0

DS khen 2015

6 5 0
  • DS khen 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:13

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM - 2015 Họ và tên Lớp HỌC 2014 Danh hiệu Nguyeãn Quyønh Anh Nguyeãn Hoøa Bình Trần Tiến Đạt Huyønh Thò Thanh Leä Nguyeãn Minh Nghóa Nguyeãn Ñình Nguyeân[r] (1)TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM - 2015 Họ và tên Lớp HỌC 2014 Danh hiệu Nguyeãn Quyønh Anh Nguyeãn Hoøa Bình Trần Tiến Đạt Huyønh Thò Thanh Leä Nguyeãn Minh Nghóa Nguyeãn Ñình Nguyeân Nguyeãn Thò Thanh Nhaøn Traàn Phaïm Baûo Nhieân Buøi Ngoïc Quyønh Nhö Nguyeãn Taán Sang Leâ Vaên Taân Haø Nguyeãn Kim Thö Huyønh Traàn Ngoïc Haân Nguyeãn Ñaêng Khoa Nguyeãn Ngoïc Quyønh Nhö Huyønh Anh Quoác Lê Đức Sáng Buøi Thanh Taâm Nguyễn Thị Tường Vi Tröông Thò Thanh Thöông Leâ Traàn Chieán Bùi Thiện Nhựt H’ Hoan Lieâng Hoùt Nguyễn Thị Hoàng Anh Nguyeãn Thò Thu Dieãm Phan Thanh Duy Nguyeãn Thò Myõ Höng Traàn Thò Thuùy Kieàu Phan Thanh Luaän Nguyễn Nhật Tường Traàn Thò Vaân Anh Hoà Nguyeãn Höông Duyeân Huỳnh Văn Đạt Phaïm Coâng Huy Trònh Thò Myõ Traâm Nguyeãn Thò Tuyeát Nhung Nguyễn Đồng Tường Vân Bùi Đức Trí Nguyeãn Thanh Quaân Lê Đỗ Như Phương Trần Hoàng Nam Phaïm Minh Quaân 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1C 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2B 2B 2B 2B Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập GHI CH (2) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 78 81 82 83 84 85 Ngoâ Gia Höng Nguyeãn Quang Anh Nguyeãn Anh Quoác Đỗ Trọng Chiến Buøi Vaân Anh Nguyeãn Thaùi Nhö Quyønh Phaïm Quyønh Nhö Nguyeãn Thaønh Nghóa Y Lanh Kon Sa Phan Thò Trung Nguyễn Thị Đỗ Quyên Hoà Ngoïc Bình Yeân Mai Vaên Ñònh Nguyeãn Ñình Huy Nguyeãn Baûo Anh Huyønh Thò AÙnh Nguyeät Phan Vaên Khang Chu Trần Duy Hoàng Traàn Anh Kieät H Nieâm Dóng Nguyeãn Vaên Tieán Traàn Thò Thuøy Linh Đổ Hoài My Đổ Thị Bích Trâm Đinh Đoàn Tiến Đạt Huyønh Thò Leä My Nguyeãn Thò Quyønh Nhö Bùi Hoàng Giang Traàn Quyønh Ngoïc Traàn Ngoïc Baûo Nghi Phaïm Thanh Tònh Leâ Thaûo Giang Hoàng Thị Dương Nguyễn Thị Hoàng Linh Traàn Thò Minh Dung Nguyeãn Thò Thuøy Trinh Nguyeãn Thò Nhi H Dieân Lieâng Leâ Troïng Chöông Phaïm Thò Xuaân Mai Voõ Thò Quyønh Nhö Nguyeãn Huøng Thaønh Ñinh Thò Kieàu Vi 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2C 2D 2D 2D 2D 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 4A 4A 4A 4A 4A Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập (3) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 uploa d.123 doc.n et 119 120 121 122 123 124 125 Tröông Nguyeân Truùc Mai Quyù Tuù Huỳnh Tấn Hoàng Ngoâ Vaên Gia Nguyeãn Phaïm Thuøy Döông Nguyeãn Thò Thanh Taâm Voõ Ñaëng Hieàn Nhi Vuõ Thò Thaûo Nguyeãn Trung Haäu Hoàng Thị Thuý An Traàn Thò Nhö YÙ Đỗ Thị Ánh Liễu Nguyeãn Baûo Ngaân Traàn Nguyeãn Ngoïc Nhi Hoà Ñình Ñình Leâ Hoàng Hieäp Leâ Vöông Tuù Tröông Huyønh Thò Kim Chi Voõ Taán Duõng Nguyeãn Thò Duyeân Nguyeãn Thò Khaùnh Ñoan Chu Thò Thuyù Haèng Nguyễn Hoàng Nhẫn Nguyeãn Vónh Phuùc Tröông Thò Tuyeát Hoàng Buøi Leâ Höông Linh Nguyeàn Thò Dieãm Quyønh Phaïm Vi Truùc Giang Nguyễn Phạm Gia Hoàng Nguyeãn Thò Myõ Nhung Hồ Đức Phú Nguyeãn Thò Myõ Thaät Nguyễn Hoàng Anh Thư 4B 4B 4B 4B 4C 4C 4C 4C 4C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5C 5C 5C 1A 1A 1A 1A 1A 1A Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích bật học tập Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Hồ Nguyên Trừng Nguyeãn Ngoïc Tuaán Tuù Leâ Xuaân Nam Buøi Thò Huyeàn Trang Nguyeãn Thò Thanh Hoa Nguyễn Hoàng Huy