0

GATD8

122 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:24

thực hiện trò chơi sôi nổi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách và bước đầu thi đấu tập, biết phân phối sức hợp lý khi chạy bền * Th[r] (1)Ngày soạn:15/8/2011 LÝ THUYẾT CHUNG Tuần1 - Tiết Ngày dạysáng) Tiết 1-Lớp 16/8/2011 A 17/8/2011 B 18/8/2011 C 19/8/2011 D I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Biết số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh(mục 1) 2.Kĩ năng:Thực phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh(mục 1) 3.Thái độ: -Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu GV, đảm bảo an toàn tập luyện -Ứng xử đúng với bạn bè tập luyện và thi đấu -Tự giác tập luyện, không dùng bia rượu, thuốc lá và các chất kích thich khác II.Địa điểm phương tiện: -Phòng học khu GDTC trường THCS Phổ Quang -GV chuẩn bị tranh, ảnh, còi, cờ, -HS chuẩn bị bút, ghi chép III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Phần Nội dung giảng dạy I MỞ ĐẦU Nhận lớp - Điểm danh.(lớp trưởng báp cáo sỉ số) +HS chúc GV “KHOẺ” +GV chúc HS “ KHOẺ” -GV làm quen với lớp - Phổ biến nội dung, mục đích yêu cầu buổi học CƠ BẢN II * Một số hiểu biết sức nhanh: - Sức nhanh là lực thực nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn - Sức nhanh thể hình thức bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực động tác đơn nhanh +Phản ứng nhanh Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại chạy, nghe tiếng báo hiệu xuất phát cao chạy 20m thì chạy đích, +Tần số động tác: ví dụ: số bước chạy giây, số lần tâng cầu phút, +Động tác đơn nhanh Ví dụ: động tác đập bóng bóng chuyền, Ngoài ra, sức nhanh chạy 100m hay cự li ngắn với hs phổ thông còn liên quan đến: +Sức mạnh tốc độ:ví dụ : đạp chân vào bàn đạp để xuất phát, đạp chân chạy tăng tốc sau xuất phát, +Sức bền tốc độ:ví dụ gắng sức chạy 10-2- m cuối trước đích *Câu hỏi cho hs: -Sức nhanh là gi? -Phản ứng nhanh là gi?cho ví dụ Định lượng SL TG 12’ Phương pháp tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ▲ GV phổ biến ngắn gọn 28’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ HS xung phong trả lời chỗ, ví dụ có thể minh hoạ -GV có thể cho điểm miệng (2) -Động tác đơn nhanh là gi?cho ví dụ -Tần số động tác là gì? Cho ví dụ III KẾT THÚC: -Tập trung -Dặn dò cac em tìm số ví dụ cề sưc nhanh -Xuống lớp để động viên hs 5’ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ▲ Ngày soạn:15/8/2011 BÀI THỂ DỤC-CHẠY NGẮN Tuần1 - Tiết Ngày dạy(sáng) 16/8/2011 17/8/2011 18/8/2011 19/8/2011 (3) Tiết 2-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Học: Từ nhịp 1-8 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh “Chạy tiếp sức” +Học: Khái niệm chạy cự ly ngắn * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ động tác TD chạy đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ, thực trò chơi sôi và đúng qui định, biết đựợc nào là chạy cự ly ngắn Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học:  x - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ và nâng cao đùi chỗ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp dàn hàng, dãn hàng khoảng cách sải tay và khởi động, động tác 2lần x 8nhịp GVquan sát, nhắc nhở chung -Khởi động chuyên môn: Chạy tăng tốc 20m 2lần  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20m (4) Xuất phát theo tín hiệu còi GV 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Học: Khái niệm chạy cự ly ngắn: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Học từ nhịp - 35ph GV Giới thiệu khái niệm tóm tắt, ngắn gọn  10m 2lần xxxxxxxx 2lần xxxxxxxx 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV làm mẫu, phân tích GV tập và HS tập theo, GV hô và sửa sai, nêu động tác đa số HS thường sai và cách sửa c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy tiếp sức”: GV nhắc lại cách chơi và các qui định 2-3l Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng HS đứng cách sải tay và thực - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập động tác xxxxxxxx TD đã học, và các động tác bổ trợ xxxxxxxx chạy nhanh x xxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:20/8/2011 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần1 - Tiết Ngày dạy(sáng) 23/8/2011 24/8/2011 25/8/2011 26/8/2011 Tiết 1-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục:Ôn: Từ nhịp 1-8 (5) - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh “Chạy tiếp sức” - Chạy Bền: Chạy dích dắc tiếp sức, số động tác hồi tĩnh sau chạy * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ động tác TD chạy đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ, thực trò chơi sôi và đúng qui định, chạy bền xong biết tự thực các động tác hồi tĩnh Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học:  x - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, chạy bước nhỏ và nâng cao đùi chỗ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi chỗ 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp dàn hàng, dãn hàng khoảng cách sải tay và khởi động, động tác 2lần x 8nhịp GVquan sát, nhắc nhở chung 35ph  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai (6) b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV tập và HS tập theo, GV hô và xen vào hàng sửa sai, nêu động tác đa số HS thường sai và cách sửa c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy tiếp sức”: 2-3l - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: - Chạy dích dắc tiếp sức - Các động tác hồi tĩnh sau chạy - GV làm mẫu, chia đội thi đấu - GV cùng HS thực các động tác hồi tĩnh sau chạy dích dắc xong 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập động tác TD đã học, và các động tác bổ trợ chạy nhanh Luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  Ngày soạn:20/8/2011 Tuần2 - Tiết Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN 23/8/2011 24/8/2011 25/8/2011 26/8/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn: Từ nhịp 1-8, Học: Từ nhịp 9-17 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh “Chạy thoi tiếp sức” * Kỹ năng: (7) HS thuộc và tập đúng tư biên độ 17 động tác TD chạy đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, chú ý quan sát GV làm mẫu và tập theo tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học:  x - Khởi động chung: x xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp dàn hàng, dãn hàng khoảng cách sải tay và khởi động, động tác 2lần x 8nhịp GVquan sát, nhắc nhở chung -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông chỗ 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Học: Khái niệm chạy cự ly ngắn: - Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau x 35ph  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai - Chọn HS có kỹ thuật đúng biễu diễn (8) b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: - Ôn từ nhịp - - Học từ nhịp - 17 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV hô, HS ôn lại động tác đã học lần - GV làm mẫu, phân tích động tác - GV tập và HS tập theo - GV hô và xen vào hàng sửa sai, nêu 2-3l động tác đa số HS sai và cách sửa c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy tiếp sức thoi”: - GV phổ biến cách chơi và các qui định - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập động tác TD đã học, và các động tác bổ trợ chạy nhanh - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:26/8/2011 HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần3 - Tiết Ngày dạy(sáng) 30/8/2011 31/8/2011 A B 1/9/2011 C 2/9/2011 D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục:Ôn: Từ nhịp 1-17 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh “Chạyđuổi” Xuất phát cao chạy nhanh - Chạy Bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau tập và theo dõi sức khỏe * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ động tác TD chạy đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ và xuất phát cao Biết vận dụng để tự kiểm tra mạch và theo dõi sức khỏe * Thái độ: (9) HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL 5ph + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 30m b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động GVquan sát, nhắc nhở chung 2lần 2lần 2lần  10m  30m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph 2lần 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV tập và HS tập theo, GV hô và xen (10) vào hàng sửa sai, nêu động tác đa số HS thường sai và cách sửa c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy đuổi”: 2-3l - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với Thực theo hiệu lệnh còi d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: GV hướng dẫn các khiểm tra mạch trước, sau tập và cách theo dõi sức khỏe - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức tiếp sức 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 17 động tác TD đã học, và các động tác bổ trợ chạy nhanh Luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:26/8/2011 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x - GV cùng HS thực - GV làm mẫu, chia đội thi đấu - GV cùng HS thực kiểm tra mạch - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Tuần3 - Tiết Ngày dạy(sáng) 30/8/2011 31/8/2011 1/9/2011 2/9/2011 Tiết 2-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Kiểm tra 15 phút Ôn: Từ nhịp 1-17 Học: Từ nhịp 18-25 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh “Chạy tốc độ cao” Xuất phát cao chạy nhanh 30m * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 25 động tác TD chạy đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ, thực trò chơi sôi và đúng qui định, biết đựợc nào là chạy cự ly ngắn Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi (11) + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL 5ph + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh 2l x 8n Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động chung GVquan sát, nhắc nhở chung  10m 2lần 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph  3-4ln 30m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: - Khi kiểm tra Nam, Nữ tự ôn chạy nhanh và - Kiểm tra 15phút: từ nhịp – 17 1lần ngược lại Biểu điểm: - Kiểm tra HS/lần, GV hô + 9-10đ:Thuộc bài, đúng động tác + 7-8đ : Thuộc bài còn sai x x x x x x x x số nhịp x x x x x x x x + 5-6đ: Tập sai từ x x x x x x x x động tác trở lên x x x x x x x x + Dưới 5đ: Không thuộc bài  GV làm mẫu, phân tích GV tập và HS tập 2-3l - Học từ nhịp 18-25: theo - GV hô và sửa sai, nêu động tác đa số (12) HS thường sai và cách sửa - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy tốc độ cao”: 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 25 động tác TD đã học, và các động tác bổ trợ chạy nhanh - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:2/9/2011 HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần4 - Tiết Ngày dạy(sáng) 6/9/2011 A 7/9/2011 B 8/9/2011 C 9/9/2011 D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục:Ôn: Từ nhịp 1-25 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạy tốc độ cao” Xuất phát cao chạy nhanh 30m - Chạy Bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 25 động tác TD chạy đúng kỹ thuật xuất phát cao, thực trò chơi sôi và đúng qui định, biết cách vượt qua các chướng ngại vật trên đường chạy Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: (13) Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ”  + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: Xuất phát cao chạy nhanh b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động chung 10m  2lần 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam, nữ quay vòng bài thể dục và chạy nhanh 2lần  30m 2lần xxxxxxxx 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều 5lần khiển vừa sửa sai - HS chọn cặp chạy thi với x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV tập và HS tập theo, GV hô và xen 2-3l vào hàng sửa sai, nêu động tác đa số HS thường sai và cách sửa (14) c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy tốc độ cao”: - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - Chia đội nam, nữ riêng x x xxxxxxxx xxxxxxxx xp1 xp2 Đ d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: - Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 25 động tác TD đã học, và chạy nhanh Luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” - GV làm mẫu - HS tập hướng dẫn GV Ngày soạn:2/9/2011 - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Tuần4 - Tiết Ngày dạy(sáng) 6/9/2011 7/9/2011 8/9/2011 9/9/2011 Tiết 2-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn: Từ nhịp 1-25, Học: Từ nhịp 26-35 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Lò cò tiếp sức” + Học: cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp – chạy lao * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD.Biết và thực cách đo, đóng bàn đạp và kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, chú ý quan sát GV làm mẫu và tập theo tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx (15) - Nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Học: +Cách đo và đóng bàn đạp + Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao: Trình tự thực kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy x  - Cán điều khiển khởi động chung 10m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph -GV Phân tích kỹ thuật tranh minh họa - GV làm mẫu 2lần - Đại diện học sinh làm mẫu, GV sửa sai 2lần  20m 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5lần - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: - Ôn từ nhịp - 25 - Học từ nhịp 26 - 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV làm mẫu, phân tích động tác 2-3l - GV tập và HS tập theo - GV hô và xen vào hàng sửa sai, HS tập toàn bài - Chia tổ luyện tập c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Lò cò - GV phổ biến cách chơi và các qui định - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm (16) tiếp sức”: trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác TD đã học, và các kỹ thuật và động tác bổ trợ chạy nhanh đã học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:10/9/2011 HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần5 - Tiết9 Ngày dạy(sáng) 13/9/2011 14/9/2011 15/9/2011 16/9/2011 A B C D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục:Ôn: Từ nhịp 1-35 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạyđuổi” Xuất phát thấp - chạy lao - Chạy Bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD Biết và thực cách đo, đóng bàn đạp và kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (17) + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x x - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: + Cách đo, đóng bàn đạp + Xuất phát thấp - chạy lao: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động GVquan sát, nhắc nhở chung 2lần 2lần 2lần 10m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và bài thể dục 2lần 2lần  20m 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5lần - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV tập và HS tập theo 1lần 2-3l - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy đuổi”: d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với Thực theo hiệu lệnh còi xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x (18) - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức tiếp sức - Chia đội thi đấu Khi nam chạy, Nữ làm chướng ngại vật và ngược lại - Tập trung: Mỗi nhóm cử HS lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác TD đã học, Kỹ thuật và các động tác bổ trợ chạy nhanh Luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:10/9/2011 - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Tuần5 - Tiết10 Ngày dạy(sáng) 13/9/2011 14/9/2011 15/9/2011 16/9/2011 A B C D Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức” Xuất phát thấp – chạy lao + Học: Chạy quãng * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD.Biết và thực cách đo, đóng bàn đạp và kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy quãng, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, chú ý quan sát GV làm mẫu và tập theo tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (19) x - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, x x x x x x x x  - Cán điều khiển khởi động chung  10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông 2/ Phần Cơ Bản: 2lần 2lần 2lần a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: -GV Phân tích kỹ thuật tranh minh 2lần họa - GV làm mẫu - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và bài thể dục - Học: Kỹ thuật chạy quãng 35ph - Ôn: +Cách đo và đóng bàn đạp + Kỹ thuật xuất phát thấp – 3-5l chạy lao – chạy quãng: Trình tự thực kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: - Ôn từ nhịp - 35  40m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai x x x x x x x x x 2-3l x x x x x x x x x  - Chia nhóm luyện tập GV đến nhóm kiểm tra và sửa sai 2-3l - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy x x thoi tiếp sức”: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (20) - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm - Tập trung: GV gọi HS lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác x xxxxxxxx TD đã học, và các kỹ thuật và  động tác bổ trợ chạy nhanh đã học - Xuống lớp Ngày soạn:17/9/2011 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần6 - Tiết11 Ngày dạy(sáng) 20/9/2011 21/9/2011 22/9/2011 23/9/2011 A B C D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạyđuổi” Xuất phát thấp - chạy lao – chạy quãng - Chạy Bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD Biết và thực cách đo, đóng bàn đạp và kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết cách xử lý trên đường chạy bền, Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (21) xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy nhanh: - Ôn: x  Cán điều khiển lớp khởi động 10m  2lần 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và bài thể dục + Cách đo, đóng bàn đạp + Xuất phát thấp - chạy lao 3-5l chạy quãng: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy 20m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay điều khiển b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - 35 x 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy đuổi”: 2-3l - GV nhắc lại cách chơi và các qui định - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với Thực theo hiệu lệnh xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: - Chạy vượt chướng ngại vật 1lần - Chia đội thi đấu Khi nam chạy, Nữ tiếp sức tiếp sức làm chướng ngại vật và ngược lại (22) - Tập trung: 1nhóm lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác TD đã học, Kỹ thuật và các động tác bổ trợ chạy nhanh - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:17/9/2011 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Tuần6 - Tiết12 Ngày dạy(sáng) 20/9/2011 21/9/2011 22/9/2011 23/9/2011 A B C D Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 - Chạy Nhanh: + Kiểm tra 15phút: Xuất phát thấp - chạy nhanh 60m +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “ Chạy tiếp sức” Xuất phát thấp – chạy lao – chạy quãng + Học: Chạy đích và đánh đích * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD.Biết và thực kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy quãng Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, chú ý quan sát GV làm mẫu và tập theo tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học, phương pháp kiểm tra 15phút - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  (23) hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông 2/ Phần Cơ Bản: - Cán điều khiển khởi động chung  2l 2l 2l 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng a/ Hoạt động 1: Kiểm tra Chạy nội dung kiểm tra chạy nhanh và bài ngắn và ôn bài thể dục: thể dục - Kiểm tra 15phút: Xuất phát thấp 1lần - Kiểm tra lượt HS theo hiệu lệnh chạy nhanh 60m cán lớp, GV đứng vị trí đích bấm Biểu điểm: 10đ:< 9,20s (Nam); < 10,20s (Nữ) x 9đ: 9,20-<9,50s; 10,20x <10,60s Xp Đ 8đ: 9,50-<9,80s; 10,60x <11,00s x x x x x x x x 7đ: 9,80-<10,10s; 11s<11,30s 6đ: 10,10 -10,50s; 11,30x x x x x x x x 11,60s x 5đ: Những HS không đạt  thành tích trên thể lực yếu chạy hết cự ly qui định -GV Phân tích kỹ thuật tranh minh - Ôn từ nhịp - 35 họa 2-3l - GV làm mẫu b/ Hoạt động2:Học chạy nhanh: - HS tập đi, chạy chậm thực động tác - Học: Kỹ thuật chạy đích và đánh đích đánh đích  40m- 60m - Ôn: xxxxxxxx + Kỹ thuật xuất phát thấp – xxxxxxxx 2-3l chạy lao – chạy quãng – xxxxxxxx chạy đích và đánh đích: Trình xxxxxxxx tự thực kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy 1lần - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh c/ Hoạt động 3: Trò chơi làm trọng tài “Chạy tiếp sức”: x x (24) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph - Nhận xét, đánh giá tiết học xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:23/9/2011 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN Tuần7 - Tiết13 Ngày dạy(sáng) 27/9/2011 28/9/2011 29/9/2011 30/9/2011 Tiết 1-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạyđuổi” Xuất phát thấp - chạy lao – chạy quãng – chạy đích và đánh đích - Chạy Bền: luyện tập * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD Biết và thực giai đoạn kỹ thuậtchạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết cách xử lý trên đường chạy bền, Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động (25) 10m  -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy nhanh: - Ôn: 2lần 2lần 2lần 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và bài thể dục + Cách đo, đóng bàn đạp + Xuất phát thấp - chạy lao chạy quãng – chạy đích và đánh đích: Vào chỗ, Sẵn 3lần sàng, Chạy b/ Hoạt động 2: Bài Thể dục: Ôn: từ nhịp - 35 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 60m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay điều khiển x x x x x x x x x 3-4l x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - Chia thành cặp và tự kiểm tra lẫn c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy 2-3l đuổi”: - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với Thực theo hiệu lệnh xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: x - Luyện tập chạy quanh sân 1lần x x x x x x x x trường: 200 – 300m - HS chạy đồng loạt - Tập trung: 1nhóm lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét (26) 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - HS đứng cách sải tay và thực - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác xxxxxxxx TD đã học và tiết sau kiểm tra x xxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:23/9/2011 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC Tuần7 - Tiết14 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 27/9/2011 28/9/2011 29/9/2011 30/9/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Kiểm tra tiết: Bài Thể Dục liên hoàn: Từ nhịp 1-35 * Kỹ năng: HS thuộc và tập tương đối chính xác tư biên độ 35 động tác TD * Thái độ: HS đến lượt kiểm tra đứng đúng vị trí qui định và tập luyện nghiêm túc theo nhịp hô GV Các HS khác ngồi chỗ theo hàng và theo dõi, nhận xét II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập đánh số vị trí để HS đứng kiểm tra + HS: Đồng phục TD Khiên bàn, ghế GV III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: I/Nội dung: Kiểm tra bài TD phát triển chung liên hoàn II/Tổ chức và phương pháp: -Kiểm tra làm nhiều đợt, đợt 4-6 học sinh Những HS gọi đến lượt đứng vào vị trí quy định, GV hô nhịp để HS thực động tác -Mỗi HS tham gia kiểm tra lần Trường hợp HS bị điểm Trung bình tở xuống thì GV có thể cho Ktra lần 2, điểm Ktra không quá mức khá III/Cách cho điểm: -GIỎI: Thuộc toàn bài, thực động tác đúng, đẹp -KHÁ: Thuộc toàn bài, còn 2-3 nhịp sai sót nhỏ -TRUNG BÌNH: Có 2-3 nhịp thực sai -YẾU: Có 4-6 nhịp thực sai -KÉM:Có nhịp trở lên thực sai (27) Ngày soạn:30/9/2011 LÝ THUYẾT Tuần8 - Tiết15 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 4/10/2011 5/10/2011 A B 6/102011 C 7/10/2011 D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Cung cấp cho HS số phương pháp tập luyện đơn giản để tự tập phát triển sức nhanh * Kỹ năng: HS biết các phương pháp tập luyện đơn giản và biết tự vận dụng, tự lập kế hoạch để tự tập nhà * Thái độ: HS phải chý ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, thảo luận và tham gia phát biểu ý kiến II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: phòng học - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Giáo án + HS: mang theo vở, viết để ghi chép III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Hoạt động GV 1/ Phần Mở Đầu(1phút) -Nhận lớp: GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: 2/ Phần bản: (40phút) Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh: - GV nêu nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh Ví dụ minh họa: Khi chạy nghe tiếng còi thì chạy ngược lại - Chia tổ thảo luận và cử đại diện ghi các ví dụ lên Hoạt động HS Nội dung ghi Cán lớp báo cáo sĩ số II/ Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh: a/ Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh: - Đứng(mặt, vai, lưng) ngồi xỏm xuất phát theo hiệu lệnh còi HS thảo luận theo nhóm và địa diện - Tập đá cầu, nhảy dây, đánh nhóm lên bảng bóng bàn, cầu lông, bóng đá, ghi các bài tập, các bóng chuyền, bơi nhóm khác nhận xét - Các trò chơi đã học các lớp 6,7 (28) bảng - GV kết luận và cho HS ghi các ví dụ đúng - GV lấy ví dụ minh họa nhóm bài tập rèn luyện tầng số động tác - GV cho HS phát biểu và sau đó chọn bài tập đúng và cho HS ghi - Các bài tập HS đưa Từng HS đưa tay phát biểu ý kiến Các HS khác bổ sung ý kiến thấy chưa trùng với ý kiến mình Tương tự trên, GV lấy ví dụ minh họa các nhóm bài tập HS thảo luận theo tổ rèn luyện động tác đơn nhanh, và đại diện tổ sức mạnh tócc độ, sức bền tốc lên bảng viết câu trả độ lời, HS nhận xét và đến thống các GV kết luận và cho HS ghi bài tập đúng, phù bài tập phù hợp hợp với điều kiện và lứa tuổi, sở vật chất 3/ Phần kết thúc:( 4phút) - GV hệ thống lại bài: - Dặn dò học sinh nhà tùy tình hình và điều kiện mình mà chọn lựa các bài tập phù hợp để tập luyện - Nhận xét, Xuống lớp HS nhà tự lập kế hoạch và chọn bài tập nạp lại cho GV b/Nhóm bài tập rèn luyện tầng số động tác: - Chạy chỗ chuyển 5s, 10s, 15s, 20s Đạp xe đạp nhanh 20s, 30s, 40s Nhảy dây nhanh 10s, 15s, 20s Chạy nhanh cự ly 15 -20m Các bài tập khác học sinh d/ Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh: Bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, co tay