0

Kết quả điều trị ARV trên bệnh nhân nhiễm HIVAIDS tại phòng khám ngoại trú huyện Quế Phong- Tỉnh Nghệ an năm 2013

63 3 0
  • Kết quả điều trị ARV trên bệnh nhân nhiễm HIVAIDS tại phòng khám ngoại trú huyện Quế Phong- Tỉnh Nghệ an năm 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

•KT 4» HỄ? BỘ Y TÉ Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ,\l HỌC Y HÀ NỘI LÈ THỊ THI TRANG KÉT QUẢ DIÊU TRỊ ARV TRẼN BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS TẠI PHÔNG KHÁM NGOẠI TRÚ HUYỆN QUẾ PHONG - TỈNH NGHỆ AN NÀM 2013 KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP BÁC sỉ Y KHOA KHÓA 2009- 2015 Ngirời hirớng dun khoa học: PGS TS Nguyễn Minh Sưn HÀ NỘI •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả điều trị ARV trên bệnh nhân nhiễm HIVAIDS tại phòng khám ngoại trú huyện Quế Phong- Tỉnh Nghệ an năm 2013, Kết quả điều trị ARV trên bệnh nhân nhiễm HIVAIDS tại phòng khám ngoại trú huyện Quế Phong- Tỉnh Nghệ an năm 2013