0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh tại MIC hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

78 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN PHƯƠNG THẢO CQ54/03.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI MIC HÀ NỘI” Chuyên ngành : Tài Bảo hiểm Mã số : 03 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đoàn Minh Phụng Hà Nội-2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cảm đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu, kết luận văn trung thực, xác, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Phương Thảo ii iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU x CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH 1.1 Sự cần thiết tác dụng bảo hiểm toàn diện học sinh 1.1.1 Sự cần thiết bảo hiểm toàn diện học sinh 1.1.2 Tác dụng bảo hiểm toàn diện học sinh 1.2 Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh 1.2.1 Đối tượng Bảo hiểm 1.2.2 Phạm vi bảo hiểm 1.2.3 Loại trừ Bảo hiểm 1.2.4 Số tiền Bảo hiểm Phí Bảo hiểm 11 1.2.5 Giải quyền lợi Bảo hiểm 12 1.2.6 Quy Trình Kinh doanh Bảo hiểm 14 1.3 Hiệu kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh 20 1.3.1 Khái niệm 20 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh DNBH 20 1.3.3.Các nhân tố ảnh hưởng 23 CHƯƠNG : TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TỒN DIỆN HỌC SINH TẠI CƠNG TY BẢO HIỂM MIC HÀ NỘI 25 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Bảo Hiểm MIC Hà Nội 25 2.1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty MIC Hà Nội 25 2.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý MIC Hà Nội 27 2.1.3 Sơ lược hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm MIC Hà Nội 29 iv 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm công ty bảo hiểm MIC Hà Nội 31 2.2 Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh công ty bảo hiểm MIC Hà Nội 33 2.2.1 Cơng tác khai thác bảo hiểm tồn diện học sinh 33 2.2.2 Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 37 2.2.3 Công tác giám định chi trả tiền Bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh 39 2.3 Đánh giá kết và hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty MIC Hà Nội thời gian vừa qua 47 2.3.1 Đánh giá kết đạt 47 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÀ NỘI 52 3.1 Những hội thách thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh công ty bảo hiểm MIC Hà Nội 52 3.1.1 Những hội 52 3.1.2.Những thách thức 52 3.1.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội 53 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh công ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội 55 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu: 55 3.2.2 Nhóm giải pháp giảm chi phí: 57 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ khác 59 3.3 Một số đề xuất với công ty MIC Hà Nội nhà nước 61 3.3.1 Với Ban lãnh đạo công ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội 61 v 3.3.2 Với Nhà nước Việt Nam 61 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vi DANH MỤC VIẾT TẮT BH: Bảo hiểm BHHS: Bảo hiểm học sinh CP: Chi phí DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm DT: Doanh thu KDBH: Kinh doanh bảo hiểm LN: Lợi nhuận MIC: Công ty bảo hiểm quân đội STBH: Số tiền bảo hiểm vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Tên bảng Bảng 1.1 Số tiền bảo hiểm Bảng 1.2 Tỷ lệ phí bảo hiểm Bảng 2.1 Báo cáo doanh thu MIC Hà Nội từ năm 2017-2019 Bảng 2.2 Báo cáo kết kinh doanh MIC Hà Nội từ năm 2017-2019 Bảng 2.3 Kết khai thác bảo hiểm toàn diện học sinh từ năm 2017-2019 Bảng 2.4 Tình hình giám định nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh từ năm 2017-2019 Bảng 2.5 Tình hình chi bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh từ năm 2017-2019 Bảng 2.6 Kết hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh từ năm 2017-2019 viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Sơ đồ Tên sơ đồ Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức MIC Hà Nội ix LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Học sinh, sinh viên chủ nhân tương lai, hệ tương lai đất nước, họ cần phải bảo đảm cách toàn diện thể chất lẫn tinh thần Vì vậy, Đảng Nhà nước ta ln chủ trương thực cơng tác nhằm mục đích bảo vệ chăm sóc cho hệ trẻ cách tồn diện coi trách nhiệm nghĩa vụ to lớn toàn xã hội Nghiệp vụ Bảo hiểm học sinh (BHHS) Công ty bảo hiểm triển khai nhằm mục đích Kể từ triển khai (năm học 1985-1986), BHHS góp phần quan trọng vào việc bù đắp tổn thất tài tai nạn xảy học sinh giúp em nhanh chóng khắc phục khó khăn để sớm trở lại học tập bình thường Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên trở thành nhu cầu thiết thực sống hàng ngày có ý nghĩa to lớn tồn xã hội Việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Tồn diện học sinh MIC Hà Nội” góp phần giúp sinh viên chuyên ngành Bảo hiểm hiểu rõ mạnh tổn hạn chế việc triển khai nghiệp vụ BHTDHS Công ty Bảo hiểm Quân đội MIC Hà Nội từ tìm giải pháp khắc phục Chính chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh MIC Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh MIC Hà Nội - Nhiệm vụ đề tài: + Hệ thống hóa vấn đề kinh doanh dịch vụ bảo hiểm toàn diện học sinh công ty Bảo hiểm phi nhân thọ x CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÀ NỘI 3.1 Những hội thách thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty bảo hiểm MIC Hà Nội 3.1.1 Những hội Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo DNBH bảo vệ tốt quyền lợi bên mua bảo hiểm, yếu tố thuận lợi giúp cho thị trường bảo hiểm phát triển Thông qua công tác tuyên truyền ngành bảo hiểm, thông qua tập quán mua bảo hiểm hay kinh tế xã hội phát triển nhận thức cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp nâng cao, nhận thức hiểu rõ vai trò, tác dụng ngành bảo hiểm đời sống, sinh hoạt hoạt động giáo dục Chính điều khiến cho nhu cầu tham gia bảo hiểm người xã hội lớn Nhờ phát triển xã hội, máy nhân công ty MIC Hà Nội ngày phát triển, 3.1.2.Những thách thức Thị trường bảo hiểm mở, việc doanh nghiệp bảo hiểm nước tham gia vào thị trường nước khiến cho cạnh tranh gay gắt hơn, từ địi hỏi MIC cần có thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường 52 Hệ thống kênh phân phối chủ yếu qua kênh tự khai thác nhỏ lẻ nên chưa khai thác hết tiềm thị trường bảo hiểm toàn diện học sinh Việc đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục bồi thường để giảm phiền phức cho khách hàng chưa cải thiện rõ rệt Thực tế cho thấy, nhiều vướng mắc việc thu thập hồ sơ, chứng từ để giải bồi thường cho khách hàng, đặc biệt hồ sơ, chứng từ buộc phải lấy từ quan có thẩm cơng an, bệnh viện Ngoài ra, việc giám định bồi thường tổn thất chưa thực hiệu Hệ thống công nghệ thông tin chưa cập nhật hợp đồng BH phát sinh, chưa phân loại khách hàng, rủi ro BH; chưa phân tích đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro tổn thất, nhiều lỗ hổng để trục lợi BH 3.1.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội Ban lãnh đạo Công ty xác định nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh dịch vụ tiềm hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận lớn cho công ty Chính vậy, ban lãnh đạo xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh cấu doanh thu tồn cơng ty đạt 10%, lợi nhuận chiếm 40% so với doanh thu Để làm điều đó, Cơng ty cổ phẩn bảo hiểm MIC Hà Nội đưa chiến lược khác biệt hóa, lấy chất lượng dịch vụ làm mũi nhọn Công ty chủ trương thực hoạt động theo hướng đảm bảo thỏa mãn khách hàng sử dụng dịch vụ mức hài lòng, tạo dựng niềm tin với khách hàng, xây dựng hình ảnh Cơng ty động, trẻ trung, chuyên nghiệp quan trọng đưa khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty trở thành khách hàng trung thành MIC xác định việc cạnh tranh cách giảm phí khơng an tồn cho 53 công ty chiến lược lâu dài để phát triển khách hàng mà nhận thức khách hàng ngày cao Việc nâng cao chất lượng dịch vụ chiến lược mà MIC hướng tới tương lai nhằm phát triển bền vững Ngoài ra, từ khâu khái thác, áp dụng tiến đại cơng nghệ thơng qua hình thức quảng cáo trang mạng xã hội; đưa ý tưởng phù hợp với nhu cầu khách hàng như: cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích cao học tập, Mở rộng kênh khách hàng từ trường học công lập dân lập Xây dựng phát triển nguồn nhân lực động, sáng tạo, trung thực, tự lực, tự cường đồn kết, giỏi nghiệp vụ, nhiệt tình, động thông qua đào tạo nguồn nhân lực có thu hút nguồn lao động có trình độ cao, có kinh nghiệm quản lý, tập trung đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ lực quản lý rủi ro Tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng, nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt qua khâu khai thác, giám định bồi thường, tạo điều kiện cho khách hàng sớm khôi phục ổn định lại sống sau gặp rủi ro Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, nhân viên MIC khuyến khích tồn cán bộ, nhân viên tham gia hội thi nghiệp vụ giỏi Công ty tổ chức để trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn 54 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội Xuất phát từ công thức tính lợi nhuận trình bày chương 1, muốn làm tăng lợi nhuận thiết doanh nghiệp phải có biện pháp làm tăng doanh thu, giảm chi phí Các biện pháp tiến hành đồng thời bước tùy điều kiện cho phép Để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh, tạo dựng vị uy tín cơng ty MIC Hà Nội thị trường cần áp dụng số giải pháp cụ thể sau: 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu: -Tăng doanh thu bán hàng hình thức giúp tăng nguồn thu cho công ty đồng nghĩa với việc tăng lượng hàng hóa bán thị trường Từ giúp cho công ty thực tốt chức kinh doanh đồng thời giúp bù đắp khoản chị phí kinh doanh Có thể áp dụng số biện pháp sau: + Mở rộng thị trường, tập trung phát triển mạnh kênh bán hàng qua hệ thống đại lý, môi giới: Có nghĩa là, ngồi thu hút khách hàng từ trường học quanh khu vực công ty, cần phải tuyển dụng đại lý, nhà môi giới từ huyện ngoại thành, tỉnh khác lãnh thổ Việt Nam Do đó, thu hút lượng khách hàng đơng đảo từ khắp tỉnh thành Mở rộng thị trường thông qua kênh bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống đại lý, môi giới đường để tăng doanh thu bảo hiểm + Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, giữ vững mối quan hệ với khách hàng cũ: Nâng cao chất lượng dịch vụ đường phát triển bền vững doanh nghiệp bảo hiểm.Chất lượng thể điểm: Cung cấp sản phẩm phải theo quy trình nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng đầy đủ thông tin để họ có sở lựa chọn dịch vụ; xảy tổn thất giải kịp thời, thấu đáo có trách nhiệm cao; 55 Chăm sóc khách hàng chu đáo vào ngày kỷ niệm suốt thời gian thực hợp đồng để tăng cường quan hệ tái tục hợp đồng Để nâng cao chất lượng dịch vụ , MIC Hà Nội cần xây dựng hệ thống nghiệp vụ liên hoàn đồng toàn hệ thống nhằm đảm bảo chu trình bảo hiểm từ khâu khai thác, tiếp nhận khai báo tai nạn/tổn thất, giám định, bồi thường hợp lý, xác bắt nhịp với nhu cầu thị trường; hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro, qua phối hợp với khách hàng lớn truyền thống xây dựng chương trình đề phịng hạn chế tổn thất thiết thực hiệu quả; xây dựng lực lượng chuyên nghiệp nhằm hồn thiện cơng tác giám định, giải bồi thường kịp thời, xác; trọng cơng tác đàm phán, thương lượng trình giải tranh chấp, giảm thiểu tranh chấp với khách hàng án + Sử dụng kênh khai thác hợp lý, phù hợp với nhu cầu khách hàng Cụ thể: Xây dựng sách giá linh hoạt Thường xuyên nghiên cứu đưa mức phí hợp lý Việc thay đổi linh hoạt hay nghiên cứu hạ tỷ lệ phí bảo hiểm cần thiết vừa để bảo đảm lợi ích cho khách hàng vừa khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm hay tái tục hợp đồng bảo hiểm với công ty Tuy nhiên việc hạ tỷ lệ phí bảo hiểm phải tính tốn dựa sở phân tích, đánh giá chủng loại hàng hoá bảo hiểm Như tránh việc tạo tâm lý xấu cho khách hàng, đồng thời không ảnh hưởng đến khả giữ lại công ty gây ổn định thị trường nước Tiến hành việc chào phí tới khách hàng cá nhân hay trường học cách thường xuyên bên cạnh cơng ty cịn thực tư vấn miễn phí vấn đề có liên quan đến việc mua bảo hiểm, tạo lòng tin cho khách hàng công ty Về tuyên truyền, quảng cáo 56 Tiếp tục tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia bảo hiểm Đây biện pháp tiếp cận truyền thống mang lại hiệu cách thiết thực đối tượng khách hàng mới, nhỏ, lẻ không tập trung Đẩy mạnh hoạt động khai thác, khuyến khích cá nhân doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm hoạt động mình, vừa bảo vệ tài sản mang lại nguồn ngân sách cho nhà nước thông qua hoạt động bảo hiểm công ty bảo hiểm nước Cần áp dụng chiến lược tiếp cận khai thác thích hợp xây dựng mức phí chào hợp lý để khuyến khích họ tham gia, tạo lập mối quan hệ lâu dài 3.2.2 Nhóm giải pháp giảm chi phí: -Nâng cao trình độ cán bộ, trọng công tác đào tạo kỹ bán hàng cho cán kinh doanh tồn cơng ty: Chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Để nâng cao chất lượng nguồn lao động MIC Hà Nội cần có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán quản lý, cán khai thác, đặc biệt trọng nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng, phục vụ cho cán khai thác, đại lý tổng đại lý tồn Cơng ty, bồi dưỡng trình độ quản trị kinh doanh cho cán quản lý Cần phối hợp chặt chẽ với Swiss Re, Trường Học viện tài , Đại học tài kế tốn , Trung tâm đào tạo Bảo Việt số đơn vị khác để mở khoá bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm , quản lý cho cán , đồng thời trọng công tác tự đào tạo( Đào tạo nội bộ) Đi liền với sách đào tạo, MIC Hà Nội cần nghiên cứu, xây dựng sách giữ thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Cơng ty ( đặc biệt cán có trình độ nghiệp vụ bảo hiểm cao, trình độ quản lý giỏi) -Quản lý tốt khâu bồi thường, hạn chế gian lận, trục lợi bảo hiểm: + Công tác bồi thường giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh 57 doanh bảo hiểm toàn diện học sinh nói riêng tồn hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung Kết bồi thường khơng ảnh hưởng đến chi phí nghiệp vụ hiệu hoạt động kinh doanh mà ảnh hưởng đến uy tín cơng ty bảo hiểm Nói cách khác, cơng tác bồi thường cách quảng cáo hình ảnh tốt cơng ty bảo hiểm đến khách hàng Chính vậy, để đối công tác bồi thường, đơn vị cần phải giảm bớt thủ tục rườm rà, công tác bồi thường cần nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ Khi thu thập hồ sơ bồi thường, bồi thường viên cần phải liệt kê đầy đủ giấy tờ cần thiết cho khách hàng để tránh nhầm lẫn, thiếu sót làm kéo dài thời gian hoàn thiện Sau nhận đủ hồ sơ bồi thường cần phải nhanh chóng xử lý cơng việc theo thời gian quy định.Công tác bồi thường phải thực đúng, kịp thời, dựa kết báo cáo giám định điều kiện, điều khoản, nội dung ghi đơn bảo hiểm để xác định phạm vi số tiền bồi thường + Cần phải có chế tài xử phạt hành vị trục lợi bảo hiểm, thông qua chế pháp lý rõ ràng hạn chế tượng Ngoài cần chung tay góp sức tồn xã hội để giải triệt để tượng này.Làm tốt cơng tác đề phịng hạn chế tổn thất Cần tư vấn cho khách hàng phương thức, giải pháp tốt để nâng cao cơng tác phịng tránh tai nạn thường gặp học sinh như: ngã nô đùa, tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước hạn chế rủi ro mức thấp -Tiết kiệm chi phí quản lý, triệt để tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp: +Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi chiếm tỷ trọng cao doanh thu hoạt động KDBH MIC Hà Nội năm qua Tỷ lệ chi phí ngày tăng cao tình hình kinh doanh ngày khó khăn nên khoản chi phí giao dịch, chi phí tuyên truyền, quảng cáo, chi phí tiếp cận, chăm sóc khách hàng phải tăng lên; mặt khác, đơn vị tuyển dụng 58 lao động chưa tốt nên chất lượng lao động chưa cao, suất lao động thấp, máy gián tiếp lớn, tổng quỹ lương lớn tiền lương bình qn khơng cao so với thị trường Vì vậy, để tiết kiệm chi phí quản lý, mặt MIC phải quán triệt chung nội tinh thần tiết kiệm khoản chi, kiên cắt bỏ khoản chi không thiết thực, không đem lại lợi ích cho đơn vị; khoản chi khốn cần giao khốn chi văn phịng phẩm, chi điện thoại, chi cơng tác phí nội tỉnh, khốn quỹ chi giao dịch.vv Để tăng tiền lương bình quân làm nguồn động lực cho người lao động làm việc suất cao MIC phải kiện tồn cơng tác lao động tất đơn vị, rà soát, tinh giản biên chế cán không đủ tiêu chuẩn + Ngồi ra, áp dụng Cơng nghệ thông tin quản lý: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý biện pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý: Xây dựng sở liệu lưu trữ, đồng công ty toàn hệ thống; Quản lý khách hàng, thống kê tình hình kinh doanh, lập báo cáo kinh doanh nghiệp vụ tồn hệ thống; Quản lý tình hình bồi thường, doanh thu cơng ty, từ có biện pháp phù hợp 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ khác -Giải tốt công nợ tồn đọng: Nâng cao hiệu sử dụng vốn thông qua việc giải nợ tồn đọng khách hàng biện pháp giúp tăng doanh thu, tăng hiệu kinh doanh Vì vậy, cơng ty cần xúc tiến tốn để thu hồi nợ trả bớt nợ ngắn hạn, dùng số biện pháp: +Thực chiết khấu toán để thu hồi vốn: Đối với khách hàng truyền thống có phí bảo hiểm lớn, Cơng ty nên áp dụng chiết khấu toán cho họ để kích thích trả nợ +Bên cạnh đó, Cơng ty cần xem xét kỹ điều khoản ký kết hợp đồng, chốt chặt điều khoản toán để ràng buộc khách hàng, khơng tốn hạn phải chịu phạt theo quy định 59 -Cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh cho thời gian tới: Trong kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh biến động cạnh tranh đối thủ ngày gay gắt Những hội thách thức kinh doanh luôn đồng hành với doanh nghiệp Nếu khơng có chiến lược đắn, kịp thời đối phó với tình xảy doanh nghiệp khó đứng vững thị trường Vì vậy, chiến lược kinh doanh có vai trị quan trọng DNBH nói chung, MIC Hà Nội nói riêng Chiến lược kinh doanh thể đường phát triển doanh nghiệp Trong chiến lược phân tích rõ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp; định rõ mục tiêu doanh nghiệp, lộ trình phát triển, cách thức thực mục tiêu Khi có chiến lược kinh doanh , hoạt động công ty điều hành cách chủ động, rõ ràng chắn doanh nghiệp thu lợi nhuận cao - Xây dựng thương hiệu mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu quan hệ cộng đồng +Ngày , với định vị quảng bá thương hiệu quốc tế cách quy mô lớn làm cho người tiêu dùng chuyển dần việc mua sắm từ sản phẩm sang mua sắm thương hiệu Thương hiệu xem thành phần sản phẩm chức thương hiệu để phân biệt sản phẩm doanh nghiệp với với sản phẩm khác cạnh tranh +Các biện pháp để tuyên truyền quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao uy tín thượng hiệu mà MIC Hà Nội thực hiện: Tăng cường mối quan hệ với quan nhà nước quan thông tin đại chúng; Tham gia hội chợ Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm; Quảng cáo mạnh trường đại học, bậcTrung học phổ thông, 60 3.3 Một số đề xuất với công ty MIC Hà Nội nhà nước 3.3.1 Với Ban lãnh đạo công ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội Đối với công ty bảo hiểm, lực vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý, kinh doanh… yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh Nếu khơng tự hồn thiện nâng cao lực, công ty bảo hiểm nước khó đứng vững thành cơng điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Ngay từ bây giờ, công ty bảo hiểm nước cần tự tạo cho vị vững chắc, trì mở rộng thị phần, tạo niềm tin khách hàng Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phong cách phục vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán kinh doanh, đại lý môi giới bảo hiểm cần thiết Các công ty bảo hiểm cần nhanh chóng nắm bắt ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin vào trình khai thác quản lý hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, hạ phí bảo hiểm cách hợp lý Bên cạnh phát huy nội lực, công ty cần hợp tác với công ty bảo hiểm khác thị trường nhiều mặt 3.3.2 Với Nhà nước Việt Nam Về phía Nhà nước Bảo hiểm lĩnh vực hoạt động cấp phép Bộ tài Chính vậy, Bộ tài nên có văn hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ cho DNBH, trang bị cho họ kiến thức luật kinh doanh nói chung luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng, có nắm vững sở pháp lý DNBH có khả phát triển tốt, cạnh tranh với DNBH nước vào thị trường Việt Nam ngày nhiều Có yếu tố hoạt động cơng ty bảo hiểm thị trường Việt Nam cịn thiếu hợp tác chặt chẽ, đặc biệt cịn có tình trạng 61 cạnh tranh khơng lành mạnh việc hạ phí phi kĩ thuật để thu hút khách hàng chịu lỗ để lấy doanh số thực trạng đòi hỏi quan quản lý Nhà nước bảo hiểm mà cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ tài phải có giám sát chặt chẽ tình hình thị trường bảo hiểm để có can thiệp trực tiếp hay gián tiếp qua Bộ tài 62 KẾT LUẬN Rủi ro ln ln tránh khỏi, đặc biệt sống ngày phát triển với hiểm họa vơ lớn mà người khơng thể lường trước vậy,với vai trị chắn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động giáo dục , bảo hiểm người nói chung bảo hiểm tồn diện học sinh nói riêng khơng ngừng phát triển góp phần vào phát triển chung kinh tế Thông qua nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh MIC Hà Nội”, luận văn hoàn thành mục tiêu sau: Hệ thống hóa lý luận kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ Phân tích thực trạng kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh công ty Cổ phần bảo hiểm MIC Hà Nội giai đoạn 2017 – 2019 Từ thấy ưu điểm hoạt động kinh doanh, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh mà MIC cần khắc phục Đưa giải pháp để khắc phục hạn chế đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm toàn diện học sinh MIC Hà Nội Trong trình làm Luận văn, thời gian nghiên cứu hiểu biết lĩnh vực bảo hiểm hạn hẹp nên luận văn nhiều hạn chế Rất mong nhận bảo ban, góp ý chỉnh sửa quý thấy cô để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đổi( MIC Hà Nội) ( 2017- 2019) – Báo cáo tài hợp Đồn Minh Phụng (2010), Giáo trình Bảo hiểm phi nhân thọ, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Luật Kinh doanh bảo hiểm (2000) số: 24/2000/QH10 ban hành ngày 09/12/2000 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi (2010) số 61/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 Nguyễn Văn Định ( 2010), Giáo trình Bảo hiểm, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Website https://www.mic.vn/ 64 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Đoàn Minh Phụng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Phương Thảo Khóa: CQ54 Lớp: 03.01 Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh MIC Hà Nội” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về tiến độ thực luận văn: Về hình thức nội dung luận văn Kết luận Điểm – Bằng số Hà Nội, ngày… tháng.….năm 2020 Người nhận xét Bằng chữ 65 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Phương Thảo Khóa: 54 Lớp: 03.01 Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh MIC Hà Nội” Nội dung nhận xét: Điểm – Bằng số Hà Nội, ngày… tháng.….năm 2020 Người nhận xét Bằng chữ 66 ... khai nghiệp vụ BHTDHS Công ty Bảo hiểm Qn đội MIC Hà Nội từ tìm giải pháp khắc phục Chính tơi chọn đề tài ? ?Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo hiểm Toàn diện học sinh MIC Hà. .. NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM MIC HÀ NỘI 52 3.1 Những hội thách thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm tồn diện học sinh cơng ty bảo hiểm. .. dịch vụ bảo hiểm tồn diện học sinh công ty Bảo hiểm MIC Hà Nội đánh giá hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm + Xác định phương hướng giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ bảo hiểm toàn diện học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh tại MIC hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm toàn diện học sinh tại MIC hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

Từ khóa liên quan