0

Giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ dân tộc mông trên địa bàn xã vàng đán, huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

72 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  SÌNH A THÌN Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP CHO CÁC HỘ DÂN TỘC MÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VÀNG ĐÁN, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016-2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  SÌNH A THÌN Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP CHO CÁC HỘ DÂN TỘC MÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VÀNG ĐÁN, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K48 - PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016-2020 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lành Ngọc Tú Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận trước tiên em xin chân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT, cảm ơn thầy cô giáo truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tình, quan tâm sâu sắc thầy giáo Th.S Lành Ngọc Tú giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn UBND xã Vàng Đán toàn thể người dân xã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình em thực tập, điều tra nghiên cứu sở Trong trình nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo để giúp em hồn thành khóa luận tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Sình A Thìn ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu cảu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Nâng cao thu nhập hộ nông dân nghèo 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ nông dân nghèo 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 10 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 12 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 13 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 13 3.3 Nội dung nghiên cứu 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 13 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 15 iii Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .17 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiến, kinh tế - xã hội xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 17 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 17 4.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội .18 4.2 Thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .23 4.2.1 Khái quát hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 23 4.2.2 Một số đặc điểm nhóm hộ điều tra .27 4.2.3 Thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông điều tra 34 4.3 Đánh giá chung thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập các hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ 63 4.3.1 Đánh giá chung thực trạng thu nhập các hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ 63 4.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên .65 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72 5.1 Kết Luận .72 5.2 Kiến nghị 72 5.2.1 Đối với Nhà nước .72 5.2.2 Đối với quyền sở .73 TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CN : Công nghiệp DN : Doanh nghiệp DL : Du lịch DV : Dịch vụ ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã XĐGN : Xóa đói giảm nghèo HDI : Chỉ số phát triển người SXKD : Sản xuất kinh doanh TM : Thương mại TTCN : Tiểu thủ công nghiệp VLSS : Điều tra thu nhập dân cư XKLĐ : Xuất lao động XD : Xây dựng v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình dân số lao động xã Vàng Đán năm 2019 19 Bảng 4.2: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành địa bàn xã Vàng Đán năm 2019 20 Bảng 4.3 Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp xã Vàng Đán năm 2019 21 Bảng 4.4 Tình hình sử dụng đất xã Vàng Đán năm 2019 22 Bảng 4.5: Tỷ lệ hộ nghèo địa bàn xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ 23 giai đoạn năm 2017 - 2019 23 Bảng 4.6: Phân loại nông hộ mức thu nhập người Mông xã Vàng Đán, 25 