xà đơn nhanh, chống đẩy nhanh, ngồi xuống đứng lên nhanh và các bài tập khác HS e/ Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ: Xuất phát chạy tăng tốc nhanh 5m, 10m, 15m, 20m Bật cao, Bật xa f/ Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ: Chạy bền, Chạy nhanh 60m, 80m, 100m, 200m, 400m và cố gắng trùy tốc độ cao đích Họ và tên: Lớp Tập chạy nhanh Thứ Buổi(giờ): Địa điểm: Tập mình hay với ai: Bài tập: (29) Ngày soạn:30/9/2011 CHẠY NHANH-ĐHĐN-CHẠY BỀN Tuần8 - Tiết16 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 4/10/2011 5/10/2011 A B 6/102011 C 7/10/2011 D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “ Chạy lò cò tiếp sức” Tập hoàn thiện các giai đoạn chạy ngắn - ĐHĐN: Chạy - Chạy bền:Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS tập đúng tư chạy Biết và thực các giai đoạn chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết phân phối sức chạy bền Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, chú ý quan sát GV làm mẫu và tập theo tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Chạy bền tự giác và tích cực II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: + GV phân tích kỹ thuật chạy nhanh tranh minh họa và làm mẫu kỹ thuật chạy nhanh, làm mẫu kỹ thuật giậm chân và cách đổi chân bị sai nhịp ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  Hai hàng trước ngồi, hai hàng sau đứng và quan sát GV thực x x x x x x x x (30) - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh 2lần tay, hông, gối, ép dọc, ép 2lần ngang, 2lần -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông 2/ Phần Cơ Bản: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Cán điều khiển khởi động chung  10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: 2lần - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng +Cách đo và đóng bàn đạp nội dung chạy nhanh và ĐHĐN + Kỹ thuật xuất phát thấp –  40m chạy lao – chạy quãng – xxxxxxxx chạy đích: Trình tự thực xxxxxxxx kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào 3-5l chỗ, Sẵn sàng, Chạy - HS tập theo hiệu lệnh còi, GV vừa điều khiển vừa sửa sai b/ Hoạt động 2: ĐHĐN -Chạy đêu x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chia nhóm luyện tập GV đến kiểm tra và sửa sai c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy 2-3l - Chia đội = Nhau thi đấu x lò cò tiếp sức tiếp sức”: x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm d/ Hoạt động 4: Chạy Bền: - Luyện tập chạy quanh sân trường: 200 – 300m HS chạy đồng loạt, GV theo dõi và nhắc 2-3l nhở HS điều chỉnh tốc độ 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx - Nhận xét, đánh giá tiết học: (31) - Dặn dò nhà xxxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:8/10/2011 CHẠY NHANH-ĐHĐN Tuần9 - Tiết17 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 11/10/2011 12/10/2011 13/102011 14/10/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Chạy Nhanh: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạy đuổi”.Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật - ĐHĐN: +đội hình 0-2-4 + Học: Chạy – đứng lại * Kỹ năng: HS tập đúng, nhanh các tư và kỹ ĐHĐN Biết và thực cách đo, đóng bàn đạp và kỹ thuật4 giai đoạn chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi Tranh chạy nhanh + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: + GV điều khiển hàng làm mẫu các kỹ ĐHĐN - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần xxxxxxxx 10m (32) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy nhanh: - Ôn: 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và ĐHĐN Tập luyện hoàn chỉnh kỹ thuật các giai đoạn chạy ngắn theo 3-5l hiệu lệnh huy: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy 20m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay điều khiển b/ Hoạt động 2: ĐHĐN: +đội hình 0-2-4 x 5lần x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - GV làm mẫu và điều khiển lần c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy đuổi”: 2-3l - Cán điều khiển kết hợp nội dung ôn tập và học + Học: Chạy – đứng lại 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: - Xuống lớp: GV hô “Thể - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với Thực theo hiệu lệnh xxxxxxxx x xxxxxxxx x x 1lần x x x x x x x x xxxxxxxx x XP1 XP2 5ph - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (33)  Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:8/10/2011 CHẠY NHANH-ĐHĐN -CHẠY BỀN Tuần9 - Tiết18 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 11/10/2011 12/10/2011 13/102011 14/10/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Chạy Nhanh: Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “ Chạy tiếp sức” tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn -Đá cầu:Tâng cầu đùi, má bàn chân, kĩ thuật di chuyển - Chạy Bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng các kỹ thuật tâng cầu, di chuyển Biết và thực giai đoạn kỹ thuật chạy nhanh Biết phân phối sức hợp lý chạy bền Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học + GV nhắc lại các kỹ thuật chạy nhanh và các kỹ tâng cầu - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, 2l Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Cán điều khiển khởi động chung  xxxxxxxx xxxxxxxx 10m (34) -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Ôn chạy ngắn: Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy quãng – chạy đích và đánh đích: Trình tự thực kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy 2l 2l xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và Đá cầu 1lần - Chạy lượt HS theo hiệu lệnh cán lớp, Gv quan sát và nhắc nhở chung x 60m x x Xp Đ - HS chọn cặp và chạy thi với b/ Đá cầu: -Tâng cầu đùi; Tâng cầu babừg ná bàn chân -Di chuyển -Phương pháp cá nhân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy 2-3l - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh tiếp sức”: làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d/ Hoạt động 4: Luyện tập chạy 1lần - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm bền trên địa hình tự nhiên -Chạy đồng loạt vòng quanh sân trường, Nam 400m, Nữ 300m GV quan sát và nhắc nhở chung - Chạy xong thực các động tác thả lỏng 3/ Phần Kết Thúc: 5ph HS đứng cách sải tay và thực - Hồi tĩnh: thả lỏng xxxxxxxx - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà x xxxxxxxx - Xuống lớp: GV hô “Thể  Dục”; HS hô “Khoẻ” (35) Ngày soạn:16/10/2011 CHẠY NHANH-ĐHĐN Tuần10 - Tiết19 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 1810/2011 19/10/2011 20/102011 21/10/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: -ĐHĐN: Ôn: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo, đội hình 02-4, 0-3-6-9 chạy đều-đứng lại - Chạy Nhanh: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạyđuổi” Xuất phát thấp - chạy lao – chạy quãng – chạy đích và đánh đích * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư các kỹ ĐHĐN Biết và thực giai đoạn kỹ thuật chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi Còi ,dây đích + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: + GV nhắc lại các kỹ thuật chạy nhanh và các kỹ ĐHĐN - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  xxxxxxxx xxxxxxxx 10m (36) + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: 2lần x x x x x x x x 2lần x x x x x x x x 2lần 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và ĐHĐN + Xuất phát thấp - chạy lao chạy quãng – chạy đích và đánh đích: Vào chỗ, Sẵn 3-4l sàng, Chạy b/ Hoạt động 2: ĐHĐN: Ôn: Tập hợp hàng dọc, dóng 3-4l hàng, điểm số, báo cáo, đội hình 0-2-4, 0-3-6-9 chạy đềuđứng lại 60m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay tập làm trọng tài x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - HS thay điều khiển - HS tự chọn cặp và đổi vị trí với c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy 2-3l Thực theo hiệu lệnh xxxxxxxx x đuổi”: xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:16/10/2011 1lần - Tập trung: Các nhóm lên trình diễn ĐHĐN, lớp nhận xét 5ph - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  CHẠY NHANH-ĐÁ CẦU Tuần10 - Tiết20 Ngày dạy(sáng) 1810/2011 19/10/2011 20/102011 21/10/2011 (37) Tiết 2-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Chạy Nhanh: Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “ Chạy tiếp sức” tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn -Đá cầu:Tâng cầu đùi, má bàn chân, kĩ thuật di chuyển - Chạy Bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng các kỹ thuật tâng cầu, di chuyển Biết và thực giai đoạn kỹ thuật chạy nhanh Biết phân phối sức hợp lý chạy bền Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ các vạch chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học + GV nhắc lại các kỹ thuật chạy nhanh và các kỹ tâng cầu - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang, 2l -Khởi động chuyên môn: 2l + Chạy bước nhỏ, 2l + Chạy nâng cao đùi, + Chạy gót chạm mông Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Cán điều khiển khởi động chung  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10m (38) 2/ Phần Cơ Bản: 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng a/ Hoạt động 1: Ôn chạy ngắn: nội dung chạy nhanh và Đá cầu Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy quãng – chạy 1lần - Chạy lượt HS theo hiệu lệnh đích và đánh đích: Trình tự thực cán lớp, Gv quan sát và nhắc nhở chung kỹ thuật theo hiệu lệnh: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy x 60m x x Xp Đ - HS chọn cặp và chạy thi với b/ Đá cầu: -Tâng cầu đùi; Tâng cầu -Phương pháp cá nhân babừg ná bàn chân -Di chuyển x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  c/ Hoạt động 3: Trò chơi “Chạy 2-3l - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh tiếp sức”: làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx d/ Hoạt động 4: Luyện tập chạy 1lần - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm bền trên địa hình tự nhiên -Chạy đồng loạt vòng quanh sân trường, Nam 400m, Nữ 300m GV quan sát và nhắc nhở chung - Chạy xong thực các động tác thả lỏng 3/ Phần Kết Thúc: 5ph HS đứng cách sải tay và thực - Hồi tĩnh: thả lỏng xxxxxxxx - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà x xxxxxxxx - Xuống lớp: GV hô “Thể  Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:22/10/2011 CHẠY NHANH-ĐÁ CẦU Tuần11 - Tiết21 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: 25/10/2011 26/10/2011 27/102011 28/10/2011 A B C D (39) * Kiến Thức: - ĐHĐN: + Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển Đi đều, chạy – đứng lại - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạy đuổi”.Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật * Kỹ năng: HS tập đúng, nhanh các tư và kỹ ĐHĐN Biết và thực kỹ thuật giai đoạn chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi + HS: Đồng phục thể dục III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: + GV điều khiển hàng làm mẫu các kỹ ĐHĐN - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: Tập luyện hoàn chỉnh kỹ thuật Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và ĐHĐN  20m (40) các giai đoạn chạy ngắn theo 3-5l hiệu lệnh huy: Vào chỗ, Sẵn sàng, Chạy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay điều khiển b/ Hoạt động 2: ĐHĐN: + Ôn đội hình 0-3-6-9 Đi đều, 5lần Chạy – đứng lại x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập ĐHĐN, Kỹ thuật và các động tác bổ trợ chạy nhanh Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:22/10/2011 - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  CHẠY NHANH-ĐHĐN-CHẠY BỀN Tuần11 - Tiết22 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 25/10/2011 26/10/2011 27/102011 18/10/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - ĐHĐN: + Ôn đội hình 0-3-6-9, cách điều khiển Đi đều, chạy – đứng lại (41) - Chạy Ngắn: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạy đuổi”.Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật -Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS tập đúng, nhanh các tư và kỹ ĐHĐN Biết và thực kỹ thuật giai đoạn chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi + HS: Đồng phục thể dục III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: + GV điều khiển hàng làm mẫu các kỹ ĐHĐN - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Chạy ngắn: - Ôn: Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm nam và nữ tập quay vòng nội dung chạy nhanh và ĐHĐN Tập luyện hoàn chỉnh kỹ thuật các giai đoạn chạy ngắn theo 3-5l hiệu lệnh huy: Vào chỗ,  xxxxxxxx xxxxxxxx 20m (42) Sẵn sàng, Chạy xxxxxxxx xxxxxxxx - HS tập theo hiệu lệnh còi, HS thay điều khiển b/ Hoạt động 2: ĐHĐN: + Ôn đội hình 0-3-6-9 Đi đều, 5lần Chạy – đứng lại x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai Chạy quanh khu GDTC c.Chạy bền: nam 500m; nữ 400m 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập ĐHĐN, Kỹ thuật và các động tác bổ trợ chạy nhanh Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:28/10/2011 - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  KIỂM TRA ĐHĐN Tuần12 - Tiết23 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 1/1/2011 A 2/11/2011 B 3/11/2011 C 4/11/2011 D I/Mục tiêu: -Đánh giá quá trình rèn luyện ĐHĐN học sinh -Yêu cầu: hs nghiêm túc, thực tốt bài kiểm tra II/Địa đỉem phương tiện: -Sân GDTC trường (43) -GV: chuẩn bị sổ điểm -HS:Chuẩn bị bàn ghế cho GV kiểm tra II/Hình thức kiểm tra: 1.Nội dung:Chạy đều-Đứng lại 2.Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Kiểm tra thành nhiều đợt, đợt ½ tổ học tập -Mỗi HS kiểm tra lần Trường hợp đặc biệt có thể KT lần -HS đến lượt Kt đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách em đứng trước và sau là 0.8-1m Chạy theo hàng dọc 3.Cách cho điểm: -GIỎI:kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp Khi đứng lại đúng số bước, không lao người trước -KHÁ: Kĩ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp.Khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao trước.ỈT -TRUNG BÌNH:Kĩ thuật bước chạy mức đúng Khi đứng lại bị quá bước xô người vào -YẾU:Chạy sai nhịp đứng lại sai nhịp -KÉM:Các trường hợp còn lại Ghi chú: Một số tình khác GV quy định Ngày soạn:28/10/2011 CHẠY NHANH Tuần12 - Tiết24 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 1/1/2011 A 2/11/2011 B 3/11/2011 C 4/11/2011 D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Chạy nhanh: +Ôn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi “Chạy đuổi”.Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật * Kỹ năng: (44) Biết và thực kỹ thuật giai đoạn chạy nhanh, thực trò chơi sôi và đúng qui định Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập và kẻ vạch chơi trò chơi + HS: Đồng phục thể dục III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần 2lần 2lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10m (45) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1/ Hoạt động 1: Chạy nhanh: 2-4lần -Ôn các động tác bổ trợ: +Đứng mặt hướng chạy - xuất phát +Đứng vai hướng chạy - xuất phát  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20m -Mỗi lần chạy 2-3 em  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 60m -Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật 2-4lần chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy quãng – chạy đích và đánh đích +GV cho học sinh thực theo - Mỗi lựơt chạy 2-3 em hiệu lệnh: “Vào chỗ, Sẵn sàng Chạy” - HS tập theo hiệu lệnh còi cờ HS +Phân công em lên thay thay tập làm trọng tài giữ dây đích Hoạt động 2: Trò chơi “Chạy 15m tiếp sức”: xxxxxxxx -Chia lớp thành đội có số lượng nam, nữ đồng và có sức khoẻ tương đồng xxxxxxxx -GV phổ biến lại cách chơi  GV làm trọng tài 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5ph - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Kỹ thuật và các động tác bổ trợ chạy nhanh - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:7/11/2011 - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  KIỂM TRA CHẠY NHANH Tuần13 - Tiết25 Ngày dạy(sáng) 8/1/2011 9/11/2011 10/11/2011 11/11/2011 (46) Tiết 1-Lớp A B C D I/Mục tiêu: -Đánh giá quá trình rèn luyện chạy nhanh học sinh -Yêu cầu: hs nghiêm túc, thực tốt bài kiểm tra II/Địa đỉem phương tiện: -Sân GDTC trường -GV: chuẩn bị sổ điểm -HS:Chuẩn bị bàn ghế cho GV kiểm tra II/Hình thức kiểm tra: 1.Nội dung:Kiểm tra kĩ thuật chạy 60m(trọng tâm các giai đoạn: xuất phát thấp- chạy lao-chạy quãng) 2.Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Kiểm tra thành nhiều đợt, đợt 2-4HS -Mỗi HS kiểm tra lần Trường hợp bị điểm trung bình trở xuống, gv có thể cho kỉem tra lần và điểm tối đa không quá mức khá -HS đến lượt Kt đứng vào vị trí chuẩn bị, có lệnh tiến vào vạch xuất phát và thực kĩ thuật đọng tác 3.Cách cho điểm: -GIỎI: Thực đúng giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8s(nam);11s(nữ) -KHÁ: có vài sai sót nhỏ kĩ thuật, thành tích đạt9,9-10,5s(nam); 11,111,6 nữ -TRUNG BÌNH:Thực sai đúng giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 10.5s(nam);11,6s(nữ -YẾU:Thực sai giai đoạn kĩ thuật động tác không tính thành tích -KÉM: Thực sai giai đoạn kĩ thuật Ghi chú: Một số tình khác GV quy định Ngày soạn:7/11/2011 ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần13 - Tiết26 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 8/1/2011 A 9/11/2011 B 10/11/2011 11/11/2011 C D (47) I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: Đá cầu: -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển -Học: Đỡ cầu ngực Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, dỡ cầu,di chuyển Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: +Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển +Học: Đỡ cầu ngực: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động 2lần 2lần HS di chuyển theo hiệu lệnh (48) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân -Di chuyển: +Bước trượt ngang +Bước trượt chếch +Chạy +Dừng 10p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người 7-9l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Học: Đỡ cầu ngực: 12p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:7/11/2011 ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần13 - Tiết26 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: 8/1/2011 A 9/11/2011 B 10/11/2011 11/11/2011 C D (49) * Kiến Thức: Đá cầu: -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển -Học: Đỡ cầu ngực Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, dỡ cầu,di chuyển Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: +Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển +Học: Đỡ cầu ngực: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động 2lần 2lần HS di chuyển theo hiệu lệnh (50) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân -Di chuyển: +Bước trượt ngang +Bước trượt chếch +Chạy +Dừng 10p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người 7-9l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Học: Đỡ cầu ngực: 12p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:11/11/2011 ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần14 - Tiết27 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: 15/11/2011 16/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 A B C D (51) * Kiến Thức: Đá cầu: -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển.Đỡ cầu ngực -Học:Một số điểm luật đá cầu(phát cầu) Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, đỡ cầu,di chuyển Biết vận dụng để tự tập nhà và biết cách phân phối sức chạy * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học:  Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển Đỡ cầu ngực, luật đá cầu  Chạy bền trên địa hình tự nhiên - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển 2lần 2lần Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động HS di chuyển theo hiệu lệnh x (52) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân -Di chuyển: +Bước trượt ngang +Bước trượt chếch +Chạy +Dừng 10p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người 7-9l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Đỡ cầu ngực -Học:Một số điểm luật đá cầu 3p 3p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí -GV giới thiệu -HS lắng nghe 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:11/11/2011 ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần14 - Tiết28 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 15/11/2011 16/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: (53) Đá cầu: -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển.Đỡ cầu ngực -Học: đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; số điểm luật đá cầu Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, dỡ cầu,di chuyển Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học:  Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, kĩ thuật di chuyển  Học: đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; số điểm luật đá cầu - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi 2lần 2lần Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động HS di chuyển theo hiệu lệnh (54) + di chuyển II.PHẦN CƠ BẢN 32-34p 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân -Di chuyển: +Bước trượt ngang +Bước trượt chếch +Chạy +Dừng 7p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người 7-9l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Đỡ cầu ngực 3p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí -Học:: đá cầu cao chân chính 13p -thực trên sân đá cầu diện mu bàn chân; số điểm luật đá cầu 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 5p 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:19/11/2011 Chạy quanh khu GDTC - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần15 - Tiết29 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 22/11/2011 23/11/2011 24/11/2011 25/11/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: Đá cầu: (55) -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, Đỡ cầu ngực, đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; học Một số chiến thuật thi đấu đơn Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, dỡ cầu.Biết vận dụng để tự tập nhà * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: +Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân;Đỡ cầu ngực;đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; học Một số chiến thuật thi đấu đơn - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển 2lần 2lần Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động HS di chuyển theo hiệu lệnh (56) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân 7p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Đỡ cầu ngực 5p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí -Đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân -học: Một số chiến thuật thi đấu đơn 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 8p -Thực trên sân đá cầu 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:19/11/2011 9p ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần15 - Tiết 30 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 22/11/2011 23/11/2011 24/11/2011 25/11/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: Đá cầu: (57) -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, Đỡ cầu ngực, đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, đá cầu đỡ cầu.Biết vận dụng để tự tập nhà và thi đấu * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: +Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân;Đỡ cầu ngực;đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn +Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động HS di chuyển theo hiệu lệnh 2lần 2lần (58) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân 7p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Đỡ cầu ngực 5p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí -Đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân Một số chiến thuật thi đấu đơn 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 8p -Thực trên sân đá cầu 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:26/11/2011 9p ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN Tuần16 - Tiết 31 Ngày dạy(sáng) Tiết 1-Lớp 29/11/2011 30/11/2011 A B I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: Đá cầu: 1/12/2011 C 2/12/2011 D (59) -Ôn:Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân, Đỡ cầu ngực, đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: Biết và thực kỹ thuật tâng cầu, đá cầu đỡ cầu.Biết vận dụng để tự tập nhà và thi đấu * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục thể dục.cầu 202 III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung ĐL 1/ Phần Mở Đầu: 5ph - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: +Tâng cầu đùi, tâng cầu má bàn chân;Đỡ cầu ngực;đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn +Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + di chuyển Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  GV cho xem lại tranh GV phân tích và thị phạm động tác x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động HS di chuyển theo hiệu lệnh 2lần 2lần (60) 32-34p II.PHẦN CƠ BẢN 1.Đá cầu: -Ôn tâng cầu đùi, má bàn chân 7p -Phương pháp cá nhân -Sau đó tâng cầu theo nhóm 2,3 người x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV di quan sát và sửa sai -Đỡ cầu ngực 5p GV cho em tung cầu và em lại thực động tác đỡ cầu, sau đó thay đổi vị trí -Đá cầu cao chân chính diện mu bàn chân -Đấu tập 2.Chạy bền: -chạy nhẹ nhàng p 8p -Thực trên sân đá cầu 5p Chạy quanh khu GDTC 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng 5p - HS đứng cách sải tay và thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  9p - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: ôn tập các nội dung vừa học - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:26/11/2011 KIỂM TRA ĐÁ CẦU Tuần16 - Tiết 32 Ngày dạy(sáng) Tiết 2-Lớp 29/11/2011 30/11/2011 A B 1/12/2011 C 2/12/2011 D I.Mục tiêu: Nhằm đánh giá khả tiếp thu và vận dụng kĩ thuật đỡ cầu ngực học sinh *Yêu cầu: HS nghiêm túc, đồng phục và đúng (61) II.