0

Nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại BV lão khoa tư năm 2014

63 4 0
  • Nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại BV lão khoa tư năm 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

•KT 4» HỄ? LỜI CÁM ƠN Trong Trinh boãn thành luận ván nảy đà nhận nhiều giúp đừ thầy gia đính vả bạn bè Tòi xin chân thành cam ơn: Ban giám hiệu, phịng đào tạo dại học mơn lào khoa Trường dại học Y Ha Nội Ban giám đốc Phong ke hoạch tông hụp Bỹnli viện Lão Khoa Trung Ương đà tạo điều kiện thuận lợi cho tòi hục tập va nghiên cứu Toi xin chân cam ơn TS Hồ Thi Kim Thanh giang viên mịn Lào Khoa Trng Đại học Y Hả Nội la người huỡng dần động viên, chi bao ttong suốt trinh nghiên cứu Tơi xin chân thãih cam ơn cảc Giảo sư Phó giáo sư Tiến SI* Hội đồng chầm luận vản dà đóng góp cho tơi nhiều ý kiển q báu q trinh hồn thiện luận văn Cuối lịi xin chân thành cam tm gia đính, bọn bẽ đà dộng xiên, khích lộ tơi suốt thời gian học tập hoán thánh luận văn náy Hà nội 20 tháng năm 2015 Sinh viên Đò Thị Thi •W.- -Tí ca: • • » * / 10 CHƯƠNG ĐỎI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP •• • NGHIÊN CỬU 2.1 ••• Địa diêm, thịi gian đơi lượng nghiên cứu •KT • •••• 13 • ••• • •••• 13 Phương pháp nghiên cứu 13 2.2.1 Thiềt kề nghiên círu 13 2.2.2 Chọn mau nghiên cừu •••••••• 2.23 Cách th lire tiền hành phương phàp thu thày sơ ỉiỳu 2.2.4 Sai Sơ nghiên cứu vù ỉàthuật khồng chẽ sai sổ 2.2.5 Dao dừc nghiên cừu 2.2 •< • •• 13 • • •• •••••• •• •••••• ••••••••••••■• •• •••••••••• 15 CHƯƠNG Két nghiên Cửu 16 Đặc điềm chungbnh nhón nghiờn cu ã ãã*ãããããôãã* ôôããããããããôããããôã 16 3.1 3.1.1 Phán bơ bệnh nhân ĩheo nhóm tuồi 3.1.2 Phán bố tỳ lè bệnh nhân theo vùng 3.1.3 Mười nnh thành có ty lý bệnh nhân cao 3.1.4 Phán bố bỹnh nhân theo bao hiềmy tề (BHYT) • •' 17 • •• 3.2 Mõ hĩnh bệnh tật theo ICD - 10 17 18 19 3.3 Mị hình bệnh tật theo chương bộnh 3.3.1 Chương tuân hoàn 3.3 J Chương bênh xương khỡp mò kết 21 3.3.3 Chương bệnh rot loan tám thằn \à hành Vi 22 3.3.4 Chương bệnh tiêu hòa 3.3.5 Chương bệnh nội lief, dinh dường chuyền hỏa 23 3.3.6 Chương bệnh hệ riết niỳu sinh dục 23 3.3.7 Chương hỹnh hó hấp 3.3.8 Các chương bỹnh khác 26 MƯỜI BỆNH PHO BIÊN HAY GẬP o NGƯỜI CAO TƯỐI 27 3.5 Tịng kết điêu tn • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••í 29 3.4 3.5.1 So bênh mốc trung binh bênh nhan 29 3.5.2 sú ngày diều tri trung binh • ••• 29* 3.5.3 Phán loai tinh trang bỉnh nhân Vỉên 30 •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại BV lão khoa tư năm 2014 , Nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại BV lão khoa tư năm 2014

Từ khóa liên quan