyên lí làm việc thiệu tác dụng, linh kiện mạch chỉnh lưu, mạch lọc mạch; nhận xét mạch ổn áp mạch chỉnh lưu Kĩ :` - Vẽ sơ đồ khối chức mạch nguồn chiều nêu nhiệm vụ khối §8 Mạch khuếch đại – Kiến thức : Mạch tạo xung - Biết chức năng, sơ đồ nguyên lý làm việc mạch điện khuếch đại thuật toán mạch tạo xung đơn giản Kĩ :` - Có thể tự lắp mạch 8, 10 11 12 13, 14 đa hài với số liệu linh kiện cho trước theo sơ đồ Chủ đề: Thiết kế mạch Kiến thức : Tích hợp 10 thành điện tử đơn giản - Biết nguyên tắc chủ đề chung bước thiết kế mạch điện tử - Thiết kế mạch điện tử đơn giản Kĩ :` - Tính tốn thiết kế mạch điện tử đơn giản - Phân tích nguyên lí làm việc mạch điện Kiểm tra tiết Chương III MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN §13 Khái niệm Kiến thức : mạch điện tử điều - Biết khái niệm, công khiển dụng phân loại mạch điện tử điều khiển Kĩ : - Có thể nhận biết mạch điện tử điều khiển ứng dụng kỹ thuật sản xuất đời sống §14 Mạch điều khiển Kiến thức : tín hiệu -Hiểu khái niệm mạch điều khiển tín hiệu -Biết khối mạch điều khiển tín hiệu Kĩ : - Giải thích nguyên lí hoạt động sơ đồ tranh vẽ Chủ đề: Mạch điều Kiến thức : Tích hợp 15 16 khiển tốc độ động - Biết công dụng thành chủ đề điện xoay chiều mạch điện tử điều khiển tốc Bài 15 Mục III Khuyến pha độ động pha khích Học sinh tự tìm hiểu - Hiểu mạch điều khiển tốc độ quạt điện triac Kĩ : - Giải thích nguyên lý mạch điều khiển tốc độ quạt điện triac Ôn tập Kiểm tra học kì Kiểm tra học kì Trả kiểm tra học kì 15 16 17 HỌC KÌ II PPCT 18 Bài học/Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hướng dẫn thực CHƯƠNG IV MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG §17 Khái niệm hệ Kiến thức : thống thông tin viễn - Biết khái niệm hệ thông thống thông tin viễn thơng §18 Máy tăng âm 19 §19 Máy thu 20 §20 Máy thu hình 21 22 23 24, 25 - Biết khối bản, nguyên lý làm việc hệ thống thông tin viễn thông Kĩ : - Liên hệ thực tiễn Kiến thức : - Hiểu sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy tăng âm - Biết nguyên lí hoạt động khối khuếch đại công suất Kĩ : - Liên hệ thực tiễn Kiến thức : - Biết sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu - Hiểu ngun lí hoạt động máy tách sóng Kĩ : - Liên hệ thực tiễn Kiến thức : - Biết sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình Kĩ : - Liên hệ thực tiễn Mục III Nguyên lý hoạt động khối khuếch đại công suất: không dạy Giới thiệu cho HS biết dạng tín hiệu khuếch đại mạch cơng suất Mục III Ngun lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu: khơng dạy Giới thiệu thêm khối mục II Sơ đồ khối máy thu hình màu tín hiệu đầu vào, đầu §21 Thực hành: Mạch Kiến thức : khuếch đại âm tần - Nhận biết linh kiện mạch lắp ráp - Mô tả nguyên lý làm việc mạch âm tần Kĩ : - Nhận biết linh kiện mạch lắp ráp Mô tả nguyên lý làm việc mạch âm tần CHƯƠNG V MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA §22 Hệ thống điện quốc Kiến thức : gia - Hiểu khái niệm vai trò hệ thống điện quốc gia - Hiểu sơ đồ lưới điện quốc gia Kĩ : - Vẽ sơ đồ hệ thống điện sơ đồ lưới điện §23 Mạch điện xoay chiều Kiến thức : ba pha - Hiểu nguồn điện ba pha đại lượng đặc trưng mạch điện ba pha - Biết cách nối nguồn điện tải hình , hình tam giác mối liên hệ 26, 27 28 29 30 đại lượng dây đại lượng pha Kĩ : - Vẽ sơ đồ mắc thành thạo tải ba pha theo kiểu hình tam giác CHƯƠNG VI MÁY ĐIỆN BA PHA Chủ đề : Máy điện ba pha Kiến thức : Tích hợp 25, 26 thành - Biết khái niệm, phân chủ đề loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha, động không đồng ba pha - Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc máy biến áp ba pha Kĩ : - Phân tích cấu tạo máy biến áp từ hình vẽ ; Áp dụng cơng thức để giải tập Ôn tập Kiến thức : - Ôn lại kiến thức học chương IV, V, VI Kĩ : - Trình bày lại kiến thức học Kiểm tra tiết CHƯƠNG VII MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MƠ NHỎ §28 Mạng điện sản xuất Kiến thức : quy mô nhỏ - Biết khái niệm, đặc điểm, yêu cầu nguyên lí làm việc mạng điện sản xuất qui mô nhỏ Kĩ : - Phân biệt số phận mạng điện sản xuất Ơn tập Kiểm tra học kì 31 32 Kiểm tra học kì 33 Trả kiểm tra Duyệt chuyên môn Kiến thức : - Ôn lại kiến thức học Học kì II Kĩ : - Trình bày lại kiến thức học ………… ngày …… Người lập ………………………… ... thuật 1 0, 1 1, 1 2, 13 14 15 16 17 Tích hợp 8, 9, 1 1, 12 thành chủ đề §14 Ơn tập phần vẽ kĩ thuật Ôn tập kiểm tra học kì I Kiểm tra học kì I Trả kiểm tra HỌC KÌ II PPCT 19 2 0, 21 2 2, 23 24 25 2 6, 27... độ dòng điện, điện áp… - Viết phương trình u,i… Mạch R, L, C mắc nối tiếp - Bài tập xác định tổng tr? ?, giá trị hiệu dụng cực đại cường độ dòng điện, điện áp… - Cộng hưởng ,mạch R,L,C nối tiếp... kiến thức: Động lượng, Công, công suất 39 Kỹ - Trả lời câu hỏi, giải toán SGK 4 0,4 1,4 2 Chủ đề: Động năng, năng, Kiến thức Cả bài: - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức động năng, định luật biến thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT LY 10 , 11, 12 CV 4040 , VAT LY 10 , 11, 12 CV 4040