0

Giải pháp phát triển kênh bancassurance tại công ty bảo hiểm MIC hùng vương luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

76 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM - - ĐÀO THỊ NGUYỆT ANH CQ54/03.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÙNG VƯƠNG Chuyên ngành : Tài Bảo hiểm Mã số : 03 Giáo viên hướng dẫn : PGS TS Đoàn Minh Phụng HÀ NỘI - 2020 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Sv: Đào Thị Nguyệt Anh ii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ KÊNH BANCASSURANCE 1.1 Tổng quan bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.2 Các loại bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.3 Kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọ 1.2 Lý luận chung kênh Bancassurance 10 1.2.1 Khái quát đặc điểm kênh Bancassurance 10 1.2.2 Vai trò kênh Bancassurance 12 1.2.3 Các mơ hình kênh phân phối Bancassurance 15 1.2.4 Quy trình khai thác kênh Bancassurance 22 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kênh Bancassurance 22 1.3 Kinh nghiệm phát triển kênh Bancassurance 27 1.3.1 Hoạt động kênh Bancassurance Châu Á 27 1.3.2 Hoạt động kênh Bancassurance Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÙNG VƯƠNG 30 2.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 30 Sv: Đào Thị Nguyệt Anh iii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 32 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 35 2.2 Thực trạng hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 39 2.2.1 Quy trình khai thác sản phẩm qua kênh Bancassurance MIC 39 Hùng Vương 39 2.2.2 Các sản phẩm khai thác qua kênh Bancassurance 40 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác bảo hiểm qua kênh Bancassurance Công ty bảo hiểm MIC Hùng Vương 45 2.3.1 Kết hoạt động khai thác qua kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 45 2.3.2 Tồn hạn chế nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÙNG VƯƠNG 53 3.1 Định hướng phát triển Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 53 3.1.1 Mục tiêu phát triển 53 3.1.2 Chiến lượng phát triển kênh Bancassurance 53 3.2 Giải pháp phát triển kênh Bancassurance 54 3.2.1 Giải pháp sản phẩm, dịch vụ 54 3.2.2 Giải pháp nguồn lực 55 3.2.2 Giải pháp chiến lược kinh doanh 56 3.2.4 Giải pháp kênh phân phối 57 3.2.5 Giải pháp Marketing 57 3.3 Một số kiến nghị 58 3.3.1 Đối với Cơ quan Nhà nước 58 3.3.2 Đối với Ngân hàng 60 Sv: Đào Thị Nguyệt Anh iv Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng 3.3.3 Đối với Cơng ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 61 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Sv: Đào Thị Nguyệt Anh v Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm BH : Bảo hiểm NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng VC XCG : Vật chất xe giới KQHĐKD : Kết hoạt động kinh doanh STBH : Số tiền bảo hiểm Sv: Đào Thị Nguyệt Anh vi Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh 37 Bảng 2.2 Doanh thu tỷ trọng doanh thu sản phẩm qua kênh phân phối 45 Bảng 2.3 Doanh thu tỷ trọng nghiệp vụ bảo hiểm khai thác qua kênh Bancassurance năm 2017, 2018 2019 47 Bảng 2.4 Doanh thu kế hoạch doanh thu thực nghiệp vụ bảo hiểm qua kênh Bancassurance 49 Sv: Đào Thị Nguyệt Anh vii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình thỏa thuận phân phối 16 Hình 1.2 Mơ hình liên kết chiến lược 18 Hình 1.3 Mơ hình liên doanh 19 Hình 1.4 Mơ hình dịch vụ tập đồn tài 20 Hình 1.5 Mơ hình tổ chức hoạt động cơng ty 32 Sv: Đào Thị Nguyệt Anh viii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc làm đề tài Ngày nay, với phát triển kinh tế, xã hội, thu nhập người dân ngày tăng Mức dân trí từ mà tăng theo Chính mà người ta có xu hướng bảo vệ cho tài cá nhân, gia đình, chí doanh nghiệp, đảm bảo cho tài sản có giá trị cao Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ngày nhiều, dẫn đến cạnh tranh ngày gay gắt Mỗi công ty phải phát triển đa dạng kênh phân phối để đảm bảo, mở rộng thị trường Một kênh phân phối hiệu kênh Bancassurance Đây kết hợp công ty bảo hiểm ngân hàng Việc kết hợp mang lại lợi ích cho hai bên đặc biệt mang lại thuận tiện cho khách hàng Trong khu vực, theo ghi nhận Hội nghị Châu Á lần thứ 14 “Bancassurance kênh phân phối tiềm năng” vừa tổ chức Indonesia, chuyên gia lĩnh vực cho biết, Bancassurance kênh phát triển nhanh hầu hết thị trường Châu Á, đồng thời kênh phân phối hàng đầu nhiều thị trường khu vực Chính thế, mà có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tham gia vào việc phát triển kênh phân phối Và không kể đến Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương Nhận thấy tầm quan trọng kênh phân phối Bancassurance, thời gian thực tập Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương, em chọn đề tài:“Giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC SV: Đào Thị Nguyệt Anh Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Hùng Vương.” Nhằm đưa lý luận, thực trạng giải pháp để phát triển kênh Bancassurance Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kênh Bancassurance Mục đích nghiên cứu: + Đánh giá thực trạng hoạt động kênh Bancassurance + Đưa kiến nghị, đề xuất để nâng cao, phát triển kênh phân phối Bancassurance Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng, nâng cao, giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Kết hợp phương pháp: phương pháp luận khoa học, phương pháp thu thập, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích phương pháp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục hình, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung bảo hiểm phi nhân thọ kênh Bancassurance Chương 2: Thực trạng hoạt động kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương SV: Đào Thị Nguyệt Anh Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng gói sách, sản phẩm tích hợp nhiều dịch vụ ưu đãi, quà tặng để thu hút khách hàng tham gia, đơn giản hóa thủ tục bồi thường kịp thời chi trả bồi thường bảo hiểm khách hàng không may xảy tổn thất Mở rộng phát triển kênh bán hàng, bán chéo với ngân hàng, tổ chức tín dụng tiêu dùng, kênh môi giới Tập trung khai thác tối đa tập khách hàng hữu, trì phát huy hiệu từ nguồn khách hàng quân đội Nâng cao quản trị rủi ro kinh doanh, khai thác có chọn lọc bảo hiểm xe giới người; tập trung thúc đẩy tăng trưởng nghiệp vụ có hiệu cao như: Tài sản kỹ thuật, hàng hải Nâng cao lực chất lượng phân tích rủi ro, lực giám sát cảnh báo sớm; kiểm soát chặt chẽ vấn đề tuân thủ, đạo xây dựng hệ thống số rủi ro KRIs 3.2 Giải pháp phát triển kênh Bancassurance 3.2.1 Giải pháp sản phẩm, dịch vụ Sản phẩm coi yếu tố quan trọng để triển khai mơ hình kinh doanh Có ba điểm cần quan tâm việc lựa chọn sản phẩm để phân phối qua kênh Bancassurance: Thứ nhất, sản phẩm bảo hiểm cần phải đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu đảm bảo nhân viên ngân hàng vốn bận rộn nắm được, dòng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cá nhân bảo hiểm ô tô, xe máy, Những sản phẩm đơn giản ngân hàng ưa chuộng thời gian hợp tác ban đầu triển khai Bancassurance để nâng cao nhận thức cán ngân hàng nhân viên ngân hàng việc phân phối tham gia bảo hiểm ngân hàng SV: Đào Thị Nguyệt Anh 54 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng Thậm chí, nhiều ngân hàng mua làm q tặng chương trình khuyến mại cho khách hàng Các sản phẩm bảo hiểm người, sức khỏe, tai nạn, xe giới bán qua ngân hàng phù hợp đem lại thuận tiện cho khách hàng Xuất phát từ nhu cầu khách hàng, hai bên trao đổi thiết kế dòng sản phẩm chung thỏa mãn nhu cầu khách hàng với dịch vụ ngân hàng kết hợp bảo hiểm gửi tiết kiệm, vay Thứ hai, bên cạnh sản phẩm đơn giản, dễ hiểu cơng ty cần phải có sản phẩm chun biệt giành cho kênh phân phối Bancassurance Bởi sản phẩm chuyên biệt lợi cạnh tranh công ty tạo nhiều hội hợp tác với ngân hàng Thứ ba, mục tiêu ngân hàng DNBH cuối hiệu kinh doanh hay nói cách khác phải “có lãi”, muốn vậy, sản phẩm phải có giá trị cao để giúp ngân hàng thu doanh thu từ hoa hồng hợp lý đảm bảo vốn đầu tư cho Bancassurance nhân lực sở vật chất Những sản phẩm có giá trị lớn hoa hồng cao gói bảo hiểm cho khách hàng doanh nghiệp tòa nhà, trụ sở, tàu, hàng hợp đồng bảo hiểm truyền thống phân phối qua ngân hàng 3.2.2 Giải pháp nguồn lực Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định phát triển lâu dài bền vững cơng ty Chính mà Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên, chuyên viên chuyên nghiệp lên hàng đầu chiến lược phát triển - Đối với ngân hàng: Bảo hiểm ngành dịch vụ phức tạp việc nắm bắt, dự đoán nhu cầu khách hàng để đưa sản phẩm phù hợp đến tận tay khách hàng, địi hỏi cán phải có trình độ am hiểu SV: Đào Thị Nguyệt Anh 55 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm để tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu Cán giao dịch trực tiếp với khách hàng ngồi trình độ nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cần phải có khả tiếp thị giao tiếp tốt Bên cạnh hiểu biết văn hóa, xã hội Địi hỏi phải có độ nhạy bén, tinh tế tư vấn cho khách hàng Hơn cần phải trung thực, chân thành có đạo đức nghề nghiệp Nhân viên ngân hàng nhân tố mang lại thành công để điều phối, theo dõi tiêu khắc phục khó khăn việc triển khai, bán hàng ngân hàng - Đối với DNBH: Bancassurance kênh phân phối cần có chiến lược lâu dài Địi hỏi nguồn nhân lực phải có kỹ chuyên môn cao, thể niềm đam mê cam kết với cơng việc Ngồi kỹ chun mơn cần có kỹ mềm khơng thể thiếu như: giao tiếp, tư vấn bán hàng hỗ trợ bán hàng, Cần tâm huyết, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao 3.2.2 Giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương cần có chiến lược kinh doanh phù hợp, rõ ràng hiệu Cụ thể như: - Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cắt giảm chi phí khơng cần thiết, chi phí khơng mang lại mang lại lợi nhuận Tập trung đầu tư dự án thu lợi nhuận cao, mang lại hiệu cho doanh nghiệp - Về chiến lược hợp tác với ngân hàng, cần trì mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với ngân hàng liên kết, hợp tác Đối với ngân hàng SV: Đào Thị Nguyệt Anh 56 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng chưa liên kết hay hợp tác cần phải có chiến lược hợp tác cụ thể, hợp lý hiệu để kích thích mong muốn hợp tác ngân hàng Cho họ thấy điểm mạnh so với cơng ty bảo hiểm cịn lại Và điều khơng thể bỏ qua hoa hồng chi trả cho phía ngân hàng, cơng ty cần chi trả hoa hồng cách hợp lý, linh động 3.2.4 Giải pháp kênh phân phối Nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin ngân hàng và cơng ty bảo hiểm Trình độ ngày phải đạt mức độ định để đảm bảo liên thông liệu sở khách hàng chế thu chi, toán định kỳ, Đặc biệt phần mềm quản lý tập trung hai bên làm tăng mức độ lưu thơng, đạt kết hợp tác cách thường xuyên Xây dựng thành công hệ thống công nghệ thông tin đại hỗ trợ việc kiểm soát số liệu phát sinh qua ngân hàng, giúp nhân viên ngân hàng dễ dàng cập nhật, đối soát 3.2.5 Giải pháp Marketing Hoạt động marketing Bancassurance việc định vị để tăng nhận biết việc tham gia bảo hiểm khách hàng qua ngân hàng Chiến lược marketing định đến việc hiệu triển khai Bancassurance bao gồm: quảng bá hợp tác ngân hàng công ty bảo hiểm, mắt triển khai sản phẩm, tăng cường kết hợp khuyến định vị chiến lược sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, đề chương trình quảng bá, khuyến mại cho khách hàng chương trình thi đua bán hàng nội Một chiến lược Marketing tăng cường điểm tiếp xúc với khách hàng qua trang website, internet, fanpage… SV: Đào Thị Nguyệt Anh 57 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng Ngồi ra, chương trình khuyến mãi, xúc tiến bán hàng cần thiết kế kích hoạt với phân khúc khách hàng cụ thể thông điệp phù hợp, để tăng doanh thu Các công cụ marketing trực tiếp bưu phẩm trực tiếp, SMS, thư điện tử cách để hút khách hàng nội ngân hàng đối tác Các điểm bán hàng, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng cần có thơng tin hình ảnh tạo nhận biết thương hiệu hai bên thông tin việc phân phối bảo hiểm ngân hàng Marketing hỗ trợ ngân hàng phân phối sử dụng chương trình giới thiệu khách hàng chiến dịch trì khách hàng Nhằm tạo tiếng vang nhận biết thương hiệu, marketing lý tưởng cần tạo tài liệu bán hàng, công cụ bán hàng hỗ trợ việc nghiên cứu sản phẩm trước phát triển sản phẩm Cuối cùng, chức marketing liên kết với ngân hàng phân phối hướng tới việc quản lý thương hiệu, nhận biết thương hiệu, tất hình thức quản cáo – quảng cáo truyền hình, quảng cáo ngồi trời Marketing chiến lược thiếu dự án doanh nghiệp Chính vậy, DNBH ngân hàng cần phối hợp để có kế hoạch marketing cụ thể, phù hợp Trong xác định rõ mục tiêu để tăng nhận biết thương hiệu hay tăng doanh thu bán hàng Kế hoạch triển khai, ngân sách thời gian thực cần phê duyệt có đồng thuận hai bên 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Cơ quan Nhà nước SV: Đào Thị Nguyệt Anh 58 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng Bảo hiểm đóng vai trị trung gian tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Doanh nghiệp bảo hiểm thực thu hút, tập trung nguồn vốn nhàn rỗi, chuyển hóa vốn đầu tư vốn Vì thế, doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng số vốn nhàn rỗi để đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Chính tầm quan trọng thế, mà nhà nước cần có biện pháp để phát triển bảo hiểm Thứ nhất, Cơ quan quản lý nhà nước Cần tiếp tục đẩy nhanh việc hồn thiện chế, sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển thị trường bảo hiểm đặc biệt phát triển kênh Bancassurance Xác định lại vai trò NHTM hoạt động kinh doanh bảo hiểm NHTM góp vốn, mua cổ phần theo hướng NHTM trực tiếp tiến hành hành vi kinh doanh bảo hiểm Bởi vì, chất hoạt động Bancassurance cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng NHTM tận dụng sở khách hàng vốn cố để cung cấp sản phẩm này; đồng thời, NHTM có mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm dễ dàng hiệu kênh phân phối bảo hiểm truyền thống Bổ sung quy định yêu cầu DN bảo hiểm nhận góp vốn, bán cổ phần cho NHTM cần báo cho Bộ Tài biết trước vấn đề Tuy nhiên, không cần phê chuẩn NHTM để thúc đẩy nhanh hợp tác NHTM DN bảo hiểm Bổ sung quy định trách nhiệm NHTM trường hợp ép buộc, lừa dối khách hàng giao kết hợp đồng, dẫn tới hợp đồng bị vơ hiệu, NHTM ngồi chịu trách nhiệm theo hợp đồng đại lý với DN bảo hiểm, NHTM cịn phải chịu trách nhiệm cho chi phí, phí tổn thời gian SV: Đào Thị Nguyệt Anh 59 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng lại hợp đồng mà người mua bảo hiểm hưởng, hợp đồng bảo hiểm khơng vơ hiệu Bên cạnh đó, cần quy định mức bồi thường cụ thể, hành vi NHTM dẫn tới hợp đồng vô hiệu mà người mua bảo hiểm lại không trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm (đã thỏa thuận hợp đồng), hợp đồng vơ hiệu nên người mua bảo hiểm không hưởng khoản tiền bảo hiểm Bổ sung quy định xử phạt đại lý bảo hiểm (là NHTM) trường hợp NHTM trực tiếp gây thiệt hại làm ảnh hưởng tới mơi trường kinh doanh, lợi ích người mua bảo hiểm DN bảo hiểm Thứ hai, thúc đẩy đầu tư xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao 3.3.2 Đối với Ngân hàng a) Đối với ngân hàng nhà nước: Ngân hàng Nhà nước quan quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng, cần tăng cường giám sát, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy hoạt động Bancassurance phát triển lành mạnh Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ, tạo điều kiện cấp phép bổ sung cho ngân hàng có nhu cầu hoạt động đại lý bảo hiểm chưa cấp phép theo trình tự, thủ tục đơn giản, thời gian ngắn Ngân hàng Nhà nước cần thống chủ trương khuyến khích ngân hàng đẩy mạnh Bancassurance, hướng dẫn phương thức phối hợp với SV: Đào Thị Nguyệt Anh 60 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việc triển khai đào tạo, phổ cập, cấp chứng đại lý bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng, hỗ trợ phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin, chi phí b) Đối với ngân hàng có nhu cầu hoạt động đại lý: Một số ngân hàng “kiên quyết” bảo mật sở liệu khách hàng khiến doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng bán bảo hiểm qua ngân hàng Ngân hàng nên có thỏa thuận chi tiết, rõ ràng việc bảo vệ liệu, bảo mật thơng tin với phía doanh nghiệp bảo hiểm hội hợp tác tăng lợi nhuận cho ngân hàng dịch vụ khác Sự thiếu kinh nghiệm ngân hàng nguyên nhân gây cản trở hoạt động Bancassurance Vì vậy, ngân hàng cần phải có sách thích hợp để với DNBH đẩy mạnh phát triển kênh Bancassurance Nhiều chi nhánh ngân hàng chưa đủ nguồn lực (công nghệ, nhân lực), đặc biệt cịn thiếu khơng gian dành cho việc giới thiệu bán sản phẩm bảo hiểm Cần phải bổ sung, nâng cao trình độ chất lượng nguồn nhân lực Cũng xây dựng hệ thống, không gian phân phối sản phẩm 3.3.3 Đối với Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương Hiện có nhiều cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ đời khiến cho thị trường bảo hiểm ngày cạnh tranh gay gắt Chính cơng ty cần có chiến lược phát triển rõ ràng để giữ vững, phát triển lực, giá trị SV: Đào Thị Nguyệt Anh 61 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Doanh nghiệp cần có sản phẩm chuyên biệt, thích hợp phân phối kênh Bancassurance để thu lợi nhuận có hợp tác tốt từ phía ngân hàng Nhanh chóng bổ sung quy định việc bảo vệ liệu, đặc biệt liệu khách hàng, bảo mật thông tin; quy định quyền nghĩa vụ nhân viên ngân hàng hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm Cần khắc phục khó khăn cách thỏa thuận chi tiết, rõ ràng việc bảo vệ liệu, bảo mật thông tin; chế tài ràng buộc nhân viên ngân hàng bán, tư vấn sản phẩm bảo hiểm hợp đồng thỏa thuận hợp tác Hạn chế số lượng ngân hàng liên kết Để đảm bảo tính bảo mật thơng tin, đảm bảo để ngân hàng quan tâm, thực hiệu hoạt động Bancassurance Thay hợp tác với nhiều ngân hàng có đội ngũ nhân viên chưa tốt, doanh nghiệp nên lựa chọn ngân hàng thích hợp để có đội ngũ cán chất lượng: tư vấn đủ sản phẩm doanh nghiệp Điều hạn chế vụ kiện tụng xảy tư vấn sai lợi ích sản phẩm Ngồi ra, doanh nghiệp cần phải có chiến lược cụ thể yếu tố định mơ hình thỏa thuận phân phối như: Lựa chọn ngân hàng đối tác nào, lựa chọn kênh phân phối nào, phân công đội ngũ nhân viên sao, kinh doanh sản phẩm cho phù hợp vào điều kiện tài chính, cơng nghệ, kinh nghiệm mình; Phát triển mơ hình hợp tác với đối tác nước ngồi có nhiều kinh nghiệm uy tín hoạt động Bancassurance SV: Đào Thị Nguyệt Anh 62 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng KẾT LUẬN Kênh Bancassurance xu tất yếu thị trường kinh tế mở cửa Ở giới nói chung, Việt Nam nói riêng, có nhiều DNBH tham gia vào hoạt động phát triển kênh phân phối Bancassurance mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm Bancassurance ngày chiếm tỷ trọng cao doanh thu doanh nghiệp bảo hiểm SV: Đào Thị Nguyệt Anh 63 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Vì vậy, mà Cơng ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương cần phối hợp với ngân hàng phát triển kênh tiềm Với hướng dẫn PGS TS Đoàn Minh Phụng Ban lãnh đạo, đặc biệt phòng kinh doanh Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương, em tìm hiểu “Giải pháp phát triển kênh Bancassurance” cơng ty Từ đó, đưa giải pháp thích hợp nhằm mong muốn đóng góp phần việc phát triển hoạt động khai thác bảo hiểm qua kênh Bancassurance, hồn thiện sách phát triển công ty Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô môn Bảo hiểm, Ban lãnh đạo cán Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đoàn Minh Phụng giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Bảo hiểm phi nhân phọ - PGS TS Đoàn Minh Phụng - Nhà xuất Học viện Tài (2010) Đề tài khoa học Hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ DNBH top đầu Việt Nam – PGS TS Đoàn Minh Phụng - Chủ nhiệm đề tài (2015) SV: Đào Thị Nguyệt Anh 64 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đồn Minh Phụng 2.Báo cáo tài tổng hợp giai đoạn 2017– 2019 Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 5.Tài liệu từ Phịng kinh doanh cơng ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 6.Trang web: https://www.mic.vn/ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Hồng Mạnh Tú Chức vụ: Phó Giám đốc Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Đào Thị Nguyệt Anh Khóa: CQ54 ; Lớp: 03.02 Đề tài: “ Giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương.” SV: Đào Thị Nguyệt Anh 65 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức Về kỹ năn Về kiến thức chuyên môn Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đồn Minh Phụng Nhận xét q trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Đào Thị Nguyệt Anh Khóa: CQ54 ; Lớp: 03.02 Đề tài: “ Giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương.” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên SV: Đào Thị Nguyệt Anh 66 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày ….tháng năm 2020 Điểm: - Bằng số Người nhận xét - Bằng chữ (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Đào Thị Nguyệt Anh Khóa: CQ54 ; Lớp: 03.02 Đề tài: “Giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương.” Nội dung nhận xét: SV: Đào Thị Nguyệt Anh 67 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS TS Đoàn Minh Phụng Điểm: - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: Đào Thị Nguyệt Anh (Ký tên) 68 Lớp: CQ54/03.02 ... qua kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 45 2.3.2 Tồn hạn chế nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÙNG VƯƠNG... gian thực tập Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương, em chọn đề tài: ? ?Giải pháp phát triển kênh Bancassurance Công ty Bảo hiểm MIC SV: Đào Thị Nguyệt Anh Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS... Định hướng phát triển Công ty Bảo hiểm MIC Hùng Vương 53 3.1.1 Mục tiêu phát triển 53 3.1.2 Chiến lượng phát triển kênh Bancassurance 53 3.2 Giải pháp phát triển kênh Bancassurance
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kênh bancassurance tại công ty bảo hiểm MIC hùng vương luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp phát triển kênh bancassurance tại công ty bảo hiểm MIC hùng vương luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm