0

ngan 2

6 3 0
  • ngan 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:40

Thông hiểu Vận dụng thấp Mô tả yêu cầu Mô tả yêu cầu cần đạt cần đạt Nắm được thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Nắm được quy Biết thực hiện đị[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯƠNG Mã kí hiệu đề : HK2 Thời gian : 45 phút Người đề : Nguyễn Thị Luyện ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP Năm học: 2014-2015 MÔN: GDCD Học kỳ Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề: Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em Nội dung (Chuẩn Kt, KN, TĐ) Hiểu các nhóm quyền Công ước LHQ quyền trẻ em Hiểu đời Công ướcLHQ quyền trẻ em và việc VN tham gia Công ước Hiểu quy định PL quyền trẻ em Nhận biết (Mô tả yêu cầu cần đạt) Nhận biết các quyền trẻ em theo Công ước LHQ Thông hiểu (Mô tả yêu cầu cần đạt) Nắm các nhóm quyền Công ước LHQ quyền trẻ em Nắm đời Công ước LHQ quyền trẻ em và việc VN tham gia Công ước Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng các quy định PL quyền trẻ em vào thực tế c/s Nắm ý Làm tròn bổn Biết xử lý các nghĩa Công phận trẻ em tình có ước LHQ liên quan đến quyền trẻ em và quyền trẻ em trách nhiệm trẻ em Hiểu ý nghĩa Công ước LHQ quyền trẻ em và trách nhiệm trẻ em Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề: Công dân nước Cộng hòa XHCNVN Nội dung (Chuẩn Kt, KN, TĐ) Hiểu nào là công dân Căn để xác định công dân nước Hiểu công dân nước Cộng hòa XHCNVN Nhận biết (Mô tả yêu cầu cần đạt) Thông hiểu Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu (Mô tả yêu cầu cần đạt) cần đạt) Nắm nào là công dân Căn để xác định công dân nước Nắm công Xác định dân nước Cộng là công dân hòa XHCNVN nước Cộng hòa XHCNVN Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) (2) Hiểu quy định Nhà nước vấn đề quốc tịch Nắm quy định Nhà nước vấn đề quốc tịch Hiểu mối quan hệ công dân với Nhà nước Nắm mối Thực quan hệ quyền và nghĩa công dân với vụ công dân Nhà nước với Nhà nước Biết xác định đối tượng là công dân nước Cộng hòa XHCNVN Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề: Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Nội dung (Chuẩn Kt, KN, TĐ) Hiểu nào là quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Hiểu quy định PL quyền đảm bảo an toàn thư tín… Nhận biết (Mô tả yêu cầu cần đạt) Thông hiểu Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu (Mô tả yêu cầu cần đạt) cần đạt) Nắm nào là quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Nắm quy Biết thực định PL theo đúng quy quyền định PL đảm bảo an toàn thư tín… Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) Biết xử lý tình thực tế theo quy định PL (3) PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯƠNG Mã kí hiệu đề : HK2 Thời gian : 45 phút Người đề : Nguyễn Thị Luyện ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP Năm học: 2014-2015 MÔN: GDCD Học kỳ Ma trận đề Mức độ Vận dụng Chủ đề (chương, phần, … Nhận biết Thông hiểu Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em 1,5 đ Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Cộng Thấp Cao 1đ 0,5 đ 1,0 đ 4,0 đ 0,5 đ 1,0 đ 0,75 đ 0,75 đ 3,0 đ Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 0,5 đ 0,5 đ 0,75 đ 1,25 3,0 đ Cộng 2,5 đ 2,5 đ 2đ 3đ 10 đ (4) PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯƠNG Mã kí hiệu đề : HK2 Thời gian : 45 phút Người đề : Nguyễn Thị Luyện ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP Năm học: 2014-2015 MÔN: GDCD Học kỳ Đề bài Câu 1: (4 điểm) a Công ước liên hợp quốc quyền trẻ em quy định gồm có nhóm quyền nào? b Nội dung nhóm quyền sống còn là gì? c Em cần làm gì để thực tốt quyền và bổn phận thân? Câu 2: (3 điểm) a Để xác định quốc tịch Việt Nam công dân, người ta vào điểm nào? b Trường hợp sau công dân có quốc tich Việt Nam không: “Trẻ em bị bỏ rơi xã miền núi, không rõ cha mẹ là ai” Câu 3: (3 điểm) Em phải làm gì gặp các trường hợp sau: a Nhặt thư người khác b Nhìn thấy bạn nghe trộm điện thoại người khác c Đọc trộm thư người khác kể cho người nghe (5) PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHƯƠNG Mã kí hiệu đề : HK2 Thời gian : 45 phút Người đề : Nguyễn Thị Luyện ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP Năm học: 2014-2015 MÔN: GDCD Học kỳ ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM - Câu (4 điểm) a Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em gồm nhóm quyền: - Nhóm quyền sống còn - Nhóm quyền bảo vệ - Nhóm quyền phát triển - Nhóm quyền tham gia b Nội dung nhóm quyền sống còn: Là quyền sống và đáp ứng các nhu cầu để tồn nuôi dưỡng,được chăm sóc sức khỏe… c Để thực tốt quyền và bổn phận thân thân em cần phải: - Tìm hiểu và nắm vững các nhóm quyền - Biết tự bảo vệ quyền mình - Biết tôn trọng quyền người khác… - Câu (3 điểm) a Để xác định quốc tịch Việt Nam công dân, người ta vào loại giấy tờ sau: - Giấy khai sinh - Sổ hộ - Giấy chứng minh nhân dân b Trường hợp trên đứa trẻ có quyền mang quốc tich Việt Nam - Vì theo khoản điều 18 luật quốc tịch năm 2008 đã quy định… Câu 3: (3 điểm) Em phải làm gì gặp các trường hợp sau: a Nhặt thư người khác cần trả lại thư cho người đã mất… b Nhìn thấy bạn nghe trộm điện thoại người khác cần giải thích cho bạn biết đó là việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại quyền người khác… c Đọc trộm thư người khác kể cho người nghe.Thấy điều đó ta cần nhắc nhở bạn không nên làm vì đó là việc làm trái pháp luật, xâm hại quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín người khác… (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: ngan 2, ngan 2