0

Gui Thu Trang bai MDD

1 2 0
  • Gui Thu Trang bai MDD

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:43

Câu 1: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T.. Chu kì dao động điện từ của mạch là: A.[r] (1)Câu 1: Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với chu kì T Tại thời điểm nào đó dòng điện mạch có cường độ 8 (mA), sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên tụ có độ lớn 2.10 C Chu kì dao động điện từ mạch là: A 0,5ms B 0,25 ms C 0,5 s D 0,25 s 3T Giải: Giả sử q1 = Q0cos(t +) Sau 3T 2π 3T 3π  q2 = Q0cos[(t+ )+ ]= Q0cos(t + +) = Q0cos(t + + ) = Q0sin(t +) T Do đó q21 + q22 = Q20 (1) i1 Mặt khác q21 + = Q20 (2) ω i1 i 21 2π π 10 −3 Từ (1) và (2) - = q   = = = - T = 0,5.10-6s = 0,5 s Đáp án C −9 T q 10 ω (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Gui Thu Trang bai MDD, Gui Thu Trang bai MDD