0

Mô hình bênh tật và phương pháp điều trị của bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa nội - nhi BV Y học cổ truyền TW từ năm 2010-2014

73 4 0
  • Mô hình bênh tật và phương pháp điều trị của bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa nội - nhi BV Y học cổ truyền TW từ năm 2010-2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌYTÉ TRƯỜNG DẠI IIỌC V HÀ NỘI PHẠM THỊ KIM DI NG MÕ HÌNH BẸNH TẠT VÀ PHƯƠNG PHÁP DIỀU TRỊ CỨA BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRỦ TẠI KHOA NỘI - MII BỆNH VIỆN Y HỌC có TRƯYẺN TRƯNG L ONG TỪNĂM 2010 2014 KHOẢ LUẬN TÓT NGHI ẸP BÁC sS Y KHOA KHĨA 2009 -2015 Nịịu-ởì hưởng dẩn khoa học: TS.ĐẠNG mimi hàng HÀ NỘI-2015 •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình bênh tật và phương pháp điều trị của bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa nội - nhi BV Y học cổ truyền TW từ năm 2010-2014, Mô hình bênh tật và phương pháp điều trị của bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa nội - nhi BV Y học cổ truyền TW từ năm 2010-2014

Từ khóa liên quan