Huyønh Vaên Chí Kieân 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán (4) 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Ñinh Gia Nguyeân Ñinh Thò Dieãm Phuùc Đoàn Thùy Trinh Leâ Vöông Thaùi Tröông Phaïm Coâng Trung Tröông Laâm Huy Huyønh Anh Tuaán Y – Pheâ Leâ Moân Byaê H’ Linh Nga Trieâk Nguyeãn Traàn Vaên Hy Leâ Hoà Kim Ngaân Phan Vaên Taâm Leâ Thò Kieàu Vy Vooøng Tieàn Troïng Tröông Nguyeân Traâm Leâ Thò Dieãm My Vuõ Traàn Thanh Luaân Leâ Vaên Nguyeân Nguyeãn Kieàu Ngoïc Oanh Doãn Thị H’ Thương Nguyễn Quốc Trường Leâ Vaên Phaùp Ngoâ Coâng Nguyeân Buøi Quyønh Nhö Nguyeãn Ngoïc Ñònh Nguyễn Đỗ Quốc Chiến Trần Năng Đức Mai Huyeàn My Ngô Công Phước Voõ Vaên Trieát Huỳnh Hoàng Thiên Long Đinh Đỗ Thành Nhân Nguyeãn Huyønh Nguyeät Thu Lê Ngọc Hoàng Châu Thành Đạt H’ Quynh Dóng Y Wil Lieâng Y Sa Moâ EÂn Lieâng Y Phi Lip H Drueâ Nguyeãn Thò Thuùy Ngaân Huyønh Thaùi Vinh Nguyeãn Thanh Saâm Huyønh Thò Ngaân 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1C 1C 1D 1D 1D 1D 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2C 2C 2C 2C 2D 2D 2D 3A Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Âm nhạc Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán (5) 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Buøi Duy Thanh Nguyeãn Vaên Tuù Traàn Thò Thaém Nguyễn Hữu Trường Lê Thị Hoài Thương H’ Der Dóng Huyønh Thò Kim Khaùnh Buøi Coâng Hoan Traàn Thò Ly Leâ Thò Nhö Quyønh Nguyeãn Thò AÙnh Tuyeát Phaïm Quoác Baûo H Dieân EÂung Vuõ Thò Quyønh Leâ Kieàu Quang Troïng Phaïm Thò Hieàn Nguyeãn Thò Yeân Huyønh Hoà Nhaät Phi Nguyễn Ngọc Hoàng Yến Nguyeãn Quoác Anh Huyønh Thò Thuøy Linh Đỗ Thành Long Trần Thị Xuân Đào Leâ Thò Thuøy Trang Huyønh Hy Voïng Leâ Thò Myõ Taâm Nguyeãn Thò Thu Quyeân Nguyeãn Thanh Haûi Dieäu Linh Nieâ Nguyễn Trường Khánh Huyønh Thò Quyeàn Nguyeãn Thuøy Trang Chaâu Thò Nhaät Leä Leâ Thò Sa Huyønh Thu Phöông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Hoàng Vy Nguyeãn Taán Troïng Nguyeãn Thò Baûo An Nguyeãn Thò Phöông Leâ Thò Traø My Nguyeãn Taán Nghóa Traàn Leâ Tieåu Nhi 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 4A 4A 4A 4B 4B 4B 4B 4C 4C 4C 4C 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5B 5B Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Âm nhạc Đạt thành tích học tập môn Âm nhạc Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán (6) 212 213 214 215 216 217 218 219 Ñinh Thò Huyeàn Traân Phaïm Thò Haø Vi Leâ Thò Quyønh Nhö Tröông Thò Thu Thaûo Chaâu Thò Leä Thu Đoàn Thị Nở Đinh Thị Mỹ Nhung Leâ Ñình Huy 5B 5B 5B 5B 5B 5C Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Toán Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Tiếng Việt Đạt thành tích học tập môn Mỹ thuật 3A 220 Traàn Quyønh Ngoïc 3C 221 Voõ Thò Quyønh Nhö 4A 222 Hoàng Thị Thúy An 5A 223 Traàn Thò Nhö YÙ 5A 224 Leâ Vöông Tuù Tröông 5A 225 226 227 228 229 Tập thể chi đội lớp 3B Tập thể chi đội lớp 3C Tập thể chi đội lớp 4B Tập thể chi đội lớp 5A Tập thể chi đội lớp 5B 3B 3C 4B 5A 5B 230 Lê Đỗ Như Phương 2A 231 Nguyeãn Thanh Quaân 2A Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Trong phong trào hoạt động Đội” Đạt thành tích “Chi đội vững mạnh” Đạt thành tích “Chi đội vững mạnh” Đạt thành tích “Chi đội vững mạnh” Đạt thành tích “Chi đội vững mạnh” Đạt thành tích “Trong phong trào kế hoạch nhoû” Đạt thành tích: “Học sinh Giỏi OLYMPIC Toán” Đạt thành tích: “Học sinh Giỏi OLYMPIC Toán” Hoà Sơn, ngày 27 tháng năm 2015 NGƯỜI LẬP (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: DS khen 2015, DS khen 2015