huyện Nậm Pồ 25 Bảng 4.7 Thông tin chung hộ điều tra 28 Bảng 4.8: Tình hình đất đai hộ điều tra 32 Bảng 4.9: Tình hình nhân lao động hộ điều tra 33 Bảng 4.10 Vốn sản xuất bình quân các hộ dân tộc Mông năm 2020 34 Bảng 4.11: Kết sản xuất ngành trồng trọt bình quân hộ điều tra năm 2019 37 Bảng 4.12: Kết chăn ni bình qn hộ điều tra năm 2019 40 Bảng 4.13: Cơ cấu thu nhập hộ điều tra năm 2018 56 Bảng 4.14: Chi phí trồng trọt hộ điều tra năm 2019 58 Bảng 4.15: Chi phí chăn ni hộ điều tra năm 2019 59 Bảng 4.16: Thu nhập hộ điều tra năm 2019 60 Bảng 4.17: Chi tiêu hộ điều tra năm 2019 63 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn yêu cầu cấp bách giai đoạn Đảng Nhà nước nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển thành thị nơng thơn, giảm tỷ lệ phân hóa giàu - nghèo xã hội Có thể thấy, mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn nâng cao đời sống kinh tế người dân Vì thế, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI rõ: “Thực có hiệu sách giảm nghèo phù hợp với thời kỳ; đa dạng hóa nguồn lực phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, huyện nghèo vùng đặc biệt khó khăn, khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình trở lên Có sách giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, giảm mức sống nơng thơn thành thị” Tuy nhiên sách vĩ mơ vi mô chưa thực đồng chưa mang tính bền vững thu nhập người dân hầu hết xoay quanh mức cận nghèo dễ tái nghèo trở lại Vì vậy, để nâng cao thu nhập các hộ dân tộc Mông để họ không tái nghèo thách thức nan giải, đặc biệt huyện vùng núi, vùng sâu vùng xa Xã Vàng Đán có điều kiện kinh tế xã hội nhìn chung cịn nhiều khó khăn, sản xuất nông, lâm nghiệp chủ yếu, công nghiệp, tiểu thu cơng nghiệp phát triển chậm Trình độ dân trí không đồng đều, số hủ tục lạc hậu, bảo thủ tồn tại, tệ nạn xã hội diễn biễn phức tạp, tiểm ẩn nhiều nguy gia tăng Những điều kiện ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân xã Vì vậy, để thực thành cơng mục tiêu giảm tỷ lệ đói nghèo tăng thu nhập cho người dân toàn xã, đặc biệt tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho hộ nông dân người Mông nghèo xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cần phải có giải pháp mang tính tồn diện đột phá Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao thu nhập cho các- hộ dân tộc Mông địa bàn xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên” để thực khóa luận tốt nghiệp đại học 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Đánh giá khách quan thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2019 - Đề xuất giải pháp, sách có khoa học phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài cung cấp chứng khoa học cần thiết phải nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông địa bàn xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ dân tộc Mơng nói riêng đồng bào dân tộc miền núi nói chung Đề tài làm tài liệu tham khảo cho địa phương người quan tâm đến nâng cao thu nhập cho hộ nghèo người Mông miền núi 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Tổng hợp, hệ thống hóa bổ sung vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao thu nhập hộ dân tộc Mơng Đánh giá thực trạng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ dân tộc Mông địa phương miền núi, cụ thể xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ Đề xuất số giải pháp có khoa học tính khả thi nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông địa phương miền núi, cụ thể xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo cho nhà quản lý việc hoạch định sách kinh tế giảm nghèo xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Nâng cao thu nhập hộ nông dân nghèo 2.1.1.1 Khái niệm hộ nông dân Theo tác giả Frank Ellis (1998) “hộ nơng dân hộ, thu nhập phương tiện sống từ ruộng đất, sử dụng chủ yếu lao động gia đình sản xuất nông trại, nằm hệ thống kinh tế rộng hơn, đặc trưng việc tham gia phần thị trường hoạt động với trình độ hồn chỉnh khơng cao” Ở nước ta, có nhiều tác giả đề cập đến khái niệm hộ nơng dân Theo nhà khoa học Lê Đình Thắng (1993) cho rằng: “Nông hộ tế bào kinh tế xã hội, hình thức kinh tế sở nơng nghiệp nông thôn” Đào Thế Tuấn (1997) cho rằng: “Hộ nông dân hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng, bao gồm nghề rừng, nghề cá hoạt động phi nông nghiệp nông thôn” Còn theo nhà khoa học Nguyễn Sinh Cúc, phân tích điều tra nơng thơn năm 2001 cho rằng: “Hộ nơng nghiệp hộ có tồn 50% số lao động thường xuyên tham gia trực tiếp gián tiếp hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp (làm đất, thủy nông, giống trồng, bảo vệ thực vật,…) thơng thường nguồn sống hộ dựa vào nông nghiệp” Từ khái niệm hộ nơng dân tác giả hiểu sau: - Hộ nông dân hộ sống nơng thơn, có ngành nghề sản xuất nơng nghiệp, nguồn thu nhập sinh sống chủ yếu nghề nơng Ngồi hoạt động nơng nghiệp, hộ nơng dân cịn tham gia hoạt động phi nông nghiệp (như tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,…) mức độ khác - Hộ nông dân đơn vị kinh tế sở, vừa đơn vị sản xuất vừa đơn vị tiêu dùng Như hộ nông dân đơn vị kinh tế độc lập tuyệt đối tồn năng, mà cịn phải phụ thuộc vào hệ thống kinh tế lớn kinh tế quốc dân 64 Thứ ba, nguồn thu nhập hộ đa dạng, không đơn từ sản xuất nông nghiệp mà dựa kết hợp sản xuất nông nghiệp hoạt động ngành nghề, góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ dân tộc Mơng Thứ tư, nhờ có phối hợp quyền, ngân hàng sách xã hội ngân hàng nông nghiệp giúp hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất kinh doanh 4.3.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt được, vấn đề nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông địa bàn xã Vàng Đán số tồn tại, hạn chế sau: Một là, việc chuyển dịch cấu kinh tế chậm Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế hộ, hoạt động ngành nghề - bn bán dịch vụ cịn ít, chưa mang lại nhiều giá trị kinh tế cho hộ nghèo Hai là, nội ngành trồng trọt ngành chăn nuôi, cấu sản xuất chưa hợp lý, hộ chưa đầu tư mức vào giống trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao bền vững, quy mô chăn nuôi, trồng trọt cịn nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp chủ yếu Do vậy, giá trị sản lượng thu từ sản xuất nơng nghiệp cịn thấp Ba là, cấu chi tiêu hộ chưa hợp lý Các hộ chưa có quan tâm mức với lĩnh vực giáo dục y tế Các khoản chi cho hiếu, hỷ, hội hè cao Bốn là, thu nhập bình qn lao động hộ cịn thấp, mức tiết kiệm hộ không cao, chí thu khơng đủ chi 4.3.1.3 Ngun nhân tồn tại, hạn chế Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức giảm nghèo từ xã đến sở chưa tổ chức thường xuyên; Tuy Nhà nước ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức đầu tư thấp so với nhu cầu thực tế; có nhiều sách giảm nghèo chủ yếu mang tính hỗ trợ (chính sách y tế, giáo dục, nhà ), sách đầu tư tạo sinh kế cho người nghèo chưa nhiều, suất đầu tư thấp (vay vốn tín dụng ưu đãi, vay vốn giải việc làm, đào tạo nghề); mặt khác, chậm ban hành sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để bảo đảm thực 65 mục tiêu giảm nghèo bền vững; Nhận thức số cán từ xã đến sở thơn cịn chưa đầy đủ tầm quan trọng cơng tác bình xét, rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; việc bình xét cịn nể nang số trường hợp; BCĐ giảm nghèo số hoạt động hiệu chưa cao; Trình độ, lực cán làm công tác giảm nghèo từ xã đến thơn, cịn hạn chế, chưa nhiệt tình, sáng tạo cơng việc; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thực sách giảm nghèo hạn chế; Năng lực trình độ nhận thức hộ dân tộc Mơng cịn nhiều hạn chế; phận người dân tộc Mơng thiếu ý chí vươn lên nghèo, trơng chờ, ỷ lại vào hỗ trợ nhà nước, cộng đồng; Điều kiện sản xuất cịn nhiều khó khăn, điều kiện tạo sinh kế cho người dân không thuận tiện 4.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 4.3.2.1 Đổi nhận thức nâng cao trình độ cho lao động Nhận thức trình độ lao động hai yếu tố đóng vai trị quan trọng định đến thành công hay thất bại việc phát triển kinh tế nông hộ Do đó, hộ có lực thực phát triển kinh tế hộ theo quy mô sản xuất lớn Qua thực tế điều tra xã Vàng Đán với 90 hộ có đến 96,5% số chủ hộ khơng có trình độ chun mơn, hộ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâu năm Điều nguyên nhân khiến cho thu nhập bình qn chung hộ dân tộc Mơng thấp Chính vậy, để nâng cao mức thu nhập bình qn chung hộ dân tộc Mơng cần thiết phải nâng cao trình độ cho chủ hộ lao động hộ cách: Tăng cường mở lớp tập huấn ngắn hạn địa phương thông qua hệ thống khuyến nông, hội nông dân tổ chức quần chúng Hệ thống khuyến nông tổ chức quần chúng người trực tiếp bồi dưỡng kiến thức cho chủ hộ dân tộc Mông nội dung sát thực với hoạt động sản xuất vấn đề tổ chức quản lý kinh doanh, xác định phương hướng sản xuất, tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hộ Bồi dưỡng kiến thức KHKT, 66 thơng tin thị trường cần thiết - Trình diễn tiến khoa học kỹ thuật kinh nghiệm thơng qua mơ hình hộ sản xuất giỏi Khi đưa kỹ thuật vào sản xuất đảm bảo chắn mang lại hiệu kinh tế người nơng dân khơng có kiến thức khoa học thành thạo kỹ thuật, cơng nghệ Có thể làm tăng giá trị sản lượng lớn song gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất Trong người nơng dân ưa mạo hiểm, ln có suy nghĩ “ăn chắc, mặc bền” Họ ln nghĩ rủi ro tăng lên với tiến kỹ thuật, mặt khác họ có vốn thu nhập thấp nên họ dễ dàng đầu tư vốn cho cải tiến công nghệ mà phương pháp chưa chứng minh tính hẳn so với phương pháp cũ trước Chính vậy, cần phải có mơ hình thực tế để hộ thấy tính ưu việt việc cải tiến kỹ thuật, họ dễ dàng đầu tư áp dụng cơng nghệ vào sản xuất Có thể xây dựng mơ hình trực tiếp địa phương hay khuyến khích chủ hộ tham quan thực tế vùng có điều kiện tương đồng, mở lớp thảo luận thơng qua mơ hình thực tế thu nhập có hình ảnh kèm theo - Đối với hoạt động sản xuất ngành nghề cần phát huy vai trị người trước có kinh nghiệm lâu năm, nghệ nhân, thợ thủ cơng có tay nghề cao hộ để nâng cao trình độ cho người lao động hình thức truyền nghề Ngồi ra, số hình thức đào tạo khác cần phát huy thơng qua việc liên kết hộ với doanh nghiệp có liên quan Các doanh nghiệp cử cán có trình độ, kiến thức trực tiếp xuống hộ, hướng dẫn đạo giúp đỡ hộ dân tộc ông kiến thức kỹ thuật cho sản xuất để đáp ứng yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Các đối tượng đào tạo không dành cho chủ hộ mà mở rộng cho tất đối tượng lao động có nguyện vọng muốn mở rộng đầu tư sản xuất kể người quản lý cấp sở trực tiếp quản lý hoạt động nông hộ Ban đạo HTX, trưởng thôn, đội trưởng sản xuất, Song việc tổ chức đào tạo tập huấn cho lao động cần nguồn kinh phí Vì vậy, phải có đầu tư Nhà nước, quan tâm địa phương, hưởng ứng đối tượng để việc đào 67 tạo thực 4.3.2.2 Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi thúc đẩy phát triển ngành nghề phi nông nghiệp Thực tế điều tra cho thấy, cấu trồng trọt hộ dân tộc Mông địa bàn xã lúa, ngơ trồng chủ yếu Tuy nhiên, suất loại trồng không cao, giá trị sản lượng thu thấp Do vậy, thời gian tới, xã cần đẩy mạnh thực việc chuyển đổi cấu trồng truyền thống, suất thấp sang loại trồng có giá trị kinh tế cao; tập trung quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; phát triển nhóm nơng dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất; hỗ trợ tập huấn, khuyến nông, dịch vụ tư vấn, nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cho nơng dân Đối với sản xuất lúa gạo, xã vận động nơng dân tích cực đưa lúa lai, lúa hàng hoá vào sản xuất Đối với sản xuất màu, sở tình hình thực tế địa phương, xã cần làm tốt công tác quy hoạch đạo phát triển sản xuất vụ đông theo hướng tập trung, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo hình thức lấy tiêu Từ khai thác tốt tiềm đất đai, lao động, nâng cao giá trị canh tác Đối với chăn nuôi, xã cần phát triển theo hướng tập trung, trang trại, gia trại; hình thành vùng chăn ni xa khu dân cư gắn với sản xuất an toàn dịch bệnh; khuyến khích áp dụng cơng nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín liên kết khâu chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến, tiêu thụ Góp phần nâng giá trị chăn nuôi từ 158,4 triệu đồng năm 2015 lên 220 triệu đồng năm 2019 Việc nhân rộng mơ hình chăn ni hội tốt cho hộ dân tộc Mông nâng cao thu nhập Về phát triển ngành nghề, buôn bán dịch vụ: Ngành nghề nông thôn phận quan trọng cấu kinh tế khu vực nơng thơn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân khu vực nơng thơn Do đó, việc trọng khôi phục đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn xã thời điểm thời gian tới việc làm cần thiết Qua thực tế điều tra cho thấy, hoạt động ngành nghề - BBDV hộ dân tộc Mơng 68 địa bàn xã Vàng Đán cịn khiêm tốn hạn chế, giá trị kinh tế thu từ hoạt động chiếm 10% tổng thu hộ Do vậy, thời gian tới sở ngành liên quan quyền địa phương phải hỗ trợ cho ngành nghề nông thôn phát triển, có kế hoạch cụ thể khơi phục phát triển làng nghề, nghề truyền thống Các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực ngành nghề nông thôn phát huy nội lực, mở rộng liên kết, đào tạo nguồn nhân lực, đổi công nghệ sản xuất; ứng dựng khoa học - công nghệ mới, đổi chế quản lý để sản phẩm hàng hóa sở có sức cạnh tranh cao, sản xuất kinh doanh sở phát triển bền vững 4.3.2.3.Tạo điều kiện cho hộ dân tộc Mông tiếp cận với sản xuất hàng hóa Chuyển từ kinh tế hộ nông, tự cấp tự túc sản xuất phân tán sang hộ nơng nghiệp phát triển tồn diện, có cấu kinh tế hợp lý, có sản phẩm hàng hố nhiều số lượng, tốt chất lượng Muốn vậy, hộ dân tộc Mông cần làm tốt công việc: Bảo tồn phát triển trồng vật nuôi địa phát triển sản xuất theo hướng tạo sản phẩm sạch, cung cấp cho thị trường Bổ sung cây, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình tập quán canh tác Tổ chức tiêu thụ nông sản phẩm cho hộ dân tộc Mông: thực tế nhiều địa phương cho thấy, hộ sản xuất hàng hoá lớn khó tự giải vấn đề tiêu thụ Cho nên, Nhà nước địa phương tạo điều kiện cho kinh tế hộ tiêu thụ sản phẩm theo hướng: + Tập trung xây dựng doanh nghiệp công nghiệp chế biến Đây cách giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm đầu cách thiết thực cho hộ trồng công nghiệp lâu năm, ăn lâm nghiệp + Tổ chức kênh tiêu thụ nông sản Thơng qua phát triển du lịch văn hố du lịch sinh thái để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đặc biệt nhóm hàng thủ cơng truyền thống, sản phẩm đặc sản + Quy hoạch xây dựng hệ thống chợ nông thôn, tăng phiên chợ họp nhiều lần tuần để nơng hộ có thêm nhiều hội trao đổi hàng hoá 69 4.3.2.4 Tăng khả tiếp cận vốn tín dụng hộ dân tộc Mơng Đối với người nghèo thường không mong muốn vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, nguyên nhân chủ yếu thiếu tài sản chấp cho ngân hàng, để giải việc cần nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng sách, nơi hỗ trợ vốn sản xuất cho người nghèo Để làm việc cần làm công việc sau: Thứ nhất, nâng cao hiểu biết hộ dân tộc Mông hoạt động vay cho vay ngân hàng sách Đối với hộ nghèo thường trình độ dân trí khơng cao, rào cản hạn chế hộ dân tộc Mông tiếp xúc như cập nhật thơng tin Do cịn tỷ lệ đáng kể hộ chưa nắm rõ điều kiện vay, thủ tục cho vay, lãi suất, khoản phải trả, quyền lợi nghĩa vụ vay vốn Để giúp họ, đặc biệt hộ trung bình hộ nghèo tiếp cận cách tốt với nguồn tín dụng từ ngân hàng sách, ngồi việc tổ chức tín dụng tìm biện pháp để cung cấp vốn cần có biện pháp giúp hộ nắm rõ thông tin hoạt động cho vay thông qua hình thức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân Thứ hai, củng cố vai trị tổ chức đồn thể Các tổ chức đoàn thể hội phụ nữ, hội nơng dân, hội cựu chiến binh, đồn niên có vai trò quan trọng việc tiếp cận nguồn vốn hộ Các tổ chức hoạt động mạnh có hiệu người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Hầu hết hộ dân tộc Mơng trung bình thường vay theo hình thức tín chấp, thơng qua tổ chức đồn thể quần chúng