0

VÂT LI 6 KNTT 4040

6 0 0
  • VÂT LI 6  KNTT 4040

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:13

Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUN MƠN (Kèm theo Cơng văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) TRƯỜNG: TH&THCS THIỆU GIAO TỔ: KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHTN(VẬT LÍ), KHỐI LỚP (Năm học 2021 - 2022) I Đặc điểm tình hình Số lớp: 01 .; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 07 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: .7 ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: .; Khá: ; Đạt: ; Chưa đạt: Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ Tranh/ảnh sơ đồ biểu diễn Số lượng tờ Các thí nghiệm/thực hành Chủ đề 2: Các phép đo Bài Tính chất chuyển thể chất Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông Ghi chuyển thể chất Nhiệt kế lỏng cảm biến nhiệt độ Cốc thuỷ tinh loại 250m.l Nến (Parafin) rắn Lực kế loại Cảm biến lực Thanh nam châm Tranh/ảnh mô tả tương tác bề mặt hai vật Bộ thiết bị chứng minh lực cản nước Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo Tranh/ảnh mọc lặn Mặt Trời Tranh/ảnh số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng Tranh/ảnh hệ Mặt Trời Tranh/ảnh Ngân Hà cái cái tờ Bài 26 Lực tác dụng lực Bài 27 Lực tiếp xúc lực không tiếp xúc Bài 28 Lực ma sát bộ Bài 29 Lực hấp dẫn tờ Bài 33 Hiện tượng mọc lặn Mặt Trời tờ Bài 34 Các hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng Bài 35 Hệ Mặt Trời Ngân Hà tờ Phòng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phịng Phịng chuẩn bị thí nghiệm Phịng học mơn Số lượng 2 Phạm vi nội dung sử dụng Chuẩn bị thí nghiệm thực hành mơn KHTN Thực hành/ Thí nghiệm mơn học Ghi II Kế hoạch dạy học2 Phân phối chương trình I Phân mơn Vật lí: 49 tiết ( kì 1: 18 tiết, kì II: 31 tiết 45 tiết thực học tiết kiểm tra) STT Bài học (1) Số tiết (2) Bài Đo chiều dài, khối lượng thời gian Bài Đo nhiệt độ Bài Tính chất chuyển thể chất Bài 26 Lực tác dụng Yêu cầu cần đạt (3) - HS lấy ví dụ chứng tỏ giác quan cảm nhận sai số tượng - Nêu cách đo, đơn vị đo dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian - Dùng thước, cân đồng hồ số thao tác sai đo nêu cách khắc phục - Hiểu tầm quan trọng việc ước lượng trước đo, ước lượng khối lượng, chiều dài, thời gian số trường hợp đơn giản - Đo chiều dài, khối lượng, thời gian thước, cân, đồng hồ - HS phát biểu nhiệt độ số đo độ nóng, lạnh vật - Nêu cách xác định nhiệt độ trọng thang nhiệt độ Xen –xi - ớt - Nêu nở nhiệt chất lỏng dùng làm sở đo nhiệt độ - Ước lượng nhiệ độ số trường hợp đơn giản - Đo nhiệt độ nhiệt kế - Nêu số tính chất chất - Nêu khái niệm nóng chảy, sôi, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc - Tiến hành thí nghiệm chuyển thể chất - Trình bày trình diễn chuyển thể: nóng chảy, sơi, bay hơi, ngưng tụ, đơng đặc - HS lấy ví dụ để chứng tỏ lực đẩy hay kéo Đối với tổ ghép mơn học: khung phân phối chương trình cho môn lực Bài 27 Lực tiếp xúc lực không tiếp xúc Bài 28 Lực ma sát Bài 29 Lực hấp dẫn Bài 30 Các dạng lượng Bài 31 Sự truyền chuyển dạng lượng - Lấy ví dụ tác dụng lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật - Đo lực lực kế lò xo, đơn vị niu tơn (N) - Biểu diễn lực mũi tên có điểm đặt vật chịu tác dụng lực, có độ dài theo hướng kéo đẩy - Nêu lực tiếp xúc xuất vật gây lực có tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực, lấy ví dụ lực tiếp xúc - Nêu lực không tiếp xúc xuất vật gây lực tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực, lấy ví dụ lực khơng tiếp xúc - Nếu khái niệm về: lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ - Sử dụng tranh, ảnh để nêu tương tác bề mặt hai vật tạo lực ma sát chúng - Nêu tác dụng cản trở tác dụng thúc đẩy chuyển động lực ma sát - Lấy ví dụ số ảnh hưởng lực ma sát ATGT đường - Thực thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng lực cản chuyển động nước - Nêu khái niệm: khối lượng, trọng lượng vật - Thực thí nghiệm chứng minh độ giãn lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo - Từ tranh, ảnh HS lấy ví dụ chứng tỏ lượng đặc trưng cho khả tác dụng lực - Phân loại lượng theo tiêu chí - Lấy ví dụ chứng tỏ lượng chuyển từ dạng sang dạng khác, từ vật sang vật khác - Nêu lương hao phí ln xuất lượng chuyển từ dạng sang dạng khác, từ vật sang vật khác - Nêu định luật bảo tồn lượng lấy ví dụ minh họa - Nêu truyền lượng số trường hợp đơn giản - Đề xuất biện pháp để tiết kiệm lượng hoạt động ngày Bài 32 Nhiên liệu lượng tái tạo Bài 33 Hiện tượng mọc lặn Mặt Trời Bài 34 Các hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng Bài 35 Hệ Mặt Trời Ngân Hà 4 - Nêu vật liệu giải phóng lượng, tạo nhiệt ánh sáng bị đốt cháy gọi lượng - Lấy ví dụ số loại lượng tái tạo thông dụng - Giải thích cách định tính sơ lược: từ Trái đất thấy Mặt Trời mọc lặn hàng ngày - Thấy hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng - Giải thích hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng thơng qua thiết kế mơ hình thực tế vẽ hình - Nêu Mặt Trời phát sáng; Mặt Trăng, hành tinh chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời - Mô tả sơ lược cấu trúc hệ Mặt Trời, nêu hành tinh cách Mặt Trời khoảng cách khác có chu kì quay khác - Sử dụng tranh, ảnh hệ Mặt Trời phần nhỏ Ngân Hà Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Yêu cầu cần đạt (3) … (1) Tên học/chuyên đề xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục (2) Số tiết sử dụng để thực học/chủ đề/chuyên đề (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động đơn vị học, chủ đề xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt 3 Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Giữa Học kỳ Cuối Học kỳ Giữa Học kỳ Cuối Học kỳ Thời gian (1) 90 phút 90 phút 90 phút 90 phút Thời điểm (2) Yêu cầu cần đạt (3) Hình thức (4) viết viết viết viết (1) Thời gian làm kiểm tra, đánh giá (2) Tuần thứ, tháng, năm thực kiểm tra, đánh giá (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình) (4) Hình thức kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy máy tính); thực hành; dự án học tập III Các nội dung khác (nếu có): TỔ TRƯỞNG Lê Thị Thuý …., ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG ... hoạt động ngày Bài 32 Nhiên li? ??u lượng tái tạo Bài 33 Hiện tượng mọc lặn Mặt Trời Bài 34 Các hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng Bài 35 Hệ Mặt Trời Ngân Hà 4 - Nêu vật li? ??u giải phóng lượng, tạo nhiệt... (2) Bài Đo chiều dài, khối lượng thời gian Bài Đo nhiệt độ Bài Tính chất chuyển thể chất Bài 26 Lực tác dụng Yêu cầu cần đạt (3) - HS lấy ví dụ chứng tỏ giác quan cảm nhận sai số tượng - Nêu... Tranh/ảnh số hình dạng nhìn thấy Mặt Trăng Tranh/ảnh hệ Mặt Trời Tranh/ảnh Ngân Hà cái cái tờ Bài 26 Lực tác dụng lực Bài 27 Lực tiếp xúc lực không tiếp xúc Bài 28 Lực ma sát bộ Bài 29 Lực hấp dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: VÂT LI 6 KNTT 4040 , VÂT LI 6 KNTT 4040