Địa điểm-Phương tiện: -Sân Đá cầu, Khu GDTC -Bàn ghế cho GV kiểm tra III.Tiến trình kiểm tra: 1.Nội dung:Kiểm tra kĩ thuật đỡ cầu ngực 2.Tổ chức và phương pháp : -Kiểm tra lần học sinh, môic học sinh thực lần, lấy lần có thành tích tốt -Chon hs lên tung cầu cho hs thực 3.Cách cho điểm: -GIỎI:Thực đúng kĩ thuật sau lần -KHÁ : Thực đúng kĩ thuật sau lần và lần tương đối đúng -TRUNG BÌNH :Thực đúng kĩ thuật sau lần và lần tương đối đúng -YẾU:Thực kĩ thuật tương đối đúng lần và lần chưa đúng -KÉM:Thực không đúng kĩ thuật sau lần Ngày soạn:1/12/2011 ÔN TẬP HỌC KÌ I Tuần17 - Tiết 33 Ngày dạy(sáng) 6/12/2011 7/12/2011 8/12/2011 9/12/2011 Tiết 1-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp (62) II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 5ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: Ôn: từ nhịp - 35 Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - Chia thành cặp và tự kiểm tra lẫn - Tập trung: 1nhóm lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét (63) 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - HS đứng cách sải tay và thực - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác xxxxxxxx TD đã học và tiết sau kiểm tra x xxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:1/12/2011 ÔN TẬP HỌC KÌ I Tuần17 - Tiết 34 Ngày dạy(sáng) 6/12/2011 7/12/2011 8/12/2011 9/12/2011 Tiết 2-Lớp A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx (64) - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2/ Phần Cơ Bản: Ôn: từ nhịp - 35 x  Cán điều khiển lớp khởi động  2lần 2lần 2lần 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35ph - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - Chia thành cặp và tự kiểm tra lẫn - Tập trung: 1nhóm lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - HS đứng cách sải tay và thực - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác xxxxxxxx TD đã học và tiết sau kiểm tra x xxxxxxxx - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”;  HS hô “Khoẻ” (65) Ngày soạn:9/12/2011 ÔN TẬP HỌC KÌ I Tuần18 - Tiết 35 Ngày dạy(sáng ) 13/12/2011 14/12/2011 15/12/2011 16/12/2011 A B C D Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Bài Thể Dục: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1-35 * Kỹ năng: HS thuộc và tập đúng tư biên độ 35 động tác TD * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập + HS: Đồng phục TD III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: xoay các khớp: cổ,cổ tay phối ĐL 5ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (66) hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x  Cán điều khiển lớp khởi động  -Khởi động chuyên môn: Ôn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 2lần 2lần 2lần 2/ Phần Cơ Bản: 35ph Ôn: từ nhịp - 35 10m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - Chia nhóm tập theo điều khiển nhóm trưởng GV đến nhóm kiểm tra, sửa sai - Chia thành cặp và tự kiểm tra lẫn - Tập trung: 1nhóm lên trình diễn bài TD, lớp nhận xét 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - HS đứng cách sải tay và thực - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà: Tập 35 động tác xxxxxxxx TD đã học và tiết sau kiểm tra x xxxxxxxx - Xuống lớp: GV hô “Thể Dục”;  HS hô “Khoẻ” (67) Ngày soạn:9/12/2011 KIỂM TRA HỌC KÌ I Tuần18 - Tiết36 Ngày dạy(sáng ) Tiết 2-Lớp 13/12/2011 14/12/2011 15/12/2011 16/12/2011 A B C D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Kiểm tra tiết: Bài Thể Dục liên hoàn: Từ nhịp 1-35 * Kỹ năng: HS thuộc và tập tương đối chính xác tư biên độ 35 động tác TD * Thái độ: HS đến lượt kiểm tra đứng đúng vị trí qui định và tập luyện nghiêm túc theo nhịp hô GV Các HS khác ngồi chỗ theo hàng và theo dõi, nhận xét II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra sân tập đánh số vị trí để HS đứng kiểm tra + HS: Đồng phục TD Khiên bàn, ghế GV III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: 1.Nội dung: Kiểm tra bài TD Phát triển chung 2.Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Kiểm tra làm nhiều đợt, đợt 4-6 HS.Những HS gọi đến đứng vào vị trí quy định.GV hô nhịp để HS thực động tác -Mỗi HS tham gia kiểm tra lần bài Trường hợp hs bị điểm trung bình trung bình, GV có thể cho kiểm tra lại lần Cách cho điểm: -GIỎI: Thuộc toàn bài, thực động tác đúng, đẹp -KHÁ: Thuộc toàn bài, còn 2-3 nhịp còn sai sót nhỏ -TRUNG BÌNH :có 2-3 nhịp thực sai (68) -YẾU:.có 4-6 nhịp thực sai -KÉM:có nhịp trở lên thực sai Ngày soạn:24/12/2011 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN Tuần20 - Tiết37 Ngày dạy(sáng ) 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 A B C D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” Học: Giới thiệu kỹ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy) - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng - Chạy Bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS biết cách đo đà, chỉnh đà và chạy đúng kỹ thuật, thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng đúng, biết phân phối sức phù hợp với sức khỏe luyện tập chạy bền * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD Đem bóng từ phòng thiết bị xuống sân tập III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: x x x x x x x x (69) Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung 2lần  20m 2lần 2lần lần 2/ Phần Cơ Bản: 35ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Học: + Giới thiệu kỹ thuật chạy đà:(cự ly, TTCB trước chạy, kỹ thuật chạy đà) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x + Luyện tập chạy đà:( Cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván 5lần giậm nhảy) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV Giới thiệu tóm tắt, ngắn gọn kết hợp làm mẫu xxxxxxxx x xxxxxxxx GV làm mẫu Lần lượt HS theo thứ tự đo đà, chạy đà và chỉnh đà GV quan sát và giúp HS b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập đo đà, chạy đà, chỉnh đà HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại x x x x HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng, tăng dần cự ly c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm d/ Hoạt động 4: luyện tập chạy bền HS chạy đồng loạt vòng quanh khuôn viên (70) trên địa hình tự nhiên Nam vòng, nữ vòng trường Chạy xong tự thực các động tác thả lỏng 3/ Phần Kết Thúc: 5ph HS tự thực sau chạy bền xong - Hồi tĩnh: thả lỏng xxxxxxxx - Nhận xét, đánh giá tiết học: xxxxxxxx - Dặn dò nhà xxxxxxxx - Xuống lớp: GV hô “ Giải tán”; HS hô x xxxxxxxx  “Khoẻ” Ngày soạn:24/12/2011 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Tuần20 - Tiết38 Ngày dạy(sáng ) 27/12/2011 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 A B C D Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” Học: Giới thiệu kỹ thuật giậm nhảy ( chạy đà 3-5-7 bước đạt chân vào ván giậm nhảy) - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng -Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS biết cách đo đà, chỉnh đà và chạy đà đặt chân vào ván giậm nhảy đúng kỹ thuật, thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng đúng * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS: Đồng phục TD Đem bóng từ phòng thiết bị xuống sân tập III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - GV Giới thiệu tóm tắt, ngắn gọn kết hợp làm mẫu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (71) dọc, ép ngang x  Cán điều khiển khởi động chung -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m 2lần 2lần 2lần lần 2/ Phần Cơ Bản: 35ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: -Một số động tác bổ trợ: +Nhảy bước trên không 5lần + Giới thiệu kỹ thuật giậm nhảy: GV mô và làm mẫu động tác đưa và đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20m 2-3l  xxxxxxxx x xxxxxxxx - GV làm mẫu - Lần lượt HS theo thứ tự đo đà, chạy đà đặt chân vào ván giậm nhảy và chỉnh đà GV quan sát và giúp HS sửa sai + Luyện tập chạy đà 3-5 bước đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy ( Cách đo đà, điều chỉnh đà) b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập đo đà, chạy đà, 5’ x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng không có lưới, tăng dần cự ly (72) chỉnh đà HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm chạy trên địa hình tự nhiên c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: chạy trên địa hình tự nhiên d.chạy bền: 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “ Thể dục”; HS hô “Khoẻ” 5ph HS tự thực các động tác thả lỏng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (73) Ngày soạn:30/12/2011 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN Tuần21 - Tiết39 Ngày dạy(sáng ) Tiết 1-Lớp 3/1/2012 A 4/1/2012 B 5/1/2012 C 6/1/2012 D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” Học: Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không - Bóng Chuyền: Ôn: động tác bổ trợ thể lực, Chuyền bóng cao tay và đệm bóng * Kỹ năng: HS biết chạy đà, thực đúng kỹ thuật tư bước trên không, thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng đúng * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi Tranh bước trên không + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung (74) -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m 2lần 2lần 2lần lần 2/ Phần Cơ Bản: 35ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Học: + Giới thiệu kỹ thuật chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không: + Luyện tập chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không( Cách đo đà, điều chỉnh đà.) 5lần 20m  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV phân tích tóm tắt, ngắn gọn kết hợp tranh minh họa Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy bước và bóng chuyền xxxxxxxx x xxxxxxxx Lần lượt HS theo thứ tự đo đà, chạy đà và chỉnh đà GV quan sát và giúp HS x x x x HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập đo đà, chạy đà, chỉnh đà HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: 2-3l 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ 5ph Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx (75) trợ , luyện tập chạy bền vào sáng sớm xxxxxxxx chiều tối trước ăn cơm tối x xxxxxxxx  - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” Ngày soạn:30/12/2012 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Tuần21 - Tiết40 Ngày dạy(sáng ) Tiết 1-Lớp 3/1/2012 A 4/1/2012 B 5/1/2012 C 6/1/2012 D I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” Học: Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không - Bóng Chuyền: Ôn: động tác bổ trợ thể lực, Chuyền bóng cao tay và đệm bóng -Chạy bền:chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS biết chạy đà, thực đúng kỹ thuật tư bước trên không, thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng đúng, Biết phân phối sức chạy * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi Tranh bước trên không + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung (76) -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m 2lần 2lần 2lần lần 2/ Phần Cơ Bản: 35ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Học: + Giới thiệu kỹ thuật chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không: + Luyện tập chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không( Cách đo đà, điều chỉnh đà.) 5lần d/chạy bền:luyện tập 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ , luyện tập chạy bền vào sáng sớm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GV phân tích tóm tắt, ngắn gọn kết hợp tranh minh họa Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy bước và bóng chuyền xxxxxxxx x xxxxxxxx Lần lượt HS theo thứ tự đo đà, chạy đà và chỉnh đà GV quan sát và giúp HS x x x x HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập đo đà, chạy đà, chỉnh đà HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: 20m  2-3l Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm chạy trên địa hình tự nhiên 5ph HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (77) - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô x xxxxxxxx  “Khoẻ” Ngày soạn:6/1/2012 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN Tuần22 - Tiết41 Ngày dạy(sáng ) 10/1/2012 A 11/1/2012 B 12/1/2012 C 13/1/2012 D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không Học: Kỹ thuật trên không và tiếp đất - Bóng Chuyền: Ôn: động tác bổ trợ thể lực, Chuyền bóng cao tay và đệm bóng * Kỹ năng: HS biết chạy đà, thực đúng kỹ thuật tư bước trên không, bước đầu phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi Tranh kỹ thuật nhảy xa + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung  20m 2lần 2lần 2lần lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (78) 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn + Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước trên không: 30ph 3-4l Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy bước và bóng chuyền xxxxxxxx x - Học: Kỹ thuật trên không và tiếp đất: Chạy đà 5-7 bước – giậm nhảy – trên không – tiếp đất 3-4l xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - GV phân tích tóm tắt, ngắn gọn kết hợp tranh minh họa - Đội hình tập trên - Lần lượt HS tập theo thứ tự chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, GV quan sát và giúp HS cách sửa sai b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly 2-3l D/Chạy Bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm chạy quanh khu GDTC xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (79) Ngày soạn:6/1/2012 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Tuần22 - Tiết42 Ngày dạy(sáng ) 10/1/2012 A 11/1/2012 B 12/1/2012 C 13/1/2012 D Tiết 2-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại qua lưới - Chạy bền trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp hoàn chỉnh đúng kỹ thuật nhảy xa Chuyền bóng và đệm bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách Biết phân phối sức phù hợp chạy bền * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm, chạy bền tự giác và phù hợp với sức khỏe II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền Tranh kỹ thuật nhảy xa + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  - GV phân tích lại kỹ thuật nhảy xa tóm tắt, ngắn gọn tranh minh họa x x x x x x x -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần 2lần Cán điều khiển khởi động chung 2lần  20m lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (80) 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất 30ph Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x 3-4l b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - HS vừa tập vừa quan sát và cho nhận xét số bạn GV hỏi x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định c/ Hoạt động 3: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên: Nam: vòng, Nữ: vòng x Chạy đồng loạt vòng quanh sân trường Chạy xong tự thực hiên các động tác thả lần lỏng 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” HS tự thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (81) Ngày soạn:14/1/2012 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN Tuần23 - Tiết43 Ngày dạy(sáng ) 17/1/2012 A 18/1/2012 B 19/1/2012 C 20/1/2012 D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn số động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện * Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp hoàn chỉnh đúng kỹ thuật nhảy xa , Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và đỡ phát bóng váo vị trid quy định * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền Thước dây + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ 2lx8n chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: 2lần 2lần 2lần lần  15m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30ph Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập (82) - Ôn: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: + Chuyền bóng cao tay và đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng vào vị trí quy định HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai 3-4l x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định Tập trung: Chọn vài HS ngẫu nhiên thực phát bóng và đỡ phát bóng vào ô quy định x Cả lớp quan sát và cho nhận xét kỹ thuật em 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: - Xuống lớp:GV hô “Thể dục”;HS hô “Khoẻ” 5ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (83) Ngày soạn:14/1/2012 NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Tuần23 - Tiết44 Ngày dạy(sáng ) 17/1/2012 A 18/1/2012 B 19/1/2012 C 20/1/2012 D Tiết 1-Lớp I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn và hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện - Chạy Bền: Chạy trên địa hình tự nhiên * Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp hoàn chỉnh đúng kỹ thuật nhảy xa, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và đỡ phát bóng váo vị trí quy định Chạy bền phù hợp với sức khỏe * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm Chạy bền tự giác và tích cực II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ 2lx8n chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung -Khởi động chuyên môn: + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m + Bật xa + Nằm sấp chống đẩy 2/ Phần Cơ Bản: 2lần 2lần 2lần lần 30ph  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15m (84) a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện kỹ thuật: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x 3-4l b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: + Chuyền bóng cao tay và đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng vào vị trí quy định HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - Những HS chưa đến lượt nhảy, tự tập thêm các động tác bổ trợ x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định x Tập trung: Chọn vài HS ngẫu nhiên thực nhảy xa Cả lớp quan sát và cho nhận xét kỹ thuật em c/ Hoạt động 3: Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên: Nam vòng sân, Nữ vòng sân HS chạy đồng loạt quanh trường, GV quan sát và nhắc nhở Chạy xong tự thực các động tác thả lỏng đã học 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: \ - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (85) Tiết 45: NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN Tiết 2: Buổi Sáng, Lớp 8A, Tiết 3: Buổi Sáng, Lớp 8B, Ngày Dạy:22/02/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật treo cao, chạy đà – giậm nhảy vượt chướng ngại vật - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện * Kỹ năng: HS bước đầu thực đúng kỹ thuật các động tác nêu trên, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và đỡ phát bóng vào vị trí quy định * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm Chạy bền tự giác và tích cực II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền Treo vật trên cao và tạo chướng ngại vật + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ 2lx8n chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung (86) -Khởi động chuyên môn: + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m + Bật xa + Nằm sấp chống đẩy 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật treo cao ( lấy cột nhảy cao làm trụ và xà ngang, treo bóng chuyền, độ cao nữ thấp nam) 2lần 2lần 2lần lần lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy bật cao đầu cham bóng chuyền và rơi xuống hố nhảy GV quan sát và giúp HS sửa sai - Những HS chưa đến lượt nhảy, tự tập thêm các động tác bổ trợ - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật và rơi xuống hố nhảy GV quan sát và giúp HS sửa sai x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định Tập trung: Chọn vài HS ngẫu nhiên thực giậm nhảy đầu chạm vật chuẩn 15m 30ph - Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật ( cột sợi dây xu vào cột dọc, cách ván giậm nhảy 1,5m và cao 0,5m 3-4l cho nữ, 2m và cao 0,8m cho nam) b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: + Chuyền bóng cao tay và đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng vào vị trí quy định HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại  x Cả lớp quan sát và cho nhận xét kỹ thuật em GV kết luận chung (87) 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  Tiết 46: NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Tiết 1: Buổi Sáng: Lớp 8B, Tiết 2: Buổi Sáng: Lớp 8A, Ngày Dạy:26/02/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật treo cao, chạy đà – giậm nhảy vượt chướng ngại vật - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện - Chạy bền: luyện tập * Kỹ năng: HS bước đầu thực đúng kỹ thuật các động tác nêu trên, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và đỡ phát bóng vào vị trí quy định Biết phân phối sức hợp lý chạy bền * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm Chạy bền tự giác và tích cực II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền Treo vật trên cao và tạo chướng ngại vật + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (88) mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ 2lx8n chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m + Bật xa + Nằm sấp chống đẩy 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Luyện tập chạy đà – giậm nhảy đầu chạm vật treo cao ( lấy cột nhảy cao làm trụ và xà ngang, treo bóng chuyền, độ cao nữ thấp nam) x x x x x x 2lần 2lần 2lần lần lần 30ph x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x  15m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l - Chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật ( cột sợi dây xu vào cột dọc, cách ván giậm nhảy 1,5m và cao 0,5m 3-4l cho nữ, 2m và cao 0,8m cho nam) b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: + Chuyền bóng cao tay và đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng vào vị trí quy định HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại x x xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy bật cao đầu cham bóng chuyền và rơi xuống hố nhảy GV quan sát và giúp HS sửa sai - Những HS chưa đến lượt nhảy, tự tập thêm các động tác bổ trợ - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật và rơi xuống hố nhảy GV quan sát và giúp HS sửa sai - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định - Thi đấu tập x (89) c/ Hoạt động 3: Luyện tập chạy bền: Nam vòng Nữ vòng - HS chạy đồng loạt vòng quanh trường, chạy xong tự thả lỏng, GV nhắc nhở chung 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” Tiết 47: HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN Tiết 2: Buổi Sáng, Lớp 8A, Tiết 3: Buổi Sáng, Lớp 8B, Ngày Dạy:01/03/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn và hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, Phát bóng thấp tay chính diện * Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp hoàn chỉnh đúng kỹ thuật nhảy xa, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và đỡ phát bóng váo vị trí quy định * Thái độ: HS tập nhảy xa theo trình tự người tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp Tập bóng chuyền theo nhóm II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy Sân bóng chuyền + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (90) - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ 2lx8n chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán điều khiển khởi động chung -Khởi động chuyên môn: + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m + Bật xa + Nằm sấp chống đẩy 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện kỹ thuật: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất Sau HS Nhảy xong lượt, GV nêu các động tác đa số HS thường sai và cách sửa 2lần 2lần 2lần lần xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30ph Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x 3-4l b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: + Chuyền bóng cao tay và đệm bóng + Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng vào vị trí quy định HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại 15m  xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - Những HS chưa đến lượt nhảy, tự tập thêm các động tác bổ trợ x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập đỡ phát bóng vào vị trí quy định - HS nam thi đấu tập x (91) Tập trung: Chọn vài HS ngẫu nhiên thực nhảy xa Cả lớp quan sát và cho nhận xét kỹ thuật em 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” HS tự thực sau chạy bền xong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  Tiết 48: NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Tiết 1, Buổi Sáng: Lớp 8B, Tiết 2, Buổi Sáng: Lớp 8A, Ngày Dạy:05/3/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức” Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, thi đấu tập - Chạy Bền: Luyện tập * Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật nhảy xa thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách và bước đầu thi đấu tập, biết phân phối sức hợp lý chạy bền * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: ĐL 10ph Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx (92) - Nhận lớp: xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất x x x x 2lần 2lần 2lần lần x x x x x x x x x  -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x  20m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30ph 3-4l Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - Các HS chưa đến lượt nhảy tự tập các động tác bổ trợ b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng - Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng - Thi đấu tập HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ luyện tập bóng chuyền và ngược lại - Trò chơi “lò cò tiếp sức”: x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập kết hợp phát bóng và đỡ phát bóng qua lưới và vào ô qui định - Thi đấu tập (đối với HS có kỹ thuật tốt) - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x (93) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm c/ Hoạt động 3: Chạy bền trên địa hình 2-3l tự nhiên: Nâm vòng Nữ vòng 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” Tiết 49: - HS chạy đồng loạt vòng quanh sân trường, chạy xong tự thực các động tác thả lỏng HS tự thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN Tiết 1, Buổi Sáng: Lớp 8A, Tiết 2, Buổi Sáng: Lớp 8B, Ngày Dạy:08/3/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức” Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện Kiểm tra 15 phút: phát bóng thấp tay chính diện * Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật nhảy xa thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách và bước đầu thi đấu tập * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: (94) Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất x x x x 2lần 2lần 2lần lần x x x x x x x x x  -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x  20m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30ph 5-6l b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng.Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng - Kiểm tra 15 phút: Phát bóng thấp tay chính diện + Biểu điểm: 10đ: Thực đúng kĩ thuật động tác, phát bóng tốt 9đ: Thực đúng kĩ thuật động tác, phát bóng tốt 8đ: Thực đúng kĩ thuật động tác, phát bóng tốt Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - Các HS chưa đến lượt nhảy tự tập các động tác bổ trợ x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập kết hợp phát bóng và đỡ phát bóng qua lưới và vào ô qui định - Mỗi HS phát HS nam đứng ngoài biên ngang, HS nữ đứng vị trí 6m (95) 7đ: Thực kĩ thuật động tác còn vài sai sót, phát bóng qua lưới 6đ: Thực kĩ thuật động tác còn sai sót, phát bóng qua lưới ngoài sân 5đ: Thực kĩ thuật động tác đúng, phát bóng không qua lưới 2-3l c/ Hoạt động 3: Trò chơi “lò cò tiếp sức”: 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm HS tự thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  Tiết 50: NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Tiết 1, Buổi Sáng: Lớp 8B, Tiết 2, Buổi Sáng: Lớp 8A, Ngày Dạy:12/3/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức” Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, thi đấu tập - Chạy Bền: Luyện tập * Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật nhảy xa thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách và bước đầu thi đấu tập, biết phân phối sức hợp lý chạy bền * Thái độ: HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: (96) + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/ Phần Cơ Bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất  2lần 2lần 2lần lần x x x x x -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x  20m xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30ph 3-4l Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự GV quan sát và giúp HS sửa sai - Các HS chưa đến lượt nhảy tự tập các động tác bổ trợ b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng - Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng - Thi đấu tập HS nam luyện tập nhảy xa, HS nữ x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly (97) luyện tập bóng chuyền và ngược lại - Tập kết hợp phát bóng và đỡ phát bóng qua lưới và vào ô qui định - Thi đấu tập (đối với HS có kỹ thuật tốt) - Trò chơi “lò cò tiếp sức”: - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm c/ Hoạt động 3: Chạy bền trên địa hình tự nhiên: Nam vòng Nữ vòng 2-3l 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, bóng chuyền, luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” Tiết 51: - HS chạy đồng loạt vòng quanh sân trường, GV theo dõi và quan sát và nhắc nhở các HS chạy chưa tích cực - Chạy xong tự thực các động tác thả lỏng HS tự thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  NHẢY XA - BÓNG CHUYỀN Tiết 2, Buổi Sáng: Lớp 8A, Tiết 3, Buổi Sáng: Lớp 8B, Ngày Dạy:15/3/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: - Nhảy Xa: Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức” Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Bóng Chuyền: Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện, thi đấu tập * Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật nhảy xa thực trò chơi sôi và đúng qui định, Chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật và nâng dần khoảng cách và bước đầu thi đấu tập * Thái độ: (98) HS phải tập luyện nghiêm túc, tự giác, tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy và kẻ các vạch giới hạn để chơi trò chơi + HS chuẩn bị: Đồng phục TD Đem bóng đến sân tập Xới cát hố nhảy III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: - Nhận lớp: + Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL Phương Pháp - Tổ chức 10ph xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  + GV chúc lớp “khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: x x x - Khởi động chung: Xoay các khớp: cổ,cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x 2lần 2lần 2lần lần 2/ Phần Cơ Bản: 30ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Xa: - Ôn và hoàn thiện: Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Chạy tăng tốc 20m x x x x x x x x x  20m Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy xa và bóng chuyền 3-4l xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS tập theo thứ tự - Các HS chưa đến lượt nhảy tự tập các động tác bổ trợ (99) - HS tự đo thành tích lẫn b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền: - Ôn: Chuyền bóng cao tay và đệm bóng HS tập theo nhóm ngoài sân - Phát bóng thấp tay chính diện kết hợp đỡ phát bóng Lần lượt thay phiên nhóm vào sân tập - Thi đấu tập HS nam chia đội thi đấu x x x x - HS tập kết hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại có lưới và không có lưới (đối với HS kỹ thuật còn yếu), tăng dần cự ly - Tập kết hợp phát bóng và đỡ phát bóng qua lưới và vào ô qui định - Thi đấu tập (đối với HS có kỹ thuật tốt) - Trò chơi “lò cò tiếp sức”: - Chia đội = Nhau thi đấu, cử học sinh làm trọng tài x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx - HS làm trọng tài nhận xét và cho điểm 3/ Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: Tập các động tác bổ trợ nhảy xa, và tiết sau kiểm tra tiết luyện tập chạy bền vào sáng sớm chiều tối trước ăn cơm tối - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” 5ph HS tự thực xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (100) Tiết 52: KIỂM TRA NHẢY XA Tiết 1, Buổi Sáng, Lớp 8B, Tiết 2, Buổi Sáng, Lớp 8A, Ngày Dạy: 19/3/2010 I/ Mục Tiêu: * Kiến Thức: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi * Kỹ năng: Nhảy xa đúng kỹ thuật giai đoạn, đúng luật và đạt thành tích quy định * Thái độ: HS tham gia kiểm tra nghiêm túc, tự giác, cố gắng nhảy tuân theo hiệu lệnh GV và cán lớp II/ Địa Điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV chuẩn bị : Kiểm tra hố nhảy, thước đo + HS: Đồng phục TD Xới cát và ban hố cát phẳn III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp: Nội Dung 1/ Phần Mở Đầu: -Nhận lớp: +Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc giáo viên “Khoẻ” ĐL 10ph + GV chúc lớp “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học, phương pháp kiểm tra và biểu điểm: 2lần 8nhịp Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp -Khởi động chung: cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang Phương Pháp - Tổ chức xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi x  xxxxxxxx xxxxxxxx 15m  (101) Chạy đạp sau Chạy tăng tốc 2lần 2lần 2lần 2lần 2/ Phần Cơ Bản: 30ph Đề: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi xxxxxxxx xxxxxxxx 3lần - Biểu điểm: 10đ: Cơ đúng kỹ thuật thành tích 3,80m(nam); 3,20m(nữ) 9đ: Cơ đúng kỹ thuật thành tích 3,60m – 3,70(nam); 3,00m -3,10m(nữ) 8đ: Cơ đúng kỹ thuật thành tích 3,40m – 350m(nam); 2,80m -2,90(nữ) 7đ: Cơ đúng kỹ thuật thành tích 3,20m – 3,30m(nam); 2,60m – 2,70m(nữ) 6đ: Cơ đúng kỹ thuật thành tích 3,00m – 3,10m (nam); 2,40m – 2,50m(nữ) 5đ: Cơ đúng kỹ thuật không đạt thành tích trên HS thể chất kém nên đã nhảy hết và quá trình học tập đã tích cực tập luyện x - Kiểm tra HS, nam trước, nữ sau - GV gọi tên, HS nhảy theo thứ tự gọi tên - Tất HS nhảy hết lượt sau đó nhảy lượt 2, lượt lấy thành tích lần nhảy xa GV cử HS đo thành tích, 1HS ghi tên và ghi thành tích - Những HS không đạt điểm trở lên lười tập luyện GV cho tự tập và kiểm tra lại các tiết học sau Dưới 5đ: HS lười tập luyện nên sai kỹ thuật và thành tích không đạt theo qui định 3/ Phần Kết Thúc: 5ph - Hồi tĩnh: thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết kiểm tra và công bố điểm: - Dặn dò nhà: Tập chạy bền trên địa hình tự nhiên và tập các động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân - Xuống lớp: GV hô “Thể dục”; HS hô “Khoẻ” Đứng giãn cách sãi tay và thực thả lỏng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  (102) Tiết 53: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Buổi sáng: Tiết 1: lớp 8B; Tiết 2: Lớp 8A Ngày dạy: 26/03/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập - Chạy Bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ đã học, chuyền bóng và đệm bóng phát bóng đúng kỹ thuật Phân phối sức phù hợp chạy bền 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng theo hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội Chạy bền tự giác và tích cực II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (103) x c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao  2lần Cán lớp điều khiển khởi động 8nhịp chung GV điều khiển khởi động chuyên môn 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao:Ôn: - Đà bước giậm nhảy – đá lăng 30ph lần -5l Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập bổ trợ nhảy cao và bóng chuyền  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Lần lượt HS/ nhóm thực lần liên tục và quay đứng cuối hàng - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định - Thi đấu tập: xxxxxxxx x xxxxxxxx Lần lượt HS chạy đà 3-5 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy và bật cao chân lăng duỗi thẳng qua xà Các HS khác chưa đến lượt tập thêm các động tác đá lăng xxxxxxx x c/ Hoạt động 3: Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên xxxxx HS chạy đồng loạt, GV quan sát (104) Chạy vòng quanh khuôn viên trường: nữ vòng, nam vòng 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập bật cao, đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, nằm sấp chống đẩy, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Giải tán” HS hô “Khoẻ” Tiết 54: theo dõi và nhắc nhở Chạy xong GV nhắc HS tự thực các động tác hồi tĩnh 5ph HS tự thực sau chạy bền xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN Buổi sáng: Tiết 2: lớp 8A; Tiết 3: Lớp 8B Ngày dạy: 29/03/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ đã học, chuyền bóng và đệm bóng phát bóng đúng kỹ thuật 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng theo hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC (105) 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao 2lần 8nhịp Cán lớp điều khiển khởi động chung 2/ Phần bản: 30ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao:Ôn: - Đà bước giậm nhảy – đá lăng x GV điều khiển khởi động chuyên môn lần Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập bổ trợ nhảy cao và bóng chuyền  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Lần lượt HS/ nhóm thực lần liên tục và quay đứng cuối hàng - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà -5l xxxxxxxx x xxxxxxxx - Lần lượt HS chạy đà 3-5 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy và bật cao chân lăng duỗi thẳng qua (106) xà Các HS khác chưa đến lượt tập thêm các động tác đá lăng b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định xxxxxxx x - Thi đấu tập: xxxxx - Lần lượt nhóm vào sân tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng Các nhóm khác chưa đến lượt tập ngoài - Thi đấu tập cho HS nam 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập bật cao, đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, nằm sấp chống đẩy, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Giải tán” HS hô “Khoẻ” Tiết 55: Buổi sáng: 5ph HS tự thực sau chạy bền xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN Tiết 2: lớp 8A; Tiết 3: Lớp 8B Ngày dạy: 02/4/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà bước giậm nhảy – đá lăng Học: Kĩ thuật chạy đà - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ đã học, chuyền bóng và đệm bóng phát bóng đúng kỹ thuật 3/ Thái độ: (107) HS tập các động tác đá lăng theo hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: - Ôn: Đà bước giậm nhảy – đá lăng - Học: Kĩ thuật chạy đà: + Xác định điểm giậm nhảy PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần 8nhịp Cán lớp điều khiển khởi động chung GV điều khiển khởi động chuyên môn 30ph lần Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập bổ trợ nhảy cao và bóng chuyền  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (108) + Hướng chạy đà + Cách đo đà và chỉnh đà + luyện tập chạy bước đặt chân vào điểm giậm nhảy -5l b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV vừa phân tích vừa làm mẫu - Lần lượt HS chạy đà 3-5 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy xxxxxxx x - Thi đấu tập: xxxxx - Lần lượt nhóm vào sân tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng Các nhóm khác chưa đến lượt tập ngoài - Thi đấu tập cho HS nam 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập bật cao, đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, nằm sấp chống đẩy, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Giải tán” HS hô “Khoẻ” 5ph HS tự thực sau chạy bền xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  Tiết 56: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Buổi sáng: Tiết 2: lớp 8A; I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Tiết 3: Lớp 8B Ngày dạy: 05/4/2010 (109) - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà bước giậm nhảy – đá lăng, Kĩ thuật chạy đà - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập - Chạy Bền: Luyện tập 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ và kỹ thuật chạy đà, chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật Biết phân phối sức phù hợp chạy bền 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng, chạy đà theo hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội Chạy bền tự giác và trung thực II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần 8nhịp Cán lớp điều khiển khởi động chung 30ph GV điều khiển khởi động chuyên môn Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy cao và bóng chuyền (110) - Ôn: Đà bước giậm nhảy – đá lăng  lần Kĩ thuật chạy đà: + Xác định điểm giậm nhảy + Hướng chạy đà + Cách đo đà, chạy đà và chỉnh đà + luyện tập chạy bước đặt chân vào điểm giậm nhảy b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào -5l các ô quy định - Thi đấu tập: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx  x x x x x x x x x x x xxxxxx - Lần lượt HS chạy đà bước đặt chân vào điểm giậm nhảy GV quan sát và hướng dẫn HS điều chỉnh đà xxxxxxx x - Lần lượt nhóm vào sân tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng Các nhóm khác tập ngoài - Thi đấu tập cho HS nam - HS chạy đồng loạt quanh trường, GV theo dõi và nhắc nhở - HS chạy xong tự thực các động tác thả lỏng c/ Hoạt động 3: Luyện tập chạy bền: Nam vòng Nữ vòng 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập bật cao, đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, nằm sấp chống đẩy, luyện tập xxxxx 5ph HS tự thực sau chạy bền xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  (111) chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể dục” HS hô “Khoẻ” Tiết 57: Buổi sáng: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN Tiết 1: lớp 8B; Tiết 2: Lớp 8A Ngày dạy: 09/4/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, chỗ bật cao Học: Kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ và kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy, chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng, chạy đà – giậm nhảy theo hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần x 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (112) hông, gối - Ép ngang, ép dọc x x x x x x c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: - Học: Kĩ thuật giậm nhảy: + Xác định điểm giậm nhảy x x x  2lần Cán lớp điều khiển khởi động 8nhịp chung GV điều khiển khởi động chuyên môn 30ph lần + Luyện tập chạy đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng - GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật giậm nhảy - HS tập đà bước giậm nhảy đá lăng theo nhóm, GV quan sát và sửa sai  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập chạy đà giậm nhảy và bóng chuyền -5l Điểm giậm nhảy x  - Lần lượt HS chạy đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng GV quan sát và hướng dẫn HS điều chỉnh đà b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định - Thi đấu tập: xxxxxxx x xxxxx (113) - HS tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng - Thi đấu tập cho HS nam 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể dục” HS hô “Khoẻ” 5ph HS tự thực xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  Tiết 58: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Buổi sáng: Tiết 2: lớp 8A; Tiết 3: Lớp 8B Ngày dạy: 12/4/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, chỗ bật cao Chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng Học: Giai đoạn qua xà và tiếp đất - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập - Chạy Bền: luyện tập trên địa hình tựu nhiên 2/ Kỹ năng: HS thực đúng kỹ thuật các động tác bổ trợ và bước đầu phối hợp giai đoạn nhảy cao, chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật Chạy bền phân phối sức hợp lý 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng, và nhảy cao theo trình tự và hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội Chạy bền tự giác II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm, tranh kỹ thuật nhảy cao - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC (114) 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần x 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần - Cán lớp điều khiển khởi động 8nhịp chung - GV điều khiển khởi động chuyên môn 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: - Ôn: Chạy đà bước đặt chân vào điểm giậm nhảy, giậm nhảy đá lăng 30ph - Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập chạy đà giậm nhảy đá lăng và bóng chuyền lần Điểm giậm nhảy x  - GV làm mẫu - Lần lượt HS chạy đà bước giậm nhảy đá lăng GV quan sát và hướng dẫn HS điều chỉnh đà 3-4l - Học: Giai đoạn qua xà và tiếp đất: b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: - GV phân tích kỹ thuật tranh minh họa và làm mẫu - Gọi HS thực hiện, GV nhận xét - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất GV quan sát và sửa sai xxxxxxx x xxxxx (115) -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định - Thi đấu tập: c/ Hoạt động 3: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam vòng Nữ vòng 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể dục” HS hô “Khoẻ” Tiết 59: Buổi sáng: lần - HS tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng - Thi đấu tập cho HS nam - Hs chạy đồng loạt quanh trường, GV theo dõi và nhắc nhở - HS chạy xong tự thả lỏng 5ph HS tự thực xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN Tiết 1: lớp 8B; Tiết 2: Lớp 8A Ngày dạy: 16/4/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Kiểm tra 15 phút: kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua Ôn: Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập 2/ Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp giai đoạn nhảy cao, chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng, và nhảy cao theo trình tự và hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm, tranh kỹ thuật nhảy cao (116) - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần x 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần - Cán lớp điều khiển khởi động 8nhịp chung - GV điều khiển khởi động chuyên môn 2/ Phần bản: 30ph a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: - Ôn tập và kết hợp kiểm tra 15 phút: -5 Kỹ thuật chạy đà 3-5 bước giậm lần nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất + Biểu điểm: -10đ: thực tương đối đúng kỹ thuật - 8đ: thực đúng kỹ thuật qua xà các giai đoạn khác còn sai – 6đ: qua mức xà qui định kỹ thuật còn sai nhiều Dưới 5: không đúng kỹ thuật và không qua mức xà qui định - Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy cao và bóng chuyền Điểm giậm nhảy x  - Gọi HS thực hiện, GV nhận xét - Lần lượt HS chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất GV quan sát và sửa sai - Kiểm tra 15 phút: Mức xà 0,80m (nữ) và 0,90m (nam) Lần lượt học sinh nhảy lần - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất nâng dần độ cao xà (117) b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng kết hợp chuyền bóng cao tay vào các ô quy định xxxxxxx x xxxxx - Thi đấu tập: 10 lần 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập đà bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể dục” HS hô “Khoẻ” - HS đứng cuối biên ngang phát bóng - HS tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng - Thi đấu tập cho HS nam 5ph HS tự thực xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  Tiết 60: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN Buổi sáng: Tiết 2: lớp 8A; Tiết 3: Lớp 8B Ngày dạy: 19/4/2010 I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nhảy Cao: Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - Bóng Chuyền: Ôn chuyền bóng cao tay và đệm bóng, phát bóng thấp tay, thi đấu tập - Chạy Bền: luyện tập trên địa hình tự nhiên 2/ Kỹ năng: HS bước đầu phối hợp giai đoạn nhảy cao và nâng dần độ cao xà, chuyền bóng và đệm bóng, phát bóng đúng kỹ thuật Chạy bền phân phối sức hợp lý 3/ Thái độ: HS tập các động tác đá lăng, và nhảy cao theo trình tự và hiệu lệnh huy và GV, tập bóng chuyền theo nhóm, đội Chạy bền tự giác (118) II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1/ Địa điểm: Sân Trường 2/ Phương tiện: - GV chuẩn bị: bóng chuyền Cột, xà, nệm, tranh kỹ thuật nhảy cao - HS chuẩn bị: Đồng phục TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐL 1/ Phần mở đầu: 10ph a/ Nhận lớp: - Cán lớp tập hợp, điểm số, báo cáo, lớp chúc GV: “Khoẻ” - GV chúc lớp: “Khoẻ”, phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết học: b/ Khởi động chung: - Xoay các khớp: cổ, cổ tay phối hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Ép ngang, ép dọc c/ Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước – sau - Đá lăng sang ngang - Chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi chỗ - Duy chuyển bước trượt ngang - Nằm sấp chống đẩy - Tại chỗ bật cao 2/ Phần bản: a/ Hoạt động 1: Nhảy Cao: - Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  x 2lần x 8nhịp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2lần - Cán lớp điều khiển khởi động 8nhịp chung - GV điều khiển khởi động chuyên môn 30ph - Chia nhóm nam và nữ quay vòng tập nhảy cao và bóng chuyền 5-7 lần Điểm giậm nhảy x  - Lần lượt HS chạy đà bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất GV quan sát và hướng dẫn HS sửa sai - GV phân tích kỹ thuật tranh minh họa - Gọi HS thực hiện, GV nhận xét (119) - Lần lượt HS tập chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất Nâng dần độ cao xà b/ Hoạt động 2: Bóng chuyền:Ôn: 10lần -Phát bóng và kết hợp Đệm bóng xxxxxxx kết hợp chuyền bóng cao tay vào x các ô quy định - Thi đấu tập: c/ Hoạt động 3: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam vòng Nữ vòng lần 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh, thả lỏng: - Nhận xét,đánh giá tiết học: - Dặn dò nhà: luyện tập đà 1-3 bước giậm nhảy - đá lăng, ngồi xuống đứng lên chân giậm, các động tác đá lăng, luyện tập chạy bền - Xuống lớp: GV hô “Thể dục” HS hô “Khoẻ” 5ph Tiết 61: xxxxx - HS tập phát bóng và đỡ phát bóng kết hợp chuyền bóng - Thi đấu tập cho HS nam - Hs chạy đồng loạt quanh trường, GV theo dõi và nhắc nhở - HS chạy xong tự thả lỏng HS tự thực xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx  KIỂM TRA BÓNG CHUYỀN Buổi sáng : tiết 1/ ; tiết 2/8 ; Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1-Kiến thức: Kiểm tra kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình 2- Kĩ năng: Thực đúng kĩ thuật động tác và đạt thành tích 3-Thái độ: Tích cực, tự giác thực nghiêm túc II / Địa điểm –phương tiện: Sân bóng chuyền, bóng chuyền, còi III / Nội dung và phương pháp lên lớp: (120) NỘI DUNG A / MỞ ĐẦU - Tập họp, nhận lớp, điểm danh - Khởi động chung: xoay ép các khớp: cổ, vai, hông, gối, cổ tay, cổ chân; động tác : tay, ngực, lưng bụng, vặn mình, ép ngang, ép dọc + Chạy bước nhỏ chỗ , + Chạy nâng cao đùi chỗ + Di chuyển ĐL- TG 8- 10 phút PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC -Cán tập trung lớp hàng ngang báo cáo sỉ số lớp -GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra lần x n x x lần 2lần 2-3 lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Ôn lại nội dung tiết kiểm tra 2-3 lần - Cán hướng dẫn lớp khởi động 28-30 phút - GV theo dõi nhắc nhở sửa sai B / CƠ BẢN: 1- Nội dung kiểm tra Kỹ thuật và thành tích phát bóng lần thấp tay nghiêng mình 2-Cách cho điểm: - 10 điểm: Thực đúng kĩ thuật động tác Phát bóng tốt - điểm: Thực đúng kĩ thuật động tác Phát bóng tốt - điểm: Thực đúng kĩ thuật động tác còn vài sai sót nhỏ Phát bóng tốt qủa - điểm: Thực đúng kĩ thuật động tác còn vài sai sót nhỏ phát bóng tốt - điểm: Thực kĩ thuật động tác còn vài sai sót chưa chuẩn xác Phát bóng qua lưới - điểm: Thực kĩ thuật động tác còn vài sai sót chưa chuẩn xác Phát bóng qua lưới - Dưới điểm: Thực kĩ thuật động tác còn sai nhiều, lúng túng Phát bóng qua lưới trở xuống C/ KẾT THÚC: phút - Thả lỏng lần x n - Mỗi HS phát bóng liên tiếp - Đứng sau vạch biên ngang phát bóng qua lưới Cả lớp nhận xét GV đánh giá cho điểm - hàng ngang cự ly sãi tay (121) - GV nhận xét tiết kiểm tra - Công bố điểm - Giao bài tập nhà và hướng dẫn HS luyện tập - Cán điều khiển lớp thả lỏng, GV quan sát nhắc nhở x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x ĐỀ VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: THỂ DỤC – LỚP Buổi sáng: Tiết 1/ 8B Tiết 2/ 8A Ngày Thi :14/5/2010 I/ Đề: Kiểm tra:Kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và thành tích II/ Biểu điểm: - 10 điểm: Thực đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và qua xà mức 1,10m nam 1,m nữ - điểm: Thực kĩ thuật còn có sai sót và qua xà mức 1,10m nam 1m nữ - điểm: Thực đúng kĩ thuật và đạt thành tích mức 1m nam 0.90m nữ kỹ thuật sai giai đoạn đạt thành tích 1,20m nam 1,10m nữ - điểm: Thực đúng kĩ thuật chạy đà và trên không và đạt thành tích 1m nam 0,90m nữ - điểm: Thực đúng kĩ thuật chạy đà và trên không và đạt thành tích 0,90m nam 0,80m nữ - điểm: Thực đúng kĩ thuật chạy đà và trên không và đạt thành tích 0.90m nam 0,80m nữ không đạt thành tích trên thể chất kém tập luyện tích cực - Dưới điểm: không đúng kỹ thuật và không đạt thành tích qui định trên III/ Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra nam, nữ riêng Nữ trước, nam sau - Mức xà tối thiểu: 0,90m ( nam ), 0,80m ( nữ ) - GV gọi tên HS thực hiện,GV cử HS đỡ xà và nâng dần mức xà - Mỗi mức xà học sinh nhảy không qua thì phép nhảy tối đa lần - GV nhận xét ghi điểm - Những HS không nhảy qua mức xà tối thiểu, GV hạ mức xà xuống và chấm điểm kỹ thuật Phổ Minh, ngày 10/5/2010 x x x x (122) NGƯỜI RA ĐỀ Đoàn Thanh Lai (123)
- Xem thêm -

Xem thêm: GATD8, GATD8