Do để cung cấp vốn cho người dân nhiều đặc biệt hộ nghèo trung bình để họ làm ăn khỏi nghèo đói, góp phần phát triển kinh tế cần phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức xã hội Thứ ba, tăng cường mối quan hệ tổ chức tín dụng thức với tổ chức xã hộ Các tổ chức xã hội có số hội viên đơng đảo, có kinh nghiệm cơng tác vận động quần chúng, có đội ngũ cán nhiệt tình Cán tín dụng có nhiều kiến thức kinh nghiệm hoạt động tín dụng họ lại khơng hiểu rõ đời sống người nông dân vai trò tổ chức xã hội việc phân phối mở rộng quản lý khách hàng hộ nghèo Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ 70 ngân hàng với tổ chức xã hội mang lại thuận lợi cho bên vay bên cho vay Cán tín dụng cần trang bị kỹ quản lý, giám sát nhóm tín dụng tiết kiệm Cán tổ chức xã hội cần hiểu biết quy trình thủ tục cho vay vốn Thứ tư, hộ dân tộc Mông sợ thủ tục vay rờm rà không trả nợ được, nguyên nhân trình độ nhân thức không mạnh dạn chủ động tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức để mở rộng sản xuất kinh doanh hộ dân tộc Mông Bởi vậy, ngân hàng sách cần mở lớp tập huấn, hướng dẫn người nghèo quy trình thủ tục để người dân không cảm thấy ngại với quy định ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng cần sốt quy trình thủ tục mình, tránh gây phiền hà, bắt người dân lại nhiều Thứ năm, ngân hàng tổ chức tín dụng cần mở rộng chấp cho phù hợp với loại nông hộ, để thay đổi tâm lý, nhận thức người dân đặc biệt hộ nghèo Nhưng cương xử lý tình trạng dùng tài sản chấp cho vay nhiều tổ chức tín dụng 4.3.2.5 Giải pháp đất đai hộ dân tộc Mông Đất đai mối quan tâm hàng đầu hộ dân tộc Mông Trên thực tế năm vừa qua Tỉnh Điện Biên có nhiều đổi chủ trương, sách ruộng đất, tạo điều kiện cho trình tập trung ruộng đất diễn nhiều xã, thị trấn Trong điều kiện sản xuất hàng hoá nay, việc cần làm ổn định sản xuất lâu dài, có hộ dân tộc Mông yên tâm sản xuất, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất thâm canh tăng giá trị sản phẩm hàng hố sử dụng có hiệu nguồn lực để sản xuất Thực tế cho thấy, ruộng đất hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán cịn manh mún, diện tích đất canh tác không nhiều số thửa/ hộ lại cao Chính cần phải có sách đất đai cụ thể: Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai theo vùng để làm sở cho việc cấp đất cho hộ Trong điều kiện quy hoạch đất đai giúp hộ khai thác có hiệu đất đai, tránh tình trạng chủ hộ khai thác đất bừa bãi dẫn đến lãng phí đất, phá hoại mơi trường, giảm hiệu sản xuất kinh doanh hộ dân tộc 71 Mông, tạo điều kiện cho hộ vào tập trung sản xuất Cần khuyến khích hộ tích cực chuyển đổi tích tụ ruộng đất, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún hộ tạo điều kiện vào sản xuất tập trung 4.3.2.6 Giải pháp quy mơ hộ Quy mơ hộ gia đình mẫu số để tính thu nhập đầu người hộ Vì vậy, việc giảm quy mơ hộ gia đình thơng qua chương trình kế hoạch hóa gia đình, khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều vào làm việc xã hội… Là biện pháp cần thiết để thực tốt mục tiêu giảm nghèo nâng cao thu nhập cho hộ nộ nông dân nghèo xã Vàng Đán Cho nên biện pháp để giảm mức sinh cần phải thực song song với chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông Giảm mức sinh thực trực tiếp thơng qua việc tăng tỷ lệ bà mẹ sử dụng biện pháp tránh thai Cần có nhiều chương trình phổ biến kiến thức khuyến khích sử dụng biện pháp tránh thai, đặc biệt người nghèo Ngồi ra, khuyến khích hộ nghèo tăng thời gian lần sinh biện pháp nên thực Việc thay đổi quan niệm sở thích trai xã Vàng Đán cịn khó khăn Vàng Đán xã thuộc vùng cao, người dân nặng nề tư tưởng phải có trai để nói dõi tơng đường chăm sóc già Trong tương lai, cần có thêm nhiều biện pháp hỗ trợ chăm sóc người già khuyến khích quan điểm gái chăm sóc, ni dưỡng cha mẹ tốt trai Khi phụ nữ khơng cịn phải nhiều thời gian vào việc sinh đẻ, họ làm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, từ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình họ 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mơng mục tiêu hướng tới xóa đói giảm nghèo, tiến tới cải thiện đời sống cho hộ dân tộc Mông giảm gánh nặng cho xã hội Để có giải pháp thích hợp kịp thời nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nơng dân nói chung, đặc biệt hộ dân tộc Mơng việc nghiên cứu thực trạng sản xuất kinh doanh, mức thu nhập hộ vơ quan trọng Từ giúp người dân nhà hoạch định sách định xác, kịp thời nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ dân tộc Mơng nói chung nơng dân nghèo nói riêng Trên sở điều tra, nghiên cứu thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông địa bàn xã Vàng Đán, tác giả đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ra, cụ thể sau: Thứ nhất, đề tài đánh giá thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, kết cho thấy: Nguồn thu nhập hộ đa dạng, không đơn từ sản xuất nông nghiệp mà dựa kết hợp sản xuất nông nghiệp hoạt động ngành nghề Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị kinh tế thu từ hoạt động ngành nghề tổng thu hộ thấp Thu nhập bình qn hộ cịn thấp, Thứ hai, từ thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông địa bàn xã, đề tài rõ nguyên nhân gây tồn tại, hạn chế Thứ ba, sở quan điểm, mục tiêu nâng cao thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, kết hợp với tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông địa bàn xã Hy vọng, với giải pháp tác giả đưa giúp hộ dân tộc Mơng địa bàn xã Vàng Đán nâng cao thu nhập thời gian tới 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước - Nghiên cứu, ban hành sách khuyến khích, động viên, khen thưởng đối 73 với hộ nghèo, khơng tái nghèo; sách khen thưởng xã, thôn giảm nghèo nhanh bền vững - Giảm dần sách hỗ trợ mang tính trợ cấp, tăng sách khuyến khích tính chủ động, vươn lên người nghèo - Nghiên cứu, đề xuất bổ sung số sách đặc thù hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khả tạo sinh kế, nghèo; sách hỗ trợ sinh kế phù hợp với đặc điểm vùng từ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, vay vốn tiếp cận thị trường… 5.2.2 Đối với quyền sở Các cấp, ngành phải nâng cao vai trò lãnh đạo, thực kinh tế địa phương Cần có đầu tư thích đáng hạ tầng sở, vốn, hệ thống thuỷ lợi, tạo công ăn việc làm cho người lao động Kết hợp nguồn vốn nhà nước với vốn nhân dân đóng góp để bước thực chương trình hành động Phối hợp tổ chức Đoàn niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ tạo dựng phong trào, khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất đến hộ dân tộc Mông 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Việt Anh Trần Thị Thu Thủy (2010), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân có vốn vay huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học Đại học Kinh tế, số 62, trang 54-59 Đỗ Kim Chung (2015), Ảnh hưởng số yếu tố đến giảm nghèo vùng tây bắc, Tạp chí Khoa học Đại học Kinh tế quốc dân, số 32, trang 54-59 Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, NXB Nơng nghiệp Hà Nội, Hà Nội Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Chí Thiện (2007), Thực trạng giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên” Đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2005I8-04 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng phủ việc chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Frank Ellis (1998), Agricultural policies in developing countries, CAMBRIDGE, UNIVERSITY PRESS PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN HỘ Phiếu điều tra số: Địa bàn điều tra: PHẦN I THÔNG TIN CƠ BẢN 11 Tên chủ hộ: 1.2 Địa chỉ: Bản .xã 1.3 Dân tộc: 1.4 Tuổi: 1.5 Giới tính:………………… 1.6 Nguồn gốc chủ hộ: Dân địa Dân di dời, khai hoang 1.7 Trình độ văn hóa chủ hộ: 1.8 Trình độ chun mơn chủ hộ:…………………… 1.9 Tổng số nhân hộ: ( người) 1.10 Phân loại hộ theo thu nhập: Nghèo Hộ khác 1.11 Phân loại hộ theo nghề nghiệp: Hộ nông Hộ NN kiêm TTCN Hộ NN kiêm dịch vụ Hộ khác 1.12 Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh: Vốn tự có: Vốn vay: Vốn khác: Xin ông bà ý: Những câu hỏi lựa chọn xin vui lịng tích (x) vào thích hợp PHẦN II: LAO ĐỘNG, THU NHẬP VÀ NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH 2.1 Số nhân lao động chính: .( người) 2.2 Tổng thu tổng chi cho hoạt động kinh tế hộ 12 tháng qua Đơn vị tính: 1.000đồng Nguồn thu Tổng Thu Tổng Chi Nông nghiệp - Trồng trọt - Chăn nuôi - Lâm nghiệp Phi nông nghiệp TỔNG CỘNG 2.3 Thu nhập hộ gia đình 12 tháng qua : Đơn vị tính: 1.000đồng Chỉ tiêu Giá trị Tổng thu nhập hộ gia đình (= Tổng thu 2.2 - Tổng chi 2.2) Thu nhập bình quân/người/tháng (= Tổng thu nhập/số nhân hộ/12 tháng) 2.4 Ngành sản xuất hộ 12 tháng qua: Nông nghiệp Phi nông nghiệp 2.5 Tỷ lệ thu nhập: Nông nghiệp _ % Phi nông nghiệp _ % 2.6 Tỷ lệ thu nhập: (Nông nghiệp) Trồng trọt %Chăn nuôi _% PHẦN III: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT Các loại đất trồng Đất nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm - Cây lúa - Các loại hoa màu khác 1.2 Đất trồng lâu năm Đất trồng lâm nghiệp Đất khác Diện tích (m2) PHẦN IV MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ TÀI SẢN CHÍNH CỦA HỘ 4.1 Tình trạng nhà hộ: 1.Kiên cố 4.2 Nước sinh hoạt: Nước 2.Bán kiên cố 3.Nhà tạm Nước không hợp vệ sinh 4.3 Hộ sử dụng loại hố xí nào: Hố xí tự hoại/bán tự hoại nhà Hố xí khác Hố xí tự hoại/bán tự hoại ngồi nhà Khơng có hố xí 4.4 Phương tiện thơng tin, sinh hoạt Ti vi Máy giặt Đài Máy vi tính Điện thoại cố định Điện thoại di động 4.5 Phương tiện lại: Ơ tơ Xe máy 4.6 Phương tiện máy móc: Máy kéo Máy gặt Máy tuốt Máy làm đất PHẦN V: CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN Loại Dịch vụ Có/Khơng Đánh giá C.lương (Tốt/TB/Xấu) Khuyến nơng/ tập huấn Vật tư NN HTX Thuỷ lợi cua HTX Vật tư Cty tư nhân CCấp Dvụ tín dụng NH Thơng tin thị trường PHẦN VI: CÁC Ý KIẾN KHÁC 6.1 Ông bà có thiếu vốn sản xuất khơng (C/K): ….………………………… Nếu có: 6.2 Ơng bà muốn vay bao nhiêu? ……………………………………… 6.3 Ơng bà vay với mục đích gì? ……………………………………… 6.4 Ông bà muốn vay từ đâu? ……………………………………………………………………………… 6.5 Lãi xuất phù hợp:……………….Thời hạn vay:…………… 6.6 Xin ông bà cho biết khó khăn chủ yếu sản xuất nơng nghiệp? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6.7 Ơng bà có biết chương trình, dự án giảm nghèo địa bàn huyện khơng (C/K)? …………………………… …………………………………… 6.8 Ơng bà có hưởng lợi từ chương trình, dự án không (C/K)? 6.9 Theo ông bà nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo gia đình: Thiếu vốn sản xuất Thiếu đất sản xuất Chây lười lao động Rủi ro thiên tai Thiếu phương tiện sản xuất Ốm đau nặng mặc tệ nạn xã hội Khơng có nghề phụ Thiếu kinh nghiêm, kỹ thuật sản xuất Đông người ăn theo 10 Nguyên nhân khác 6.10 Xin ông bà cho biết nguyện vọng sách Nhà nước ? Hỗ trợ vay vốn ưu đãi Giới thiệu việc làm Hỗ trợ đất sản xuất Hướng dẫn cách làm ăn Hỗ trợ phương tiện sản xuất Hỗ trợ xuất lao động Giúp học nghề Trợ cấp xã hội 6.11 Ý kiến khác có: …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………….…… Xin chân thành cảm ơn gia đính! Chữ ký chủ hộ Người điều tra ... trạng thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 4.2.1 Khái quát hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Tỷ lệ hộ nghèo địa bàn xã Vàng Đán, huyện Nậm. .. huyện Nậm Pồ - Đánh giá thực trạng thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Đề xuất giải pháp, nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh. .. chung thực trạng thu nhập các hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ 63 4.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao thu nhập hộ dân tộc Mông xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ dân tộc mông trên địa bàn xã vàng đán, huyện nậm pồ, tỉnh điện biên , Giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ dân tộc mông trên địa bàn xã vàng đán, huyện nậm pồ, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan